Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, täyttöohje 2018

Täyttöohje koskee sekä tietuekuvausta (VSOKERIE ja VSOKVYHT) , verkkolomaketta että lomaketta 7816.

Muutokset edelliseen vuoteen

Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä on annettava sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa.

Yleistä

Ylijäämää on esimerkiksi osuuspääoman korkona osuuskunnasta saatu voitonjako. .

Ylijäämää jakavan osuuskunnan on annettava vuosi-ilmoitus jakamistaan ylijäämistä sekä ylijääminä verotettavista varojenjaoista vapaan oman pääoman rahastoista.

 • Julkisesti noteeratun osuuskunnan vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuva varojenjako ilmoitetaan aina vuosi-ilmoituksella osuuskunnan ylijäämistä (VOPR-ylijäämä).
 • Muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan ylijäämänä verotettava varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella osuuskunnan ylijäämistä (VOPR-ylijäämä).
  • Luovutuksena verotettava pääomanpalautus vapaan oman pääoman rahastosta ilmoitetaan pääomanpalautusten vuosi-ilmoituksella (VSPAOPAL, lomaketta ei ole).

Vuosi-ilmoituksella osuuskunnan ylijäämistä ilmoitetaan myös

 • kotimaisen säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksama voitto-osuus ja korko sekä
 • keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksama takuupääoman korko.

Ilmoitusvelvollisuus perustuu verotusmenettelylain 15 §:ään ja Verohallinnon yleisestä tiedonantovelvollisuudesta antamaan päätökseen.

Ajankohta, jolta vuosi-ilmoitus on annettava

Vuosi-ilmoitus ylijäämistä annetaan ylijäämänsaajan verovuoden aikana nostettavissa olleista ylijäämistä, vaikka ylijäämänsaaja ei olisi vielä nostanut ylijäämää.

Jos ylijäämän maksaja on saanut tiedon ylijäämänsaajasta vasta ylijäämän nostettavissaolovuoden jälkeen, vuosi-ilmoitus ylijäämästä ja siitä toimitetusta ennakonpidätyksestä annetaan hänen osaltaan vasta siltä vuodelta, jona ylijäämä on nostettu. Tällöin on varmistuttava siitä, että samasta ylijäämänsaajalle maksetusta ylijäämästä ei anneta vuosi-ilmoitusta kahteen kertaan.

Tiedot on annettava ylijäämän nostettavissaolovuotta seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä. Jos tiedot annetaan sähköisesti, viimeinen palautuspäivä on 3.2.2019. Jos viimeinen palautuspäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

Esimerkki: Jos vuosi-ilmoitus annetaan sähköisesti, ja määräpäivä 3.2. on esimerkiksi lauantai, vuosi-ilmoituksen voi antaa määräpäivää seuraavana arkipäivänä eli maanantaina.

Yleistä huomioitavaa

Jokaisesta ylijäämänjakopäätöksestä annetaan erillinen vuosi-ilmoitus erittely- ja yhteenvetotietoineen.

Jos samalla ylijäämänjakopäätöksellä on päätetty jakaa sekä ylijäämää että VOPR-ylijäämää, on niistä annettava kaksi erillistä vuosi-ilmoitusta.

Joissakin tapauksissa ylijäämiä maksetaan usean eri tilinhoitajan välittäminä ja tilinhoitajat ilmoittavat Verohallinnolle ylijäämien vuosi-ilmoituksen erittelytiedot. Tällöin yhteenvetotiedot saa ilmoittaa kuitenkin vain yhden kerran. Vastuu yhteenvetotietojen ilmoittamisesta on ylijäämää jakavalla osuuskunnalla.

Saajakohtaiset erittelytiedot rajoitetusti verovelvollisille jaetuista ylijäämistä ilmoitetaan rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksella (VSRAERIE, lomake 7809).

Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä ylijäämä (Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä)

Yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville varoille jaettujen ylijäämien erittelytietoja ei ilmoiteta, mutta ao. ylijäämien yhteismäärä ilmoitetaan ylijäämien vuosi-ilmoituksella.

Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen pitkäaikaissäästämistilillä oleviin varoihin liittyvien ylijäämien yhteismäärä ilmoitetaan ylijäämien vuosi-ilmoituksella. Erittelytiedot ilmoitetaan sen sijaan rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksella (VSRAERIE, lomake 7809).

Sijaisylijäämät ilmoitetaan lomakkeella Sijaisosinkojen vuosi-ilmoitus (7847).

Työpanosylijäämät ilmoitetaan ainoastaan Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoituksella (VSPSERIE). Työpanosylijäämiin sovelletaan vastaavia ohjeita kuin työpanososinkoihin. Lisätietoa Verohallinnon ohjeessa Työpanokseen perustuvan osingon verotus (Dnro 1103/32/2009).

Pääomapalautukset

 • Vuosi-ilmoituksella Pääomanpalautukset (VSPAOPAL) ilmoitetaan ainoastaan sellaiset pääomanpalautukset, jotka verotetaan luovutusta koskevien säännösten mukaan.
 • Julkisesti noteeratun osuuskunnan vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuva varojenjako verotetaan ylijäämänä ja ilmoitetaan aina osuuskunnan ylijäämien vuosi-ilmoituksella (VOPR-ylijäämä).

Täyttöohjeita

Ylijäämää jakavan osuuskunnan Y-tunnus (2)

Yritys- ja yhteisötunnuksesta (Y-tunnus) merkitään myös mahdolliset etunollat.

Maksuvuosi (3)

Vuosi-ilmoitus ylijäämistä annetaan nostettavissa olevista ylijäämistä, vaikka ylijäämänsaaja ei olisi vielä nostanut ylijäämää. Maksuvuodeksi merkitään se kalenterivuosi, jolloin ylijäämä on ylijäämänsaajan nostettavissa.

Jos ylijäämänsaaja ei ole ollut tiedossa ylijäämän nostettavissaolovuonna, maksuvuodeksi merkitään se kalenterivuosi, jolloin ylijäämä on nostettu.

Verovuosi, jolta ylijäämä on jaettu (7) / Tilikausi, jolta ylijäämä on jaettu (8)

Vuosi-ilmoitus on annettava kultakin verovuodelta erikseen, omalla lomakkeellaan. Jos osuuskunnan tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, kohtaan 7 (Verovuosi, jolta ylijäämä on jaettu) merkitään tilikauden päättymisvuosi.

Vuosi-ilmoituksella osuuskuntien ylijäämistä kaikki ylijäämät ilmoitetaan jaetuksi siltä tilikaudelta ja siltä verovuodelta, jotka ovat ennen ylijäämänjakopäätöspäivää viimeksi päättyneet.

Esimerkki: Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi 2017 ja tilinpäätös on vahvistettu yhtiökokouksessa 15.4.2018.

Ylijäämänjakopäätökset:

1) 15.4.2018, ylijäämä jaettu tilikaudelta 2017 (tilinpäätös 2017 vahvistettu ja tilintarkastettu)

2) 31.1.2018, ylijäämä jaettu tilikaudelta 2016 (viimeinen vahvistettu ja tilintarkastettu tilinpäätös)

3) 30.6.2018, ylijäämä jaettu tilikaudelta 2018 (välitilinpäätöksen perusteella)

 

Verotuksessa nämä kaikki ylijäämät katsotaan jaetuksi verovuodelta 2017.

Suorituslaji (9)

Suorituslajilla ilmoitetaan, onko suoritus ylijäämää vai ylijäämänä verotettavaa varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastoista (VOPR-ylijäämää). Merkitkää tieto suorituslajista lomakkeeseen rastilla. Tietuekuvauksessa kullakin suorituslajilla on oma numerotunnus.

Osuuskunnan tyyppi ylijäämänjakopäätöspäivänä (10)

Vuosi-ilmoituksella on annettava tieto siitä, onko ylijäämää jakava osuuskunta

 • (J) julkisesti noteerattu osuuskunta
 • (M) muu osuuskunta, jossa on vähintään 500 jäsentä
 • (S) muu osuuskunta, jossa on alle 500 jäsentä.

Osuuskunta on julkisesti noteerattu, kun sen osuus tai osake on tuloverolain 33a §:n mukaisesti ylijäämänjaosta päätettäessä kaupankäynnin kohteena:

 1. NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla tai Prelistalla.
 2. muulla säännellyllä markkinalla Euroopan talousalueella sekä muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla Euroopan talousalueen ulkopuolella
 3. monenkeskisessä kaupankäynnissä Euroopan talousalueella 9.11.2007 tai sen jälkeen edellyttäen, että osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella.

Ylijäämänjakopäätöspäivä (11) / Päivä, josta lähtien ylijäämä on ollut nostettavissa (12)

Päivämäärät ilmoitetaan muodossa ppkkvvvv. Jokainen ylijäämänjakopäätös ilmoitetaan erikseen omalla vuosi-ilmoituksellaan.

Jos ylijäämä on nostettavissa useammassa kuin yhdessä erässä saman kalenterivuoden aikana, ylijäämistä annetaan vain yksi vuosi-ilmoitus. Ylijäämien nostettavissa –päiväksi merkitään päivä, jolloin ensimmäinen erä ylijäämistä on nostettavissa.

Verovuodelta jaettavaksi päätettyjen ylijäämien yhteismäärä (20)

Niiden ylijäämien yhteismäärä, jotka kohdassa 11 ilmoitetussa ylijäämänjakopäätöksessä on päätetty jakaa. Jaettavaksi päätettyjen ylijäämien yhteismäärään sisältyy myös pitkäaikaissäästämistileillä oleville varoille jaetut ylijäämät.

Ylijäämistä toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä (21)

Kalenterivuonna toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä kohdassa 11 ilmoitetuista jaettavaksi päätetyistä ylijäämistä. 

Kalenterivuoden loppuun mennessä nostamatta olevien ylijäämien yhteismäärä (22)

Nostamatta jääneet ylijäämät, jotka on kohdassa 11 ilmoitetussa ylijäämänjakopäätöksessä päätetty jakaa.

Kohta täytetään vain

 • jos jakopäätöksessä on päätetty, että ylijäämät ovat nostettavissa eri kalenterivuoden aikana
 • jos ilmoitetaan ne nostamatta olevat ylijäämät, joiden saajat eivät ole olleet ylijäämän nostettavissaolovuonna tiedossa.

Kohdassa ei ilmoiteta sitä yliäämän määrää, joka kalenterivuonna on tosiasiassa jäänyt maksamatta saajille, vaikka se olisi ollut nostettavissa.

Aiempina kalenterivuosina ko. verovuodelta ilmoitettujen ylijäämien yhteismäärä (23)

Aiempina kalenterivuosina ilmoitettujen ylijäämien yhteismäärä merkitään vain, jos ylijäämää on ilmoitettu samalta verovuodelta usean kalenterivuoden aikana. Yhteismäärään lasketaan sekä yleisesti verovelvollisille että rajoitetusti verovelvollisille aiempina kalenterivuosina ilmoitetut ylijäämät.

Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen ylijäämien yhteismäärä (24) ja rajoitetusti verovelvollisilta ylijäämistä perittyjen lähdeverojen yhteismäärä (25)

Kohdassa 24 ilmoitetaan rajoitetusti verovelvollisille jaettujen ylijäämien yhteismäärä. Kohdassa 25 ilmoitetaan näistä ylijäämistä perittyjen lähdeverojen yhteismäärä. Jos oikaisuja on tehty, ilmoitetaan tilanne oikaisujen jälkeen.

Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen ylijäämien yhteismäärä sisältää myös rajoitetusti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistilillä (Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä) oleviin varoihin liittyvät ylijäämät.

Rajoitetusti verovelvollisia ylijäämänsaajia koskevat ylijäämien erittelytiedot ilmoitetaan omalla vuosi-ilmoituksella.

Yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville varoille jaettujen ylijäämien yhteismäärä (26)

Kohdassa 26 ilmoitetaan yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä (Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä) oleville varoille jaettujen ylijäämien yhteismäärä. Yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville varoille jaettujen ylijäämien erittelytietoja ei ilmoiteta.

Ylijäämän saajakohtaiset erittelyt

Rajoitetusti verovelvollisista ylijäämänsaajista ei anneta saajakohtaista erittelyä ylijäämien vuosi-ilmoituksella, vaan ne ilmoitetaan rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksella. Poikkeuksellisesti kuitenkin ulkomaisen yhteisön saamat ylijäämät on ilmoitettava ylijäämien vuosi-ilmoituksella, jos ne liittyvät yhtiön Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan.

Ylijäämänsaajan nimi (31)

Ylijäämänsaajan nimi on merkittävä täydellisenä.

Ylijäämänsaajan Y- tai henkilötunnus (32)

Vuosi-ilmoitukseen on ylijäämänsaajan nimen lisäksi merkittävä ylijäämänsaajan täydellinen Y- tai henkilötunnus.

Ylijäämä (brutto)(34)

Kohdassa 34 ilmoitetaan niiden ylijäämien yhteismäärä, jotka ovat ylijäämänsaajannostettavissa kohdassa 11 ilmoitetun ylijäämänjakopäätöksen perusteella. Ylijäämän määrä ilmoitetaan bruttona eli vähentämättä ennakonpidätystä.

Ylijäämästä toimitettu ennakonpidätys (35)

Osuuskunnan on toimitettava ennakonpidätys luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle jakamastaan ylijäämästä. Ennakonpidätys on toimitettava myös ylijäämänä verotettavasta varojen jaosta vapaan oman pääoman rahastosta.

 • Ennakonpidätys julkisesti noteeratun osuuskunnan jakamista ylijäämistä on 25,5 prosenttia.
 • Ennakonpidätys muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan jakamista ylijäämistä on 7,5 prosenttia, jos asiakkaan samalta osuuskunnalta verovuonna saamien ylijäämien määrä on yhteensä enintään 5000 euroa. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 25,5 prosenttia. Ylijäämää jakava osuuskunta seuraa samalle saajalle jakamiensa ylijäämien 5000 euron rajan ylittymistä.

Ennakonpidätys toimitetaan edellä mainittujen prosenttien mukaisesti, ellei saaja esitä ylijäämälle laskettua muutosverokorttia.

Ennakonpidätystä ei toimiteta osuuskunnalle vähennyskelpoisesta ylijäämänpalautuksesta, vaikka saajana olisi luonnollinen henkilö tai kuolinpesä.

Ennakonpidätystä ei toimiteta enintään 20 euron suuruisesta ylijäämästä.

YEL- tai MYEL -vakuutettu(37)

Kohtaan merkitään rasti, jos ylijäämänsaaja on YEL- tai MYEL-vakuutettu ylijäämää jakavan osuuskunnan toiminnasta ajankohtana, jona ylijäämä on nostettavissa.

Osuuskunnan osuuksista ja osakkeista omaan pääomaan merkitty määrä (40)

Muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan, jossa on ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa alle 500 jäsentä, on ilmoitettava ylijäämän saajan kaikista osuuskunnan osuuksista ja osakkeista ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa osuuskunnan omaan pääomaan merkitty määrä.

Tietoa ei kuitenkaan ilmoiteta

 • jos ylijäämä on osuuskunnalle vähennyskelpoinen
 • ylijäämänsaajana on yhteisö tai yhteisetuus.

Vähennyskelpoinen osuuskunnalle (41)

Muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan elinkeinon- tai maataloudenharjoittajalle jakama ylijäämänpalautus on tietyin, elinkeinoverolain 18.4 § edellytyksin vähennyskelpoinen.

Vuosi-ilmoituksella on annettava tieto, jos ylijäämänpalautus on osuuskunnalle vähennyskelpoinen. Jos ylijäämänpalautus on vähennyskelpoinen, tieto merkitään lomakkeelle rastilla. Tietuekuvauksessa tiedolle on numerotunnus.

Ylijäämänsaajalle annettava tosite

Verohallinto ei ole vahvistanut lomaketta ylijäämänsaajalle annettavaksi tositteeksi. Ylijäämän maksusta annettavasta tositteesta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot:

 • ylijäämänsaajan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus
 • tilikausi, jolta ylijäämää jaetaan
 • ylijäämää jakavan yhtiön nimi ja y-tunnus
 • ylijäämän määrä
 • toimitetun ennakonpidätyksen määrä.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa ”Vuosi-ilmoitusten korjaaminen” (vero.fi > Lomakkeet > Vuosi-ilmoituslomakkeet).

Korjaamismenettelyssä uusin ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, tieto on nollattava ja annettava uusi tieto. 

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

 • Tietuetunnus (vain tiedostona ilmoitettaessa)
 • Suorituslaji
 • Maksuvuosi
 • Ylijäämää jakavan osuuskunnan Y-tunnus
 • Verovuosi, jolta ylijäämää on jaettu
 • Ylijäämänjakopäätöspäivä
 • Päivä, josta lähtien ylijäämä on ollut nostettavissa
 • Ylijäämänsaajan Y- tai henkilötunnus sekä nimi
 • Tilinhoitajan Y-tunnus