Täyttöohje - Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista 2020

Täyttöohje koskee sekä tietuekuvausta (VSRAERIE ja VSOSVYHT) että lomaketta 7809.

Sisällys

Edellisestä vuodesta muuttunutta
Milloin ja miten ilmoitus pitää antaa?
Vuosi-ilmoituksen korjaaminen
Rajoitettu verovelvollisuus
Maksajakohtaiset tiedot
Suorituksen saajakohtaiset tiedot
 Saajan nimi ja osoitetiedot (7-11)
 Saajan suomalainen henkilö- tai y-tunnus tai syntymäaika (12)
 Asuinvaltiossa annettu henkilö- tai Y-tunnus tai muu verotunniste (13)
 Asuinvaltion maatunnus (14)
 Suorituslaji (16)
 Määrä, josta lähdevero on peritty tai ennakonpidätys toimitettu (17)
 Peritty lähdevero / toimitettu ennakonpidätys (18)
 Lähdeverovähennys (21)
 Peritty sv-maksu (24)
 Takaisin peritty eläke (26)
 Tappion määrä (27)
 Suorituksen ISIN-koodi tai tuotteen nimi (097)
 Tapahtumatunnus (049)

Edellisestä vuodesta muuttunutta

Vuosi-ilmoitukseen on lisätty seuraavat uudet suorituslajit:

C8 Osakesäästötilille maksettu korko
E7 Osakesäästötilille maksettu osinko
E8 Lopulliselle saajalle maksettu osinko, josta lähdevero on peritty tai jätetty perimättä lähdeverokortin perusteella
J2 Säästöhenkivakuutuksen tappio
J3 Kapitalisaatiosopimuksen tappio
J4 Määräaikaisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tappio
J5 Eräiden vakuutusten tappio, johon sovelletaan erityistä verotusmenettelyä

Vuosi-ilmoitukseen on lisätty uusi kohta Tappion määrä.

Milloin ja miten ilmoitus pitää antaa?

Maksajan on annettava vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvolliselle maksamistaan suorituksista. Ilmoitus täytyy antaa esimerkiksi eläkkeistä, veronalaisista sosiaalietuuksista, osingoista ja koroista.

Vuosi-ilmoitus on annettava riippumatta siitä, onko suorituksesta peritty lähdeveroa tai ennakonpidätystä Suomessa. Ilmoitus pitää antaa esimerkiksi rajoitetusti verovelvollisen saamasta korkotulosta, joka tuloverolain 9 §:n mukaan on tavallisesti verovapaata.

Anna vuosi-ilmoitus viimeistään 1.2.2021.

Vuosi-ilmoituksen voi antaa sähköisesti Ilmoitin.fi-palvelussa, Apitamo/ApitamoPKI-rajapinnan kautta tai Verohallinnon verkkolomakkeilla. Ilmoituksen voi antaa myös tulostettavalla paperilomakkeella.

Tiedot on annettava sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee 5 tai useampaa suorituksensaajaa. Velvollisuus ei koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää.

Lue lisää ilmoittamistavoista sivulta Vuosi-ilmoituksen antaminen.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen

Uusin, samoilla tunnistetiedoilla annettu ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, tieto pitää nollata ja antaa uusi tieto.
Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat:

 • Tietuetunnus
 • Suorituslaji
 • Maksuvuosi
 • Maksajan tunnus
 • Saajan suomalainen henkilö- tai Y-tunnus
 • Saajan syntymäaika
 • Saajan sukunimi tai yrityksen koko nimi
 • Saajan etunimet
 • Asuinvaltiossa annettu henkilö- tai Y-tunnus tai verotunniste (TIN)
 • Asuinvaltion maatunnus  
 • Tilinhoitajan Y-tunnus
 • Suorituksen ISIN-koodin tai tuotteen nimi

Lue lisää Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta.

Rajoitettu verovelvollisuus

Henkilö on rajoitetusti verovelvollinen, jos hän ei asu Suomessa. Yhteisö on rajoitetusti verovelvollinen, jos sitä ei ole perustettu Suomen lainsäädännön mukaan tai jos sen rekisteröity kotipaikka on muu kuin Suomi.

Lue lisää yleisestä ja rajoitetusta verovelvollisuudesta.

Maksajakohtaiset tiedot

Maksajakohtaiset tiedot tulee aina ilmoittaa osinkojen osalta myös yhteenvedolla VSOSVYHT/7812Y/7812.

Suorituksen saajakohtaiset tiedot

Maksuvuosi

Maksuvuosi on kalenterivuosi, jonka aikana suoritus on maksettu tai osinko tai ylijäämä on ollut nostettavissa.

Lisätietoa osinkojen ja ylijäämien ilmoittamisesta on ohjeessa Ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset. Ohje koskee myös rajoitetusti verovelvollisia.

Saajan nimi ja osoitetiedot (7-11)

Suorituksen saajan nimi ja osoite ulkomaisessa asuinvaltiossa pitää ilmoittaa täydellisenä. Ilmoita yrityksen koko nimi (7). Luonnollisen henkilön sukunimi (7) ja etunimet (8) ilmoitetaan eri kohdissa.

Asuinvaltio on se valtio, jossa tulonsaajalla on pysyvä asunto ja perhe. Muun kuin luonnollisen henkilön asuinvaltio on se valtio, jossa yrityksen tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee.

Ulkomaisen osoitteen ilmoittaminen on tärkeää myös silloin, kun ilmoitat osinkoja ja korkoja. Jotta maksaja voisi käyttää alennettuja verokantoja, saajan yksilöintitietojen pitää olla maksajan tiedossa (ns. lähdeverolaki eli laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta, 10 §).

Suorituksesta pitää periä 30 %:n lähdevero, jos maksaja tai maksatusta hoitava tilinhoitajayhteisö tai sen asiamies ei ennen suorituksen maksamista saa tietoa tulonsaajan nimestä, asuinvaltiosta, osoitteesta ja luonnollisen henkilön syntymäajasta. Jos hallintarekisteriin merkityn osingon saajasta tiedetään ennen suorituksen maksamista vain verosopimusasuinvaltio (suorituslaji E3), merkitse kohtaan verosopimusasuinvaltion tunnus ja nimi- ja osoitetietoihin ulkomaisen omaisuudenhoitajan tiedot.

Suorituslajiin C6 liittyvää tarkempaa ohjeistusta löytyy kohdasta Suorituslaji (16) > Korot > C6 Korko, josta ei ilmoiteta loppusaajatietoja.

Lue lisää rajoitetusti verovelvolliselle maksettujen osinkojen korkojen ja rojaltien verotuksesta.

Saajan suomalainen henkilö- tai y-tunnus tai syntymäaika (12)

Jos saaja on luonnollinen henkilö, ilmoita hänen suomalainen henkilötunnuksensa muodossa ppkkvv-NNNT. Jos tätä ei ole, ilmoita syntymäaika muodossa ppkkvvvv. Suomalainen henkilötunnus on kuitenkin pakollinen tieto suorituslajeissa RE, B1–B0 ja P4–P7.

Ilmoita Y-tunnus, jos yrityksellä on suomalainen Y-tunnus (lomakkeella sarakkeessa suomalainen henkilötunnus). Y-tunnuksen voit ilmoittaa ainoastaan suorituslajeissa C2–C6, D1 ja E1–E5. Y-tunnus on pakollinen tieto suorituslajissa E3, jos suorituksen saaja on Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisterissä (Foreign Custodian Register) ja saajalla on suomalainen Y-tunnus. Esitä Y-tunnus muodossa 0123456-2bb.

Asuinvaltiossa annettu henkilö- tai Y-tunnus tai muu verotunniste (13)

Ilmoita ulkomaisessa asuinvaltiossa annettu verotunniste (Tax Identification Number eli TIN). 

Tarkista käyttämäsi Tin-tunniste

Suorituslajiin C6 liittyvää tarkempaa ohjeistusta löytyy kohdasta Suorituslaji (16) > Korot > C6 Korko, josta ei ilmoiteta loppusaajatietoja.

Asuinvaltion maatunnus (14)

Ilmoita saajan asuinvaltion maatunnus aina. Huomaathan, että rajoitetusti verovelvollisen asuinvaltio ei voi olla Suomi (FI).

Jos suorituslaji on E3 tai C6 eikä asuinvaltio ole tiedossa, ilmoita maatunnukseksi XX.

Tarkista standardin ISO 3166 mukainen maatunnus (www.iso.org).

Verosopimusmaiden maatunnukset voit tarkistaa myös luettelosta voimassa olevista verosopimuksista.

Suorituslaji (16)

Merkitse suorituslajin tunnus. Jos samalle saajalle on maksettu usean eri lajin suorituksia, jokaisesta suorituslajista on annettava oma vuosi-ilmoitus.

Eläkkeet

B1 Julkisyhteisön maksama työeläke (ei liiketoiminnassa ansaittu)
B2 Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus (mm. työeläke, luopumiseläke ja tapaturmaeläke)
B3 Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke
B4 Ansiotuloa oleva ostettu eläke (mm. itse otettuun tai työnantajan ottamaan vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke)
B5 Julkisyhteisön liiketoiminnassa ansaittu eläke
B7 Muu kuin kohdissa B1-B5 tai B8 tarkoitettu eläke (esim. liikennevakuutukseen ja muuhun riskivakuutukseen perustuva eläke)
B8 Pääomatuloa oleva ostettu eläke (mm. itse otettuun vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke)
B9 Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna
B0 Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke tai muu suoritus, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna

Etuudet

Etuuksia ovat esimerkiksi opintoraha, työttömyyspäiväkorvaus ja vanhempainkorvaus.

AE Etuus (lähdeveron alainen)

Ilmoita etuuden suorituslajiksi AE, jos etuudesta on peritty lähdevero.

RE Rajoitetusti verovelvollisen ennakonpidätyksen alainen etuus

Ilmoita etuuden suorituslajiksi RE, jos etuudesta on tehty ennakonpidätys rajoitetusti verovelvollisen verokortin perusteella.

Korot

C2 Talletuskorko
C3 Joukkovelkakirjalainan korko tai maksettu jälkimarkkinahyvitys
C4 Sijoitusrahaston vuotuinen tuotto
C5 Muu korko
C6 Korko, josta ei ilmoiteta loppusaajatietoja

Ilmoita talletuskorot aina suorituslajilla C2.

Rajoitetusti verovelvollisille maksettujen joukkovelkakirjalainan korkojen ja jälkimarkkinahyvitysten osalta suorituksen saajan sijasta voidaan ilmoittaa sellaisen osallistuvan valtion raportoivan finanssilaitoksen tai Suomen ja Yhdysvaltojen välisen FATCA-sopimuksen mukaisen raportoivan yhdysvaltalaisen finanssilaitoksen yksilöintitiedot, jossa olevalla finanssitilillä olevien varojen perusteella korot tai jälkimarkkinahyvitykset on maksettu.

Ilmoita tällöin raportoivan finanssilaitoksen nimi, osoite asuinvaltiossa ja GIIN-tunnus. Jos se puuttuu, ilmoita asuinvaltiossa annettu verotunniste ja koronsaajan asuinvaltion maatunnus. Tässä finanssilaitoksella tarkoitetaan laitosta, jossa koronsaajan joukkovelkakirjalainaa säilytetään finanssitilillä.

C7 Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä korko

C8 Osakesäästötilille maksettu korko

Muut suoritukset

D1 Muu suoritus (esim. stipendi, henkivakuutuskorvaus tms.)
D2 Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä muu tuotto

Osingot ja osuuskunnan ylijäämät

Käytä seuraavia suorituslajeja myös silloin, kun varoja on jaettu vapaan oman pääoman rahastosta.
Rajoitetusti verovelvolliselle maksettujen osinkojen verotuksesta ja lähdeveron perimisestä on kerrottu tarkemmin ohjeessa Rajoitetusti verovelvollisen osingot, korot ja rojaltit.

E1 Emotytäryhtiödirektiivin tai verosopimuksen mukainen suorasijoitusosinko
E2 Osinko, jos ao. osake on hallintarekisteröity, mutta vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan todellisen lopullisen osingonsaajan eli omistajan tiedot
E3 Osinko, jos ao. osake on hallintarekisteröity, mutta noudatetaan ns. yksinkertaistettua menettelyä ja vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan rekisteriin merkityn tilinhoitajan tiedot, tai, todellisen lopullisen osingonsaajan tietoja ei ilmoiteta ja on peritty yleinen lähdevero.

Jos on peritty yleinen lähdevero ja todellisen lopullisen osingonsaajan tietoja ei ilmoiteta, nimi- ja osoitetietoihin merkitään ulkomaisen omaisuudenhoitajan tiedot.

Y-tunnus on pakollinen tieto, jos omaisuudenhoitaja on Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisterissä (Foreign Custodian Register) ja sillä on suomalainen Y-tunnus.

Jos osingon lähdeveroa on palautettu, ilmoita se vain suorituslajilla E5.

E4 Muu kuin edellisissä kohdissa tarkoitettu osinko sekä osuuskunnan ylijäämä
E5 Lopulliselle saajalle maksettu osinko, jonka lähdeveroa maksaja on palauttanut

Ilmoita suorituslajin E5 yhteydessä vain se määrä lähdeverosta, joka on jäänyt jäljelle palautuksen jälkeen.

E6 Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä osinko

E7 Osakesäästötilille maksettu osinko

E8 Lopulliselle saajalle maksettu osinko, josta lähdevero on peritty tai jätetty perimättä lähdeverokortin perusteella

Suorituslajia E8 käytetään tilanteissa, joissa lähdevero on peritty tai jätetty perimättä lähdeverokortin perusteella jo maksuhetkellä tai maksua on oikaistu maksuvuonna, mutta osingonmaksun jälkeen.

Tappiot

J2 Säästöhenkivakuutuksen tappio
J3 Kapitalisaatiosopimuksen tappio
J4 Määräaikaisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tappio
J5 Eräiden vakuutusten tappio, johon sovelletaan erityistä verotusmenettelyä (TVL 35b 5 mom.)

Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvat suoritukset

Sijoitusaikaiset tuotot

Sijoitusaikaiset tuotot voivat olla osinkoa, korkoa, luovutusvoittoa tms. Merkitse sijoitusaikaisten tuottojen suorituslajiksi tulolajin oma suorituslaji (C7, D2 tai E6).

Jos osinkotuottojen suorituslaji on E6, tuotot pitää ilmoittaa myös osinkojen yhteenvedolla VSOSVYHT/7812Y/7812.

Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvat suoritukset

Käytä seuraavia suorituslajeja suorituksista, jotka on maksettu pitkäaikaissäästämissopimuksen päättymisen jälkeen. Ilmoita suorituslajien P6 ja P7 yhteydessä suorituksen määrä korottamattomana.

P4 Ansiotuloa oleva pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus
P5 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona
P6 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna
P7 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna

Pitkäaikaissäästämistilin maksujen ilmoittaminen

Ilmoita säästäjän vuosittain maksamat pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut vuosi-ilmoituksella 948/71/2009 (yksityishenkilöiden ottamat vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut). Tiedot voi ilmoittaa vain sähköisesti.

Määrä, josta lähdevero on peritty tai ennakonpidätys toimitettu (17)

Ilmoita tulon määrä (mm. eläke tai osinko), josta lähdevero tai ennakonpidätys on peritty tai josta vero olisi peritty, ellei verosopimus, direktiivi tai laki estäisi verotusta.

Suorituslajien B9, B0, P6 ja P7 yhteydessä suorituksen määrä ilmoitetaan korottamattomana eli suorituslajin mukaista korotusprosenttia ei oteta huomioon. Verohallinto tekee korotuksen verotuksen toimittamisen yhteydessä.

Peritty lähdevero tai toimitettu ennakonpidätys (18)

Ilmoita peritty lähdevero tai ennakonpidätys. Kohtaan 18 ei merkitä mitään, jos maksaja ei ole todella perinyt veroa ja tilittänyt sitä Suomeen.

Lähdeverovähennys (510 euroa/kk tai 17 euroa/pv) (21)

Ilmoita suorituksesta lähdeverolain 6 §:n perusteella tehdyt vähennykset yhteensä koko vuodelta. Ilmoita lähdeverovähennys vain, jos suorituslaji on AE tai D1.

Lähdeveroa perittäessä vähennetään 510 e/kk sellaisen tulon yhteismäärästä, josta perittävä lähdevero on 35 %. Alle kuukauden ajalta kertyneen tulon yhteismäärästä vähennetään 17 e/pv. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin tulon määrä. Vähennyksen saaminen edellyttää, että verovelvollinen esittää suorituksen maksajalle lähdeverokortin.

Peritty sv-maksu (24)

Ilmoita suorituksesta peritty vakuutetun sairausvakuutusmaksu vain, jos henkilö on Suomessa vakuutettu eikä suorituksesta ole toimitettu ennakonpidätystä rajoitetusti verovelvollisen verokortin perusteella.

Takaisin peritty eläke (26)

Ilmoita takaisin perityn eläkkeen määrä, jos eläke on maksettu alun perin vuonna 2019 tai sitä aikaisemmin ja eläkettä on peritty takaisin.

Tappion määrä (27)

Ilmoita tappion määrä (koskee uusia suorituslajeja J2, J3, J4 ja J5).

Tappiota ilmoitettaessa on kohdassa Määrä, josta lähdevero on peritty tai ennakonpidätys toimitettu (17) ilmoitettava 0.

Suorituksen ISIN-koodi tai tuotteen nimi (097)

Voi ilmoittaa suorituksen ISIN-koodin tai tuotteen nimen sähköisesti (VSRAERIE).

Tietueeseen syötettävän tiedon pituus on maksimissaan 25 merkkiä. Jos nimi on liian pitkä, se pitää katkaista joko alusta tai lopusta niin, että se parhaiten yksilöi kyseisen rahaston tai maksettavan suorituksen. Korjausta tehtäessä tulee varmistaa, että nimi on korjausaineistossa sama kuin alkuperäisessä aineistossa.

Jos kyseessä on hallintarekisteröity osinko, lisää suorituksen ISIN-koodin tai tuotteen nimen perään rivin numero, joka yksilöi ilmoituksen. ISIN-koodin tai tuotteen nimen sijasta voit ilmoittaa muun yksilöivän tiedon, esimerkiksi pelkän rivin numeron.

Tapahtumatunnus (049)

Tunnus yksilöi kauppatapahtuman, jossa suoritus maksetaan esim. osingon tai koron saajalle. Tunnus muodostuu arvopaperikeskuksen arvo-osuusjärjestelmässä, jonka takia sitä ei ilmoiteta paperi-ilmoituksella.