Tupakkaveroilmoitus, täyttöohje

VEROH 1420

Rekisteröity vastaanottaja, veroedustaja, väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja ja rekisteröimätön verovelvollinen

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Rekisteröity vastaanottaja

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle viranomainen on myöntänyt oikeuden ansiotoiminnassaan vastaanottaa valmisteveronalaisia tuotteita toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä (valmisteverotuslaki 6 §:n 7 kohta). Rekisteröity vastaanottaja ei saa varastoida eikä lähettää tuotteita väliaikaisesti verottomina (valmisteverotuslaki 52 §).

Se, joka on hankkinut tuotteita verottomaan tarkoitukseen, on velvollinen suorittamaan tuotteista valmisteveron, jos tuotteet on käytetty muuhun kuin verottomaan tarkoitukseen (valmisteverotuslaki 13 §). Vero määrätään verokauden aikana verolliseen tarkoitukseen käytetyistä tuotteista. Verotuksessa sovelletaan rekisteröityä vastanottajaa koskevia säännöksiä (valmisteverotuslaki 13 §:n 1 mom. ja 15 §:n 3 mom.).

Veroedustaja

Suomeen sijoittautunut henkilö, jonka etämyyjä on nimennyt ja jolle viranomainen on myöntänyt oikeuden suorittaa valmisteverot etämyyjän puolesta Suomessa vastaanotetuista tuotteista (valmisteverotuslaki 6 §:n 13 kohta).

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle viranomainen on myöntänyt oikeuden ansiotoiminnassaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä vastaanottaa tietyn määrän valmisteveron alaisia tuotteita, jotka tietty lähettäjä tiettynä ajankohtana lähettää toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta.

Rekisteröimätön verovelvollinen

Muu verovelvollinen kuin verokausi-ilmoittaja. (Verokausi-ilmoittajalla tarkoitetaan valtuutettua varastonpitäjää, rekisteröityä vastaanottajaa, veroedustajaa sekä niitä verovelvollisia, joihin asianomaisen valmisteverolain tai muun lain mukaan sovelletaan rekisteröityä elinkeinonharjoittajaa koskevia säännöksiä).

Rekisteröimätön verovelvollinen on muun muassa henkilö, joka poistaa tai jonka puolesta valmisteveron alaiset tuotteet poistetaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä sekä henkilö, joka valmistaa tai jalostaa valmisteveron alaisia tuotteita muualla kuin verottomassa varastossa. Rekisteröimättömän verovelvollisen veroilmoituksen antaa myös henkilö, joka on hankkinut toisessa jäsenmaassa jo verotettuja tuotteita ja pitää tuotteita hallussaan kaupallisessa tarkoituksessa Suomessa niiden täällä tapahtuvaa luovuttamista tai käyttöä varten (ks. esim. valmisteverotuslaki 12 § ja 9 luku).

Muulla verovelvollisella tarkoitetaan myös esimerkiksi yksityishenkilöä, joka tekee etäoston tai vastaanottaa lahjalähetyksen, joka sisältää sallittua enemmän valmisteveron alaisia tuotteita.

Verovelvollisen nimi

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi tai luonnollisen henkilön nimi.

Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite

Osoite, johon verovelvollinen haluaa verotuspäätöksen toimitettavan. Postitse lähetettävät lisätietopyynnöt toimitetaan tähän samaan osoitteeseen.

Verokausi

Rekisteröidyn vastaanottajan tai veroedustajan verokausi on kalenterikuukausi. Muut merkitsevät tuotteiden vastaanottopäivän.

Tuotteiden vastaanottopäivä

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja ja rekisteröimätön verovelvollinen täyttää.

Päivä jolloin tuotteet on vastaanotettu Suomessa.

Vakuuden viitenumero

Väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanottajan tai rekisteröimättömän verovelvollisen asettaman vakuuden viitenumero

Y-tunnus / Henkilötunnus

Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus (ilmoitetaan muodossa 1234567-8) tai henkilön henkilötunnus.

Valmisteverotustunnus

Veroilmoituksen yksilöivät tunnukset on merkitty rekisteröidyn vastaanottajan tai veroedustajan lupapäätökseen tummennettuina.

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja merkitsee tähän kohtaan saamansa kertaluontoisen valmisteveronumeron.

Asiakkaan viite

Verovelvollinen ilmoittaa halutessaan oman viitteensä.

Verovelvollisen kotivaltio, jos muu kuin Suomi

Ulkomainen yritys tai henkilö ilmoittaa tässä kohdassa kotivaltionsa. Kotivaltiota ei ilmoiteta jos veroilmoittamisessa käytetään suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta.

Kauppalaskun numero

Ilmoitetaan vähintään yhden kauppalaskun numero, johon veroilmoitus liittyy. Kauppalaskun numeron ilmoittaminen koskee vain väliaikaisesti rekisteröityä vastaanottajaa ja rekisteröimätöntä verovelvollista.

Tullausnumero

Tullin maahantuonnin yhteydessä antama tullausnumero.

Ei ilmoitettavaa      

Tähän kohtaan merkitään rasti, jos verovelvollisella ei ole verokaudelta ilmoitettavia verollisia tai verottomia tuotemääriä eikä vähennyksiä veroista.

Tiedot verotettavasta tuotteesta tuoteryhmittäin

Verolliset määrät

Määrät ilmoitetaan tuoteryhmittäin Verollinen määrä –sarakkeessa.

Tuotteiden määrä kappaleina, kiloina, grammoina tai millilitroina (riippuen tuoteryhmästä), jotka verokauden / vastaanottopäivän aikana on vastaanotettu toisesta jäsenvaltiosta tai tuotu unionin ulkopuolelta.

Vmh = Vähittäismyyntihinta

Verollisiin vastaanottoihin ja tuonteihin ilmoitettujen tuotteiden vähittäismyyntihinta yhteensä. Vähittäismyyntihinnalla tarkoitetaan verovelvollisen ilmoittamaa vähittäismyyntihintaa.

Tietyissä tapauksissa käytetään Verohallinnon vahvistamaa vähittäismyyntihinnan painotettua keskiarvoa. Muun tupakkaa sisältävän tuotteen (tuoteryhmä 6) osalta käytetään Verohallinnon vahvistamaa keskimääräistä vähittäismyyntihintaa.

Verottomat määrät

Määrät ilmoitetaan tuoteryhmittäin Veroton määrä –sarakkeessa, kunkin verottomuuden kohdalla olevan koodin lokerossa.

Tuotteiden määrä kappaleina, kiloina, grammoina tai millilitroina (riippuen tuoteryhmästä), jotka verokauden / vastaanottopäivän aikana on vastaanotettu toisesta jäsenvaltiosta tai tuotu unionin ulkopuolelta, ja toimitettu verottomaan tarkoitukseen.

Verottomuuden perusteet ja koodien selitykset

190 Muonitus

Viranomaisen määräämillä ehdoilla ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla vesi- tai ilma-aluksella myytäväksi tai kulutettavaksi tarkoitetut tuotteet

102

Tupakkatuotteet, jotka on luovutettu viranomaisille näytteiksi

Tupakkavero euroina

Vero / kappaleet yhteensä tai vero / kilot yhteensä tai vero / vmh yhteensä ja vero / ml  yhteensä tuoteryhmittäin verotaulukon mukaan euroina sentin tarkkuudella.

Sähkösavukenesteiden erittely pakkauskoon mukaan (vain verolliset vastaanotot)

Pakkausten lukumäärä (kpl), nikotiinipitoiset ja nikotiinittomat nesteet omissa sarakkeissaan.

Verojen määrät yhteensä ennen vähennyksiä

Veroilmoituksessa ilmoitettujen tupakkatuotteiden yhteenlaskettu verojen määrä euroina sentin tarkkuudella.

Vähennykset

Vähennykset ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Vähennysten perusteet:

Täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt tuotteet (lomakkeen koodi 16H2)

Rekisteröity vastaanottaja voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta veron, joka on suoritettu tai suoritettava kulutukseen luovutetuista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt ennalta arvaamattoman tapahtuman tai ylivoimaisen esteen vuoksi. Vähennystä ei voi tehdä, jos tuhoutuminen tai menettäminen on johtunut tuotteiden luonteesta. Täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen tulee voida näyttää toteen. Tuotteet, joista tehdään vähennys, on hävitettävä viranomaisen valvonnassa tai sen hyväksymällä tavalla.

Edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneet vähennykset (lomakkeen koodi 16K3)

Jos vähennystä ei voida tehdä täysimääräisenä verokaudelta suoritettavaa veroa laskettaessa, voi vähentämättä jääneen määrän vähentää kuluvan vuoden seuraavilta tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta tehtävissä ilmoituksissa.

(Verosta tehtävät vähennykset, Valmisteverotuslaki 16 §).

Tiedot edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneistä vähennyksistä löytyvät edellisten verokausien verotuspäätöksistä.

Huom! Vaikka veroilmoituksella vähennyksiä ei eritellä tuotteittain / tuoteryhmittäin, eikä tuotteiden määriä ilmoiteta, on näiden tietojen kuitenkin selvittävä verovelvollisen kirjanpidosta. Verovelvollisen kirjanpitoaineistosta tulee selvitä yksilöidysti jokainen verosta tehty vähennys ja sen peruste.

Vähennykset yhteensä

Vähennysten yhteismäärä ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Maksettava määrä

Suoritettavan tupakkaveron määrä yhteensä euroina sentin tarkkuudella.

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä, jolloin ilmoitus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön / verovelvollisen allekirjoitus.

Veroilmoituksen täyttäjän / vastuuhenkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite

Merkitään verovelvollisen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.