Hakemus Suomen lähdeveron palauttamiseksi osinko-, korko- ja rojaltituloista (muu kuin luonnollinen henkilö, esim. yhteisö), täyttöohje – lomake 6163 ja liitelomake 6167

Lomakkeen saat lomakesivulta  

Yleisiä ohjeita

Valitse oikea lomake

Tämä täyttöohje koskee lähdeveron palautushakemuslomaketta (lomake 6163) ja sen liitelomaketta (6167). Liitelomakkeen 6167 yksityiskohtaiset täyttöohjeet löydät tämän sivun lopussa.

  • Käytä lomaketta 6163 vain, jos hakijana on ulkomainen yhteisö, joka hakee lähdeveron palautusta suomalaisen yhtiön maksamasta osinko-, korko- tai rojaltitulosta.
  • Jos hakija on luonnollinen henkilö, käytä lomaketta 6164.
  • Liitelomaketta 6167 käytetään molemmissa tapauksissa: sekä lomakkeen 6163 että lomakkeen 6164 liitteenä.
  • Mitään näistä lomakkeista ei kuitenkaan voi käyttää, jos hakijalla on Suomessa kiinteä toimipaikka. Jos hakijalle muodostuu kiinteä toimipaikka Suomeen, osinkotulot ja niistä peritty lähdevero on ilmoitettava tuloveroilmoituksella 6U. Lisätietoa kiinteän toimipaikan muodostumisesta
  • Näitä lomakkeita eivät voi käyttää myöskään suomalaiset yhteisöt, jotka hakevat lähdeveron palautusta ulkomailta. Lähdeveron palautusta haetaan siltä valtiolta joka lähdeveron on myös alun perin perinyt.

Täytä tarvittavat kohdat ja muista liitteet

Muista täyttää kaikki ne lomakkeen kohdat, jotka soveltuvat tilanteeseen.

Valitse lomakkeen kieli sen mukaan, millä kielellä haluat päätöksen ja mahdolliset lisäselvityspyynnöt:

Täytä rahasummat lomakkeeseen euroina. Myös Verohallinnon antamassa päätöksessä käytetään euroja.

Liitä hakemukseen

  • lomakkeessa mainitut liitteet
  • selvitys siitä, että hakemuksen tai valtakirjan allekirjoittaneilla henkilöillä on nimenkirjoitusoikeus.
  • kuitti tai tosite osingonmaksusta. Verohallinto voi tarvittaessa pyytää hakijaa esittämään koko tositeketjun maksajasta lopulliseen saajaan.

Jos lähdeveron palautusta vaaditaan sillä perusteella, että hakija tulisi rinnastaa suomalaiseen verovapaaseen toimijaan, hakemukseen tarvitaan lisäksi seuraavat liitteet:

  • perustelut sille, miksi hakija voidaan rinnastaa vastaavaan suomalaiseen verovapaaseen toimijaan
  • lomake 6161e (Todistus osingon verokohtelusta ulkomailla) tai muu asuinvaltion veroviranomaisen todistus siitä, että Suomen lähdeveroa ei voida kokonaan hyvittää asuinvaltiossa.

Lähdeveron palautusta voi hakea veron perimistä seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana. Jos liikaa peritty lähdevero on alle 5 euroa vuodessa, veroa ei palauteta.

Lisäohjeita rajoitetusti verovelvollisen osinko-, korko- tai rojaltitulon verottamisesta

Tärkeitä ohjeita lomakkeen täyttämisestä

Hakemuslomakkeen tiedot luetaan Verohallinnossa optisesti eli skannataan ja muutetaan sähköiseen muotoon. Sen vuoksi hakemuslomakkeessa olevan QR-kuviokoodin ympärille ei saa lisätä leimaa, tekstiä tai muita merkintöjä.

Hakemuslomakkeen voi tulostaa joko yksi- tai kaksipuolisena ja sen voi halutessaan täyttää myös käsin.

Ilmoita jokaisessa lomakkeen täyttökentässä vain ne tiedot,  joita siinä kohdassa on kysytty. Esimerkiksi osoite  on merkittävä niin, että katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka ovat kukin omassa kentässään. Tiedot (esimerkiksi osoite- tai pankkitiedot) voi merkitä lomakkeeseen myös tarralla, kunhan tarra ei ylitä kentän reunoja. Poikkeuksena on hakijan virallinen nimi: sitä varten varatussa kentässä teksti tai tarra voi tarvittaessa mennä lomakekentän reunojen yli.

Lähetä hakemus osoitteeseen:

Verohallinto
PL 560
FI-00052 VERO
SUOMI

Yksityiskohtaiset täyttöohjeet: lomake 6163 kohta kohdalta

1: Hakija (tulonsaaja)

Täytä tähän osaan hakijaa koskevat tiedot.

1.1: Virallinen nimi

Hakijana voi olla vain tulon tosiasiallinen edunsaaja (ks. täyttöohjeen kohta "Muut kohdat ja huomioon otettavat asiat"). Kirjoita hakijan nimi virallisessa muodossa eli siinä muodossa kuin se on kirjoitettu hakijan kotipaikkatodistukseen tai muuhun viralliseen dokumenttiin.

1.2–1.3: Tilikausi koronmaksua varten

Ilmoita tässä hakijan tilikausi, jonka aikana tulo on maksettu hakijalle. Jos haet samalla hakemuksella takaisin esimerkiksi usean tilikauden aikana maksetuista osingoista perittyjä lähdeveroja, merkitse lomakkeeseen vain yksi tilikausi ja sen aikana maksetut osingonmaksuerät. Ilmoita muut tilikaudet ja niiden osinkotiedot liitelomakkeella 6167. Täytä jokaisesta tilikaudesta oma liitelomake.

Esimerkki  1: Hakijan tilikausi alkaa huhtikuun alusta ja päättyy maaliskuun loppuun. Hakijalle on maksettu osinkoa 29.3.2018. Ilmoita tilikaudeksi 1.4.2017–31.3.2018.

Esimerkki 2: Saman kalenterivuoden aikana päättyy kaksi hakijan tilikautta. Ensimmäinen tilikausi on 1.4.2017–31.3.2018 ja toinen 1.4.2018–31.12.2018. Hakijalle on maksettu osinkoa 15.3.2018 ja 1.5.2018. Ilmoita tilikaudet erikseen. Merkitse lomakkeeseen 6163  tilikaudeksi 1.4.2017–31.3.2018 ja täytä 15.3.2018 maksettua osinkoa koskevat tiedot kohtiin 5.9–5.15. Merkitse liitelomakkeelle 6167 tilikaudeksi 1.4.2018–31.12.2018 ja täytä liitelomakkeeseen 1.5.2018 maksettua osinkoa koskevat tiedot.

1.4–1.5: Onko hakija julkisesti noteerattu vai noteeraamaton yhtiö

Yhtiö on julkisesti noteerattu, jos jokin sen osakesarjoista on julkisesti noteerattu ja kaupankäynti tapahtuu säännellyllä ja viranomaisen valvomalla markkinalla. Rastita kohta 1.4 sen mukaan, oliko hakija julkisesti noteerattu vai noteeraamaton yhtiö sillä hetkellä, kun osingot maksettiin. Ilmoita kentässä 1.5 hakijan ISIN, ei osingonmaksajan. Jos hakijalla ei ole ISIN-tunnusta, jätä tämä kohta tyhjäksi.

1.6–1.8: Osoite

Jos hakijalla ei ole asiamiestä (ks. kohta 2), Verohallinto lähettää päätöksen ja mahdolliset selvityspyynnöt osoitteeseen, jonka ilmoitat tässä kohdassa. Merkitse postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka omiin kenttiinsä.

1.11–1.12: Asuinvaltio

Ilmoita aina hakijan asuinvaltion maakoodi. Huomaa, että rajoitetusti verovelvollisen asuinvaltio ei voi olla Suomi (FI).

Käytä standardin ISO 3166 mukaista maakoodia.

Voit tarkistaa maakoodin sivulta Voimassa olevat verosopimukset. Huomaa kuitenkin, että sivulla on lueteltu vain ne maat, joiden kanssa Suomella on voimassa oleva verosopimus.

1.13–1.15: Verotunniste asuinvaltiossa

Hakijan yksilöivä kotivaltion verotunniste on pakollinen tieto. Jos hakijalla ei ole asuinvaltion verotunnistetta, ilmoita asiasta vapaamuotoisella lisäselvityksellä ja täytä kohtaan 1.14 jokin muu asuinvaltion rekisteritunnus. Kohdan 1.15 voi jättää tyhjäksi, jos hakijalla ei ole suomalaista Y-tunnusta.

1.16–1.17: Oikeudellinen muoto

Rastita kohtaan 1.16 hakijan oikeudellinen muoto. Ilmoita kohdassa 1.17 hakijan yhteisömuoto kotivaltiossa ja tarkempi oikeudellinen muoto, jos sellainen on. Jos mikään annetuista vaihtoehdoista ei sovi, valitse ”muu” ja kuvaile hakijan tarkempaa oikeudellista muotoa kohdassa 1.17.

Esimerkki 1: Hakija on osakeyhtiö. Merkitse rasti kohdan 1.16 vaihtoehtoon 1 (Yhtiömuotoinen oikeushenkilö) ja ilmoita kohdassa 1.17 tarkennukseksi osakeyhtiö.

Esimerkki 2: Hakija on sijoitusrahasto. Merkitse rasti vaihtoehtoon 6: "sijoitusrahastodirektiivin mukainen yhteissijoitusyritys (rahasto)" tai vaihtoehtoon 7: "muu yhteissijoitusyritys (rahasto)". Ilmoita kohdassa 1.17 tarkennukseksi esimerkiksi "vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö".

1.18–1.19: Aiemmat palautukset

Rastita kyllä-vaihtoehto, jos hakija on aiemmin hakenut lähdeveron palautusta Verohallinnolta. Ilmoita myös aiemman päätöksen rekisteröinti- tai päätöstunnus, jos hakija on saanut aiempia päätöksiä.

1.20: Vaatimuksen peruste

Jos lähdeveron palauttaminen perustuu hakijan kotivaltion ja Suomen väliseen verosopimukseen, rastita vaihtoehto ”hakijan asuinvaltion ja Suomen välisen verosopimuksen perusteella”. Hakijan kotipaikkatodistuksesta on käytävä ilmi, että hakija on kotivaltiossaan verovelvollinen verosopimuksen tarkoittamalla tavalla.

Jos hakija vetoaa EU:n perusvapauksiin, kuten pääoman vapaaseen liikkuvuuteen tai vapaaseen sijoittautumisoikeuteen, ja katsoo tulleensa syrjityksi lähdeverotuksessa, rastita vaihtoehto ”EU-oikeuden perusteella”. Rastita tämä vaihtoehto myös, jos hakijan vaatimus perustuu EU-direktiiviin. Ilmoita tarkemmat perustelut vapaamuotoisella liitteellä.

Muissa tapauksissa rastita vaihtoehto ”muun syyn perusteella”. Liitä mukaan vapaamuotoinen perustelu sille, että lähdevero tulisi palauttaa.

2: Hakemusta varten valtuutetun asiamiehen tiedot

Kun hakijalla on asiamies, Verohallinto lähettää päätöksen ja mahdolliset selvityspyynnöt osoitteeseen, jonka ilmoitat tässä kohdassa. Jos hakijaa edustaa useampi asiamies, ilmoita tässä kohdassa sen asiamiehen tiedot, jonka osoitteeseen hakija haluaa päätökset ja selvityspyynnöt, vaikka hakemuksen olisi allekirjoittanut toinen asiamies.

Liitä hakemukseen myös asiamiehelle annettu valtakirja. Valtakirjan allekirjoittajalla pitää olla yhteisön nimenkirjoitusoikeus.

3: Pankkiyhteystiedot (tilinumero palautusta varten)

Ilmoita tässä kohdassa pankkitili, jolle hakija haluaa palautuksen.

Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) sisäisissä maksuissa ilmoita tilinhaltijan nimi, tilinumero IBAN-muodossa sekä pankin BIC-tunnus.

SEPA-alueen ulkopuolisissa maksuissa ilmoita tilinhaltijan ja tilinumeron lisäksi maakohtainen clearing-koodi sekä vastaanottajapankin nimi ja osoite.

Voit tarvittaessa ilmoittaa myös haluamasi viitteen, jota Verohallinto käyttää palautusta maksaessaan. Viitteen avulla hakijan on helpompi yksilöidä Verohallinnon maksama palautus esimerkiksi tiliotteesta.

4: Tuloa koskevat tiedot

Täytä tähän kohtaan tiedot osinko-, korko- tai rojaltitulosta. Rastita kohdassa 4, mitä tuloa hakemus koskee. Jos hakemus koskee osinkotulon lähdeveroa, siirry sen jälkeen kohtaan 5. Jos hakemus koskee korko- tai rojaltitulon lähdeveroa, siirry kohtaan 6. Jos kyseessä on pääomanpalautus, rastita kohta ”osingosta” ja liitä hakemukseen vapaamuotoinen selvitys pääomanpalautuksesta.

5.1: Suora omistus, rahaston kautta vai yhtymän osakkaana

Jos osinko on saatu hakijan suoraan omistettujen osakkeiden perusteella, merkitse rasti vaihtoehtoon "hakijan suoraan omistamien osakkeiden perusteella". Jatka lomakkeen täyttämistä kohdasta 5.7. Jos osinko on saatu rahaston tai yhtymän kautta, merkitse rasti oikeaan kohtaan ja anna rahastoa tai yhtymää koskevat tiedot kohdissa 5.3–5.6. Jos yhtymän tai rahaston nimi on muuttunut, ilmoita myös nykyinen nimi. Liitä hakemukseen selvitys hakijan omistusosuudesta kyseisessä rahastossa tai yhtymässä.

Esimerkki 1: Hakija on itävaltalaisen sijoitusrahaston osuudenomistaja. Rahastoa pidetään Itävallan lainsäädännössä läpivirtausyksikkönä. Hakija ja todellinen osingon edunsaaja on sijoitusrahaston osuudenomistaja, ei läpivirtaava sijoitusrahasto. Rastita kohdassa 5.1 ”rahaston kautta” ja täytä kohtiin 5.3–5.6 läpivirtaavaa rahastoa koskevat tiedot.

Esimerkki 2: Hakija on yhdysvaltalaisen LP-muotoisen yhtymän osakas. Jos osinko on maksettu osakkaalle yhtymän kautta, rastita kohdassa 5.1 ”yhtymän osakkaana” ja täytä kohtiin 5.3–5.6 yhtymää koskevat tiedot. Jos taas hakijana on LP-muotoinen yhtymä, liitä hakemukseen lista yhtymän osakkaista. 

5.7: Sijoitusomaisuus

Sijoitusomaisuudella tarkoitetaan arvopapereita, jotka on hankittu raha-, vakuutus- ja eläkelaitosten varojen sijoittamiseksi (laki elinkeinotulon verottamisesta, 11 §). Rastita kohta vain, jos hakija on raha-, vakuutus- tai eläkelaitos ja hakemuksessa tarkoitetut osingot kuuluvat hakijan sijoitusomaisuuteen.

5.8: Emo-tytäryhtiödirektiivi

Rastita kohta, jos osingonsaaja on EU:n emo-tytäryhtiödirektiivin (90/435/ETY) mukainen yhtiö. Jos hakemus perustuu EU:n emo-tytäryhtiödirektiiviin, liitä hakemukseen todistus maksajayhtiöltä siitä, mikä hakijan omistusosuus on osingon täsmäytyspäivänä.

5.9-5.15: Tiedot osingonmaksusta

Ilmoita osingot euroina. Jos osinkoeriä on useita, käytä liitelomaketta 6167. Täytä yhdelle liitelomakkeelle vain yhden tilikauden tiedot. Voit täyttää niin monta liitelomaketta kuin on tarpeen. Huomaa, että varsinaiselle lomakkeelle (lomake 6163) merkittyä osinkoerää ei ilmoiteta uudestaan liitelomakkeella 6167. Täytä maksajan nimi siinä muodossa kuin se on listassa tämän täyttöohjeen lopussa. Listassa on lueteltu suomalaisia osingonmaksajia. Jos osingonmaksajan nimeä ei ole  listassa, kirjoita  nimi siinä muodossa kuin se on kirjoitettu osingonmaksuun liittyvässä kuitissa tai tiliotteessa. Muista myös ilmoittaa onko maksaja julkisesti noteerattu vai noteeraamaton yhtiö.Kun ilmoitat osingonmaksutietoja, huomaathan, että maksupäivä viittaa päivään, jonka yhtiö on ilmoittanut maksupäiväksi yhtiökokouksessaan. Maksupäivällä ei siis tarkoiteta päivää, jolloin rahat on maksettu osingonsaajan tilille. Ilmoita myös osingon bruttomäärä, osingosta alun perin peritty vero sekä takaisin haettava veron määrä. Jos hakija on jo saanut osan peritystä verosta takaisin, ilmoita kohdassa 5.14 silti koko alun perin peritty vero.

Esimerkki: Hakijalta on peritty tulosta 30 %:n lähdevero. Lähdeveron määrä on ollut 1 000 euroa. Maksaja on jo maksuvuonna oikaissut asian ja palauttanut hakijalle puolet verosta eli 500 euroa. Nyt hakija hakee Verohallinnolta takaisin jäljellä olevaa lähdeveroa (500 euroa eli 15 % tulosta). Merkitse perityn veron määräksi 1 000 euroa ja haettavan palautuksen määräksi 500 euroa.

5.16: Välittäjäpankit

Ilmoita tässä kaikki välittäjäpankit, joiden kautta osinko on maksettu lopulliselle saajalle eli hakijalle. Jos saman palautushakemuksen osinkoerissä on useita eri välittäjäpankkiketjuja, selvennä ketjut osinkoerittäin vapaamuotoisessa liitteessä.

Esimerkki: Pankki C maksaa osingon loppusaajalle eli hakijalle. Pankki C on vastaanottanut osingon ulkomaiselta tilinhoitajalta Pankki B:ltä. Pankki B on vastaanottanut osingon suomalaiselta tilinhoitajalta Pankki A:lta, joka maksaa osingon maksajayhtiön puolesta. Hakijan tulee ilmoittaa lomakkeen kohdassa 5.16 kaikkien välittäjänpankkien nimet. Hakija kirjoittaa välittäjäpankeiksi: Pankki A, Pankki B ja Pankki C.

5.17: Liitelomake 6167

Jokaisesta osinkoerästä on annettava yksityiskohtaiset tiedot. Jos haet takaisin lähdeveroa useasta osinkoerästä, käytä liitelomaketta 6167. Liitelomakkeelle on erillinen täyttöohje tämän sivun lopussa. Osinkoerät on aina ilmoitettava lomakkeilla 6163 ja 6167.

6: Korko- ja rojaltitulot

Jos kyseessä on osinkotulon sijasta korko- tai rojaltitulo täytä tämä kohta. Noudata samoja periaatteita kuin ilmoittaessa osingonmaksutietoja (ks. kohdan 5.9 – 5.15 ohjeistus).

Muut kohdat ja huomioon otettavat asiat

Lomakkeen loppuosassa pyydetään vahvistamaan, että hakija on tulon tosiasiallinen edunsaaja eikä lähdeveron palautusta ole saatu suomalaiselta maksajalta tai Verohallinnolta. Rastita nämä kohdat hakijan tilanteen mukaan.

Onko tulon perusteella jo saatu tai haettu lähdeveron palautusta Suomesta?

Rastita vaihtoehto ”tulon perusteella ei ole haettu eikä saatu lähdeveron palautusta suomalaiselta tulon maksajalta tai Verohallinnolta” vain, jos  lähdeveron palautusta ei ole haettu eikä saatu suomalaiselta tulon maksajalta, tämän tilinhoitajalta tai Verohallinnolta.

Onko hakija tulon tosiasiallinen edunsaaja?

Rastita kohta "hakija on tulon tosiasiallinen edunsaaja" hakijan tilanteen mukaan.

Jos tulo on osinkoa

Merkitse rasti tähän kohtaan, jos hakija oli itse hakemuksessa mainittujen osinkojen tosiasiallinen edunsaaja eivätkä osakkeet olleet osana mitään sopimusjärjestelyä. Jos lähdeveron palautushakemuksessa tarkoitetut osakkeet tai osa niistä ovat olleet esimerkiksi osa tuottojenvaihtosopimusta, futuuria tai muuta johdannaisjärjestelyä tai jos osakkeet oli lainattu tai ne olivat muutoin osa jotakin muuta sopimusjärjestelyä, liitä mukaan vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteilla hakija katsoo olevansa osingon tosiasiallinen edunsaaja. Selvitys tarvitaan riippumatta siitä, millä perusteella hakija hakee lähdeveron palauttamista (kohta 1.20).

Jos tulo on korkoa

Rastita tämä kohta, jos hakija oli hakemuksessa mainittujen korkojen todellinen edunsaaja. Liitä tarvittaessa mukaan vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteilla hakija katsoo olevansa hakemuksessa mainittujen korkojen tosiasiallinen edunsaaja.

Jos tulo on rojaltia

Rastita tämä kohta, jos hakija oli hakemuksessa mainittujen rojaltien todellinen edunsaaja. Liitä tarvittaessa mukaan vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteilla hakija katsoo olevansa hakemuksessa mainittujen rojaltien tosiasiallinen edunsaaja.

Nimenkirjoitusoikeus

Merkitse rasti kohtaan "Valtakirja", jos hakija on antanut asiamiehelle oikeuden allekirjoittaa hakemuksen. Liitä valtakirja hakemukseen. Merkitse rasti kohtaan "Allekirjoittajalla on nimenkirjoitusoikeus", jos allekirjoitusoikeus perustuu sellaiseen nimenkirjoitusoikeuteen, joka on merkitty Suomen kaupparekisteriä vastaavaan rekisteriin. Merkitse seuraavaan kohtaan allekirjoittajan asema, esimerkiksi ”toimitusjohtaja” tai ”hallituksen puheenjohtaja”.

Toimita myös selvitys hakemuksen tai valtakirjan allekirjoittaneen henkilön tai henkilöiden nimenkirjoitusoikeudesta, esimerkiksi kaupparekisteriote, perustamiskirja tai muu dokumentti.

Kotipaikkatodistus

Hakemukseen on aina liitettävä hakijalle osoitettu kotipaikkatodistus. Rastita kohta ”Hakemuksen liitteenä on asuinvaltion veroviranomaisten antama kotipaikkatodistus” vain, jos liite on veroviranomaisten antama todistus. Jos hakija ei jostain syystä saa kotipaikkatodistusta veroviranomaisilta, jätä kohta rastittamatta ja toimita sen sijaan vapaamuotoinen lisäselvitys sekä jokin muu virallinen rekisteröintitodistus.

Lisäohjeita eritystilanteisiin

Sateenvarjorahastot

Sateenvarjorahastolla tarkoitetaan rahastoa, joka jakautuu useiksi alaosuussarjoiksi tai alarahastoiksi, mutta alarahastot ovat oikeudellisesti osa päärahastoa. Oikeudellisesti on siis olemassa vain yksi rahasto.

Ulkopuolisiin nähden sateenvarjorahasto on yksi juridinen kokonaisuus. Siksi lähtökohta on, että lähdeveron palautus maksetaan päärahastolle. Täytä lähdeveron palautushakemus kuitenkin alarahastoittain. Tämä helpottaa asian käsittelyä ja asiakkaan tunnistamista Verohallinnossa.

Täytä hakemuksen kaikki tiedot alarahaston näkökulmasta. Liitä jokaisen alarahaston hakemukseen selvitys ja lista päärahastosta sekä muista samaan sateenvarjorahastoon kuuluvista osuussarjoista tai alarahastoista. Ilmoita kunkin alarahaston hakemuksella vain ne tuloerät, jotka on maksettu sille alarahastolle. Huomaa erityisesti kohta 5.16 (välittäjäpankit): täytä myös tämä kohta hakijana olevan alarahaston näkökulmasta. Jos alarahasto on oikeudellisesti osa päärahastoa, Verohallinto tekee lähdeveron palautuspäätöksen päärahaston nimissä. Tee siitä huolimatta myös mahdolliset tulevat hakemukset alarahaston nimissä.

Eläkelaitokset ja henkivakuutusyhtiöt

Jos hakija on ulkomainen eläkelaitos tai henkivakuutusyhtiö, täytä lomakkeeseen 6163 kaikki muut tiedot, mutta jätä osinkoerää koskevat kohdat tyhjäksi. Täytä sen sijaan kohtaan 5.15 haettavan veronpalautuksen yhteismäärä, johon olette laskelmalla päätyneet vähennysten jälkeen. Älä täytä liitelomaketta 6167, vaan erittele vapaamuotoisessa liitteessä kaikki tuloerät ja perityt lähdeverot. Tee erikseen laskelma palautettavaksi haettavasta lähdeveron määrästä: Lue Verohallinnon ohje laskelmaa varten.

Katso myös Verohallinnon uutinen asiaa koskevasta KHO:n päätöksestä

Muista kuitenkin täyttää välittäjäpankkeja koskeva kysymys kohdassa 5.16. Jos osinkoerillä on useita eri välittäjäpankkiketjuja, voit selventää ketjuja vapaamuotoisessa liitteessä.

Osaketalletustodistukset (mm. ADR)

Osaketalletustodistus (englanniksi ”depositary receipt”) on erillinen arvopaperi, joka edustaa suhdeluvun mukaista oikeutta osakkeeseen. Todistuksilla käydään kauppaa pörssissä kuten muillakin osakkeilla. Esimerkiksi American Depositary Receipt (ADR) -todistuksilla käydään kauppaa eräissä Yhdysvaltojen pörsseissä (tyypillisesti AMEX, NYSE ja Nasdaq).

Jos hakemus koskee osinkotuloa, joka on maksettu osaketalletustodistuksen perusteella, anna asiasta vapaamuotoinen selvitys hakemuksen liitteenä. Liitä hakemukseen myös talletustodistuksen haltijalle osoitettu tosite osingonmaksusta. Huomioithan, että Verohallinto maksaa palautuksen euroina, vaikka osinko olisikin maksettu muuna valuuttana.

Liitelomakkeen 6167 yksityiskohtaiset täyttöohjeet

1: Hakijan tiedot

1.1: Hakijan virallinen nimi

Ilmoita hakijan nimi. Kirjoita hakijan nimi samassa muodossa kuin hakemuslomakkeeseen 6163.

1.2–1.3: Hakijan tilikausi

Ilmoita hakijan tilikausi, jonka aikana osingot on maksettu hakijalle. Ilmoita lomakkeella vain sellaiset osingot, joiden maksupäivä on ollut tämän tilikauden aikana. Jos haet takaisin useiden tilikausien aikana maksettujen osinkojen lähdeveroa, täytä varsinaiseen hakemuslomakkeeseen (6163) yhden tilikauden tiedot ja täytä kaikista muista tilikausista oma liitelomake 6167. Täytä siis niin monta liitelomaketta kuin on tarpeen.

Esimerkki 1: Hakijalle on maksettu osinkoa 1.5.2014, 1.5.2015 ja 3.5.2016. Hakijan tilikausi on kalenterivuosi. Hakija täyttää lomakkeen 6163 ja merkitsee siihen 1.5.2014 maksetun osinkoerän tiedot. Hakija ilmoittaa tilikaudeksi 1.1.2014–31.12.2014. Lisäksi hakija täyttää kaksi liitelomaketta 6167. Toisessa liitelomakkeessa hakija ilmoittaa 1.5.2015 maksetun osinkoerän ja merkitsee tilikaudeksi 1.1.2015–31.12.2015. Toisessa hakija ilmoittaa 3.5.2016 maksetun osinkoerän ja täyttää tilikaudeksi 1.1.2016–31.12.2016.

2: Osinkoerien erittely

Noudata samaa ohjetta kuin lomakkeen 6163 täyttöohjeen kohdissa 5.9–5.15.

Suomalaisia osingonmaksajia

Afarak Group Oyj (entinen Ruukki Group Oyj)

Affecto Oyj

Ahlstrom-Munksjö Oyj

Aktia Bank Abp

Alma Media Oyj

Amer Sports Oyj

Apetit Oyj (entinen Lännen Tehtaat Oyj)

Asiakastieto Group Oyj

Aspo Oyj

Atria Oyj

Basware Oyj

Bittium Oyj (entinen Elektrobit Oyj)

CapMan Oyj

Cargotec Oyj

Caverion Oyj

Citycon Oyj

Componenta Finland Oyj

Comptel Oyj

Consti Yhtiöt Oyj

Cramo Oyj

Digia Oyj

DNA Oyj

Efore Oyj

Elisa Oyj

Etteplan Oyj

Exel Composites Oyj

Finnair Oyj

Finnlines Oyj

Fiskars Oyj Abp

Fortum Oyj

F-Secure Oyj

Geberit Production Oy (entinen Sanitec Abp)

Glaston Oyj Abp

Oy Hartwall Ab

HKScan Oyj

Honkarakenne Oyj

Huhtamäki Oyj

Ilkka-Yhtymä Oyj

Instrumentarium Oyj

Kemira Oyj

Kesko Oyj

KONE Oyj

Konecranes Abp

Lassila & Tikanoja Oyj

Lemminkäinen Oyj

Lite-On Mobile Oyj (entinen Perlos Oyj)

Marimekko Oyj

Martela Oyj

Metos Oy Ab (entinen Hackman Oy Ab)

Metso Oyj

Metsä Board Oyj (entinen M-real Oyj)

Neo Industrial Oyj (entinen Neomarkka Oyj)

Neste Oyj

Nokia Oyj

Nokian Renkaat Oyj

Nordea Bank Abp (1.10.2018 alkaen)

Nordic Aluminium Oyj

Norvestia Oyj

Okmetic Oy

Olvi Oyj

OP Yrityspankki Oyj (entinen Pohjola Pankki Oyj)

Oriola Oyj

Orion Oyj

Outokumpu Oyj

Outotec Oyj

Partek Oy Ab

PKC Group Oyj

Ponsse Oyj

Powerflute Group Holdings Oy

Pöyry Oyj

Raisio Oyj

Ramirent Oyj

Rapala VMC Oyj

Rautaruukki Oyj

Raute Oyj

Revenio Group Oyj

Salcomp Oyj

Saga Furs Oyj

Sampo Oyj

Sanoma Oyj

Sievi Capital Oyj

Siili Solutions Oyj

Sponda Oyj

SRV Yhtiöt Oyj

Stockmann Oyj Abp

Stora Enso Oyj

Suomen Spar Oy

Supercell Oy

Talentum Oy

Technopolis Oyj

Tecnotree Oyj

Teleste Oyj

Tieto Oyj

Tikkurila Oyj

Trainers' House Oyj

Trimble Solutions Oy (entinen Tekla Oy)

Tulikivi Oyj

UPM-Kymmene Oyj

Uponor Oyj

Vacon Oy

Vaisala Oyj

Valmet Oyj

Verkkokauppa.com Oyj

Viking Line Abp

Wulff-Yhtiöt Oyj

Wärtsilä Oyj Abp

Yara Suomi Oy (entinen Kemira GrowHow Oyj)

YIT Oyj

Ålandsbanken Abp