Takautuvien eläkkeiden erittely 2016

Vuosi-ilmoituksen 7817 täyttöohje.

Muutokset edelliseen vuoteen

Ei ole.

Yleistä

Takautuvien eläkkeiden erittelyllä ilmoitetaan tiedot takautuvasti maksetusta eläkkeestä tuloverolain 112 §:ssä tarkoitettua eläketulon jaksottamista varten. Eläkkeenmaksajan on annettava takautuvien eläkkeiden erittely, jos eläkkeenmaksaja on verovuoden aikana maksanut lakisääteiseen eläketurvaan perustuvaa eläkettä, joka kohdistuu vähintään kolmen kuukauden ajalta verovuotta edeltäneeseen aikaan.

Takautuvien eläkkeiden vuosi-ilmoituksen lisäksi vuosi-ilmoituksen lisäksi maksajan on ilmoitettava maksamansa eläke eläkkeiden ja etuuksien vuosi-ilmoituksella (VSELERIE tai lomake 7803) tai rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoituksella (VSRAERIE tai lomake 7809) riippuen siitä, onko eläkkeen saaja yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen.

Takautuvien eläkkeiden vuosi-ilmoituksella (7817) annettava tiedot

Takautuvien eläkkeiden mahdollista jaksottamista varten eläkkeenmaksajan on annettava takautuvasti maksetuista eläkkeistä varsinaisen vuosi-ilmoituksen lisäksi erillinen erittely. Erittely on annettava, vaikka takautuvan eläkkeen määrä olisi alle 500 euroa.

Eläkkeen maksaja ilmoittaa takautuvien eläkkeiden erittelyllä eläkkeen kuhunkin vuoteen kohdistuvat osat ja eläkkeen kokonaismäärän. Aikaisempiin kuin verovuoteen ja kahteen verovuotta edeltäneeseen vuoteen kohdistuvaa osuutta eläkkeestä ei lisätä vanhimpaan vuoteen, vaan ne ilmoitetaan ainoastaan kokonaismäärään sisältyvinä.

Eläkkeen maksajan ei tarvitse ilmoittaa eläkkeitä valmiiksi jaksotettuina, vaan jaksotuksen tekee Verohallinto. Eläke on ilmoitettava, vaikka sen määrä olisi saajaa kohden alle 500 euroa. Maksajan on ilmoitettava myös rajoitetusti verovelvolliselle eläkkeensaajalle maksamansa eläkkeet tällä vuosi-ilmoituksella.

Vuosi-ilmoitus (7803 tai 7809)

Varsinaiseen vuosi-ilmoitukseen merkitään eläkkeen maksuvuoden veronalaiseksi tuloksi koko takautuvasti maksetun eläkkeen määrä sekä eläkkeestä toimitettu ennakonpidätys.

Vuosi-ilmoituksen antamisajankohta

Erittely on toimitettava vuosi-ilmoituksen yhteydessä eläkkeen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa ”Vuosi-ilmoitusten korjaaminen”. Ohje on sivulla vero.fi  > Lomakkeet > Vuosi-ilmoituslomakkeet.

Jos vuosi-ilmoitus on annettu paperilla, tietojen korjaukset ilmoitetaan takautuvien eläkkeiden korjauslomakkeella 7821.

Täyttöohjeita

Maksajan tiedot

Eläkkeenmaksajan tiedot (nimi, osoite, Y-tunnus) ilmoitetaan vain ensimmäisellä lomakkeella. Jos lomakkeita on useita, sivut numeroidaan.

Erittelytiedot

Eläkkeensaajakohtaiset tiedot annetaan suorituslajeittain. Suorituslajin tunnus merkitään kohtaan 11.

Yleisesti verovelvolliselle maksetut eläkkeet (7803)

A Kansaneläke

AA Takuueläke

B Työ-, virka- ja yrittäjäeläke (myös sukupolvenvaihdoseläke, luopumiseläke, luopumistuki, perhe-eläke, rintamaveteraanien varhaiseläke sekä kuntoutustuki)

B6 Eläke, joka on maksettu yleisesti verovelvolliselle ulkomailla asuvalle henkilölle ja josta on peritty vain sairaanhoitomaksu (mm. yksityisen sektorin Ranskassa, Espanjassa tai Portugalissa asuvalle maksama eläke)

C Pakolliseen tapaturmavakuutukseen perustuva eläke, myös lakisääteiseen vapaaehtoiseen tapaturmavakuutukseen, tai tapaturmaturvaan perustuva eläke, kun eläke on EU:n sosiaaliturva-asetuksen tai perusasetuksen mukainen.

CL Pakolliseen liikennevakuutukseen perustuva eläke ja pakolliseen liikenneturvaan perustuva eläke

D Potilasvakuutuksen eläke

E Ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoiden erityiskorvaus

F Muu eläke (lakisääteiseen eläketurvaan perustuva muu eläke)

O Kansaneläkelaitoksen maksama veronalainen yleinen perhe-eläke

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut eläkkeet (7809)

B1 Julkisyhteisön maksama työeläke (ei liiketoiminnassa ansaittu)

B2 Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus (mm. työeläke / luopumiseläke ja tapaturmaeläke)

B3 Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke

B5 Julkisyhteisön liiketoiminnassa ansaittu eläke

B7 Muu kuin edellä tarkoitettu lakisääteinen eläke

Vuodelta 2016 annettavat tiedot

Vuonna 2016 maksettujen takautuvien eläkkeiden osalta jokaiseen erittelyyn merkitään seuraavat tiedot:

 • suorituksen laji vuosi-ilmoituksen (Veroh 7803 tai 7809) mukaisesti
 • eläkkeensaajan nimi, henkilötunnus ja osoite
 • aika, jolta eläke on kertynyt (alkamis- ja päättymispäivä, esim. 1.2.2015 - 15.8.2016)
 • takautuvasti maksetun eläkkeen kokonaismäärä ja maksupäivä
 • eläke eriteltynä kohdevuosittain.

Se osa eläkkeestä, joka on kertynyt ennen vuotta 2014, ilmoitetaan ainoastaan kokonaismäärään sisältyvänä.

Jos eläkkeensaajalle on maksettu takautuvasti eläkkeitä eri päivinä, erittelyyn on merkittävä jokainen maksusuoritus erikseen. Esimerkiksi jos eläkkeensaajalle on maksettu takautuvia eläkkeitä 31.5.2015 ja 3.11.2015, molemmista suorituksista on merkittävä erikseen eläkkeen kertymisaika ja rahamäärä. Jokaisen suorituslajin eli eläkelajin osalta erittely on tehtävä erikseen. Samalla lomakkeella voidaan kuitenkin ilmoittaa erilajisia eläkkeitä.

Yhteensä (kohta 21)

Lomakkeen kaikkien erittelyjen eläkkeiden kokonaismäärät (kohdat 19) yhteensä.

Esimerkki: Eläkettä on kertynyt ajalta 1.11.2013 -31.3.2016 seuraavasti:

vuodelta 2013: 500 euroa

vuodelta 2014: 1 000 euroa

vuodelta 2015: 1 500 euroa ja

vuodelta 2016: 500 euroa eli yhteensä 3 500 euroa

Eläkkeen kokonaismääräksi merkitään 3 500 euroa. Maksuvuodelle merkitään 500 euroa, maksuvuosi-1 kohtaan merkitään 1 500 euroa ja maksuvuosi-2 kohtaan merkitään 1 000 euroa. Vuodelle 2013 kohdistuvaa osaa ei ilmoiteta erikseen, vaan se ilmoitetaan ainoastaan eläkkeen kokonaismäärässä.

Selvitys takautuvista eläkkeistä eläkkeen saajalle

Jotta eläkkeensaaja voisi vaatia takautuvien eläkkeiden jaksottamista, hänen on hankittava eläkkeenmaksajalta selvitys maksetuista eläkkeistä. Eläkkeenmaksajat lähettävät eläkkeensaajalle pyynnöstä tarkan selvityksen takautuvasti maksetuista eläkkeistä.

Selvitykseen on merkittävä:

 • saajan nimi, henkilötunnus ja osoite
 • miltä ajalta eläke on kertynyt (tarkat aikarajat)
 • kuinka paljon eläkkeestä kohdistuu kullekin kertymisvuodelle
 • takautuvasti maksetun eläkkeen kokonaismäärä ja maksupäivä
 • suorituksen laji vuosi-ilmoituksen mukaan eriteltynä
 • eläkkeenmaksaja, asianhoitaja ja puhelinnumero

Eläkkeensaajan on aina itse vaadittava eläkkeiden jaksottamista ja toimitettava eläkkeenmaksajan antama selvitys verotoimistoon.