Veronpalautushakemus Energiaintensiivinen yritys, täyttöohje (1450)

VEROH 1450

Hakijan nimi

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi.

Osoite

Osoite, johon palautuksen hakija haluaa päätöksen toimitettavan. 

Yrityksen tilikausi

Yrityksen tilikausi, jolta palautusta haetaan. Voidaan ilmoittaa esim. 1.1. – 31.12.2015. 

Y-tunnus

Yrityksen yhteisötunnus. Numero ilmoitetaan muodossa 1234567-8.

IBAN-tilinumero

Yrityksen IBAN-tilinumero, jolle palautus halutaan maksettavan.

BIC-tunniste

Yrityksen tilipankin BIC-tunniste.

Asiakkaan viite

Yritys ilmoittaa halutessaan oman viitteensä.

Komission asetuksen (EU) N:o 651/2014, ns. ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiset tiedot

Vaikeuksissa olo

Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisten tukien myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, ettei tukea myönnetä taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille. Hakijan tulee vakuuttaa, ettei se ole tämän täyttöohjeen liitteessä 1 tarkoitetuissa vaikeuksissa.

Yrityksen koko

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yritykset) tarkoitetaan lähtökohtaisesti yrityksiä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Jos yrityksen pääomasta/äänimäärästä vähintään 25 prosenttia on yksin tai yhdessä toimivan julkisyhteisön hallussa, yritys katsotaan suuryritykseksi. Pk.yrityksen määritelmä on esitetty esimerkiksi yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen liitteessä 1 sekä mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa K(2003) 1422 lopullinen (EUVL L 124, 20.5.2003).

Tuetun toiminnan sijainti

Täytetään se suuralue jossa yritys sijaitsee (liite 2, jossa vasemmalla palstalla kunnat ja oikealla se suuralue, johon kukin kunta kuuluu). Jos yrityksellä on toimintaa useammalla suuralueella, täytetään se alue, jossa tuki tai suurin osa siitä käytetään.

Konsernisuhteet

Jos hakija kuuluu konserniin, ilmoitetaan konsernin nimi

Hakemuksen laatijan nimi ja yhteystiedot

Hakemuksen laatijan nimi ja yhteystiedot, jos viranomaiselle tulee tarvetta kysyä lisätietoja tai selvityksiä.

Haetun palautuksen määrä

Sivulla 3 lasketun palautuksen määrä on merkittävä näkyviin myös hakemuksen etusivulle.

Päiväys ja allekirjoitus

Yrityksen allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus ja päiväys.

Palautusta hakevan yrityksen teollisuustoimiala

Katso alla olevasta listasta mikä on yrityksen pääasiallinen teollisuustoimiala ja merkitse vain sen toimialan koodi (liite 3).

Jalostusarvon laskenta

Jalostusarvo lasketaan tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen mukaan. Jalostusarvo muodostuu liikevoitosta (-tap-piosta) sekä tilinpäätöksen mukaisten poistojen, arvonalentumisten ja henkilöstökulujen yhteismäärästä. Jalostus-arvosta saa vähentää tässä haetun palautuksen, jos tilinpäätökseen on tälle merkitty jokin summa saatavaksi.

Sähkön ja polttoaineiden määrä tietojen täyttäminen, lomakkeen sivu 2.

Sähkö

Ilmoitetaan vain yrityksen sähkön veroluokan 2 kulutus. Veroluokan 1 kulutusta ei huomioida palautuksessa. Ilmoi-tetaan ensimmäisessä sarakkeessa sekä verollisena hankittu sähkö että itse tuotettu ja itse kulutettu tai toiselle suoraan kulutukseen luovutettu. Tässä ei ilmoiteta jos omaa tuotantoa on luovutettu verkonhaltijalle. Toisessa sa-rakkeessa ilmoitetaan jos verollisena hankittua tai itse tuotettua sähköä on luovutettu toiselle suoraan kulutukseen. Kolmannessa sarakkeessa ilmoitetaan itse konkreettisesti käytetty sähkö eli kahden edellisen sarakkeen erotus.

Kivihiili

Ensimmäisellä rivillä ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetaan jos kivihiiltä on hankittu verollisena tai sitä on otettu kulutukseen omasta verottomasta varastosta. Toisessa sarakkeessa ilmoitetaan jos verollisena hankittua tai omas-ta verottomasta varastosta luovutetaan kivihiiltä toiselle kuluttajalle. Kolmannessa sarakkeessa ilmoitetaan itse konkreettisesti käytetyn verollisen kivihiilen määrä eli kahden edellisen sarakkeen erotus.

Toisella rivillä ilmoitetaan ensimmäisessä sarakkeessa se osa verollisena hankitusta kivihiilestä joka käytetään yhdistetyssä tuotannossa ja josta haetaan hiilidioksidiveron alennusta sekä lisäksi omasta verottomasta varastosta itselle yhdistettyyn tuotantoon kulutukseen otettu kivihiili, joka on ilmoitettu jo verotuksessa alemmalla verotasolla. Toisessa sarakkeessa ilmoitetaan vain jos omassa yhdistetyssä laitoksessa tuotettua lämpöä luovutetaan muualle kulutettavaksi, joten tähän muualle luovutettuun lämpöön kuuluva kivihiili ilmoitetaan tässä. Käytännössä kolmannessa sarakkeessa on siis ensimmäisen ja toisen erotus.

Kolmannella rivillä ilmoitetaan vain itse verottomasti käytetyn kivihiilen määrä.

Maakaasu

Ensimmäisellä rivillä ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetaan jos maakaasua on hankittu verollisena tai sitä on hankittu verottomasti maakaasun rekisteröitynä käyttäjänä ja käytetty verolliseen tarkoitukseen. Eli siitä on makset-tu valmisteverot. Toisessa sarakkeessa ilmoitetaan jos verollisena hankittua tai rekisteröitynä käyttäjänä maakaa-sua on luovutettu toiselle verollisena. Kolmannessa sarakkeessa ilmoitetaan itse konkreettisesti käytetyn verollisen maakaasun määrä eli kahden edellisen sarakkeen erotus.

Toisella rivillä ilmoitetaan ensimmäisessä sarakkeessa se osa verollisena hankitusta maakaasusta, joka käytetään yhdistetyssä tuotannossa ja josta haetaan hiilidioksidiveron alennusta sekä lisäksi maakaasun rekisteröitynä käyt-täjänä verottomasti vastaanotetusta maakaasusta, joka on ilmoitettu jo verotuksessa alemmalla verotasolla. Toisessa sarakkeessa ilmoitetaan vain jos omassa yhdistetyssä laitoksessa tuotettua lämpöä luovutetaan muualle kulutettavaksi, joten tähän muualle luovutettuun lämpöön kuuluva maakaasu ilmoitetaan tässä. Käytännössä kolmannessa sarakkeessa on siis ensimmäisen ja toisen erotus.

Kolmannella rivillä ilmoitetaan vain itse verottomasti käytetyn maakaasun määrä.

Polttoturve

Ilmoitetaan se käytetyn polttoturpeen määrä, josta on valmisteverot maksettu tilikauden aikana.

Mäntyöljy

Ilmoitetaan se käytetyn mäntyöljyn määrä, josta on valmisteverot maksettu tilikauden aikana.

Biopolttoöljyt

Ilmoitetaan käytettyjen biopolttoöljyjen määrät, kukin omassa kategoriassaan riippuen niiden kestävyydestä ja tup-lalaskettavuudesta, jos on käyttänyt biopolttoöljyä sellaisenaan, tai jos kevyen polttoöljyn seassa on enemmän kuin 7 tilavuusprosenttia biopolttoöljyä. Muutoin biopolttoöljy ilmoitetaan kevyen polttoöljyn kanssa samassa, ilman erittelyä, ja verotasoina käytetään Verohallinnon vahvistamia palautustasoja, jotka löytyvät tämän ohjeen lopusta. HUOM! Tässä ei saa ilmoittaa liikenne- tai työkonepolttoaineena käytettyä biopolttoöljyä.

Kevyt polttoöljy

Kevyen polttoöljyn osalta kahdella ensimmäisellä rivillä ilmoitetaan jos kevyen polttoöljyn seassa on biopolttoöljyä ja palautustasona käytetään Verohallinnon vahvistamia keskimääräisiä palautustasoja. Kolmannella ja neljännellä rivillä il-moitetaan jos kevyestä polttoöljystä on selvityksellä eroteltu biopolttoöljyn määrä ja se on ilmoitettu edellä biopolt-toöljyn kohdassa.

Ensimmäisellä rivillä ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetaan jos kevyttä polttoöljyä on hankittu verollisena tai sitä on otettu kulutukseen omasta verottomasta varastosta ja käytetty verolliseen tarkoitukseen. Eli siitä on maksettu valmisteverot. Toisessa sarakkeessa ilmoitetaan jos verollisena hankittua tai varastosta otettua kevyttä polttoöljyä on luovutettu toiselle verollisena. Kolmannessa sarakkeessa ilmoitetaan itse konkreettisesti käytetyn verollisen kevyen polttoöljyn määrä eli kahden edellisen sarakkeen erotus.

Toisella rivillä ilmoitetaan ensimmäisessä sarakkeessa se osa verollisena hankitusta kevyestä polttoöljystä, joka käytetään yhdistetyssä tuotannossa ja josta haetaan hiilidioksidiveron alennusta sekä lisäksi omasta verottomasta varastosta otettu kevyt polttoöljy, joka on ilmoitettu jo verotuksessa alemmalla verotasolla. Toisessa sarakkeessa ilmoitetaan vain jos omassa yhdistetyssä laitoksessa tuotettua lämpöä luovutetaan muualle kulutettavaksi, joten tähän muualle luovutettuun lämpöön kuuluva kevyt polttoöljy ilmoitetaan tässä. Käytännössä kolmannessa sarakkeessa on siis ensimmäisen ja toisen erotus.

HUOM! Tässä ei saa ilmoittaa liikenne- tai työkonepolttoaineena käytettyä kevyttä polttoöljyä.

Raskas polttoöljy

Ensimmäisellä rivillä ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetaan jos raskasta polttoöljyä on hankittu verollisena tai sitä on otettu omasta verottomasta varastosta ja käytetty verolliseen tarkoitukseen. Eli siitä on maksettu valmisteverot. Toisessa sarakkeessa ilmoitetaan jos verollisena hankittua tai verottomasta varastosta otettua raskasta polttoöljyä on luovutettu toiselle verollisena. Kolmannessa sarakkeessa ilmoitetaan itse konkreettisesti käytetyn verollisen raskaan polttoöljyn määrä eli kahden edellisen sarakkeen erotus.

Toisella rivillä ilmoitetaan ensimmäisessä sarakkeessa se osa verollisena hankitusta raskaasta polttoöljystä, joka käytetään yhdistetyssä tuotannossa ja josta haetaan palautuksena hiilidioksidiveron alennusta sekä lisäksi omasta verottomasta varastosta otettu raskas polttoöljy, joka on ilmoitettu jo verotuksessa alemmalla verotasolla. Toisessa sarakkeessa ilmoitetaan vain jos omassa yhdistetyssä laitoksessa tuotettua lämpöä luovutetaan muualle kulutettavaksi, joten tähän muualle luovutettuun lämpöön kuuluva raskas polttoöljy ilmoitetaan tässä. Käytännössä kolmannessa sarakkeessa on siis ensimmäisen ja toisen erotus.

Kolmannella rivillä ilmoitetaan vain itse verottomasti käytetyn raskaan polttoöljyn määrä.

Ostolämpö

Ostolämmön osalta on eriteltävä millä polttoaineilla se on tuotettu. Mikäli ostolämmöntuottaja ilmoittaa polttoainei-den jakautuman suoraan Verohallinnolle voi tämän kohdan jättää nyt tyhjäksi, mutta laittaa huomautus viereen, että osto-lämpö selvitys tulee tuottajalta suoraan.

Palautuslaskelma, lomakkeen sivu 3.

Sähköstä ja kaikista polttoaineista maksetut ja hankintahintaan sisältyneet valmisteverojen määrät on eriteltävä. Lisäksi on oltava näkyvillä kaikkien osalta myös jos on vähennyksiä maksetuista veroista.

HUOM! Huoltovarmuusmaksua ei saa sisällyttää laskelmaan.

Ostolämmön osalta tässä on ilmoitettava myös sen tuottanut voimalaitos.

Laskennassa negatiivinen jalostusarvo katsotaan nollaksi.

Kevyen polttoöljyn laskennalliset palautustasot on määritelty niiden hankinta (verojen maksu) ajankohdan mukaan. Intensiivisten palautuksessa näistä laskennallisista palautustasoista on vähennetty huoltovarmuusmaksu.

Euroopan unionin virallinen lehti (L 187/19 26.6.2014)

18. 'vaikeuksissa olevalla yrityksellä' tarkoitetaan yritystä, jonka tapauksessa vähintään yksi seuraavista olosuhteista on olemassa:

a) On kyse yhtiöstä, jonka osakkaiden vastuu on rajattu Qa joka ei ole alle kolme vuotta olemassa ollut pk-yritys, tai kun on kyse kelpoisuudesta riskirahoitustukeen, pk-yritys, jonka toteuttamasta ensimyynnistä markkinoilla on alle seitsemän vuotta ja joka on oikeutettu riskirahoitukseen valitun rahoituksen välittäjän due diligence - prosessin jälkeen), ja joka  on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan  kertyneiden  tappioiden vuoksi. Näin on silloin, kun kertyneiden tappioiden vähentäminen rahastoista Qa kaikista muista yhtiön omiin varoihin tavallisesti luettavista eristä) johtaa negatiiviseen tulokseen, joka on suurempi kuin puolet merkitystä osakepääomasta. Tässä säännöksessä  'yhtiöllä, jonka osakkaiden vastuu on rajattu', tarkoitetaan erityisesti direktiivin 2013/34/EU (1) liitteessä I mainittuja yritysmuotoja, ja 'osakepääoma' sisältää tarvittaessa emissiovoitot.

b) On kyse yhtiöstä, jossa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu Qa joka ei ole alle kolme vuotta olemassa ollut pk-yritys, tai kun on kyse kelpoisuudesta riskirahoitustukeen, pk-yritys, jonka toteuttamasta ensimyynnistä markkinoilla on alle seitsemän vuotta ja joka on oikeutettu riskirahoitukseen valitun rahoituksen välittäjän due diligence -prosessin jälkeen), ja joka on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi. Tässä säännöksessä 'yhtiöllä, jossa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu', tarkoitetaan erityisesti direktiivin 2013/34/EU liitteessä II mainittuja yritysmuotoja.

c) Yritys on asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai täyttää kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yleistäytäntöönpanomenettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä.

d) Yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena.

e) On kyse yrityksestä, joka ei ole pk-yritys, ja kahden viime vuoden ajan:

1) yrityksen velkaantumisaste  on ollut yli 7,5 ja

2) yrityksen käyttökatteen (EBITDA) suhde nettorahoituskuluihin on ollut alle 1,0.