Virvoitusjuomaveroilmoitus – Rekisteröity vastaanottaja, veroedustaja ja rekisteröimätön verovelvollinen, täyttöohje

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen

Verohallinto
valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Rekisteröity vastaanottaja

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle viranomainen on myöntänyt oikeuden ansiotoiminnassaan vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä (valmisteverotuslaki 6 §:n 7 kohta). Rekisteröity vastaanottaja ei saa varastoida eikä lähettää tuotteita väliaikaisesti verottomina (valmisteverotuslaki 52 §).

Se, joka on hankkinut virvoitusjuomia verottomaan tarkoitukseen, on velvollinen suorittamaan tuotteista valmisteveron, jos tuotteet on käytetty muuhun kuin verottomaan tarkoitukseen (valmisteverotuslaki 13 §). Vero määrätään verokauden aikana verolliseen tarkoitukseen käytetyistä tuotteista. Verotuksessa sovelletaan rekisteröityä vastaanottajaa koskevia säännöksiä (valmisteverotuslaki 13 §:n 1 mom. ja 15 §:n 3 mom.).

Veroedustaja

Suomeen sijoittautunut henkilö, jonka etämyyjä on nimennyt ja jolle viranomainen on myöntänyt oikeuden suorittaa valmisteverot etämyyjän puolesta Suomessa vastaanotetuista tuotteista (valmisteverotuslaki 6 §:n 13 kohta).

Rekisteröimätön verovelvollinen

Muu verovelvollinen kuin verokausi-ilmoittaja. (Verokausi-ilmoittajalla tarkoitetaan valtuutettua varastonpitäjää, rekisteröityä vastaanottajaa, veroedustajaa sekä niitä verovelvollisia, joihin asianomaisen valmisteverolain tai muun lain mukaan sovelletaan rekisteröityä elinkeinonharjoittajaa koskevia säännöksiä).

Rekisteröimätön verovelvollinen on muun muassa henkilö, joka poistaa tai jonka puolesta valmisteveron alaiset tuotteet poistetaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä sekä henkilö, joka valmistaa tai jalostaa valmisteveron alaisia tuotteita muualla kuin verottomassa varastossa. Rekisteröimättömän verovelvollisen veroilmoituksen antaa myös henkilö, joka on hankkinut toisessa jäsenmaassa jo verotettuja tuotteita ja pitää tuotteita hallussaan kaupallisessa tarkoituksessa Suomessa niiden täällä tapahtuvaa luovuttamista tai käyttöä varten (ks. esim. valmisteverotuslaki 12 § ja 9 luku).

Muu verovelvollinen tarkoittaa myös esimerkiksi yksityishenkilöä, joka tekee etäoston tai vastaanottaa lahjalähetyksen, joka sisältää sallittua enemmän valmisteveron alaisia tuotteita.

Veroilmoituksen antaminen ja veron maksaminen

Rekisteröidyn vastaanottajan ja veroedustajan on annettava veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan kuukauden 18. päivänä (valmisteverotuslaki 31 §:n 1 mom). Rekisteröidyn vastaanottajan ja veroedustajan on maksettava verokaudelta suoritettava valmistevero viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 27. päivänä. Jos määräpäivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, valmisteveron saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen (valmisteverotuslaki 46 §:n 1 mom.)

Muun verovelvollisen on annettava veroilmoitus neljän arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet on vastaanotettu tai veron suorittamisvelvollisuus on muutoin syntynyt tämä päivä mukaan luettuna. Arkipäiväksi ei katsota arkilauantaita. (valmisteverotuslaki 31 §:n 2 mom.). Vero on tällöin maksettava kymmenen arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet on vastaanotettu tai veron suorittamisvelvollisuus on muutoin syntynyt (valmisteverotuslaki 46 §:n 2 mom.).

Jos verovelvollinen ei ole saanut verotuspäätöstä tiedoksi ennen maksun määräajan päättymistä, valmistevero on suoritettava veroilmoituksen tai verovelvollisen kirjanpidon mukaisena (valmisteverotuslaki 46 §:n 3 mom.)

Verovelvollisen nimi

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi tai luonnollisen henkilön nimi.

Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite

Osoite, johon verovelvollinen haluaa verotuspäätöksen toimitettavan. Postitse lähetettävät lisätietopyynnöt toimitetaan tähän samaan osoitteeseen.

Verokausi (rekisteröity vastaanottaja tai veroedustaja täyttää)

Rekisteröidyn vastaanottajan tai veroedustajan verokausi on kalenterikuukausi. Muut merkitsevät tuotteiden vastaanottopäivän.

Tuotteiden vastaanottopvm (rekisteröimätön verovelvollinen täyttää)

Päivä, jolloin tuotteet on vastaanotettu Suomessa.

Valmisteverotustunnus (rekisteröity vastaanottaja ja veroedustaja täyttää)

Veroilmoituksen yksilöivät tunnukset on merkitty rekisteröidyn vastaanottajan tai
veroedustajan lupapäätökseen tummennettuina.

Y-tunnus/Henkilötunnus

Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus (ilmoitetaan muodossa 1234567-8) tai henkilön henkilötunnus.

Asiakkaan viite

Verovelvollinen ilmoittaa halutessaan oman viitteensä.

Verovelvollisen kotivaltio, jos muu kuin Suomi

Ulkomainen yritys tai henkilö ilmoittaa tässä kohdassa kotivaltionsa. Kotivaltiota ei ilmoiteta jos veroilmoittamisessa käytetään suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta.

Kauppalaskun numero

Ilmoitetaan vähintään yhden kauppalaskun numero, johon veroilmoitus liittyy. Kauppalaskun numeron ilmoittaminen koskee vain rekisteröimätöntä verovelvollista.

Tullausnumero

Tullin maahantuonnin yhteydessä antama tullausnumero.

Ei ilmoitettavaa

Tähän kohtaan merkitään rasti, jos verovelvollisella ei ole verokaudelta ilmoitettavia verollisia tai verottomia tuotemääriä eikä vähennyksiä veroista.

Virvoitusjuomavero

Tuotteiden verotus on sidottu tullitariffinimikkeeseen. Veronalaiset tullitariffinimikkeet ja niistä johdetut tuoteryhmät ilmenevät virvoitusjuomaverosta annetun lain (1127/2010) liitteenä olevista verotaulukoista. Virvoitusjuomat ilmoitetaan tuotteittain/ryhmittäin. Virvoitusjuomaverosta annettua lakia ei sovelleta pienvalmistajiin, joiden virvoitusjuomien tuotanto on enintään 50 000 litraa kalenterivuodessa. Määrällä tarkoitetaan valmista, laimennettua juomaa. Edellytetään myös, että virvoitusjuomien pientuottaja on oikeudellisesti ja taloudellisesti muista saman toimialan valmistajista riippumaton valmistaja. Maahantuojan on vaadittaessa esitettävä viranomaiselle selvitys ulkomaisen pientuottajan riippumattomuudesta ja kalenterivuosittaisen tuotannon määrästä (Laki virvoitusjuomaverosta 1 § 4 mom.) Virvoitusjuomaverosta annettua lakia ei siis sovelleta maahantuotaviin tuotteisiin, jotka on valmistanut laissa tarkoitettu pientuottaja.

Tuotejaottelu noudattelee tullitariffin nimikkeistöä

Verolliset määrät

Määrät ilmoitetaan tuoteryhmittäin Verollinen määrä –sarakkeessa.

Verollisten vastaanottojen ja tuontien määrät ilmoitetaan asianomaisen tuoteryhmän kohdalla olevassa lokerossa. Määrät ilmoitetaan täysinä litroina tai kiloina. Yksityishenkilöt ilmoittavat määrät kahden desimaalin tarkkuudella. Tummennetut lokerot jätetään täyttämättä.

Nimikkeeseen 2009 kuuluvan tuotteen veroilmoittamisessa huomioitavaa

Nimikkeeseen 2009 kuuluu sekä sellaisenaan juotavia juomia että mehutiivisteitä.

Kun tuote josta veroilmoitus annetaan on sellaisenaan juotava, se merkitään tuoteryhmien 1 tai 1A kohdalle. Määrä ilmoitetaan litroina.

Kun tuote josta veroilmoitus annetaan on mehutiiviste, se merkitään tuoteryhmien 1L ja 1AL kohdalle. Tuotteen verollinen määrä ilmoitetaan mehutiivisteestä saatavan juomamäärän mukaan. Määrä ilmoitetaan litroina. Huom!  Itse mehutiivisteen määrää ei ilmoiteta.

Virvoitusjuomavero (euro)

Asianomaisen tuoteryhmän kohdalle merkitään virvoitusjuomien verollisten vastaanottojen ja tuontien vero euroina sentin tarkkuudella.

Verottomat määrät

Ilmoitetaan tuoteryhmittäin Veroton määrä -sarakkeessa.

Verokauden aikana tapahtuneet verottomat vastaanotot ja tuonnit ilmoitetaan täysinä litroina tai kiloina tuoteryhmän mukaan oikean verottomuuskoodin lokerossa.

Nimikkeeseen 2009 kuuluvan tuotteen verottomuuksien ilmoittamisessa huomioitavaa

Nimikkeeseen 2009 kuuluu sekä sellaisenaan juotavia juomia että mehutiivisteitä.

Kun tuote jonka verotonta määrää ilmoitetaan, on sellaisenaan juotava, se merkitään tuoteryhmien 1 tai 1A kohdalle, kyseessä olevan verottomuuden lokeroon. Määrä ilmoitetaan litroina.

Kun tuote, jonka verotonta määrää ilmoitetaan, on mehutiiviste, se merkitään tuoteryhmien 1L ja 1AL kohdalle, kyseessä olevan verottomuuden lokeroon. Tuotteen veroton määrä ilmoitetaan mehutiivisteestä saatavan juomamäärän mukaan. Määrä ilmoitetaan litroina. Huom!  Itse mehutiivisteen määrää ei ilmoiteta.

Verottomuuden perusteet ja koodien selitykset

Lain nimi ja verottomuuspykälä

Koodi

Selitys

Valmisteverotuslaki

 

 

19 §

190

Muonitus

Viranomaisen määräämillä ehdoilla ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla vesi- tai ilma-aluksella myytäviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut tuotteet

Verojen määrät yhteensä ennen vähennyksiä

Veroilmoituksessa ilmoitettujen tuotteiden yhteenlaskettu verojen määrä euroina sentin tarkkuudella.

Vähennykset

Vähennykset ilmoitetaan lomakkeen lopussa, euroina sentin tarkkuudella.

Vähennysten perusteet:

Täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt tuotteet (lomakkeen koodi 16H2)

Rekisteröity vastaanottaja voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta veron, joka on suoritettu tai suoritettava kulutukseen luovutetuista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt ennalta arvaamattoman tapahtuman tai ylivoimaisen esteen vuoksi. Vähennystä ei voi tehdä, jos tuhoutuminen tai menettäminen on johtunut tuotteiden luonteesta. Täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen tulee voida näyttää toteen. Tuotteet, joista tehdään vähennys, on hävitettävä viranomaisen valvonnassa tai sen hyväksymällä tavalla.

Edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneet vähennykset (lomakkeen koodin 16K3)

Jos vähennystä ei voida tehdä täysimääräisenä verokaudelta suoritettavaa veroa laskettaessa, voi vähentämättä jääneen määrän vähentää kuluvan vuoden seuraavilta tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta tehtävissä ilmoituksissa.

(Verosta tehtävät vähennykset, Valmisteverotuslaki 16 §).

Tiedot edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneistä vähennyksistä löytyvät edellisten verokausien verotuspäätöksistä.

Huom! Vaikka veroilmoituksella vähennyksiä ei eritellä tuotteittain / tuoteryhmittäin, eikä tuotteiden määriä ilmoiteta, on näiden tietojen kuitenkin selvittävä verovelvollisen kirjanpidosta. Verovelvollisen kirjanpitoaineistosta tulee selvitä yksilöidysti jokainen verosta tehty vähennys ja sen peruste.

Vähennykset yhteensä

Vähennysten yhteismäärä ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Maksettava määrä

Suoritettava virvoitusjuomaveron määrä yhteensä euroina sentin tarkkuudella.

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä, jolloin ilmoitus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön / verovelvollisen allekirjoitus.

Veroilmoituksen täyttäjän / vastuuhenkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite

Merkitään verovelvollisen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.