Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen vaatiminen verotuksessa

Elinkeinotoimintaa harjoittava osakeyhtiö ja osuuskunta voivat vaatia tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K-toiminta) lisävähennystä verotuksessa vuosilta 2013 ja 2014. Lisävähennyksen perusteena ovat hankkeen muodossa tapahtuvan T&K-toiminnan palkkamenot.

Seuraavien T&K-lisävähennyksen edellytyksien olemassaolo on hyvä tarkistaa ennen lisävähennyksen vaatimista:

 • T&K-toiminnan on tapahduttava hankkeen muodossa – tarvitaan kirjallinen suunnitelma
  Jotta yhtiö voi T&K-toiminnan perusteella vaatia lisävähennystä, on toiminnan tapahduttava hankkeen muodossa. Hankkeelle ominaista on, että sillä on alku- ja loppupäivämäärä sekä selkeä tavoite. Hankkeen toteuttamisehdot, osallistujat ja heidän tehtävänsä, hankkeessa tapahtuva työ sekä kustannusarvio on määriteltävä etukäteen.Hanke- tai projektisuunnitelma osoittaa, että kyse on lain tarkoittamasta hankkeen muodossa tapahtuvasta T&K-toiminnasta.

 • T&K-hanke on alkanut aikaisintaan 1.1.2013
  Jos hanke on alkanut aikaisemmin kuin 1.1.2013, ei sen perusteella voi vaatia lisävähennystä.

 • Perusteena T&K-hankkeen palkkakustannukset ja työajan seurantaraportti
  Lisävähennyksen laskentaperusteena olevien palkkojen on kohdistuttava välittömästi T&K-toiminnan hankkeissa tehtyyn työhön. Työtehtävien varsinainen sisältö ratkaisee, liittyykö työ T&K-toimintaan. Palkkojen liittyminen T&K-hankkeeseen on voitava tarvittaessa osoittaa esim. työajan seurantaraportilla, josta voidaan todeta T&K-hankkeeseen käytetty työaika.

 • T&K-lisävähennyksen määrä on vähintään 15 000 euroa
  Jos yhtiön T&K-lisävähennyksen perusteena olevien hankkeen tai hankkeiden palkkakustannukset ovat alle 15 000 euroa, ei yhtiöllä ole oikeutta lisävähennykseen. T&K-lisävähennyksen enimmäismäärä on 400 000 euroa.

 • Erityiset edellytykset
  Oikeutta T&K-lisävähennykseen ei ole jos
  • hankkeeseen on saatu valtiontukea
  • hanke on toteutettu yhteistyössä tutkimusorganisaation kanssa tai
  • yhtiö on taloudellisissa vaikeuksissa.

T&K-lisävähennystä ei voi vaatia verotuksessa, jos yhtiö saa samaan T&K-hankkeeseen muuta valtion tukea, joka perustuu vaikka vain osittain saman hankkeen palkkakuluihin. Jos esimerkiksi TEKES on rahoittanut avustuksella tai lainalla T&K-hanketta, ei tämän hankkeen perusteella voi yleensä vaatia lisävähennystä.

T&K-lisävähennystä vaaditaan lomakkeella 67

Lomakkeen lisäksi on aina annettava vapaamuotoinen selvitys vähennyksen perusteena olevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan sisällöstä. Selvityksessä on mainittava mm. seuraavat asiat:

 • Milloin vähennyksen perusteena oleva hanke on aloitettu? Mikä on hankkeen suunniteltu kesto?
 • Miten toiminta liittyy yrityksen elinkeinotoimintaan?
 • Millaisia tutkimus- ja kehittämistehtäviä hankkeeseen sisältyy?
 • Millaisen innovaation syntymiseen hanke tähtää?

 • Vaatimus tutkimus ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä