Tupakkaveroilmoitus – valtuutettu varastonpitäjä, täyttöohje

VEROH 1417

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Verovelvollisen nimi

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi tai luonnollisen henkilön nimi.

Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite

Osoite, johon verovelvollinen haluaa verotuspäätöksen toimitettavan. Postitse lähetettävät lisätietopyynnöt toimitetaan tähän samaan osoitteeseen.

Verokausi

Verokausi, jolta ilmoitus annetaan. Valtuutetun varastonpitäjän verokausi on kalenterikuukausi.  Voidaan ilmoittaa esim. 1/14 tai tammikuu -14.

Y-tunnus / henkilötunnus

Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus, ilmoitetaan muodossa 1234567-8. Jos valtuutetun varastonpitäjän lupa on myönnetty luonnolliselle henkilölle, eikä yritykselle, ilmoitetaan tässä kohdassa henkilötunnus.

Valmisteverotustunnus tai yhteisilmoitustunnus

Veroilmoituksen yksilöivä, viranomaisen antama tunnus. Tunnus on merkitty valtuutetun varaston-pitäjän lupapäätökseen tummennettuina.

Asiakkaan viite

Verovelvollinen ilmoittaa halutessaan oman viitteensä.

Verovelvollisen kotivaltio, jos muu kuin Suomi

Ulkomainen yritys tai henkilö ilmoittaa tässä kohdassa kotivaltionsa. Kotivaltiota ei ilmoiteta, jos veroilmoittamisessa käytetään suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta.

Ei ilmoitettavaa                  

Tähän kohtaan merkitään rasti, jos verovelvollisella ei ole verokaudelta ilmoitettavia verollisia tai verottomia tuotemääriä eikä vähennyksiä veroista.

Tiedot verotettavasta tuotteesta tuoteryhmittäin: 

Tuotteiden määrien ilmoittaminen lomakkeella

Määrät ilmoitetaan tuoteryhmittäin täysinä yksiköinä jättämällä ylimenevät osat huomioon ottamatta.

Verolliset määrät

Ilmoitetaan tuoteryhmittäin Verollinen määrä -sarakkeessa.

Tuotteiden määrä kappaleina, kiloina, grammoina tai millilitroina (riippuen tuoteryhmästä), jotka varastonpitäjän verottomasta varastosta on verokauden aikana luovutettu verolliseen kulutukseen.

Vmh = Vähittäismyyntihinta

Verollisiin luovutuksiin ilmoitettujen tuotteiden vähittäismyyntihinta yhteensä euroina. Vähittäismyyntihinnalla tarkoitetaan verovelvollisen ilmoittamaa vähittäismyyntihintaa.

Tietyissä tapauksissa käytetään Verohallinnon vahvistamaa vähittäismyyntihinnan painotettua keskiarvoa. Muun tupakkaa sisältävän tuotteen (tuoteryhmä 6) osalta käytetään Verohallinnon vahvistamaa keskimääräistä vähittäismyyntihintaa.

Verottomat määrät

Ilmoitetaan tuoteryhmittäin Veroton määrä -sarakkeessa, kunkin verottomuuden kohdalla olevan koodin lokerossa.

Tuotteiden määrä kappaleina, kiloina, grammoina tai millilitroina (riippuen tuoteryhmästä), jotka varastonpitäjän verottomasta varastosta on verokauden aikana luovutettu verottomaan kulutukseen.

Verottomuuden perusteet ja koodien selitykset

171a

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä siirrettyjen tuotteiden määrä kappaleina, kiloina tai grammoina (riippuen tuoteryhmästä).

171b

Tullivarastointimenettelyyn / vientimenettelyyn asetettujen tuotteiden määrä kappaleina, kiloina tai grammoina.

9H1

Tuotteiden tuhoutuminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtunut tuotteiden täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen, kun tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut tuotteiden luonteesta johtuvan syyn vuoksi (esim. vanhentumisen tai haihtumisen vuoksi) tai ylivoimaisen esteen tai ennalta arvaamattoman tapahtuman (esim. tulipalo, rikkoutuminen) seurauksena.

Tuotteiden tuhoutuminen tai menettäminen ilmoitetaan sen verokauden veroilmoituksella, jolloin tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut tai havaittu.

Huom! Kun tuotteiden tuhoutuminen/menettäminen on veroilmoituksella ilmoitettu verottomuuskoodin 9H1 kohdassa, ei näiden tuotteiden mahdollisesti myöhemmin tapahtuvaa jätehuoltoon liittyvää tuhoamista/hävittämistä ilmoiteta veroilmoituksella. (Koodia 10H1 ei siis käytetä näissä tilanteissa).

10H1 Tuotteiden hävittäminen

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien tuotteiden viranomaisen luvalla tapahtunut hävittäminen. Hävittämisen on tapahduttava viranomaisen valvonnassa tai muutoin hyväksyttävällä tavalla.

Huom! Kyse muusta hävittämisestä kuin täydellisesti tuhoutuneiden / lopullisesti menetettyjen tuotteiden hävittämisestä.

190 Muonitus

Viranomaisen määräämillä ehdoilla ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla vesi- tai ilma-aluksella myytäväksi tai kulutettavaksi tarkoitetut tuotteet.

180 Vapautukset valmisteverosta

Tuotteiden luovutus diplomaateille, KV-järjestöille tai muille 18 §:ssä mainituille käytettäväksi verottomaan tarkoitukseen

101

Tupakkatuotteet, jotka käytetään tupakkaverolaissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen.

102

Tupakkatuotteet, jotka on luovutettu viranomaisille näytteiksi.

103

Tupakkaverolain 7 §:ssä tarkoitetut tupakkatuotteet, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla Euroopan Unionin alueella kuin Suomessa kulutettavaksi.

Tupakkavero euroina

Vero / kappaleet yhteensä tai vero / kilot yhteensä tai vero / vmh yhteensä ja vero / ml  yhteensä tuoteryhmittäin verotaulukon mukaan euroina sentin tarkkuudella.

Sähkösavukenesteiden erittely pakkauskoon mukaan (vain verolliset toimitukset)

Pakkausten lukumäärä (kpl), nikotiinipitoiset ja nikotiinittomat nesteet omissa sarakkeissaan.

Verojen määrät yhteensä ennen vähennyksiä

Veroilmoituksessa ilmoitettujen tuotteiden yhteenlaskettu verojen määrä euroina sentin tarkkuudella.

Varastoon palautetut tuotteet (lomakkeen koodi 16P1)

Valtuutettu varastonpitäjä voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta saman verokauden aikana verottomaan varastoon palautetuista tuotteista suoritetun tai suoritettavan valmisteveron. Vähennystä ei voi tehdä täydellisesti tuhoutuneista tai lopullisesti menetetyistä tuotteista, kun tuhoutuminen tai menettäminen johtuu tuotteen luonteesta johtuvasta syystä (esim. vanhentumisesta tai haihtumisesta).

Täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt tuotteet (lomakkeen koodi 16H2)

Valtuutettu varastonpitäjä voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta veron, joka on suoritettu tai suoritettava kulutukseen luovutetuista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt ennalta arvaamattoman tapahtuman tai ylivoimaisen esteen vuoksi. Vähennystä ei voi tehdä, jos tuhoutuminen tai menettäminen on johtunut tuotteiden luonteesta.

Täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen tulee voida näyttää toteen. Tuotteet, joista tehdään vähennys, on hävitettävä viranomaisen valvonnassa tai sen hyväksymällä tavalla.

Edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneet vähennykset (lomakkeen koodi 16K3)

Jos vähennystä ei voida tehdä täysimääräisenä verokaudelta suoritettavaa veroa laskettaessa, voi vähentämättä jääneen määrän vähentää kuluvan vuoden seuraavilta tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta tehtävissä ilmoituksissa.

(Verosta tehtävät vähennykset, Valmisteverotuslaki 16 §).

Tiedot edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneistä vähennyksistä löytyvät edellisten verokausien verotuspäätöksistä.

Huom! Vaikka veroilmoituksella vähennyksiä ei eritellä tuotteittain / tuoteryhmittäin, eikä tuotteiden määriä ilmoiteta, on näiden tietojen kuitenkin selvittävä verovelvollisen kirjanpidosta. Verovelvollisen kirjanpitoaineistosta tulee selvitä yksilöidysti jokainen verosta tehty vähennys ja sen peruste.

Vähennykset yhteensä

Vähennysten yhteismäärä ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Maksettava määrä

Suoritettava tupakkaveron määrä yhteensä euroina sentin tarkkuudella.

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä, jolloin ilmoitus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön / verovelvollisen allekirjoitus.

Veroilmoituksen täyttäjän / vastuuhenkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite

Merkitään verovelvollisen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.