Täyttöohje - Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista 2018

Täyttöohje koskee sekä tietuekuvausta (VSRAERIE ja VSPSVYHT) että lomaketta 7809.

Sisällys

Edellisestä vuodesta muuttunutta 
Yleistä
Maksajakohtaiset tiedot 
Palkan/suorituksen saajakohtaiset tiedot 
 Saajan nimi ja osoitetiedot (7-11)
 Saajan suomalainen henkilö- tai y-tunnus tai syntymäaika (12)
 Asuinvaltiossa annettu henkilö- tai Y-tunnus tai muu verotunniste (13)
 Asuinvaltion maatunnus (14)
 Suorituslaji (16)
 Määrä, josta lähdevero on peritty tai ennakonpidätys toimitettu (17)
 Peritty lähdevero / toimitettu ennakonpidätys (18)
 Rahapalkka (19)
 Luontoisetu (20)
 Lähdeverovähennys (510 euroa/kk tai 17 euroa/pv) (21)
 Verovapaat päivärahat ja kustannusten korvaukset (22)
 Ulkomaantyön vakuutuspalkka (23)
 Peritty sv-maksu (24)
 Takaisin peritty eläke (26)
 Työskentelypäivien lukumäärä suorituslajin A9 osalta (27)
 Työntekijältä perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut yhteensä (29)
 Työntekijältä perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut yhteensä (29)

Edellisestä vuodesta muuttunutta

Yleistä

Yleistä osiota on päivitetty.

Saajan suomalainen henkilö- tai y-tunnus tai syntymäaika (12)

Päivitetty uuden suorituslajin C6 osalta.

Asuinvaltion maatunnus (14)

Päivitetty uuden suorituslajin C6 osalta.

Suorituslaji (16)

Käyttöön on tullut uusi suorituslaji:
C6 Korko, josta ei ilmoiteta loppusaajatietoja

Tapahtumatunnus (049)

Käyttöön on tullut uusi tieto Tapahtumatunnus.

Takaisin peritty eläke (26)

Vuosiluku on päivitetty.

Yleistä

Maksajan on annettava vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvolliselle maksamistaan suorituksista maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Vuosi-ilmoitus on annettava palkoista, työkorvauksista, eläkkeistä, veronalaisista sosiaalietuuksista, osingoista, koroista, rojalteista ja muista suorituksista.

Vuosi-ilmoituksen voi antaa sähköisesti Ilmoitin- tai Tyvi-palvelun kautta tai Verohallinnon verkkolomakkeilla. Ilmoituksen voi antaa myös tulostettavalla paperilomakkeella. Maksajan on annettava tiedot sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee 5 tai useampaa suorituksen saajaa. Velvollisuus ei koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää.

Sähköinen vuosi-ilmoitus on annettava viimeistään 3.2.2019. Paperilomakkeella ilmoitus on annettava viimeistään jo 31.1.2019. Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

Ilmoittamistavoista on kerrottu lisää sivulla Vuosi-ilmoituksen antaminen.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa ”Vuosi-ilmoitusten korjaaminen” (vero.fi > Lomakkeet > Vuosi-ilmoituslomakkeet).

Vuosi-ilmoitusta korjatessa uusin ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, tieto on nollattava ja annettava uusi tieto.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat:

 • Tietuetunnus
 • Suorituslaji
 • Maksuvuosi
 • Maksajan tunnus
 • Saajan suomalainen henkilö- tai Y-tunnus
 • Saajan syntymäaika
 • Saajan sukunimi tai yrityksen koko nimi
 • Saajan etunimet
 • Asuinvaltiossa annettu henkilö- tai Y-tunnus tai verotunniste (TIN)
 • Asuinvaltion maatunnus  
 • Tilinhoitajan Y-tunnus
 • Suorituksen ISIN-koodin tai tuotteen nimi

Rajoitettu verovelvollisuus

Rajoitetusti verovelvollisia ovat henkilöt, jotka oleskelevat Suomessa enintään 6 kuukautta yhtäjaksoisesti. Yhteisöä pidetään rajoitetusti verovelvollisena, jos sitä ei ole perustettu Suomen lainsäädännön mukaan tai jos sen rekisteröity kotipaikka ei ole Suomi.

Rajoitetusti verovelvolliselle henkilölle maksettujen suoritusten vuosi-ilmoitus on annettava riippumatta siitä, onko suorituksesta pitänyt periä lähdeveroa tai ennakonpidätystä. Ilmoitus on annettava muun muassa rajoitetusti verovelvollisen saamasta korkotulosta, joka tuloverolain 9 §:n mukaan on tavallisesti verovapaata. Ilmoitus on annettava myös korvauksesta, joka rajoitetusti verovelvolliselle on maksettu ulkomailla tehdystä työstä.

Työkorvauksen maksajan on annettava ilmoitus myös yritykselle maksetusta työkorvauksesta silloin, kun maksaja on perinyt yritykseltä lähdeveron. Luonnolliselle henkilölle maksettu työkorvaus on ilmoitettava aina riippumatta siitä, onko lähdeveroa peritty.

Rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan lisäksi ulkomailta tulevan avainhenkilön palkka, vaikka palkansaaja oleskelisi Suomessa yli 6 kuukautta 

Yli 6 kuukautta Suomessa oleskeleva henkilö

Jos henkilö on oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti yli 6 kuukautta, hänet katsotaan yleisesti verovelvolliseksi. Tilapäiset poissaolot Suomesta eivät katkaise oleskelun yhtäjaksoisuutta. Tilapäisenä poissaolona pidetään esimerkiksi kotimaassa vietettyä kesälomaa. Yleisesti verovelvolliselle maksetut suoritukset ilmoitetaan omilla vuosi-ilmoituksillaan. Esimerkiksi yleisesti verovelvolliselle maksettu palkka on ilmoitettava vuosi-ilmoituksella 7801.

Jos henkilön oleskelun kesto on ollut epävarmaa, henkilön palkasta on saatettu periä alkuvuonna lähdevero. Jos henkilön oleskelu on kestänyt yli 6 kuukautta ja hänestä on tullut yleisesti verovelvollinen, koko vuoden palkat ja peritty vero on ilmoitettava vuosi-ilmoituksella 7801, vaikka alkuvuonna olisikin peritty lähdeveroa. 

Lisätietoa

Lue lisää ulkomailta Suomeen tulevan verotuksesta ja vuosi-ilmoitusmenettelystä.

Maksajakohtaiset tiedot

614 Lähdeveron alaiset sellaiset palkat ja korvaukset yhteensä, joista on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksua (sis. myös luontoiseduista palkaksi katsotut määrät)

Jos rajoitetusti verovelvollinen palkansaaja on Suomessa vakuutettu, työnantajan on maksettava palkoista työnantajan sairausvakuutusmaksu. Ilmoita kaikille Suomessa vakuutetuille rajoitetusti verovelvollisille palkansaajille maksetut palkat yhteensä (mukaan lukien luontoiseduista palkaksi katsotut määrät).

Lisätietoja ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän vakuuttamisesta on ohjeessa Sairausvakuutusmaksut – veroilmoitus työnantajasuorituksista ja vuosi-ilmoitus 2018.

Maksajakohtaiset tiedot tulee aina ilmoittaa myös yhteenvedolla (7801Y tai VSPSVYHT). Palkkojen osalta yhteenvedolla kohdassa 614 ilmoitetaan joko työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset ansiot tai nolla.

Palkan/suorituksen saajakohtaiset tiedot

Maksuvuosi

Maksuvuosi on kalenterivuosi, jonka aikana suoritus on maksettu tai osinko tai ylijäämä on ollut nostettavissa.

Lisätietoa osinkojen ja ylijäämien ilmoittamisesta on ohjeessa Ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset. Ohje koskee myös rajoitetusti verovelvollisia.

Saajan nimi ja osoitetiedot (7-11)

Suorituksen saajan nimi ja osoite ulkomaisessa asuinvaltiossa (ei Suomessa) on ilmoitettava täydellisenä. Ilmoita yrityksen koko nimi (7). Luonnollisen henkilön sukunimi (7) ja etunimet (8) ilmoitetaan eri kohdissa. Asuinvaltiona pidetään sitä valtiota, jossa on tulonsaajan pysyvä asunto ja perhe. Muun kuin luonnollisen henkilön asuinvaltiona pidetään sitä valtiota, jossa yrityksen tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee.

Ulkomaisen osoitteen ilmoittaminen on tärkeää myös osinkoja, korkoja ja rojalteja ilmoitettaessa. Jotta maksaja voisi käyttää alennettuja verokantoja, saajan yksilöintitietojen on oltava maksajan tiedossa (ns. lähdeverolaki eli laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta, 10 §).

Jos maksaja tai maksatusta hoitava tilinhoitajayhteisö tai sen asiamies ei ennen suorituksen maksamista saa tietoa tulonsaajan nimestä, asuinvaltiosta, osoitteesta ja luonnollisen henkilön syntymäajasta, suorituksesta on perittävä 30 %:n lähdevero. Jos hallintarekisteriin merkityn osingon saajasta tiedetään ennen suorituksen maksamista vain verosopimusasuinvaltio (suorituslaji E3), kohtaan 14 merkitään verosopimusasuinvaltion tunnus, mutta nimi- ja osoitetietoihin merkitään ulkomaisen omaisuudenhoitajan tiedot.

Lue lisää rajoitetusti verovelvolliselle maksettujen osinkojen korkojen ja rojaltien verotuksesta.

Saajan suomalainen henkilö- tai y-tunnus tai syntymäaika (12)

Ilmoita saajan suomalainen henkilötunnus, jos saaja on luonnollinen henkilö. Saajan suomalainen henkilötunnus on pakollinen tieto suorituslajeissa AR, R2, R5, R6, RE, RM, A7–A9, B1–B0 ja P4–P7. Jos kyseessä on muu suorituslaji eikä henkilöllä ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika. Henkilötunnus esitetään muodossa ppkkvv-NNNT ja syntymäaika muodossa ppkkvvvv.

Jos kyseessä on yritys, jolla on suomalainen Y-tunnus, ilmoita Y-tunnus (lomakkeella sarakkeessa suomalainen henkilötunnus). Y-tunnuksen voi ilmoittaa ainoastaan suorituslajeissa A4, C2–C6, D1 ja E1–E5. Y-tunnus on pakollinen tieto suorituslajin E3 kohdalla, jos suorituksen saaja on Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisterissä (Foreign Custodian Register) ja saajalla on suomalainen Y-tunnus. Y-tunnus esitetään muodossa 0123456-2bb.

Asuinvaltiossa annettu henkilö- tai Y-tunnus tai muu verotunniste (13)

Ilmoita ulkomaisessa asuinvaltiossa annettu verotunniste (Tax Identification Number eli TIN). 

Asuinvaltion maatunnus (14)

Ilmoita saajan asuinvaltion maatunnus aina. Rajoitetusti verovelvollisen asuinvaltio ei voi olla Suomi (FI).

Tarkista standardin ISO 3166 mukainen maatunnus (www.iso.org).

Voit tarkistaa verosopimusmaiden maatunnukset myös luettelosta voimassa olevista verosopimuksista.

Jos suorituslaji on E3 tai C6 eikä asuinvaltio ole tiedossa, ilmoita maatunnukseksi XX.

Jos suorituslaji on A7, maatunnus on poikkeuksellisesti FI, koska avainhenkilö on Suomessa yleisesti verovelvollinen.

Suorituslaji (16)

Merkitse suorituslajin tunnus kohtaan 16. Jos samalle saajalle on maksettu usean eri lajin suorituksia, jokaisesta suorituslajista on annettava oma vuosi-ilmoitus.

Palkat ja työkorvaukset

Lähdeveronalaiset suorituslajit

A1 Palkka (muu kuin kohdissa AS ja AD tarkoitettu) muulta kuin julkisyhteisöltä ja henkilöstörahaston rahasto-osuus

Ilmoita yksityissektorin palkkojen suorituslajiksi A1. Palkalla tarkoitetaan mitä tahansa palkkaa, palkkiota ja korvausta, joka maksetaan työ- tai virkasuhteessa olevalle, sekä kokouspalkkiota, henkilökohtaista luento- ja esitelmäpalkkiota, toimitusjohtajan palkkiota, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostamaa palkkaa sekä luottamustoimesta saatua korvausta. Palkkaa ovat myös asunto-, ravinto- ja muut vastaavat luontoisedut sekä veronalaiset henkilökuntaedut ja veronalaiset kustannusten korvaukset. Työpanokseen perustuva osinko on palkkaa, ja sen suorituslajiksi ilmoitetaan A1.

Ilmoita henkilöstörahaston rahasto-osuuden suorituslajiksi A1, vaikka siitä olisikin tehty ennakonpidätys rajoitetusti verovelvollisen verokortin perusteella.

Suomalaisen maksajan on ilmoitettava myös pysyvästi ulkomailla asuvan ja siellä työskentelevän ulkomaalaisen saama palkka, vaikka Suomella ei olisikaan oikeutta verottaa henkilön palkkaa.

Suorituslajia A1 ei saa käyttää, jos henkilön oleskelu Suomessa on kestänyt yli 6 kuukautta ja hänestä on tullut yleisesti verovelvollinen. Tällöin koko palkka ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella 7801 ja suorituslajiksi merkitään P, vaikka alkuvuonna olisikin peritty lähdevero.

A2 Julkisyhteisön maksama palkka

Julkisyhteisöjä ovat valtio, kunnat ja seurakunnat.

Rajakuntalaiset

Pohjoismaisen verosopimuksen mukaan ns. rajakuntatyö verotetaan vain työntekijän asuinvaltiossa. Rajakuntatyöstä on kyse, jos henkilö asuu vakinaisesti Ruotsissa tai Norjassa Suomen maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja työskentelee samanlaisessa kunnassa Suomen puolella. Tällaisesta palkasta ei peritä tuloveroja Suomessa.

Suomen ja Ruotsin rajakuntia ovat Suomessa Enontekiö, Kolari, Muonio, Pello, Tornio sekä Ylitornio ja Ruotsissa Haparanda, Kiruna, Pajala sekä Övertorneå. Suomen ja Norjan rajakuntia ovat Suomessa Enontekiö, Inari sekä Utsjoki ja Norjassa Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger ja Tana.

Vaikka palkasta ei peritä tuloveroja Suomessa, maksajan on annettava palkoista vuosi-ilmoitus. Vapautus tuloverosta ei koske muita tuloja, kuten eläkettä ja saatuja etuuksia. Suomalaisen työnantajan on suoritettava maksamansa palkan perusteella työnantajan sosiaaliturvamaksu ja perittävä vakuutetun sairausvakuutusmaksu. Velvollisuutta periä vakuutusmaksuja ei ole, jos työsuhde kestää alle 4 kuukautta tai työntekijällä on todistus A1 (E 101) tai muu vastaava selvitys. Palkan suorituslajiksi ilmoitetaan A1, jos kyseessä on yksityissektorin palkka rajakuntalaiselle, ja A2, jos kyse on julkisyhteisön maksamasta palkasta.

AS Suomessa tehtyyn työhön perustuva työsuhdeoptio ja osakepalkkio

Ilmoita rajoitetusti verovelvollisen Suomessa työskentelyn ajalta saama työsuhdeoptio tai osakepalkkio suorituslajilla AS.

Työsuhdeoptioista säädetään tuloverolain 66 §:n 3 momentissa. Sen mukaan veronalaista ansiotuloa on myös etu työsuhteeseen perustuvasta oikeudesta saada tai hankkia yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää hintaa alempaan hintaan. Oikeus voi perustua vaihtovelkakirjaan, optiolainaan, optio-oikeuteen tai muuhun näihin rinnastettavaan sopimukseen tai sitoumukseen (työsuhde-optio).

Palkkioina voidaan käyttää myös osakkeita. Jos kyse on tuloverolain 66 §:n 3 momentin soveltamisalaan kuuluvasta järjestelystä, myös osakepalkkiot ilmoitetaan vastaavalla tavalla kuin työsuhdeoptiot. Jos osakepalkkion maksaja suorittaa palkkiosta osan rahana, rahasuoritus ilmoitetaan vastaavalla tavalla kuin muu osakepalkkio.

Edun arvoksi katsotaan osakkeen tai osuuden käypä arvo sillä hetkellä, kun työsuhdeoptiota käytetään. Edun arvosta vähennetään hinta, jonka työntekijä yhteensä maksaa osakkeesta tai osuudesta ja työsuhdeoptiosta. Etu lasketaan sen verovuoden ansiotuloksi, jona työsuhdeoptiota käytetään.

AM Merityötulo

Merityötulolla on oma suorituslaji, koska verosopimuksissa sitä koskevat yleensä omat määräykset.

AD Johtajanpalkkio

Suorituslajia käytetään silloin, kun palkkio maksetaan yhteisön hallituksen tai muun sen kaltaisen hallintoelimen jäsenyyden perusteella. Toimitusjohtajan tehtävästä maksettu palkkio katsotaan palkaksi ja ilmoitetaan esimerkiksi suorituslajilla A1.

A3 Rojalti, esim. tekijänoikeuskorvaus

Rojaltilla tarkoitetaan korvausta, joka suoritetaan tekijänoikeuden (kirjallisen, taiteellisen tai tieteellisen teoksen), valokuvaan perustuvan oikeuden ja teollisoikeuden (kuten patentin, tavaramerkin tai mallin) käyttämisestä, käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden myynnistä.

A4 Työkorvaus (muulle kuin luonnolliselle henkilölle maksettu korvaus ilmoitetaan vain jos siitä on peritty lähdevero)

Luonnolliselle henkilölle työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksettu korvaus ilmoitetaan työkorvauksena, jos kyse ei ole palkasta. Suorituksen maksajan on annettava ilmoitus myös yritykselle maksetusta työkorvauksesta silloin, kun maksaja on perinyt yritykseltä lähdeveron. Luonnolliselle henkilölle maksettu työkorvaus on ilmoitettava aina riippumatta siitä, onko lähdeveroa peritty vai ei.

Suorituksen maksajan on perittävä ulkomaiselle yritykselle maksamastaan työkorvauksesta 13 %:n (osakeyhtiö, muu yhteisö ja yhtymä) tai 35 %:n (elinkeinonharjoittaja) lähdevero silloin, kun työ on tehty Suomessa. Lähdeveroa ei tarvitse periä jos ulkomainen yritys tai elinkeinonharjoittaja on ennakkoperintärekisterissä tai esittää työn teettäjälle 0 %:n lähdeverokortin tai muun selvityksen, joka estää veron perimisen 

Työpanokseen perustuva osinko on työkorvausta, ja sen suorituslajiksi ilmoitetaan A4.

A5 Esiintyvän taiteilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu korvaus

Lähdeveroa peritään 15 %:n tai lähdeverokortissa määrätyn muun, alhaisemman prosentin mukaan.

Viihdetaiteilijalle henkilökohtaisesta toiminnasta Suomessa maksetun korvauksensuorituslajiksi ilmoitetaan A5. Viihdetaiteilijoiksi katsotaan esimerkiksi teatteri- ja elokuvanäyttelijät, radio- ja televisioesiintyjät sekä muusikot.
  
A6 Urheilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu korvaus

Lähdeveroa peritään 15 %:n tai lähdeverokortissa määrätyn muun, alhaisemman prosentin mukaan.

Urheilijalle henkilökohtaisesta toiminnasta Suomessa maksetun korvauksen suorituslajiksi ilmoitetaan A6. Henkilökohtaisella toiminnalla tarkoitetaan sitä, että urheilija henkilökohtaisesti pelaa tai kilpailee Suomessa. 

A7 Avainhenkilölain mukainen palkka

Ulkomailta tulevan avainhenkilön palkan suorituslajiksi ilmoitetaan A7 (ns. avainhenkilölaki eli laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta 1551/1995).

Avainhenkilölakia voidaan hakemuksesta soveltaa ulkomailta tulevan henkilön palkkaan, jos kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

 • Henkilöstä tulee Suomessa yleisesti verovelvollinen, kun hän aloittaa työskentelyn Suomessa.
 • Rahapalkka avainhenkilön tehtävistä on työskentelyn ajan vähintään 5 800 euroa kuukaudessa. Luontoisetuja ei lueta rahapalkkaan. Jos henkilö kuitenkin tulee Suomessa olevaan ylempään oppilaitokseen opetus- tai tutkimustyöhön, rahapalkalle ei ole vähimmäisvaatimusta.
 • Työtehtävät Suomessa olevan työnantajan palveluksessa edellyttävät erityisosaamista.
 • Henkilö ei ole Suomen kansalainen eikä ole ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen työskentelyn alkamisvuotta edeltäneiden viiden kalenterivuoden aikana.

Palkka ilmoitetaan avainhenkilölain mukaisena palkkana vain silloin, jos Verohallinto on hyväksynyt työntekijän palkkatulon avainhenkilölain mukaiseen verotukseen oikeuttavaksi ja verokorttiin on tehty tästä merkintä. Suorituslajia A7 käytetään vain avainhenkilölain mukaisen palkan ilmoittamiseen Jos avainhenkilöstatus päättyy kesken vuoden ja henkilö jatkaa tämänkin jälkeen työskentelyä Suomessa, loppuvuoden palkka on ilmoitettava tältä osin työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoituksella (7801). Suorituslajiksi merkitään silloin P ”Päätoimen palkka” tai 1 ”Sivutoimen palkka”. Jos avainhenkilöllä on nettopalkkasopimus, tulon suorituslajiksi merkitään kuitenkin A7. Avainhenkilön henkilötunnus on ilmoitettava vuosi-ilmoituksessa.

Esimerkki: Työntekijä on työskennellyt avainhenkilönä 1.1. - 31.3. välisen ajan. Hänen palkkansa on kolmelta kuukaudelta ollut 30.000 euroa. Työntekijä jatkaa saman työnantajan palveluksessa koko vuoden tavallisena työntekijänä. Hänen palkkansa on edelleenkin 10.000 euroa kuukaudessa.

Vuosi-ilmoitus 7809

Kohdassa 16 ilmoitetaan suorituslaji A7
Kohdassa 17 ilmoitetaan rahapalkan määrä yhteensä bruttomääräisenä (30.000 €).
Kohdassa 18 ilmoitetaan peritty lähdevero (10.500 €)
Kohdassa 19 ilmoitetaan rahapalkan määrä yhteensä bruttomääräisenä (30.000 €)

Vuosi-ilmoitus 7801

Kohta 10 (110): Maksetun palkan suorituslaji on P tai 1. 
Kohta 14 (114): Ilmoitetaan rahapalkan määrä yhteensä bruttomääräisenä (90.000 €).
Kohta 15 (115): Ilmoitetaan toimitettu ennakonpidätys (esim. 37.000 €).
Kohta 16 (116): Ilmoitetaan koko vuodelta perityt työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

A8 Ulkomaisen konserniyhtiön tms. maksama palkka ulkomailla työskentelevälle rajoitetusti verovelvolliselle, joka on Suomessa vakuutettu

Suomalainen yritys tekee vuosi-ilmoituksen ja ilmoittaa palkan suorituslajiksi A8, jos työntekijä on Suomessa vakuutettu ja Suomessa rajoitetusti verovelvollinen ja työskentelee ulkomaisen konserniyhtiön palveluksessa ulkomailla.

Rajoitetusti verovelvolliselle ulkomaantyöstä maksettu yksityissektorin palkka ei ole Suomessa veronalaista. Tästä huolimatta palkasta on maksettava Suomeen työnantajan sosiaaliturvamaksu ja työntekijän sairausvakuutusmaksu, jos työntekijä on Suomessa vakuutettu. Jos suomalainen yritys on lähettänyt työntekijän ulkomaille ja yhdessä työntekijän kanssa ollut hakemassa ETK:n, Kelan tai STM:n todistusta tai päätöstä vakuuttamisesta, suomalaisen yrityksen tulee maksaa ulkomaisen konserniyrityksen tms. puolesta sosiaaliturvamaksu ja laskuttaa se kyseiseltä yritykseltä. Suomalaisella yrityksellä on velvollisuus antaa vuosi-ilmoitus niin kauan kuin työntekijä on vakuutettu Suomessa.

Lue lisää suomalaisen työnantajan menettelystä, kun ulkomainen konserniyritys tms. maksaa rajoitetusti verovelvollisen palkan.

A9 Ulkomaisen vuokratyöntekijän palkkatulo, kun työntekijä on ollut Suomessa enintään 6 kuukautta (ilmoituksen antaa työnantaja, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa)

Ilmoitus on annettava vain vuokratyöntekijöistä, jotka tulevat seuraavista maista tai seuraavilta alueilta: Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska, Latvia, Liettua, Viro, Georgia, Moldova, Valko-Venäjä, Puola, Turkki, Kazakstan, Bermuda, Jersey, Guernsey ja Caymansaaret. Ilmoitus on annettava myös vuokratyöntekijöistä, jotka tulevat maista, joiden kanssa Suomella ei ole verosopimusta. 

Lue lisää ulkomaisten vuokratyöntekijöiden verotuksesta Suomessa.

Esimerkki: Virosta tullut työntekijä työskentelee Suomessa 15.3.–22.5. Työntekijälle on maksettu palkkaa yhteensä 4 000 euroa. Työntekijä on hakenut ennakkoveron määräämistä Suomessa saamastaan palkasta. Verotoimistossa on otettu lähdeverovähennys huomioon jo ennen ennakon määräämistä. Maksettu ennakko huomioidaan verotuksessa automaattisesti, eikä työnantaja saa ilmoittaa sitä perittynä lähdeverona, vaikka olisikin maksanut ennakon työntekijän puolesta.

Tiedot ilmoitetaan seuraavasti:

kohta 16: suorituslaji A9

kohta 17: 4 000 euroa

kohta 27: työskentelypäivien lukumäärä 69

Työskentelypäivien ilmoittaminen on tärkeää työntekijälle lopullisessa verotuksessa myönnettävää vähennystä varten.

Ennakonpidätyksen alaiset suorituslajit

AR Rajoitetusti verovelvollisen ennakonpidätyksen alainen palkka (muulta kuin julkisyhteisöltä)

Ilmoita muun kuin julkisyhteisön maksaman palkan (mm. yksityissektorin palkan) suorituslajiksi AR, jos rajoitetusti verovelvollisen palkasta on tehty ennakonpidätys rajoitetusti verovelvollisen verokortin perusteella.

R2 Rajoitetusti verovelvollisen ennakonpidätyksen alainen julkisyhteisön maksama palkka

Ilmoita julkisyhteisön maksaman palkan suorituslajiksi R2, jos rajoitetusti verovelvollisen palkasta on tehty ennakonpidätys rajoitetusti verovelvollisen verokortin perusteella.

RM Rajoitetusti verovelvollisen ennakonpidätyksen alainen merityötulo

Ilmoita merityötulon suorituslajiksi RM, jos rajoitetusti verovelvollisen merityötulosta on tehty ennakonpidätys rajoitetusti verovelvollisen verokortin perusteella.

R5 Rajoitetusti verovelvollisen esiintyvän taiteilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu ennakonpidätyksen alainen korvaus

Kun rajoitetusti verovelvolliselle viihdetaiteilijalle on maksettu korvausta hänen henkilökohtaisesta toiminnastaan Suomessa ja korvauksesta on tehty ennakonpidätys rajoitetusti verovelvollisen verokortin perusteella, suorituslajiksi ilmoitetaan R5. Viihdetaiteilijoiksi katsotaan esimerkiksi teatteri- ja elokuvanäyttelijät, radio- ja televisioesiintyjät sekä muusikot.

R6 Rajoitetusti verovelvollisen urheilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu ennakonpidätyksen alainen korvaus

Kun rajoitetusti verovelvolliselle urheilijalle on maksettu korvausta hänen henkilökohtaisesta toiminnastaan Suomessa ja korvauksesta on tehty ennakonpidätys rajoitetusti verovelvollisen verokortin perusteella, suorituslajiksi ilmoitetaan R6. Henkilökohtaisella toiminnalla tarkoitetaan sitä, että urheilija henkilökohtaisesti pelaa tai kilpailee Suomessa. 

Työsuhdeoption tai osakepalkkion (AS), johtajanpalkkion (AD), rojaltin (A3), työkorvauksen (A4) ja vuokratyöntekijän palkan (A9) suorituslajiksi ilmoitetaan aina sama suorituslaji kuin lähdeveron alaisissa suorituksissa, vaikka suorituksista olisi tehty ennakonpidätys rajoitetusti verovelvollisen verokortin perusteella.

Eläkkeet

B1 Julkisyhteisön maksama työeläke (ei liiketoiminnassa ansaittu)
B2 Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus (mm. työeläke, luopumiseläke ja tapaturmaeläke)
B3 Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke
B4 Ansiotuloa oleva ostettu eläke (mm. itse otettuun tai työnantajan ottamaan vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke)
B5 Julkisyhteisön liiketoiminnassa ansaittu eläke
B7 Muu kuin kohdissa B1-B5 tai B8 tarkoitettu eläke (esim. liikennevakuutukseen ja muuhun riskivakuutukseen perustuva eläke)
B8 Pääomatuloa oleva ostettu eläke (mm. itse otettuun vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke)
B9 Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna
B0 Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke tai muu suoritus, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna

Etuudet

AE Etuus (lähdeveron alainen)

Ilmoita etuuden (esim. opintoraha, työttömyyspäiväkorvaus, vanhempainkorvaus) suorituslajiksi AE, jos rajoitetusti verovelvollisen etuudesta on peritty lähdevero.

RE Rajoitetusti verovelvollisen ennakonpidätyksen alainen etuus

Ilmoita etuuden (esim. opintoraha, työttömyyspäiväkorvaus, vanhempainkorvaus) suorituslajiksi RE, jos rajoitetusti verovelvollisen etuudesta on tehty ennakonpidätys rajoitetusti verovelvollisen verokortin perusteella.

Korot

C2 Talletuskorko
C3 Joukkovelkakirjalainan korko tai maksettu jälkimarkkinahyvitys
C4 Sijoitusrahaston vuotuinen tuotto
C5 Muu korko
C6 Korko, josta ei ilmoiteta loppusaajatietoja
Ilmoita talletuskorot aina suorituslajilla C2.
C7 Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä korko

Muut suoritukset

D1 Muu suoritus (esim. stipendi, henkivakuutuskorvaus, palkkaturvasuoritus tms.)
D2 Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä muu tuotto

Osingot ja osuuskunnan ylijäämät

Rajoitetusti verovelvolliselle maksettujen osinkojen verotuksesta ja lähdeveron perimisestä on kerrottu tarkemmin ohjeessa Rajoitetusti verovelvollisen osingot, korot ja rojaltit.

E1 Emotytäryhtiödirektiivin tai verosopimuksen mukainen suorasijoitusosinko
E2 Osinko, jos ao. osake on hallintarekisteröity, mutta vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan todellisen lopullisen osingonsaajan eli omistajan tiedot
E3 Osinko, jos ao. osake on hallintarekisteröity, mutta noudatetaan ns. yksinkertaistettua menettelyä ja vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan rekisteriin merkityn tilinhoitajan tiedot, tai, todellisen lopullisen osingonsaajan tietoja ei ilmoiteta ja on peritty yleinen lähdevero.

Jos on peritty yleinen lähdevero ja todellisen lopullisen osingonsaajan tietoja ei ilmoiteta (suorituslaji E3), nimi- ja osoitetietoihin merkitään ulkomaisen omaisuudenhoitajan tiedot.
 
Y-tunnus on pakollinen tieto, jos E3 suoritusta maksetaan Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisterissä (Foreign Custodian Register) olevalle, jolla on suomalainen Y-tunnus.

Jos osingon lähdeveroa on palautettu, suoritus ilmoitetaan vain suorituslajilla E5.

E4 Muu kuin edellisissä kohdissa tarkoitettu osinko sekä osuuskunnan ylijäämä
E5 Lopulliselle saajalle maksettu osinko, jonka lähdeveroa maksaja on palauttanut

Suorituslajia E5 käytetään E3:n sijasta, jos perittyä lähdeveroa on palautettu. Suorituslajin E5 yhteydessä ilmoitetaan vain se määrä lähdeverosta, joka on jäänyt jäljelle palautuksen jälkeen.

E6  Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä osinko

Myös osuuskunnan jakamat ylijäämät ilmoitetaan näillä suorituslajeilla.

Vapaan oman pääoman rahastosta jaettu varojenjako rinnastetaan osinkoon. Myös tällaisesta varojenjaosta käytetään vuosi-ilmoituksessa osingon suorituslajeja.

Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvat suoritukset

Pitkäaikaissäästämistilin maksujen ilmoittaminen

Rajoitetusti verovelvollisen säästäjän vuosittain maksamat pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella yksityishenkilöiden ottamat vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut (948/71/2009). Tiedot voi ilmoittaa vain sähköisesti.

Sijoitusaikaisen tuoton ilmoittaminen vuosi-ilmoituksella 7809

Rajoitetusti verovelvollisen säästösopimuksen perusteella saadut sijoitusaikaiset tuotot on ilmoitettava vuosittain. Sijoitusaikaiset tuotot voivat olla osinkoa, korkoa, luovutusvoittoa tms. Ne on ilmoitettava vuosi-ilmoituksella, ja niiden suorituslajiksi merkitään tulolajin oma suorituslaji (C7, D2 tai E6). Suomi ei verota sijoitusaikaisia tuottoja, mutta lähettää tiedot tuotoista rajoitetusti verovelvollisen asuinvaltiolle.

Rajoitetusti verovelvollisen saamat osinkotuotot, joiden suorituslajiksi on merkitty E6, tulee myös ilmoittaa osinkojen vuosi-ilmoituksen 7812 yhteenvedossa (kohta 24).

Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvat suoritukset vuosi-ilmoituksella 7809

Vuosi-ilmoituksella 7809 ilmoitetaan suoritukset, jotka on maksettu rajoitetusti verovelvolliselle pitkäaikaissäästämissopimuksen päättymisen jälkeen. Suorituslajien P6 ja P7 yhteydessä suorituksen määrä ilmoitetaan korottamattomana eli suorituslajin mukaista korotusprosenttia ei lasketa. Korotus tehdään verotuksen toimittamisen yhteydessä.

P4 Ansiotuloa oleva pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus
P5 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona
P6 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna
P7 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna

Määrä, josta lähdevero on peritty tai ennakonpidätys toimitettu (17)

Kohdassa ilmoitetaan tulon määrä (mm. palkka, eläke tai osinko), josta lähdevero tai ennakonpidätys on peritty tai josta vero olisi peritty, ellei verosopimus, direktiivi tai sisäinen lainsäädäntö (esimerkiksi palkasta tehtävä lähdeverovähennys) estäisi verotusta. Palkaksi lasketaan rahapalkka ja luontoisedut eli kohtien 19 ja 20 yhteismäärä. Tästä yhteismäärästä maksetaan työnantajan sairausvakuutusmaksu, ellei työntekijää ole vakuutettu muualla kuin Suomessa tai sosiaaliturvasopimuksesta muuta johdu.

Esimerkki: Työntekijä on ollut töissä 5 kuukautta, ja hänen kuukausipalkkansa on ollut 4 000 euroa. Yhteensä hänelle on maksettu 5 kuukauden aikana palkkaa 20 000 euroa. Lisäksi hän on saanut luontoisetuna puhelinedun, jonka arvo on 20 euroa kuukaudessa eli yhteensä 100 euroa. Työntekijälle on myös maksettu verovapaita päivärahoja yhteensä 500 euroa. Työntekijällä on ollut 35 %:n lähdeverokortti, ja hän on saanut lähdeverovähennyksen 510 e/kk eli yhteensä 2 550 euroa. Lähdevero on peritty palkan ja luontoisetujen summasta, josta on tehty lähdeverovähennys (20 000 e + 100 e – 2 550 e = 17 550 e).

Kohdassa 16 ilmoitetaan palkan suorituslaji
Kohdassa 17 ilmoitetaan 20 100 euroa
Kohdassa 18 ilmoitetaan 6142,25 euroa
Kohdassa 19 ilmoitetaan 20 000 euroa
Kohdassa 20 ilmoitetaan 100 euroa
Kohdassa 21 ilmoitetaan 2 550 euroa

Suorituslajien B9, B0, P6 ja P7 yhteydessä suorituksen määrä ilmoitetaan korottamattomana eli suorituslajin mukaista korotusprosenttia ei oteta huomioon. Verohallinto tekee korotuksen verotuksen toimittamisen yhteydessä.

Peritty lähdevero / toimitettu ennakonpidätys (18)

Ilmoita peritty lähdevero tai ennakonpidätys. Kohtaan 18 ei merkitä mitään, jos maksaja ei ole todella perinyt veroa ja veroa ei ole tilitetty Suomeen.

Jos esimerkiksi ulkomainen työnantaja maksaa ennakkoverot, jotka on määrätty sen työntekijälle Suomessa, näitä veroja ei ilmoiteta kohdassa 18 lainkaan. Verohallinto ottaa maksetut ennakkoverot automaattisesti huomioon. Perityn veron määrä ilmoitetaan kohdassa 18 vain silloin, kun työnantaja on hakeutunut säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi Verohallinnon rekisteriin ja on todella perinyt työntekijän palkasta veroa verokortin määräysten mukaisesti ja tilittänyt nämä maksut Suomeen.

Rahapalkka (19)

Ilmoita rahana maksetun palkan bruttomäärä euroina. Älä vähennä rahapalkasta lähdeverovähennystä, vaan ilmoita lähdeverovähennys erikseen kohdassa 21. Rahapalkkaan luetaan mukaan veronalaiset päivärahat ja kustannusten korvaukset. Verovapaita päivärahoja ja kustannusten korvauksia ei sen sijaan lasketa mukaan. Ilmoita ne kohdassa 22.

Jos yksittäinen tuloerä on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, muuta se euroiksi maksupäivänkurssin mukaan.

Luontoisetu (20)

Luontoisetujen raha-arvo, josta on vähennetty työntekijältä mahdollisesti peritty korvaus. Verohallinto vahvistaa vuosittain luontoisetujen raha-arvot.

Tarkista raha-arvo Verohallinnon päätöksestä verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista.

Lähdeverovähennys (510 euroa/kk tai 17 euroa/pv) (21)

Palkasta lähdeverolain 6 §:n perusteella tehdyt vähennykset yhteensä koko vuodelta. Lähdeverovähennyksen voi ilmoittaa vain, jos suorituslaji on A1, A2, A4, A9, AS, AM, AE tai D1.

Lähdeveroa perittäessä vähennetään 510 e/kk sellaisen tulon yhteismäärästä, josta perittävä lähdevero on 35 %. Alle kuukauden ajalta kertyneen tulon yhteismäärästä vähennetään 17 e/pv. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin tulon määrä. Vähennyksen saaminen edellyttää, että verovelvollinen esittää suorituksen maksajalle lähdeverokortin.

Esimerkki: Työntekijä työskentelee Suomessa 1.7.–15.8. Henkilön palkka koko tältä ajalta on 3 000 euroa. Työntekijä on toimittanut työnantajalle verokortin, jossa on merkintä lähdeverovähennyksestä. Lähdevero lasketaan palkasta, josta on ensin tehty 765 euron lähdeverovähennys (510 e heinäkuulta + 15 x 17 e elokuulta). Työnantaja perii siis lähdeveron 2 235 eurosta (3 000 e – 765 e). Lähdevero on 35 % (ellei lähdeverokorttiin ole merkitty muuta, alhaisempaa veroprosenttia). Lähdeveron määrä on 782,25 euroa (2 235 e x 35 %).)

kohdassa 17 ilmoitetaan 3 000 euroa
kohdassa 18 ilmoitetaan 782,25 euroa
kohdassa 19 ilmoitetaan 3000 euroa
kohdassa 21 ilmoitetaan 765 euroa

Verovapaat päivärahat ja kustannusten korvaukset (22)

Rajoitetusti verovelvolliselle voidaan maksaa verovapaasti matkakustannusten korvauksia yhtä laajasti ja samoin edellytyksin kuin yleisesti verovelvollisille.

Palkansaajalle maksetuista matkakustannusten korvauksista on verovapaata tuloa vain se osa, joka on maksettu Verohallinnon päätöksen mukaisesti (Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista).

Liikenteenharjoittajan antaman tositteen (esimerkiksi junalipun) perusteella palkansaajalle maksetut matkakustannusten korvaukset ovat verovapaita, eikä niitä ilmoiteta vuosi-ilmoituksella.

Jos matkakustannusten korvaukset on maksettu vastoin Verohallinnon päätöksen mukaisia aika- ja kilometrirajoja, ne eivät ole miltään osin verovapaita. Korvaukset rinnastetaan silloin palkkaan, ja ne ilmoitetaan palkkana kohdassa 19. Korvauksia ei siinä tapauksessa ilmoiteta kohdassa 22.

Jos matkakustannusten korvaukset ylittävät verovapaan määrän, mutta ne on muuten maksettu Verohallinnon päätöksen mukaan, osa korvauksista on palkkaa ja osa verovapaita korvauksia. Palkkaa on se osa, joka ylittää Verohallinnon päätöksessä mainitut rajat. Ilmoita tämä osa palkkana kohdassa 19. Kohdassa 22 ilmoitetaan vain verovapaat korvaukset.

Esimerkki: Työntekijälle on maksettu päivärahaa yhteensä 300 euroa. Verohallinnon päätöksen mukainen verovapaa määrä olisi ollut 200 euroa. Työntekijän palkkaan kohtaan 19 lisätään 100 euroa. Kohtaan 22 merkitään 200 euroa.

Ulkomaantyön vakuutuspalkka (23)

Ulkomaantyöstä rajoitetusti verovelvolliselle maksettu yksityissektorin palkka ei ole Suomessa veronalaista tuloa. Palkasta on kuitenkin maksettava  työnantajan sairausvakuutusmaksu ja perittävä vakuutetun sairausvakuutusmaksu, jos työntekijä on Suomessa vakuutettu. Sairausvakuutusmaksut maksetaan vakuutuspalkan perusteella. Jos vakuutuspalkasta ei ole sovittu, sairausvakuutusmaksu ja sosiaaliturvamaksu maksetaan ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Ilmoita sellaisen työntekijän vakuutuspalkka, joka työskentelee ulkomailla mutta on vakuutettu Suomessa. Ulkomaantyön vakuutuspalkka merkitään kohtaan 23.

Peritty sv-maksu (24)

Jos rajoitetusti verovelvollinen työntekijä on Suomessa vakuutettu, suorituksesta peritty vakuutetun sairausvakuutusmaksu  ilmoitetaan kohdassa 24.

Jos ennakonpidätys toimitetaan rajoitetusti verovelvollisen verokortin perusteella, vakuutetun sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin. Sv-maksua ei ilmoiteta erikseen siinä tapauksessa kohdassa 24, vaan se sisältyy ennakonpidätykseen, joka ilmoitetaan kohdassa 18.

Vakuutusmaksun määräytymisestä lisää ohjeessa Ulkomailta Suomeen tulevan verotus.

Työntekijältä asuinvaltiossa perittyjä sosiaalimaksuja tms. ei ilmoiteta vuosi-ilmoituksella.

Takaisin peritty eläke (26)

Kohdassa 26 ilmoitetaan takaisin peritty eläke, joka on maksettu alun perin vuonna 2017 tai sitä aikaisemmin.

Työskentelypäivien lukumäärä suorituslajin A9 osalta (27)

Jos suorituslaji on A9, työntekijän työskentelyajaksi Suomessa pitää ilmoittaa kalenterivuoden aikana kertyneiden päivien lukumäärä, viikonloput ja vapaapäivät mukaan lukien.

Katso esimerkki suorituslaji A9:n kohdalta.

Työntekijältä perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut yhteensä (29)

Ilmoita työntekijältä perittyjen eläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärä.

Työntekijältä asuinvaltiossa perittyjä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja ei ilmoiteta vuosi-ilmoituksella.

Suorituksen ISIN-koodi tai tuotteen nimi (097)

Tilinhoitajat ilmoittavat tämän tiedon sähköisesti VSRAERIE tietuekuvauksella.

Ilmoita suorituksen ISIN-koodi tai tuotteen nimi. Tietueeseen syötettävän tiedon pituus on maksimissaan 25 merkkiä. Nimi tulee katkaista joko alusta tai lopusta ja niin että se parhaiten yksilöi kyseisen rahaston tai maksettavan suorituksen. Korjausta tehtäessä tulee varmistaa, että nimi on korjausaineistossa sama kuin alkuperäisessä aineistossa.

Jos kyseessä on hallintarekisteröity osinko, suorituksen ISIN-koodin tai tuotteen nimen perään on lisättävä rivin numero, joka yksilöi ilmoituksen. Suorituksen ISIN-koodin tai tuotteen nimen sijasta tässä voi myös ilmoittaa muun yksilöivän tiedon, esim. pelkän rivin numeron. 

Tapahtumatunnus (049)

Tunnus yksilöi kauppatapahtuman, jossa suoritus maksetaan esim. osingon tai koron saajalle. Tunnus muodostuu arvopaperikeskuksen arvo-osuusjärjestelmässä, jonka takia sitä ei ilmoiteta paperi-ilmoituksella.