Ulkomaisen yhteisön lähdeverokorttihakemus osinko-, korko- ja rojaltitulolle (lomake 6211), täyttöohje

Lomakkeen saat lomakesivulta.

Tämä täyttöohje on tarkoitettu tilanteeseen, jossa ulkomainen yhteisö hakee lähdeverokorttia osinko-, korko-, tai rojaltitulolle. Jos lähdeverokorttihakemus koskee muuta tuloa, kuten työkorvausta, käytä lomaketta 6202.

Voit hakea lähdeverokorttia myös sähköisesti. Ulkomainen yhteisö tai tämän puolesta toimiva asianhoitaja voi toimittaa yksittäisen hakemuksen Verohallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta. Verohallinto vastaanottaa Ilmoitin.fi-palvelun kautta myös massahakemuksia, eli usean hakijan hakemuksia, jotka toimitetaan samalla XML-muotoisella tiedostolla. Voit hyödyntää näitä täyttöohjeita myös sähköisen hakemuksen tietoja antaessa.

Lue lisää sähköisten lähdeverokorttihakemusten lähettämisestä.

Yhteisö voi esittää lähdeverokortin tulon maksajalle ennen maksamista. Silloin maksaja perii tulosta oikean lähdeveron jo maksamisen yhteydessä. Lähdeverokortin avulla yhteisö voi tarvittaessa myös hakea maksuvuoden oikaisua tilinhoitajaltaan, jos osinko-, korko- tai rojaltitulosta on jo peritty liikaa lähdeveroa. Kummassakaan tapauksessa yhteisön ei enää tarvitse hakea lähdeveron palautusta maksuvuoden jälkeen.

Lähdeverokortti myönnetään yleensä kuluvalle kalenterivuodelle.

Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan?

Kun haet lähdeverokorttia osinko-, korko- tai rojaltitulolle, liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat:

  • Todistus siitä, että yhteisö omistaa suomalaisen yhtiön osakkeet, esimerkiksi pankin tai muun arvopaperivälittäjän vahvistama salkkuraportti, jossa yksilöidään hakijan suomalaiset osakeomistukset. Todistuksen täytyy olla mahdollisimman uusi ja annettu sinä vuonna, jolle lähdeverokorttia haetaan.
  • Yhteisön kotipaikkatodistus kuluvalta vuodelta tai poikkeustapauksissa muu virallinen rekisteröintitodistus.
  • Tarkempi kuvaus siitä, millä perusteella yhteisö hakee lähdeverokorttia sekä perustelut lähdeveroprosentille (katso täyttöohjeen kohdat 3.6–3.7).
  • Valtakirja, jos yhteisöä edustaa asiamies.

Voit tarvita lähdeverokorttihakemukseen muitakin liitteitä. Liitteisiin vaikuttaa se, millä perusteella lähdeverokorttia haetaan. Suosittelemme, että lisäät lähdeverokorttihakemukseen samat liitteet, jotka liittäisit lähdeveron palautushakemukseen (katso lomakkeen 6163 täyttöohje). Voit liittää hakemukseen muitakin asiakirjoja, joista voi olla hyötyä hakemuksen käsittelyn kannalta.

Huom. Vaikka yhteisölle olisi aiemmin myönnetty lähdeverokortti tai yhteisö olisi aiemmin saanut lähdeveron palautushakemukseen myönteisen päätöksen, hakemukseen täytyy silti liittää perustelut haetulle lähdeveroprosentille.

Lähdeverokortin kieli

Tiedot ovat lähdeverokortissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Valitse suomenkielinen, ruotsinkielinen tai englanninkielinen hakemuslomake sen mukaan, millä kielellä haluat saada mahdolliset selvityspyynnöt sekä tarkemmat perustelut myönnetylle lähdeverokortille.

Muista nämä

Hakemuslomakkeen tiedot luetaan Verohallinnossa optisesti eli skannataan ja muutetaan sähköiseen muotoon. Sen vuoksi hakemuslomakkeessa olevan QR-kuviokoodin ympärille ei saa lisätä leimaa, tekstiä tai muita merkintöjä.

Voit tulostaa hakemuslomakkeen joko yksi- tai kaksipuolisena, ja halutessasi voit täyttää sen myös käsin.

Ilmoita jokaisessa lomakkeen täyttökentässä vain ne tiedot, joita siinä kohdassa kysytään. Merkitse esimerkiksi osoite niin, että katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka ovat kukin omassa kentässään. Voit merkitä tiedot (esimerkiksi osoite- tai pankkitiedot) lomakkeeseen myös tarralla, kunhan tarra ei ylitä kentän reunoja. Poikkeuksena on hakijan virallinen nimi: sitä varten varatussa kentässä teksti tai tarra voi tarvittaessa mennä lomakekentän reunojen yli.

Lähetä hakemus lomakkeen yläreunassa mainittuun osoitteeseen. Voit myös viedä hakemuksen Verohallinnon toimipisteeseen, esimerkiksi Etelä-Suomen yritysverokeskukseen osoitteeseen Verohallinnon kirjaamo, Vääksyntie 4, 00510 Helsinki.

Näin täytät lomakkeen

1 Hakijan tiedot

1.1 Virallinen nimi

Kirjoita hakijan nimi virallisessa muodossa eli siinä muodossa kuin se on kirjoitettu hakijan kotipaikkatodistukseen tai muuhun viralliseen dokumenttiin.

1.2–1.3 Tunniste asuinvaltiossa

Ilmoita myös yhteisön verotunniste kotivaltiossa. Jos yhteisöllä ei ole kotivaltion verotunnistetta, ilmoita asiasta vapaamuotoisella lisäselvityksellä ja täytä kohtaan 1.3 jokin muu kotivaltion antama rekisteröintitunnus.

1.4–1.6 Osoite

Jos yhteisöllä ei ole asiamiestä, Verohallinto lähettää lähdeverokortin ja mahdolliset selvityspyynnöt osoitteeseen, jonka ilmoitat tässä kohdassa. Merkitse postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka omiin kenttiinsä. Jos hakijan postiosoite ei ole hakijan kotivaltiossa, kirjaa postiosoitteen valtio kohtaan 1.6.

1.7–1.8 Asuinvaltion tiedot

Ilmoita tässä yhteisön kotivaltio. Kotivaltion pitää olla sama valtio, joka on myöntänyt yhteisön kotipaikkatodistuksen tai muun rekisteröintitodistuksen.

Ilmoita aina myös kotivaltion maakoodi (kohta 1.8). Huomaa, että rajoitetusti verovelvollisen kotivaltio ei voi olla Suomi (FI).

Käytä standardin ISO 3166 mukaista maakoodia (www.iso.org). Voit tarkistaa maakoodin sivulta Voimassa olevat verosopimukset. Huomaa kuitenkin, että sivulla on lueteltu vain ne maat, joiden kanssa Suomella on voimassa oleva verosopimus.

1.9 Hakijan oikeudellinen muoto

Ilmoita kohdassa 1.9 yhteisön oikeudellinen muoto. Voit kirjoittaa oikeudellisen muodon hakijan kotivaltion kielellä, esimerkiksi "fond commun de placement (FCP)".

Ilmoita oikeudellinen muoto mahdollisimman tarkasti.

Ilmoita lisäksi kohdassa 1.10, millainen yhteisö hakija on. Voit valita vain yhden vaihtoehdon. Jos hakijaan ei sovi mikään annetuista vaihtoehdoista, valitse vaihtoehto ”9 muu”.

Esimerkki: Hakija on sijoitusrahastodirektiivin mukainen sijoitusrahasto. Sen tarkempi oikeudellinen muoto kotivaltiossa on "fond commun de placement (FCP)". Kirjaa kenttään 1.9 “fond commun de placement” ja valitse kohdasta 1.10 vaihtoehto “5 sijoitusrahastodirektiivin mukainen yhteissijoitusyritys”.

1.11–1.12 Julkinen noteeraus

Yhtiö on julkisesti noteerattu, jos jokin sen osakesarjoista on julkisesti noteerattu ja se käy kauppaa säännellyllä ja viranomaisen valvomalla markkinalla. Laita rasti oikeaan kohtaan sen mukaan, onko hakija julkisesti noteerattu vai noteeraamaton yhtiö sillä hetkellä, kun hakemus tehdään. Jos yhtiö on julkisesti noteerattu, ilmoita kentässä 1.12 hakijan ISIN-tunnus. Jos hakijalla ei ole ISIN-tunnusta, jätä tämä kohta tyhjäksi.

1.13 Hakija on sateenvarjorahaston päärahasto

Täytä tämä kohta vain, jos hakija kuuluu niin sanottuun sateenvarjorahastoon. Jos hakija on sateenvarjorahaston päärahasto, merkitse rasti ruutuun ”Kyllä”. Jos hakija on sateenvarjorahaston alarahasto, vastaa ”Ei”.

Jos hakija on sateenvarjorahaston päärahasto, mutta haluat lähdeverokorttiin maininnan niistä alarahastoista, joiden saamaan osinkotuloon lähdeverokorttia sovelletaan, rastita ruutu ”Hakemukseen on liitetty lista alarahastoista” ja liitä hakemukseen lista alarahastoista.

Lisäohjeita sateenvarjorahaston lähdeverokorttihakemuksen laatimisesta on tämän ohjeen lopussa Sateenvarjorahastojen lähdeverokorttihakemukset.

1.14 Onko hakijalla kiinteä toimipaikka Suomessa

Tätä lomaketta voivat käyttää pääasiassa vain ulkomaiset yhteisöt, joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Jos hakijalle muodostuu kiinteä toimipaikka Suomeen ja tulot kohdistuvat tähän toimipaikkaan, nämä tulot ja niistä peritty lähdevero on ilmoitettava tuloveroilmoituksella 6U. Lisätietoa Kiinteästä toimipaikasta tuloverotuksessa.

2 Hakemusta varten valtuutetun asiamiehen tiedot

Kun hakijalla on asiamies, Verohallinto lähettää mahdolliset selvityspyynnöt osoitteeseen, jonka ilmoitat tässä kohdassa. Jos hakijaa edustaa useampi asiamies, ilmoita tässä kohdassa sen asiamiehen tiedot, jonka osoitteeseen hakija haluaa selvityspyynnöt, vaikka hakemuksen olisi allekirjoittanut toinen asiamies. Jos haluat että lähdeverokortti toimitetaan tässä osiossa ilmoitetulle asiamiehelle, rastita "Kyllä" kohdassa 2.6 Lähdeverokortti toimitetaan asiamiehelle.

Liitä hakemukseen myös asiamiehelle annettu valtakirja ja merkitse rasti kohtaan 2.8. Valtakirjan allekirjoittajalla pitää olla yhteisön nimenkirjoitusoikeus.

2.2 Asiamiehen tunniste

Asiamiehen tunniste ei ole pakollinen tieto, mutta sillä voidaan yksilöidä kaikki tietyn asiamiehen lähettämät lähdeverokorttihakemukset. Tunnisteen avulla asiamies voi esimerkiksi tarkistaa hakemuksen käsittelytilanteen. Asiamiehen tunniste voi olla esimerkiksi y-tunnus, muun maan myöntämä verotunniste (TIN) tai muun viranomaisen myöntämä tunniste.

3 Lähdeverokorttihakemusta koskevat tiedot

3.1–3.2 Onko hakijalla aiempi lähdeverokortti?

Jos yhteisölle on jo aiemmin myönnetty lähdeverokortti, rastita "Kyllä" ja ilmoita lähdeverokortin päätöstunnus kohdassa 3.2.

3.3–3.4 Onko hakijalla aiempi lähdeveron palautuspäätös?

Jos yhteisöllä on aiempi lähdeveron palautuspäätös, rastita "Kyllä" ja merkitse kohtaan 3.4 aiempaan hakemukseen saadun päätöksen numero.

3.5 Onko aiemmissa hakemuksissa esitetyissä olosuhteissa tapahtunut muutoksia?

Jos yhteisö on saanut aiemmin lähdeverokortin tai lähdeveron palautuspäätöksen, merkitse rasti kohtaan ”Kyllä” tai ”Ei” sen mukaan, onko yhteisön aiemmissa hakemuksissa esittämissä olosuhteissa tapahtunut muutoksia. Jos vastaus on ”Kyllä”, liitä hakemukseen tarkempi kuvaus olosuhteiden muutoksista, esimerkiksi nimenmuutoksesta tai kotivaltion lainsäädännön muutoksesta.

Olosuhdemuutoksiksi katsotaan myös Suomen lainsäädännössä tapahtuvat muutokset, esimerkiksi vuoden 2020 alusta alkaen sovellettu sijoitusrahastolainmuutos. Katso tarkemmat ohjeet täyttöohjeen lopusta: Sijoitusrahastolainmuutoksen vaikutukset lähdeverokorttimenettelyyn.

3.6 Mille ajanjaksolle lähdeverokorttia haetaan?

Lähdeverokortti myönnetään yleensä kuluvalle kalenterivuodelle. Jos haet lähdeverokorttia esimerkiksi vuonna 2020 saatavalle osinkotulolle, täytä tähän kohtaan 1.1.2020–31.12.2020.

3.7–3.8 Hakemuksen peruste ja lähdeveroprosentti

Merkitse, millä perusteella haet lähdeverokorttia. Jos hakemus perustuu yhteisön kotivaltion ja Suomen väliseen verosopimukseen, rastita vaihtoehto "hakijan asuinvaltion ja Suomen välisen verosopimuksen perusteella". Yhteisön kotipaikkatodistuksesta on käytävä ilmi, että yhteisö on kotivaltiossaan verovelvollinen verosopimuksen tarkoittamalla tavalla.

Jos yhteisö vetoaa EU:n perusvapauksiin, kuten pääoman vapaaseen liikkuvuuteen tai vapaaseen sijoittautumisoikeuteen, ja katsoo tulevansa syrjityksi lähdeverotuksessa, rastita vaihtoehto "EU-oikeuden perusteella". Rastita tämä vaihtoehto myös, jos hakijan vaatimus perustuu EU-direktiiviin. Ilmoita tarkemmat perustelut vapaamuotoisella liitteellä.

Muissa tapauksissa rastita vaihtoehto "muun syyn perusteella". Ilmoita tarkemmat perustelut vapaamuotoisella liitteellä.

Muista ilmoittaa myös, mitä prosenttia lähdeverokorttiin haetaan. Kirjoita prosentti kohtaan 3.7. lukuna, esimerkiksi 0 tai 15.

3.9–3.11 Suomalaisen suorituksen maksajan tiedot

Jos haet lähdeverokorttia vain jollekin tietylle osinko-, korko- tai rojaltitulolle, ilmoita suomalaisen maksajan nimi ja Y-tunnus.

Jos haet lähdeverokorttia usealle maksajalle, rastita ”Kyllä” kohdassa 3.11. Tällöin lähdeverokorttiin kirjataan maksajaksi ”Suomalaiset julkisesti noteeratut yhtiöt”.

3.12 Tulon tiedot

Ilmoita tässä kohdassa, haetko lähdeverokorttia osinko-, korko- vai rojaltitulolle.

4 Osakelainaus ja tulon tosiasiallinen edunsaaja

Täytä nämä kohdat vain, jos tulo on jo maksettu. Merkitse kohtiin 4.1–4.4 "Kyllä" tai "Ei" tulon tyypin ja hakijan tilanteen mukaan.

Osinkotulo

4.1 Onko hakija tulon tosiasiallinen edunsaaja?

Vastaa ”Kyllä” kohdassa 4.1, jos hakija on hakemuksessa mainittujen osinkojen tosiasiallinen edunsaaja eivätkä osakkeet ole osa mitään sopimusjärjestelyä.

4.2–4.3 Ovatko osakkeet olleet osana lainaus- tai sopimusjärjestelyä?

Vastaa kohtiin 4.2–4.3 "Kyllä", jos lähdeverokorttihakemuksessa tarkoitetut osakkeet tai osa niistä on esimerkiksi osa tuottojenvaihtosopimusta, futuuria tai muuta johdannaisjärjestelyä tai jos osakkeet on lainattu tai ne ovat muutoin osa jotakin muuta sopimusjärjestelyä. Jos vastasit ”Kyllä” jompaankumpaan kohdista 4.2 tai 4.3, liitä mukaan sopimus lainaus- tai sopimusjärjestelystä sekä vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteella hakija katsoo olevansa osingon tosiasiallinen edunsaaja.

4.4. Onko hakijalla oikeus osakkeisiin?

Jos vastaat kohdassa 4.4 ”Ei”, liitä hakemukseen perustelut siitä, miksi hakijalle siitä huolimatta pitäisi myöntää lähdeverokortti.

Jos olet epävarma, voit jättää kohdat tyhjiksi.

Korko- tai rojaltitulo

Vastaa ”Kyllä” kohdassa 4.1, jos hakija on hakemuksessa mainittujen korkojen tai rojaltien tosiasiallinen edunsaaja. Liitä tarvittaessa mukaan vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteilla hakija katsoo olevansa hakemuksessa mainittujen tulojen tosiasiallinen edunsaaja. Voit jättää kohdat 4.2–4.4 tyhjäksi.

Lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot

Täytä tähän kohtaan joko asiamiehen yhteystiedot tai muun hakijaa edustavan henkilön yhteystiedot. Ilmoita sen henkilön tiedot, johon Verohallinto voi olla yhteydessä hakemukseen liittyvissä asioissa.

Kotivaltion viranomaisen antama kotipaikka- tai rekisteröintitodistus

Liitä hakemukseen hakijalle osoitettu kotipaikka- tai rekisteröintitodistus ja rastita kohta ”Hakemuksen liitteenä on hakijan kotivaltion viranomaisten antama kotipaikka- tai rekisteröintitodistus”. Jos yhteisö ei jostain syystä saa kotipaikka- tai rekisteröintitodistusta viranomaisilta, jätä kohta rastittamatta ja toimita sen sijaan vapaamuotoinen lisäselvitys siitä, miksi yhteisölle ei ole myönnetty kotipaikka- tai rekisteröintitodistusta.

Lisäohjeita sijoitusrahastoille

Sijoitusrahastolainmuutoksen vaikutukset lähdeverokorttimenettelyyn

Eduskunta hyväksyi helmikuussa 2019 hallituksen esityksen sijoitusrahastolaista ja siihen liittyvistä laeista (HE 243/2018). Lakimuutoksen säännöksiä sovelletaan 1.1.2020 alkaen. Lakiuudistus täsmentää sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen käsitteitä. Lisäksi sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen verovapauden edellytyksiä on tarkennettu tuloverolaissa (TVL) sekä laissa rajoitetusti verovelvollisen verottamisesta (lähdeverolaki).

Lakimuutos vaikuttaa myös siihen, miten lähdeverokorttia hakevia sijoitusrahastoja arvioidaan, kun niitä verrataan suomalaisiin rahastoihin. Sen vuoksi sijoitusrahaston pitää selvittää, miten laissa esitetyt verovapauden edellytykset täyttyvät, vaikka rahasto olisi aikaisempana vuonna saanut lähdeverokortin tai myönteisen päätöksen lähdeveron palauttamisesta.

Lisätietoa ulkomaisten sijoitusrahastojen verotuksesta ja verovapauden edellytyksistä saat Verohallinnon syventävästä ohjeesta Sijoitusrahastojen verotuksesta ja TVL 20 a §:n sääntely.

Sateenvarjorahastojen lähdeverokorttihakemukset

Sateenvarjorahastolla tarkoitetaan rahastoa, joka jakautuu useiksi alaosuussarjoiksi tai alarahastoiksi, jotka ovat kuitenkin oikeudellisesti osa päärahastoa. Oikeudellisesti on siis olemassa vain yksi rahasto. Ulkopuolisiin nähden sateenvarjorahasto on yksi juridinen kokonaisuus.

1.1.2020 alkaen myös suomalaisilla sijoitusrahastoilla voi olla alarahastorakenne ja verovapauden edellytyksiä arvioidaan alarahaston tasolla. Täytä lähdeverokorttihakemus alarahaston nimissä, jos haet lähdeverokorttia sillä perusteella, että hakija pitäisi rinnastaa suomalaiseen verovapaaseen sijoitusrahastoon. Liitä hakemukseen erillinen selvitys siitä, että hakija on sateenvarjorahaston alarahasto.

Huom. Jos haet lähdeverokorttia verosopimuksen tai muun syyn perusteella, tee hakemus sen yhteisön nimissä, jolle kotipaikkatodistus on myönnetty. Liitä hakemukseen erillinen selvitys siitä, onko hakija sateenvarjorahaston pää- vai alarahasto.