6C Veroilmoitus – täyttöohje mm. yhdistykselle, säätiölle, kunnalle ja seurakunnalle

verovuosi 2017

Huomaa seuraavat muutokset:

 • Verovuodesta 2017 alkaen veroilmoituksen 6C antavat aatteellinen yhdistys, erityislainsäädäntöön perustuva yhdistys, metsänhoitoyhdistys, muu taloudellinen yhdistys, muu yhdistys, säätiölain mukainen säätiö, muu säätiö, paliskunta, kunta, kuntayhtymä, evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, ylioppilaskunta ja osakunta, ammattikorkeakouluosakeyhtiö ja yliopisto.
 • Liite 76 on poistunut käytöstä.
 • Veroilmoituksen 6C antajat eivät käytä liitettä 7A ja 2C.
 • Uudella liitteellä 7M ilmoitetaan maatalouden tulolähteen tuotot ja kulut.

Huomioi lisäksi seuraavaa:

 • Täytä veroilmoituksesta ja liitelomakkeista kaikki ne kohdat, joita koskevia tietoja yhteisöllä on. On tärkeä täyttää veroilmoitus oikein, jotta saatte oikeansisältöisen verotuspäätöksen. Huolellisesti täytetty veroilmoitus liitteineen vähentää ylimääräisiä kyselyitä ja nopeuttaa veroilmoituksen käsittelyä.
 • Jos kalenterivuoden 2017 aikana päättyy useampia tilikausia, jokaisen päättyneen tilikauden tiedot on annettava omilla lomakkeillaan. Verohallinto yhdistää eri tilikausien tiedot verovuoden tiedoiksi.
 • Ilmoita määrät veroilmoituksella aina sentin tarkkuudella.
 • Katso myös lista liitelomakkeista.
 • Lue, milloin yhdistyksen ja säätiön on annettava veroilmoitus.
 • Yhdistysrekisteriin ilmoitetut muutokset eivät välity Verohallinnolle. Nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö voi ilmoittaa osoite- ja yhteystietojen muutokset Verohallintoon Muutos- ja lopettamisilmoituksella Y4. Ilmoittaminen on maksutonta. Lue tarkemmin osoite- ja yhteystietojen muutoksista (www.ytj.fi).
Tilikausi

Merkitse tähän kohtaan yhteisön tilikausi.

Jos tilikauden päättymisaika muutetaan myöhäisemmäksi, ilmoitus tilikauden muutoksesta on tehtävä kaksi kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi aiempien sääntöjen mukaan päättynyt. Jos tilikauden päättymistä aikaistetaan, ilmoitus on tehtävä kaksi kuukautta ennen sitä päivää, jona uusi tilikausi päättyy. Ilmoitus tehdään muutos- ja lopettamisilmoituksella Y4.  Lopettamisilmoituslomakkeita saa osoitteesta www.ytj.fi.

Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa

Ilmoita sen henkilön nimi ja puhelinnumero, joka tarvittaessa antaa Verohallinnolle lisätietoja.

Jos toimiala on muuttunut, ilmoita uusi toimiala (TOL 2008 -luokituksen mukainen koodi)

Ilmoita tässä kohdassa uusi toimiala, jos toimiala on muuttunut. Lomakkeelle merkityn toimialan täytyy vastata yhteisön varsinaista toimintaa (ei esimerkiksi elinkeinotoimintaa).

Ilmoita uusi toimiala TOL 2008 -luokituksen mukaisesti. Katso toimialakoodit Tilastokeskuksen internetsivuilta (www.tilastokeskus.fi).

Jos toimintaa on sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla

Merkitse tähän kohtaan rasti, jos yhteisöllä on toimintaa sekä Ahvenanmaalla että mantereella.

Merkitse rasti myös siinä tapauksessa, että yhteisöllä on toimintaa vain Ahvenanmaalla, mutta kotipaikka on mantereella, tai kotipaikka on Ahvenanmaalla ja toimintaa Manner-Suomessa.

Selvitä vapaamuotoisella liitteellä, miten tulos jakautuu Ahvenanmaan ja Manner-Suomen kesken.

Ahvenanmaalainen yhteisö maksaa kaikesta ansaitsemastaan tulosta kunnallisveroa Ahvenanmaalle. Tämä perustuu Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolakiin (ks. Ålands författningssamling 119/2011).

Saman säännöksen mukaan myös Manner-Suomessa kotipaikkaa pitävä yhteisö maksaa Ahvenanmaalle kunnallisveroa siitä osasta tuloa, joka on ansaittu Ahvenanmaalla. Tuloverolain mukaan kaikki yhteisöt maksavat kuitenkin 20 %:n tuloveron, joka jaetaan valtion, kuntien ja seurakuntien kesken.

Ahvenanmaalla toimivien yhteisöjen kunnallisverotus on siis kaksinkertainen. Tämän kaksinkertaisuuden poistaa yhteisön kotipaikan mukaan joko Ahvenanmaan maakuntahallitus tai Verohallinto.

Kunta, kuntayhtymä, seurakunta, uskonnollinen yhdyskunta, ammattikorkeakoulu ja yliopisto täyttävät osat 4, 5, 6, 8 (tarvittaessa) ja 9.

2 Yhdistyksen ja säätiön erittelytiedot

Yhdistyksen jäsenmäärä

Vain yhdistys täyttää tämän kohdan.

Merkitse tähän kohtaan yhdistyksen henkilöjäsenten, yhteisöjäsenten sekä kannattajajäsenten määrä tilikauden päättyessä.

Säännöissä on tapahtunut muutos ja uudet säännöt ovat veroilmoituksen liitteenä

Merkitse tähän kohtaan rasti, jos yhdistyksen säännöissä on tapahtunut muutoksia. Anna uudet säännöt veroilmoituksen vapaamuotoisena liitteenä.

Yhdistyksen tai säätiön yleishyödyllisyys

Merkitse tähän kohtaan rastilla tieto siitä, onko yhdistys tai säätiö yleishyödyllinen vai muu kuin yleishyödyllinen yhteisö.

Jos yhdistys tai säätiö on antanut aiemminkin veroilmoituksen, merkitse kohtaan tieto edellisvuoden verotusratkaisun mukaisesti. Jos yhdistys tai säätiö katsoo, että sen yleishyödyllisyysasema on muuttunut edellisvuodesta toiminnan muuttumisen takia, ilmoita tässä kohdassa yhdistyksen tai säätiön oma mielipide asiasta. Anna lisäksi vapaamuotoisena liitteenä kirjallinen selvitys asiasta.

Jos yhdistys tai säätiö on merkitty verovuoden aikana Verohallinnon rekisteriin eikä sillä ole Verohallinnon kannanottoa yleishyödyllisyydestä, merkitse tähän kohtaan yhdistyksen tai säätiön oma mielipide asiasta. Lue tarkemmin, milloin yhdistys tai säätiö on yleishyödyllinen.

 3 Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön erittelytiedot

 

Täytä tämä osa vain, jos yhdistys tai säätiö on yleishyödyllinen.

Toiminnassa tai varainhankinnassa on tapahtunut olennainen muutos

Merkitse tähän kohtaan rasti, jos yhdistyksen tai säätiön toiminnassa taikka varainhankinnassa on tapahtunut olennaisia muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna.  Anna muutoksista selvitys veroilmoituksen vapaamuotoisella liitteellä.

Olennaisena muutoksena pidetään esimerkiksi seuraavia tilanteita:

 • Toiminta on muuttunut siten, että yhdistystä tai säätiötä ei voitaisi verovuonna enää pitää yleishyödyllisenä yhteisönä.
 • Yhdistys tai säätiö on verovuonna ollut osallisena yritys- tai toiminnanjärjestelyssä kuten liiketoimintasiirrossa tai sulautumisessa.
 • Yhdistys tai säätiö aloittaa uutta myyntitoimintaa, jonka tuotot ovat yli 10 000 euroa, eivätkä tuotot ole kertaluontoisia.
 • Yhdistyksen tai säätiön omassa käytössä ollutta kiinteistöä aletaan vuokrata muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen käyttöön.
 • Aiemmin avustuksilla rahoitettu toiminta muuttuu palveluksi, joka tuotetaan ostopalveluna, maksusitoumusten perusteella tai muutoin maksua vastaan.
Säätiön pääasiallinen tarkoitus

Vain säätiö täyttää tämän kohdan.

Merkitse tähän kohtaan rastilla tieto siitä, onko säätiö apurahasäätiö vai muu säätiö.

Apurahasäätiö on säätiö, jonka pääasiallinen tarkoitus on jakaa stipendejä, apurahoja ja/tai avustuksia.

Muita säätiöitä ovat mm.

 • sosiaali- ja terveysalan säätiöt
 • kiinteistöjen tai huoneistojen omistamiseen, hallintaan tai vuokraukseen keskittyvät säätiöt
 • kulttuuria tai museotoimintaa edistävät säätiöt
 • harrastustoimintaa tai urheilua edistävät säätiöt
 • koulutus- tai tutkimustoimintaa harjoittavat säätiöt.
Apurahasäätiön tilikauden aikana jakamat apurahat yhteensä

Jos apurahasäätiö on jakanut tilikauden aikana stipendejä, apurahoja, tunnustuspalkintoja tms. suorituksia, ilmoita tässä kohdassa niiden kappalemäärä ja yhteenlaskettu euromäärä.

 4 Erittely verovapaasta tavaroiden ja palvelujen myynnistä

Erittele tässä kohdassa sellainen tavaroiden ja palveluiden myynti, jonka yhteisö katsoo olevan verovapaata toimintaa.

Lomakkeella on tilaa seitsemän eri toiminnan erittelylle. Jos yhteisöllä on useampia toimintoja, anna lomaketta vastaavat tiedot vapaamuotoisella selvityksellä ja merkitse rasti lomakkeen kohtaan 9 (Liitteet), Muita vapaamuotoisia liitteitä.

Älä merkitse erittelyyn kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien, uskonnollisten yhdyskuntien, ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen lakisääteistä toimintaa. Kunta ei erittele tässä kohdassa myöskään sellaista tavaroiden tai palveluiden myyntiä, joka tapahtuu kunnan omalla alueella.

Tässä kohdassa ilmoitettavaa toimintaa yleishyödyllisellä yhdistyksellä tai säätiöllä voi olla esimerkiksi

 • arpajaiset, myyjäiset, urheilukilpailut, jäsenlehden julkaisu tai muut toiminnot, joita tarkoitetaan tuloverolain (TVL) 23.3 §:ssä. Voit ilmoittaa nämä TVL 23.3 §:ssä tarkoitetut toiminnot yhdellä rivillä.
 • tuotot, jotka on saatu omakustannushintaan jäsenille välitetyistä verryttelyasuista
 • kuntouttavan työtoiminnan harjoittaminen, kun toiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta (2.3.2001/189).
Harjoitettu toiminta

Ilmoita tässä sarakkeessa, mitä verovapaita tavaroita tai palveluita yhteisö on myynyt vuoden aikana. Ilmoita jokainen toiminto erikseen.

Myynnin tuotot ilman julkisia tukia 

Tavaroiden tai palveluiden myynnistä saadut tuotot. Myynnin tuottoihin ei lasketa mukaan julkista tukea, joka on saatu toimintaa varten..

Toimintaa varten saatu julkinen tuki

Toimintaa varten saatu julkinen tuki tai avustus. Älä ilmoita tässä kohdassa saatuja yleisavustuksia.

Julkisena tukena voidaan pitää tukea tai avustusta, joka on myönnetty valtion, kunnan, muun julkisyhteisön, julkisoikeudellisen yhteisön taikka Euroopan yhteisön tai Euroopan unionin varoista. Tällaisena avustuksena voidaan pitää myös Veikkauksen antamaa avustusta.

Julkista tukea eivät ole esimerkiksi maksut, jotka on saatu kuntien kanssa solmittujen maksusitoumusten tai erilaisten palvelutuotantosopimusten perusteella. Ilmoita ne edellisessä kohdassa myynnin tuottoina.

Toimintaan kohdistuvat kulut 

Myyntituottoihin kohdistuvat kulut.

 5 Erittely veronalaisesta elinkeinotoiminnasta

Erittele tässä osassa yhteisön veronalainen elinkeinotoiminta. Tee erittely toiminnoittain.

Jos yhteisö ei harjoita elinkeinotoimintaa, jätä tämä osa tyhjäksi.

Lomakkeella on tilaa seitsemän eri toiminnan tuottojen ja kulujen erittelylle. Jos yhteisöllä on useampia toimintoja, anna lomaketta vastaavat tiedot vapaamuotoisena selvityksenä ja merkitse rasti kohdan ”9 Liitteet” vaihtoehtoon Muita vapaamuotoisia liitteitä.

Yhdistys ja säätiö ilmoittavat tässä osassa myös sellaisen elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut, josta yhteisö on saanut veronhuojennuslain (680/1976) mukaisen verovapauspäätöksen tai josta veronhuojennushakemus on vireillä.Lue tarvittaessa eri yhteisöjen omista ohjeista, mikä on veronalaista elinkeinotoimintaa:

Tuloverotus - yhdistys ja säätiö

Verotusohje yleishyödylliselle yhteisölle

Tuloverotus - julkisyhteisöt

Verotusohje korkeakouluille
Harjoitettu toiminta

Ilmoita tässä kohdassa, mitä elinkeinotoimintaa yhteisö on tilikauden aikana harjoittanut. Tee erittely toiminnoittain: ilmoita esimerkiksi veronalainen julkaisutoiminta omalla rivillään ja kahviotoiminta omalla rivillään. 

Veronalaiset tuotot

Elinkeinotoiminnasta saadut veronalaiset tuotot. Ilmoita tässä myös mahdolliset elinkeinotoimintaan saadut tuet ja avustukset, esimerkiksi työllistämistuet.

Veronalaisia tuottoja eivät ole saadut veronpalautukset. Ilmoita ne osassa 6 kohdassa Veronpalautukset.

Verotuksessa vähennyskelpoiset kulut

Elinkeinotoimintaan kohdistuvat kulut. Ilmoita vain verotuksessa vähennyskelpoiset kulut. Esimerkiksi tulovero ei ole vähennyskelpoinen kulu. Ilmoita se osassa 6 kohdassa Välittömät verot ja veronkorotukset.

Toiminnasta on haettu maksullista huojennuspäätöstä

Tämän kohdan täyttää tarvittaessa vain yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö.

Merkitse tähän kohtaan rasti, jos yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön elinkeinotulolle on myönnetty huojennus, jota on tarkoitettu yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuslaissa (680/1976). Merkitse rasti myös, jos yhteisö on tehnyt veronhuojennushakemuksen.

 6 Laskelma kirjanpidon mukaisesta ja veronalaisesta tuloksesta

Erittele tässä osassa ensin yhteisön kirjanpidon mukaiset tuotot ja kulut sarakkeessa Kirjanpidon mukainen erä.

Jos yhteisöllä on veronalaista toimintaa, erittele tässä osassa myös elinkeinotoiminnan tulolähteen tuotot ja kulut (Elinkeinotoiminnan tulolähde) sekä henkilökohtaisen tulolähteen veronalaiset tuotot ja vähennyskelpoiset kulut (Henkilökohtainen tulolähde).

Jos yhteisö harjoittaa maataloustoimintaa, ilmoita maatalouden tulolähteen tulos tai tappio liitelomakkeella 7M.

Esimerkki: Yhteisö merkitsee ensin sarakkeeseen ”Kirjanpidon mukainen erä” kaikki kirjanpidon mukaiset tuotot ja kulut. Jos yhteisöllä on veronalaista elinkeinotoimintaa tai veronalaista henkilökohtaisen tulolähteen tuloa (kuten kiinteistötuloa), se merkitsee kaikki veronalaiset elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut sarakkeeseen ”Elinkeinotoiminnan tulolähde” sekä kaikki veronalaiset henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja kulut sarakkeeseen ”Henkilökohtainen tulolähde”.

   
Yhdistys ja säätiö

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö ei erittele tässä kohdassa sellaisen elinkeinotoiminnan tuottoja ja kuluja, josta yhteisö on saanut veronhuojennuspäätöksen.

Esimerkki 1: Yleishyödyllisen yhdistyksen verovapaita tuloja ovat mm. jäsenmaksut, vuokratulot osakehuoneistosta, lahjoitukset sekä luovutusvoitot, elleivät tulot liity elinkeinotoimintaan. Myös osingot ovat tavallisesti verovapaita. Tällaiset verovapaat tulot ilmoitetaan vain sarakkeessa kirjanpidon mukainen erä.

Esimerkki 2: Yleishyödyllisen yhdistyksen veronalaista elinkeinotoimintaa ovat jäätelökioskin pitäminen ja naulakkopalvelu. Merkitse näiden toimintojen myyntituotot yhteensä riville ”Tavaroiden ja palveluiden myynti” sarakkeeseen ”Elinkeinotoiminnan tulolähde”. Jaa näiden toimintojen kulut ”Elinkeinotoiminnan tulolähde” -sarakkeeseen asianomaisiin kohtiin. Jos yhdistyksellä on lisäksi veronalaista kiinteistötuloa, merkitse kiinteistön vuokrauksesta saadut tuotot kohtaan ”Vuokratulot kiinteistöstä” sarakkeeseen ”Henkilökohtainen tulolähde”.

Esimerkki 3: Yhdistyksen toiminta kohdistuu vain tietyn kaveripiirin harrastustoimintaan, eikä yhdistys ole avoin kaikille toiminnasta kiinnostuneille. Yhdistys ei ole yleishyödyllinen yhteisö. Yhdistys rahoittaa toimintansa vain jäseniltä keräämillään pienillä maksuilla. Yhdistys merkitsee ensin kaikki kirjanpidon mukaiset tuotot ja kulut sarakkeeseen ”Kirjanpidon mukainen erä”. Yhdistys ei harjoita elinkeinotoimintaa. Koska yhdistys ei ole yleishyödyllinen yhteisö, se merkitsee kaikki tuotot ja kulut sarakkeeseen ”Henkilökohtainen tulolähde”.

Esimerkki 4: Yleishyödyllisen yhdistyksen elinkeinotoimintaa on siivouspalveluiden ja laitamainosten myynti. Yhdistys on saanut veronhuojennuksen laitamainosten myynnistä saamalleen tulolle. Yhdistys merkitsee siivouspalveluiden myynnistä saadut tuotot ja kulut sarakkeeseen Elinkeinotoiminnan tulolähde. Laitamainosten myynnistä saadut tuotot ja kulut yhdistys merkitsee vain sarakkeeseen ”Kirjanpidon mukaiset erät”.

Yliopisto ja ammattikorkeakoulu

Esimerkki 1: Korkeakoulun perustehtäviin liittyvä, lakisääteiseen tutkintoon johtava koulutus on verovapaata toimintaa. Tällaisen koulutustoiminnan tuotot ja kulut ilmoitetaan vain sarakkeessa Kirjanpidon mukainen erä.

Esimerkki 2: Työvoimakoulutusten ja tilauskoulutusten tarjoaminen on korkeakoulun elinkeinotoimintaa. Elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut ilmoitetaan sarakkeessa Elinkeinotoiminnan tulolähde.

Seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat

Esimerkki: Seurakunta saa puunmyyntituloja omistamastaan kiinteistöstä. Puunmyyntitulot ovat seurakunnan henkilökohtaisen tulolähteen veronalaista tuloa, jotka ilmoitetaan myös sarakkeessa ”Henkilökohtainen tulolähde”.

Ilmoita oletusarvosta poikkeaminen miinusmerkillä

Ilmoita raha-arvot sentin tarkkuudella ilman etumerkkiä. Oletuksena on, että tuotot lisäävät tulosta ja kulut pienentävät tulosta, joten lomakkeelle ei ole merkitty etumerkkejä. Jos erä poikkeaa oletusarvosta, merkitse luvun eteen aina miinusmerkki.

Tuotot

Yhdistyksen jäsenmaksut

 

 

Jäsenmaksut, jotka yhdistys on kerännyt jäseniltään.

Jos yhdistys perii jäsenmaksujen yhteydessä eteenpäin tilitettäviä maksuja, esimerkiksi piirijärjestön jäsenmaksuja, jäsenmaksutuotot voi ilmoittaa nettotulona (kirjanpitolautakunnan lausunto 892/1987). Ilmoita tässä kohdassa siis vain ne jäsenmaksutuotot, jotka jäävät yhdistykselle.

Merkitse tähän kohtaan myös jäsenmaksuosuudet, jotka yhdistys on saanut piiriltä tai liitolta.

Tavaroiden ja palveluiden myynti

Tuotot, jotka yhteisö on saanut tavaroiden tai palveluiden myynnistä

Vuokratulot kiinteistöistä

 

Yhteisön tuloverolain 6 §:ssä tarkoitetusta kiinteistöstä saamat vuokratulot. Älä ilmoita tässä osakehuoneistosta saatuja vuokratuloja.

Jos vuokratulot kiinteistöstä ovat yhteisön verovapaata tuloa, ilmoita tulot vain sarakkeessa ”Kirjanpidon mukainen erä”.

Jos kiinteistön tuottama tulo on osa yhteisön elinkeinotoimintaa, ilmoita kiinteistön vuokratulot sarakkeen ”Kirjanpidon mukainen erä” lisäksi sarakkeessa ”Elinkeinotoiminnan tulolähde”. Jos kiinteistöstä yli puolet on yhteisön elinkeinotoimintaa edistävässä käytössä, on kiinteistöstä saatava tulo kokonaan elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloa.

   
Esimerkkejä - yhdistys ja säätiö

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön vuokratulot kiinteistöstä ovat veronalaisia, jos tulot on saatu kiinteistön muusta kuin yleisestä ja yleishyödyllisestä käytöstä (esimerkiksi kiinteistöä on vuokrattu yhdistyksen jäsenille, juhlatilaisuuksiin, asuinkäyttöön tai yrityksille). Elinkeinotoimintaan liittyvät vuokratulot ovat veronalaista tuloa elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Jos kiinteistöä on vuokrattu yleiseen tai yleishyödylliseen käyttöön, saadut vuokratulot ovat siltä osin verovapaita.

Esimerkki 1: Yleishyödyllinen yhdistys on vuokrannut kiinteistöä osittain asuinkäyttöön ja satunnaisesti jäsenten ja ulkopuolisten yksityistilaisuuksiin. Kiinteistö on osittain yhdistyksen oman yleishyödyllisen toiminnan käytössä, ja satunnaisesti vuokratuloja on saatu myös kylän muiden yhdistysten yleishyödyllisestä käytöstä. Yhdistys ei harjoita lyhytaikaista tilavuokrausta juhliin tms. niin, että vuokraus olisi elinkeinotoimintaa.

Yhdistys ilmoittaa ensin kaikki kiinteistöltä saadut veronalaiset ja verovapaat vuokratulot sarakkeessa ”Kirjanpidon mukaiset tulot”. Sitten yhdistys erittelee veronalaisten vuokratulojen osuuden sarakkeeseen ”Henkilökohtainen tulolähde”. Tässä tapauksessa veronalaisia tuloja ovat tulot asuinkäytöstä sekä jäsenten ja ulkopuolisten yksityistilaisuuksista.

Esimerkki 2: Yleishyödyllinen yhdistys saa vuokratuloja vanhuksille vuokratuista palveluasunnoista. Asumiskäyttöön vuokraaminen on yhdistyksen veronalaista kiinteistötuloa. Yhdistys merkitsee ensin kaikki saadut vuokratulot sarakkeeseen ”Kirjanpidon mukainen erä” ja siirtää sitten vanhuksille vuokraamisesta saadut tulot myös sarakkeeseen ”Henkilökohtainen tulolähde”.

Esimerkki 3: Muu kuin yleishyödyllinen yhdistys saa kiinteistöstä vuokratuloja talonmieheltä, eri yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä, yritykseltä ja juhlatilaisuuksista. Yhdistys ei harjoita kiinteistössä tilavuokrausta elinkeinotoiminnan muodossa. Yhdistys merkitsee kaikki kiinteistöltä saamansa vuokratulot sarakkeeseen ”Kirjanpidon mukaiset erät”. Lisäksi yhdistys ilmoittaa kaikki vuokratulot sarakkeessa ”Henkilökohtainen tulolähde”, koska muu kuin yleishyödyllinen yhdistys on verovelvollinen kaikesta tulostaan.

Lue tarkemmin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöstä saaman tulon veronalaisuudesta.

Esimerkkejä - korkeakoulut

Yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat verovelvollisia vuokratulosta, joka on saatu muuhun kuin yleiseen tarkoitukseen käytetystä kiinteistöstä tai kiinteistön osasta. Veronalaista tuloa ovat esimerkiksi vuokratulot liiketoimintaa harjoittavalta osakeyhtiöltä ja yleishyödyllisestä käytöstä, esimerkiksi tilojen vuokrauksesta ylioppilaskunnalle tai ainejärjestölle.Lue tarvittaessa tarkemmin korkeakoulujen kiinteistötuloista.

Esimerkki: Yliopisto saa vuokratuloja kiinteistön vuokraamisesta ylioppilaskunnalle, liiketoimintaa harjoittavalle yhtiölle, kaupungin sosiaalitoimistolle ja yksityistilaisuuksiin. Yliopisto ilmoittaa saamansa vuokratulot sarakkeessa ”Kirjanpidon mukainen erä”. Lisäksi yliopisto merkitsee kiinteistöstä saadut veronalaiset vuokratulot sarakkeeseen ”Henkilökohtainen tulolähde”. Sen sijaan kaupungilta saatu vuokratulo ei ole veronalaista.

Muut vuokratulot

Yhteisön saamat muut vuokratulot, kuten vuokratulot osakehuoneistosta tai keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä tai tulot yhteisön itselleen vuokraaman huoneiston edelleenvuokrauksesta.

Osakehuoneistolla tarkoitetaan asunto-osakeyhtiöön kuuluvaa huoneistoa, jonka hallintaan oikeuttavat tietyt yhtiön osakkeet.

Puun myyntitulot

Puun myynnistä saadut tulot.

Puun myyntitulot ovat veronalaista kiinteistötuloa, joten ilmoita puun myynnistä saadut tulot myös sarakkeessa ”Henkilökohtainen tulolähde”. Ilmoita tässä vain yhteisön tuloverolain 6 §:ssä tarkoitetuista kiinteistöistä saamat puunmyyntitulot. 

Osinkotulot

Yhteisön saamat osinkotulot. Jos yhteisöllä on veronalaisia osinkotuloja, täytä lisäksi liitelomake 73.

Voitto-osuudet yhtymistä

Yhteisön saamat voitto-osuudet yhtymistä. Yhtymästä saatu voitto-osuus on verovapaata tuloa.

Tulo-osuuksien veronalainen osuus

Yhtymästä saatu, TVL 16 §:n ja 16 a §:n mukaan laskettava veronalainen tulo-osuus. Jos verotettavat tulo-osuudet eivät ole vielä tiedossa, jätä tämä kohta tyhjäksi.

Yhtymästä saatu tulo-osuus verotetaan yhteisön siinä tulolähteessä, jonka tuloa tulo-osuus oli yhtymälle. Sillä ei ole merkitystä, onko yhteisö yhtymässä äänetön vai vastuunalainen yhtiömies. Ilmoita veronalainen tulo-osuus siis myös sarakkeessa ”Elinkeinotoiminnan tulolähde” tai ”Henkilökohtainen tulolähde”.

Lue lisää yhtymästä saadusta tulo-osuudesta verotusohjeen kohdasta 2.5.9.

 

Yleisavustukset

 

Yleisavustus, joka on saatu yhteisön toimintaa varten.

Yleisavustuksia ovat muun muassa ne julkisyhteisöltä tai Veikkaukselta saadut avustukset ja puoluetuet, joita ei ole saatu tietyn menon kattamiseksi.

Huomaa, että avustus on yhteisön veronalaista tuloa, jos se on saatu veronalaista toimintaa varten. Ilmoita veronalaista toimintaa varten saadut yleisavustukset myös sarakkeessa ”Elinkeinotoiminnan tulolähde” tai ”Henkilökohtainen tulolähde”.
Kaikki muut tuotot

Ilmoita tässä kohdassa yhteisön kaikki muut tuotot.

Veronpalautus

Veronpalautus, joka on kirjattu tuloslaskelmaan tuotoksi.

Merkitse tähän kohtaan myös veronpalautukselle maksettu yhteisökorko. Veronpalautus ja yhteisökorko ovat verovapaata tuloa..

Tilinpäätössiirrot

Yhteisön kirjanpidossa olevat tilinpäätössiirrot, kuten poistoeron muutos ja verotusperusteisten varausten muutos.

Tuotot yhteensä

Ilmoita tässä kohdassa sarakkeittain yhteisön tuottojen yhteismäärä.

Kulut

 

Henkilöstökulut

 

Yhteisön maksamat palkat, palkkiot ja eläkekulut sekä muut henkilösivukulut.

Poistot

Yhteisön kirjanpidossa olevat poistot. Jos yhteisöllä on poistoja, jotka kuuluvat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen tai henkilökohtaiseen tulolähteeseen, erittele nämä poistot omissa sarakkeissaan.

Jos yhteisöllä on veronalaiseen toimintaan kohdistuvia poistoja, täytä lisäksi liitelomake 62. Huomaa, että lomakkeella 62 eritellään vain veronalaisen toiminnan osuus menojäännöksistä tai poistamattomista hankintamenoista sekä poistoista.

Esimerkki: Yhteisö omistaa koneita ja laitteita, jotka ovat kokonaan elinkeinotoiminnan käytössä. Yhteisö on merkinnyt irtaimen käyttöomaisuuden poistotiedot lomakkeelle 62. Lisäksi yhteisö merkitsee poiston sarakkeessa ”Elinkeinotoiminnan tulolähde”.

Esimerkki: Yhteisön omistama rakennus on osittain elinkeinotoiminnan käytössä. Yhteisö merkitsee lomakkeelle 62 vain veronalaisen toiminnan osuuden poistosta ja poistamattomasta hankintamenosta. Lisäksi yhteisö merkitsee elinkeinotoiminnan osuuden poistosta sarakkeeseen ”Elinkeinotoiminnan tulolähde”.

Edustuskulut

Yhteisön edustuskulut.

Elinkeinotoimintaan kohdistuvista edustusmenoista vain puolet on vähennyskelpoisia (EVL 8.1 § 8 kohta).

Kaikki muut kulut

Ilmoita tässä kohdassa yhteisön kaikki muut kulut.

Välittömät verot ja veronkorotukset

Tuloslaskelmaan kuluksi kirjatut tuloverot sekä kaikkiin veroihin kohdistuvat veronkorotukset, yhteisökorko, veronlisäys, viivekorko, myöhästymismaksu ja laiminlyöntimaksu. Näitä eriä ei voi vähentää verotuksessa.

Kiinteistöveroa ei merkitä tähän kohtaan, sillä se on vähennyskelpoinen siltä osin kuin kiinteistö on veronalaisen toiminnan käytössä.

Tilinpäätössiirrot

Yhteisön tuloslaskelmaan kuluksi kirjatut tilinpäätössiirrot, kuten poistoeron muutos ja verotusperusteisten varausten muutos.

Kulut yhteensä Ilmoita tässä kohdassa sarakkeittain yhteisön kulujen yhteismäärä.

 7 Muu kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: laskelma henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden luovutusvoitosta tai tappiosta

Tämän osan täyttää vain yhdistys tai säätiö, joka ei ole yleishyödyllinen.

Luovutusvoiton ja -tappion määrä lasketaan niin, että omaisuudesta saadusta vastikkeesta vähennetään poistamaton hankintameno. Lisäksi vähennetään voiton hankkimisesta johtuneet menot (TVL 46 §).

Luovutusvoitot yhteensä

Luovutusvoitot, jotka ovat syntyneet yhteisön tilikauden aikana henkilökohtaisen tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden luovutuksesta.

Luovutustappiot yhteensä (vähennetään luovutusvoitoista viiden seuraavan vuoden aikana, TVL 50 §).

Verovuoden aikana syntyneet luovutustappiot.

Luovutustappiot vähennetään vastaavista henkilökohtaisen tulolähteen luovutusvoitoista sinä verovuonna, kun luovutusvoitto on syntynyt, sekä viiden seuraavan vuoden aikana sitä mukaa kuin verotettavaa luovutusvoittoa syntyy (TVL 50 §).

Edellisiltä vuosilta vahvistettu luovutustappio

Yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappiot, jotka on vahvistettu aiemmilta vuosilta.

Yhteisön aikaisemmat vahvistetut luovutustappiot voi tarkistaa esimerkiksi edellisten vuosien verotuspäätöksistä.

Luovutustappiot voi vähentää vastaavista luovutusvoitoista verovuoden ja viiden seuraavan vuoden aikana (TVL 50 §).

Et voi vähentää yhden tulolähteen voitosta toisen tulolähteen tappiota.

Veronalaiset luovutusvoitot (laske mukaan henkilökohtaisen tulolähteen tulokseen tai tappioon osassa 8)

 

Yhteisön veronalaiset luovutusvoitot.

Veronalaiset luovutusvoitot lasketaan vähentämällä verovuoden luovutusvoitoista verovuoden ja aikaisempien vuosien vahvistetut luovutustappiot, jotka ovat vielä vähentämättä.

Laske veronalaiset luovutusvoitot mukaan henkilökohtaisen tulolähteen tulokseen tai tappioon osassa 8. Älä ilmoita luovutusvoittoja osassa 6 (Henkilökohtainen tulolähde -sarake).

Jos yhteenlasketut luovutustappiot ovat suuremmat kuin luovutusvoitot, jätä tämä kohta tyhjäksi ja täytä kohta ”Vahvistettava luovutustappio”.

Vahvistettava luovutustappio (älä laske mukaan henkilökohtaisen tulolähteen tulokseen tai tappioon)

 

Merkitse kohtaan yhteisön verovuodelta vahvistettava luovutustappio. Älä laske luovutustappiota mukaan henkilökohtaisen tulolähteen tulokseen tai tappioon osassa 8.

Älä ilmoita vahvistettavaa luovutustappiota henkilökohtaisen tulolähteen kuluissa.

 8 Eri tulolähteiden veronalainen tulos ennen tappioiden vähentämistä tai verovuoden vahvistettava tappio

Tässä osassa ilmoitetaan yhteisön elinkeinotoiminnan veronalainen tulos tai vahvistettava tappio sekä henkilökohtaisen tulolähteen veronalainen tulos tai vahvistettava tappio.

Verotuksessa aikaisempina vuosina vahvistetut tappiot vähennetään saman tulolähteen tuloksesta. Verohallinto tekee vähennyksen automaattisesti. Merkitse taulukkoon kunkin tulolähteen veronalainen tulos sellaisena kuin se on ennen aikaisempien vuosien tappioiden vähentämistä. Vahvistettujen ja vähennettyjen tappioiden määrän voit tarvittaessa tarkistaa verotuspäätöksestä.

Jos yhteisöllä on maatalouden tulolähteen tuloa, täytä liitelomake 7M.

Elinkeinotoiminnan tulos

Merkitse elinkeinotoiminnan tulos tähän kohtaan, jos tulos on positiivinen.

Elinkeinotoiminnan tulos saadaan, kun elinkeinotoiminnan veronalaisista tuotoista vähennetään elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut.

Elinkeinotoiminnan tappio

Merkitse tähän kohtaan elinkeinotoiminnan vahvistettava tappio. Se on tavallisesti negatiivinen erotus, joka syntyy, kun elinkeinotoiminnan veronalaisista tuotoista vähennetään vähennyskelpoiset kulut.

Jos kuluihin kuitenkin sisältyy esimerkiksi annettuja lahjoituksia, pienennä ilmoitettavaa tappiota niiden määrällä, sillä tällaisia eriä ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa.

Henkilökohtaisen tulolähteen tuls

Merkitse tähän kohtaan henkilökohtaisen tulolähteen tulos, jos se on positiivinen.

Tulos saadaan, kun henkilökohtaisen tulolähteen tuotoista vähennetään henkilökohtaisen tulolähteen kulut.

Henkilökohtaisen tulolähteen tappio

Merkitse tähän kohtaan henkilökohtaisen tulolähteen tappio eli negatiivinen tulos.

Tulos saadaan, kun henkilökohtaisen tulolähteen tuotoista vähennetään henkilökohtaisen tulolähteen kulut.

Erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa

Erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa.

Tällaisia eriä ovat asuintalovaraus sekä lahjoitukset (TVL 57 §).

Lahjoitusvähennystä (TVL 57 §) ei oteta yhteisöjen verotuksessa huomioon vahvistettaessa elinkeinotoiminnan tulolähteen tappiota, koska vähennyksen saa tehdä erityissäännöksen nojalla. Lahjoitusvähennys otetaan kuitenkin huomioon vahvistettaessa henkilökohtaisen tulolähteen tappiota.

 9 Liitteet

 

Liitteet

 

Merkitse rasti kaikkien veroilmoituksen liitteenä olevien asiakirjojen kohdalle. Anna aina veroilmoituksen liitteenä tuloslaskelma ja tase. Yhdistyksen ja säätiön on lisäksi aina liitettävä veroilmoitukseen toimintakertomus tai muu vapaamuotoinen selvitys toiminnasta.

Merkitse toiminnantarkastuskertomus rastilla kohtaan ”Tilintarkastuskertomus”.

Muita liitteitä ovat vapaamuotoiset liitteet, kuten yhteisön säännöt tai selvitys yhteisön toiminnassa tapahtuneesta olennaisesta muutoksesta.

 

Jos annat veroilmoituksen paperilla, muista päiväys ja allekirjoitus.