Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Vuosi-ilmoitus osingoista, täyttöohje 2020

Jos osakeyhtiö jakaa osinkoja, sen pitää antaa niistä vuosi-ilmoitus. Ilmoitus pitää antaa myös varoista, jotka yhtiö jakaa vapaan oman pääoman rahastosta, kun ne verotetaan osinkona (ns. VOPR-osinko). Vuosi-ilmoituksen ja lisätietoa saat lomakesivulta.

 • Ilmoita julkisesti noteeratun yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuva varojenjako aina osinkojen vuosi-ilmoituksella (VOPR-osinko).
 • Ilmoita muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta osinkojen vuosi-ilmoituksella (VOPR-osinko), jos varojenjako verotetaan osinkona.
  • Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön luovutuksena verotettava pääomanpalautus vapaan oman pääoman rahastosta ilmoitetaan pääomanpalautusten vuosi-ilmoituksella (VSPAOPAL, verkkolomake).

Anna osinkojen vuosi-ilmoitus joko tiedostona (tietuekuvaukset VSOSERIE ja VSOSVYHT), verkkolomakkeella tai paperilomakkeella 7812.

Ilmoitus pitää antaa sähköisesti, jos se koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa. Velvollisuus antaa tiedot sähköisesti ei koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää.

Anna osinkojen vuosi-ilmoitus myös ennakko-osingoista (KHO 17.2.1999 T 254).

Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai yksityisliike, kuten toiminimi, ei anna osinkojen vuosi-ilmoitusta.

Jos osinko on jaettu muuna omaisuutena kuin rahana, ilmoita osingon määräksi jaetun omaisuuden käypä arvo osingonjakohetkellä.

Työpanokseen perustuvat osingot ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Ilmoitus annetaan sekä palkkana että työkorvauksena verotettavasta työpanososingosta. Työpanososingosta ei anneta lisäksi osinkojen vuosi-ilmoitusta. (Tarkempaa tietoa työpanososingosta on Verohallinnon ohjeessa Työpanokseen perustuvan osingon ja ylijäämän verotus.)

Ilmoita sijaisosingot sijaisosinkojen vuosi-ilmoituksella (paperilomake 7847).

Jos osingonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, ilmoita saajakohtaiset erittelytiedot rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksella (VSRAERIE, verkkolomake tai paperilomake 7809). Käytä kuitenkin osinkojen vuosi-ilmoitusta, jos osingonsaaja on ulkomainen yhteisö ja osingot liittyvät yhtiön Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan.

Ilmoita pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille jaetuista osingoista vain yhteismäärä.

 • Jos osingonsaaja on yleisesti verovelvollinen, erittelytietoja ei ilmoiteta lainkaan.
 • Jos osingonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, ilmoita erittelytiedot rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksella (VSRAERIE, verkkolomake tai paperilomake 7809).

Ilmoita osakesäästötileillä oleville osakkeille jaetuista osingoista vain yhteismäärä.

 • Jos osingonsaaja on yleisesti verovelvollinen, erittelytietoja ei ilmoiteta lainkaan.
 • Jos osingonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, ilmoita erittelytiedot rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksella (VSRAERIE, verkkolomake tai paperilomake 7809).
 • Maksajan on toimitettava osakesäästötilillä kuolinhetkellä olleille osakkeille kuolemantapauksen jälkeen maksettavista osingoista ennakonpidätys, kun osakesäästötili lakkaa kuolemantapauksen johdosta.
  • Tiedonkulku osakesäästötilin haltijan kuolemasta Digi- ja väestötietovirastosta palveluntarjoajalle ja osingonmaksajille saattaa kuitenkin kestää jonkin aikaa, jolloin tilille maksetuista osingoista ei ole toimitettu ennakonpidätystä. Maksajan ei kuitenkaan tarvitse jälkikäteen korjata henkilön kuoleman ja siitä Väestötietojärjestelmästä tiedon saamisen välissä toimitettuja ennakonpidätyksiä. Tällaisessa tilanteessa vuosi-ilmoitus annetaan kuten normaalista osingosta eli osingon määrää ei sisällytetä yhteenvedolla osakesäästötileillä oleville osakkeille jaettujen osinkojen kohtaan ja osingosta annetaan erittelytiedot.

Vuodesta 2020 alkaen hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavista osingoista on toimitettava 50 prosentin ennakonpidätys, jos osingon maksaja ei saa yleisesti verovelvollisesta osingonsaajasta verotusta varten tarpeellisia tietoja eikä sen vuoksi voi ilmoittaa niitä Verohallinnolle vuosi-ilmoituksessa.

Ilmoita hallintarekisteröidyille osakkeille jaetuista osingoista sekä yhteenveto- että erittelytiedot (VSOSYHT ja VSOSERIE tai yhteenveto- ja erittelytietojen verkkolomakkeet).

Erittelytiedot:

 • Voit ilmoittaa julkisesti noteerattujen yhtiöiden jakamia osinkoja suorituslajilla 07 (Suomeen yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettu osinko, saaja ei tiedossa).
 • Ilmoita suorituslajiksi kuitenkin  01 (osinko), jos osingon saaja on vuosi-ilmoituksen antohetkellä tiedossa.
 • Jos osingonmaksajalla on vain saajan nimi tiedossa, ilmoita erittelytiedot saajakohtaisesti. Katso ohjeet kohdasta Osingonsaajan Y- tai henkilötunnus (32).

Yhteenveto:

 • Jos olet ilmoittanut erittelyllä suorituslajin 07 osinkoja, merkitse ne yhteenvetoon joko osingoksi (01) tai VOPR-osingoksi (04) sen mukaan, kummasta on kyse.

Milloin vuosi-ilmoitus annetaan?

Anna vuosi-ilmoitus vuonna 2020 nostettavissa olevista osingoista viimeistään 1.2.2021.

Anna ilmoitus osingonsaajan verovuoden aikana nostettavissa olleista osingoista, vaikka osingonsaaja ei olisi vielä nostanut osinkoaan.

Esimerkki: Yhtiössä on kolme osakkeenomistajaa A, B ja C. Yhtiö tekee osingonjakopäätöksen 14.11.2020. Sen mukaan osinko on heti nostettavissa. A ja C nostavat osinkonsa heti, mutta B nostaa sen vasta 2.2.2021. Yhtiö ilmoittaa vuodelta 2020 annettavalla vuosi-ilmoituksella myös B:lle jakamansa osingot ja niistä toimitetut ennakonpidätykset.

Jos osingon nostettavissa olosta ei ole yhtiökokouksessa erikseen päätetty, osingon katsotaan olevan nostettavissa samana päivänä kuin yhtiökokous on pidetty.

Jos osingon maksaja saa tiedon osingonsaajasta vasta osingon nostettavissaolovuoden jälkeen, anna vuosi-ilmoitus vasta siltä vuodelta, jona osingonsaaja nostaa osingon. Varmista tällöin, ettei samasta osingosta anneta vuosi-ilmoitusta kahteen kertaan.

Miten tiedot annetaan?

Anna jokaisesta osingonjakopäätöksestä erillinen vuosi-ilmoitus erittely- ja yhteenvetotietoineen. Anna vain yksi ilmoitus, vaikka osingon voisi nostaa useammassa kuin yhdessä erässä saman kalenterivuoden aikana. Jos samalla osingonjakopäätöksellä on jaettu sekä osinkoa että VOPR-osinkoa, anna niistä kaksi erillistä vuosi-ilmoitusta.

Jos osinkoja maksetaan usean eri tilinhoitajan välittäminä, kukin tilinhoitaja voi ilmoittaa erikseen osinkojen erittelytiedot. Vuosi-ilmoituksen yhteenvetotiedot saa ilmoittaa kuitenkin vain yhden kerran. Vastuu yhteenvetotietojen ilmoittamisesta on osinkoa jakavalla yhtiöllä.

Lisätietoa on seuraavissa Verohallinnon ohjeissa:

Yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Yhteenvetotiedot

Osinkoa jakavan yhtiön yhteystiedot (1) ja Y-tunnus (2)

Osinkoa jakava yhtiö ei voi ilmoittaa tunnuksekseen tilityspisteen tunnusta.

Maksuvuosi (3)

Merkitse maksuvuodeksi se kalenterivuosi, jolloin osinko on osingonsaajan nostettavissa, vaikka osingonsaaja ei olisi vielä nostanut osinkoaan.

Jos osingonsaaja ei ole ollut osingon maksajan tiedossa osingon nostettavissaolovuonna, merkitse maksuvuodeksi se kalenterivuosi, jolloin osinko on nostettu.

Verovuosi (7) ja tilikausi (8), jolta osinko on jaettu

Anna vuosi-ilmoitus kultakin verovuodelta erikseen, omalla ilmoituksellaan. Jos yhtiön tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, merkitse kohtaan 7 tilikauden päättymisvuosi.

Osakeyhtiölain mukaan (13 luvun 3 §) osinkoa voidaan jakaa kolmelta eri tilikaudelta:

 1. osingonjako tai lisäosingonjako viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
 2. osingonjako viimeistä edeltävältä tilikaudelta silloin, kun uudempikin tilikausi on jo päättynyt mutta uutta tilinpäätöstä ei ole vielä vahvistettu ja tilintarkastettu
 3. osingonjako meneillään olevalta tilikaudelta eli ns. väliosinko, joka perustuu esim. vahvistettuun ja tilintarkastettuun välitilinpäätökseen.

Ilmoita kaikki osingot jaetuksi siltä tilikaudelta ja siltä verovuodelta, joka on viimeksi päättynyt ennen osingonjakopäätöspäivää.

Osingonjakopäätöksen ajankohta on ratkaiseva, vaikka osinkoja nostettaisiin myöhemmin kuin sinä ajankohtana, jolloin ne ovat osingonjakopäätöksen mukaan olleet nostettavissa.

Jos kyseessä on ns. ennakko-osinko (KHO 17.2.1999 T 254), kohdassa 7 on kuitenkin ilmoitettava se vuosi, jona ennakko-osinkoa on jaettu.

Esimerkki: Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 2019, ja tilinpäätös on vahvistettu yhtiökokouksessa 15.4.2020. Tilikautena on tehty seuraavat osingonjakopäätökset:
1.15.4.2020 on jaettu osinko tilikaudelta 2019 (tilinpäätös 2019 vahvistettu ja tilintarkastettu).
2. 31.1.2020 on jaettu osinko tilikaudelta 2018 (viimeinen vahvistettu ja tilintarkastettu tilinpäätös).
3. 30.6.2020 on jaettu osinko tilikaudelta 2020 (välitilinpäätös).

Verotuksessa katsotaan, että nämä kaikki osingot on jaettu verovuodelta 2019.

Suorituslaji (9)

Merkitse verkkolomakkeeseen, onko suoritus osinkoa (01) vai VOPR-osinkoa (04). Huomaa, että tietuekuvauksessa kullakin suorituslajilla on oma numerotunnus.

Ilmoita yhteenvedolla suorituslajiksi aina joko 01 tai 04, sen mukaan kummasta on kyse. Esimerkiksi jos olet ilmoittanut erittelyllä suorituslajin 07 osinkoja, yhteenvedossa suorituslaji on kuitenkin 01 tai 04.

Yhtiötyyppi osingonjakopäätöspäivänä (10)

Anna tieto yhtiötyypistä: julkisesti noteerattu (J) tai muu yhtiö (M).

Tuloverolain mukaan osinko jaetaan verovapaaseen tuloon, pääomatuloon ja ansiotuloon. Osinkotulon jakoa varten merkitään tieto yhtiötyypistä osingonjakopäätöspäivänä.

Osingonjakopäätöspäivä (11) ja päivä, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa (12)

Jokainen osingonjakopäätös ilmoitetaan erikseen omalla lomakkeellaan.

Jos yhtiökokouksessa ei erikseen päätetty, mistä päivästä lähtien osinko oli nostettavissa, merkitse kohtaan 12 osingonjakopäätöspäivä.

Jos osinko on yhtiökokouksen päätöksen mukaan nostettavissa useammassa kuin yhdessä erässä saman kalenterivuoden aikana, osingoista annetaan vain yksi vuosi-ilmoitus. Merkitse kohtaan 12 päivä, jolloin osingon ensimmäinen erä on nostettavissa.

Tilinhoitaja voi merkitä kohtaan 12 yhtiön jakopäätöksessä ilmoittaman maksupäivän.

Jos kyseessä on ns. ennakko-osinko (KHO 17.2.1999 T 254), ilmoitetaan osingonjakopäätöksen päiväksi ennakollisen osingonjakopäätöksen tekopäivä.

Verovuodelta jaettavaksi päätettyjen osinkojen yhteismäärä (20)

Ilmoita niiden osinkojen yhteismäärä, jotka on päätetty jakaa kohdassa 11 ilmoitetussa osingonjakopäätöksessä. Sisällytä kohtaan myös osingot, jotka on jaettu pitkäaikaissäästämis- ja osakesäästötileillä oleville osakkeille sekä hallintarekisteröidyille osakkeille.

Osingoista toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä (21)

Ilmoita yhteismäärä ennakonpidätyksistä, jotka on toimitettu kohdassa 20 tarkoitetuista osingoista kalenterivuonna.

Kalenterivuoden loppuun mennessä nostamatta olevien osinkojen yhteismäärä (22)

Ilmoita nostamatta jääneet osingot, jotka on kohdassa 11 ilmoitetussa osingonjakopäätöksessä päätetty jakaa.

Täytä kohta vain seuraavissa tapauksissa:

 • Jakopäätöksessä on päätetty, että osingot ovat nostettavissa eri kalenterivuoden aikana.
 • Ilmoitat ne nostamatta olevat osingot, joiden saajat eivät ole olleet osingon maksajan tiedossa sinä vuonna, kun osinko on ollut nostettavissa.

Aiempina kalenterivuosina kyseessä olevalta verovuodelta ilmoitettujen osinkojen yhteismäärä (23)

Täytä kohta vain, jos osinkoa on ilmoitettu samalta verovuodelta usean kalenterivuoden aikana. Yhteismäärään lasketaan sekä yleisesti verovelvollisille että rajoitetusti verovelvollisille aiempina kalenterivuosina ilmoitetut osingot.

Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (24) ja rajoitetusti verovelvollisilta osingoista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä (25)

Merkitse kohtaan 24 niiden osinkojen yhteismäärä, jotka on jaettu rajoitetusti verovelvollisille. Ilmoita kohdassa 25 näistä osingoista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä. Jos oikaisuja on tehty, ilmoita tilanne oikaisujen jälkeen.

Sisällytä kohtaan myös osingot, jotka on jaettu rajoitetusti verovelvollisten pitkäaikaissäästämis- ja osakesäästötileillä oleville osakkeille sekä hallintarekisteröidyille osakkeille.

Rajoitetusti verovelvollisia osingonsaajia koskevat osinkojen erittelytiedot ilmoitetaan omalla vuosi-ilmoituksella (VSRAERIE tai lomake 7809).

Yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille jaettujen osinkojen yhteismäärä (26)

Ilmoita niiden osinkojen yhteismäärä, jotka on jaettu yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille. Yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille jaettujen osinkojen erittelytietoja ei ilmoiteta.

Yleisesti verovelvollisten osakesäästötileillä oleville osakkeille jaettujen osinkojen yhteismäärä (27)

Ilmoita niiden osinkojen yhteismäärä, jotka on jaettu yleisesti verovelvollisten osakesäästötileillä oleville osakkeille. Yleisesti verovelvollisten osakesäästötileillä oleville osakkeille jaettujen osinkojen erittelytietoja ei ilmoiteta.

Osingonsaajakohtaiset erittelyt

Ilmoita samalle osingonsaajalle jaetut osingot yhdellä rivillä, vaikka osinkoa olisi jaettu usealle eri osakesarjalle.

Osingonsaajan nimi (31)

Merkitse osingonsaajan nimi täydellisenä (etunimi ja sukunimi tai yrityksen koko nimi).

Jos ilmoitat osinkoja suorituslajilla 07, ilmoita osingonsaajan tiedossa oleva nimi. Jos et tiedä saajan nimeä, merkitse kohtaan osingonsaajaa lähinnä oleva säilyttäjä. Jos myöskään osingonsaajaa lähinnä oleva säilyttäjä ei ole tiedossa, merkitse osingonsaajan nimeksi "tuntematon".

Huom.! Jos vuosi-ilmoituksen antohetkellä tiedossasi on osingonsaajan kaikki yksilöintitiedot, ilmoita kuitenkin suorituslajiksi 01.

Osingonsaajan Y- tai henkilötunnus (32)

Merkitse osingonsaajan Y-tunnus tai henkilötunnus täydellisenä.

Jos kyse on hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta ja

 • maksajalla on vain saajan nimi tiedossa, ilmoita tunnukseksi 010101-UUUU. Jos saajan syntymäaika on tiedossa, ilmoita tunnus muodossa ppkkvv-UUUU.
 • maksajalla ei ole vuosi-ilmoitusta antaessaan käytettävissään tietoja osingon saajasta, ilmoita erittelyiden vuosi-ilmoituksella osingonsaajan nimi -kohdassa (31) osingon saajaa lähinnä oleva säilyttäjä, josta maksajalla on tieto. Ilmoita osingon saajan Y-tunnukseksi keinotunnus 0000000-0. Ilmoita osingot joko säilyttäjäkohtaisina yhteismäärinä tai jokaiselle tuntemattomalle saajalle jaettu osinko omana erittelynä. Jos ilmoitat tiedot saajakohtaisesti omina erittelyinä, ilmoita jokaiselle erittelylle oma tapahtuma- tai muu tunniste (tunnus 049).
 • maksajalla ei ole saajakohtaisia tietoja, eikä tietoa osingon saajaa lähinnä olevasta säilyttäjästä, ilmoita osingonsaajan nimeksi "tuntematon" ja osingonsaajan tunnukseksi 0000000-0. Ilmoita osingot joko yhteismääränä tai jokaiselle tuntemattomalle saajalle jaettu osinko omana erittelynä. Jos ilmoitat tiedot saajakohtaisesti omina erittelyinä, ilmoita jokaiselle erittelylle oma tapahtuma- tai muu tunniste (tunnus 049).

Osinko (brutto) (34)

Ilmoita niiden osinkojen yhteismäärä, jotka osingonsaaja voi nostaa kohdassa 11 ilmoitetun osingonjakopäätöksen perusteella. Ilmoita osinkojen määrä bruttona eli vähentämättä ennakonpidätystä.

Osingosta toimitettu ennakonpidätys (35)

Osingosta on toimitettava ennakonpidätys. Osinkoihin rinnastetaan myös osinkoina verotettava varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta.

 • Ennakonpidätys julkisesti noteeratun yhtiön jakamista osingoista on 25,5 prosenttia.
 • Ennakonpidätys muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön jakamista osingoista on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 28 prosenttia. Osinkoa jakavan yhtiön on seurattava samalle saajalle jaettujen osinkojen määrää.
 • Ennakonpidätys julkisesti noteeratun yhtiön hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavista osingoista on 50 prosenttia, jos osingon maksaja ei saa tai ei voi toimittaa Verohallinnolle yleisesti verovelvollisesta saajasta verotusta varten tarpeellisia tietoja.

Toimita ennakonpidätys näiden prosenttien mukaisesti, ellei saaja esitä osingolle laskettua muutosverokorttia.
Ennakonpidätystä ei toimiteta muulle kuin luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle jaetusta osingosta eikä enintään 20 euron suuruisesta osingosta. Tämä 20 euron raja ei koske hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavia osinkoja, jos osingon maksajalla ei ole saajakohtaisia erittelytietoja osingon saajasta.

Osakkeiden lukumäärä (kpl) (36)

Merkitse osingonsaajan omistamien osakkeiden lukumäärä osingonjakohetkellä.

Esimerkki: Osingonsaajalla on kolme A-sarjan osaketta ja kaksi B-sarjan osaketta. Merkitse lukumääräksi 5.

Jos osinko maksetaan saajalle pelkän tuotto-oikeuden perusteella, ilmoita niiden osakkeiden lukumäärä, joiden perusteella osinko on jaettu.

Ilmoita osakkeiden lukumäärä kokonaislukuna. Jos osingonsaaja omistaa murto-osia osakkeesta, saajan pitää ilmoittaa osakkeiden tarkka lukumäärä henkilökohtaisessa verotuksessaan.

YEL- tai MYEL-vakuutettu (37)

Merkitse kohtaan "kyllä" (tai tietuekuvauksessa numerotunnus), jos osingonsaaja on YEL- tai MYEL-vakuutettu osinkoa jakavan yhtiön toiminnasta ajankohtana, jona osinko on nostettavissa.

Asunto (38)

Merkitse kohtaan "kyllä" (tai tietuekuvauksessa numerotunnus), jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • osingonsaaja tai hänen perheensä on käyttänyt yhtiön varoihin kuuluvaa asuntoa sen vuoden aikana, jonka veronalaista tuloa osinko on
 • osingonsaaja on omistanut joko yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % yhtiön osakepääomasta tai yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (osingon nostettavissaolovuotta edeltävän tilikauden päättyessä). Merkitse rasti (tai tietuekuvauksessa numerotunnus) myös silloin, jos osingonsaaja on omistanut yksin yli 30 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Rahalaina (39)

Merkitse kohtaan "kyllä" (tai tietuekuvauksessa numerotunnus), jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • osinkoa jakava yhtiö harjoittaa elinkeinotoimintaa
 • osingonsaaja on osingon nostettavissaolovuotta edeltävän tilikauden päättyessä omistanut yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
 • yhtiön osakkaalla tai hänen perheenjäsenellään on ollut rahalainaa yhtiöltä edellä mainittuna ajankohtana.

Lisätietoa kohtien 37–39 täyttämisestä saat ohjeista MYEL- tai YEL-vakuutetun saaman osingon ilmoittaminen ja Asunnon ja rahalainan ilmoittaminen osingon vuosi-ilmoituksella.

Tilinhoitajan tai ilmoittajan Y-tunnus

Täytä kohta vain, jos ilmoitat tietoja maksajan puolesta.

Osakkeen ISIN-koodi

Jos sama tilinhoitaja maksaa eri arvo-osuustileiltä osinkoja samalle saajalle ja osakkeilla on sama ISIN-koodi, anna osingoista vain yksi vuosi-ilmoitus.

Tapahtuma- tai muu tunniste

Jos ilmoitat suorituslajilla 07 osinkoja, joista ei ole saajakohtaisia tietoja ja ilmoitat kullekin tuntemattomalle saajalle maksetun osingon omana erittelynään, merkitse tähän kohtaan tapahtuma- tai muu tunniste. Muu tunniste voi olla mikä tahansa ilmoittajan itse tuottama numero- ja/tai kirjainyhdistelmä. Jokaisella erittelyllä pitää olla eri tunniste.

Osingonsaajalle annettava tosite

Verohallinto ei ole vahvistanut lomaketta osingonsaajalle annettavaksi tositteeksi. Osingon maksusta annettavasta tositteesta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot:

 • osingonsaajan nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus
 • tilikausi, jolta osinkoa jaetaan
 • osakkeiden lukumäärä ja laatu
 • osinkoa jakavan yhtiön nimi
 • osingon määrä
 • toimitetun ennakonpidätyksen määrä.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Uusin, samoilla tunnistetiedoilla annettu ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, tieto pitää nollata ja antaa uusi tieto.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

 • tietuetunnus (vain tiedostona ilmoitettaessa)
 • suorituslaji
 • maksuvuosi
 • osinkoa jakavan yhtiön Y-tunnus
 • verovuosi, jolta osinkoa on jaettu
 • osingonjakopäätöspäivä
 • päivä, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa
 • osingonsaajan Y-tunnus tai henkilötunnus sekä nimi
 • tilinhoitajan Y-tunnus
 • ISIN-koodi (tätä kohtaa käytetään tunnistetietona vain, jos tieto on annettu).
 • tapahtuma- tai muu tunniste (tätä kohtaa käytetään tunnistetietona vain, jos tieto on annettu).

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta kerrotaan tarkemmin ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2020