Täyttöohje - Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista 2019

Täyttöohje koskee sekä tietuekuvausta (VSRAERIE ja VSOSVYHT) että lomaketta 7809.

Sisällys

Edellisestä vuodesta muuttunutta
Yleistä
Maksajakohtaiset tiedot
Suorituksen saajakohtaiset tiedot
 Saajan nimi ja osoitetiedot (7-11)
 Saajan suomalainen henkilö- tai y-tunnus tai syntymäaika (12)
 Asuinvaltiossa annettu henkilö- tai Y-tunnus tai muu verotunniste (13)
 Asuinvaltion maatunnus (14)
 Suorituslaji (16)
 Määrä, josta lähdevero on peritty tai ennakonpidätys toimitettu (17)
 Peritty lähdevero / toimitettu ennakonpidätys (18)
 Lähdeverovähennys (510 euroa/kk tai 17 euroa/pv) (21)
 Peritty sv-maksu (24)
 Takaisin peritty eläke (26)

Edellisestä vuodesta muuttunutta

Palkat ja työkorvaukset, jotka on maksettu 1.1.2019 tai myöhemmin, ilmoitetaan tulorekisteriin. Täyttöohjeessa on huomioitu tulorekisterin tuomat muutokset rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoitukseen.

Lisäksi on päivitetty seuraavia kohtia:

Yleistä

Yleistä osiota on päivitetty.

Saajan nimi ja osoitetiedot (7-11)

Ohjeistusta on päivitetty suorituslajin C6 osalta.

Asuinvaltiossa annettu henkilö- tai Y-tunnus tai muu verotunniste (13)

Ohjeistusta on päivitetty suorituslajin C6 osalta.

Takaisin peritty eläke (26)

Vuosiluku on päivitetty.

Suorituksen ISIN-koodi tai tuotteen nimi (097)

Ohjeistusta on päivitetty.

Yleistä

Maksajan on annettava vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvolliselle maksamistaan suorituksista maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Vuosi-ilmoitus on annettava eläkkeistä, veronalaisista sosiaalietuuksista, osingoista, koroista ja muista suorituksista.

Vuosi-ilmoitus on annettava riippumatta siitä, onko suorituksesta pitänyt periä lähdeveroa tai ennakonpidätystä. Ilmoitus on annettava muun muassa rajoitetusti verovelvollisen saamasta korkotulosta, joka tuloverolain 9 §:n mukaan on tavallisesti verovapaata.

Vuosi-ilmoituksen voi antaa sähköisesti Ilmoitin- tai Tyvi-palvelun kautta tai Verohallinnon verkkolomakkeilla. Ilmoituksen voi antaa myös tulostettavalla paperilomakkeella. Maksajan on annettava tiedot sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee 5 tai useampaa suorituksen saajaa. Velvollisuus ei koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää.

Sähköinen vuosi-ilmoitus on annettava viimeistään 3.2.2020. Paperilomakkeella ilmoitus on annettava viimeistään jo 31.1.2020. Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

Ilmoittamistavoista on kerrottu lisää sivulla Vuosi-ilmoituksen antaminen.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa ”Vuosi-ilmoitusten korjaaminen” (vero.fi > Lomakkeet > Vuosi-ilmoituslomakkeet).

Vuosi-ilmoitusta korjatessa uusin ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, tieto on nollattava ja annettava uusi tieto.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat:

 • Tietuetunnus
 • Suorituslaji
 • Maksuvuosi
 • Maksajan tunnus
 • Saajan suomalainen henkilö- tai Y-tunnus
 • Saajan syntymäaika
 • Saajan sukunimi tai yrityksen koko nimi
 • Saajan etunimet
 • Asuinvaltiossa annettu henkilö- tai Y-tunnus tai verotunniste (TIN)
 • Asuinvaltion maatunnus  
 • Tilinhoitajan Y-tunnus
 • Suorituksen ISIN-koodin tai tuotteen nimi

Rajoitettu verovelvollisuus

Rajoitetusti verovelvollisia ovat henkilöt, jotka eivät asu Suomessa. Yhteisöä pidetään rajoitetusti verovelvollisena, jos sitä ei ole perustettu Suomen lainsäädännön mukaan tai jos sen rekisteröity kotipaikka ei ole Suomi.

Lue lisää yleisestä ja rajoitetusta verovelvollisuudesta.

Maksajakohtaiset tiedot

Maksajakohtaiset tiedot tulee aina ilmoittaa myös yhteenvedolla VSOSVYHT.

Suorituksen saajakohtaiset tiedot

Maksuvuosi

Maksuvuosi on kalenterivuosi, jonka aikana suoritus on maksettu tai osinko tai ylijäämä on ollut nostettavissa.

Lisätietoa osinkojen ja ylijäämien ilmoittamisesta on ohjeessa Ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset. Ohje koskee myös rajoitetusti verovelvollisia.

Saajan nimi ja osoitetiedot (7-11)

Suorituksen saajan nimi ja osoite ulkomaisessa asuinvaltiossa (ei Suomessa) on ilmoitettava täydellisenä. Ilmoita yrityksen koko nimi (7). Luonnollisen henkilön sukunimi (7) ja etunimet (8) ilmoitetaan eri kohdissa. Asuinvaltiona pidetään sitä valtiota, jossa on tulonsaajan pysyvä asunto ja perhe. Muun kuin luonnollisen henkilön asuinvaltiona pidetään sitä valtiota, jossa yrityksen tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee.

Ulkomaisen osoitteen ilmoittaminen on tärkeää myös osinkoja ja korkoja ilmoitettaessa. Jotta maksaja voisi käyttää alennettuja verokantoja, saajan yksilöintitietojen on oltava maksajan tiedossa (ns. lähdeverolaki eli laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta, 10 §).

Jos maksaja tai maksatusta hoitava tilinhoitajayhteisö tai sen asiamies ei ennen suorituksen maksamista saa tietoa tulonsaajan nimestä, asuinvaltiosta, osoitteesta ja luonnollisen henkilön syntymäajasta, suorituksesta on perittävä 30 %:n lähdevero. Jos hallintarekisteriin merkityn osingon saajasta tiedetään ennen suorituksen maksamista vain verosopimusasuinvaltio (suorituslaji E3), kohtaan 14 merkitään verosopimusasuinvaltion tunnus, mutta nimi- ja osoitetietoihin merkitään ulkomaisen omaisuudenhoitajan tiedot.

Suorituslajiin C6 liittyvää tarkempaa ohjeistusta löytyy kohdasta Suorituslaji (16) > Korot > C6 Korko, josta ei ilmoiteta loppusaajatietoja.

Lue lisää rajoitetusti verovelvolliselle maksettujen osinkojen korkojen ja rojaltien verotuksesta.

Saajan suomalainen henkilö- tai y-tunnus tai syntymäaika (12)

Ilmoita saajan suomalainen henkilötunnus, jos saaja on luonnollinen henkilö. Saajan suomalainen henkilötunnus on pakollinen tieto suorituslajeissa RE, B1–B0 ja P4–P7. Jos kyseessä on muu suorituslaji eikä henkilöllä ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika. Henkilötunnus esitetään muodossa ppkkvv-NNNT ja syntymäaika muodossa ppkkvvvv.

Jos kyseessä on yritys, jolla on suomalainen Y-tunnus, ilmoita Y-tunnus (lomakkeella sarakkeessa suomalainen henkilötunnus). Y-tunnuksen voi ilmoittaa ainoastaan suorituslajeissa C2–C6, D1 ja E1–E5. Y-tunnus on pakollinen tieto suorituslajin E3 kohdalla, jos suorituksen saaja on Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisterissä (Foreign Custodian Register) ja saajalla on suomalainen Y-tunnus. Y-tunnus esitetään muodossa 0123456-2bb.

Asuinvaltiossa annettu henkilö- tai Y-tunnus tai muu verotunniste (13)

Ilmoita ulkomaisessa asuinvaltiossa annettu verotunniste (Tax Identification Number eli TIN). 

Suorituslajiin C6 liittyvää tarkempaa ohjeistusta löytyy kohdasta Suorituslaji (16) > Korot > C6 Korko, josta ei ilmoiteta loppusaajatietoja.

Asuinvaltion maatunnus (14)

Ilmoita saajan asuinvaltion maatunnus aina. Rajoitetusti verovelvollisen asuinvaltio ei voi olla Suomi (FI).

Tarkista standardin ISO 3166 mukainen maatunnus (www.iso.org).

Voit tarkistaa verosopimusmaiden maatunnukset myös luettelosta voimassa olevista verosopimuksista.

Jos suorituslaji on E3 tai C6 eikä asuinvaltio ole tiedossa, ilmoita maatunnukseksi XX.

Suorituslaji (16)

Merkitse suorituslajin tunnus kohtaan 16. Jos samalle saajalle on maksettu usean eri lajin suorituksia, jokaisesta suorituslajista on annettava oma vuosi-ilmoitus.

Eläkkeet

B1 Julkisyhteisön maksama työeläke (ei liiketoiminnassa ansaittu)
B2 Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus (mm. työeläke, luopumiseläke ja tapaturmaeläke)
B3 Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke
B4 Ansiotuloa oleva ostettu eläke (mm. itse otettuun tai työnantajan ottamaan vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke)
B5 Julkisyhteisön liiketoiminnassa ansaittu eläke
B7 Muu kuin kohdissa B1-B5 tai B8 tarkoitettu eläke (esim. liikennevakuutukseen ja muuhun riskivakuutukseen perustuva eläke)
B8 Pääomatuloa oleva ostettu eläke (mm. itse otettuun vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke)
B9 Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna
B0 Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke tai muu suoritus, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna

Etuudet

AE Etuus (lähdeveron alainen)

Ilmoita etuuden (esim. opintoraha, työttömyyspäiväkorvaus, vanhempainkorvaus) suorituslajiksi AE, jos rajoitetusti verovelvollisen etuudesta on peritty lähdevero.

RE Rajoitetusti verovelvollisen ennakonpidätyksen alainen etuus

Ilmoita etuuden (esim. opintoraha, työttömyyspäiväkorvaus, vanhempainkorvaus) suorituslajiksi RE, jos rajoitetusti verovelvollisen etuudesta on tehty ennakonpidätys rajoitetusti verovelvollisen verokortin perusteella.

Korot

C2 Talletuskorko
C3 Joukkovelkakirjalainan korko tai maksettu jälkimarkkinahyvitys
C4 Sijoitusrahaston vuotuinen tuotto
C5 Muu korko
C6 Korko, josta ei ilmoiteta loppusaajatietoja

Ilmoita talletuskorot aina suorituslajilla C2.

Rajoitetusti verovelvollisille maksettujen joukkovelkakirjalainan korkojen ja jälkimarkkinahyvitysten osalta suorituksen saajan sijasta voidaan ilmoittaa sellaisen osallistuvan valtion raportoivan finanssilaitoksen tai Suomen ja Yhdysvaltojen välisen FATCA-sopimuksen mukaisen raportoivan yhdysvaltalaisen finanssilaitoksen yksilöintitiedot, jossa olevalla finanssitilillä olevien varojen perusteella korot tai jälkimarkkinahyvitykset on maksettu.

Ilmoita tällöin raportoivan finanssilaitoksen nimi, osoite asuinvaltiossa, GIIN-tunnus tai sen puuttuessa asuinvaltiossa annettu verotunniste ja koronsaajan asuinvaltion maatunnus. Tässä finanssilaitoksella tarkoitetaan sitä, jossa koronsaajan joukkovelkakirjalainaa säilytetään finanssitilillä.

C7 Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä korko

Muut suoritukset

D1 Muu suoritus (esim. stipendi, henkivakuutuskorvaus tms.)
D2 Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä muu tuotto

Osingot ja osuuskunnan ylijäämät

Rajoitetusti verovelvolliselle maksettujen osinkojen verotuksesta ja lähdeveron perimisestä on kerrottu tarkemmin ohjeessa Rajoitetusti verovelvollisen osingot, korot ja rojaltit.

E1 Emotytäryhtiödirektiivin tai verosopimuksen mukainen suorasijoitusosinko
E2 Osinko, jos ao. osake on hallintarekisteröity, mutta vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan todellisen lopullisen osingonsaajan eli omistajan tiedot
E3 Osinko, jos ao. osake on hallintarekisteröity, mutta noudatetaan ns. yksinkertaistettua menettelyä ja vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan rekisteriin merkityn tilinhoitajan tiedot, tai, todellisen lopullisen osingonsaajan tietoja ei ilmoiteta ja on peritty yleinen lähdevero.

Jos on peritty yleinen lähdevero ja todellisen lopullisen osingonsaajan tietoja ei ilmoiteta (suorituslaji E3), nimi- ja osoitetietoihin merkitään ulkomaisen omaisuudenhoitajan tiedot.

Y-tunnus on pakollinen tieto, jos E3 suoritusta maksetaan Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisterissä (Foreign Custodian Register) olevalle, jolla on suomalainen Y-tunnus.

Jos osingon lähdeveroa on palautettu, suoritus ilmoitetaan vain suorituslajilla E5.

E4 Muu kuin edellisissä kohdissa tarkoitettu osinko sekä osuuskunnan ylijäämä
E5 Lopulliselle saajalle maksettu osinko, jonka lähdeveroa maksaja on palauttanut

Suorituslajia E5 käytetään E3:n sijasta, jos perittyä lähdeveroa on palautettu. Suorituslajin E5 yhteydessä ilmoitetaan vain se määrä lähdeverosta, joka on jäänyt jäljelle palautuksen jälkeen.

E6  Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä osinko

Myös osuuskunnan jakamat ylijäämät ilmoitetaan näillä suorituslajeilla.

Vapaan oman pääoman rahastosta jaettu varojenjako rinnastetaan osinkoon. Myös tällaisesta varojenjaosta käytetään vuosi-ilmoituksessa osingon suorituslajeja.

Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvat suoritukset

Pitkäaikaissäästämistilin maksujen ilmoittaminen

Rajoitetusti verovelvollisen säästäjän vuosittain maksamat pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella yksityishenkilöiden ottamat vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut (948/71/2009). Tiedot voi ilmoittaa vain sähköisesti.

Sijoitusaikaisen tuoton ilmoittaminen vuosi-ilmoituksella 7809

Rajoitetusti verovelvollisen säästösopimuksen perusteella saadut sijoitusaikaiset tuotot on ilmoitettava vuosittain. Sijoitusaikaiset tuotot voivat olla osinkoa, korkoa, luovutusvoittoa tms. Ne on ilmoitettava vuosi-ilmoituksella, ja niiden suorituslajiksi merkitään tulolajin oma suorituslaji (C7, D2 tai E6). Suomi ei verota sijoitusaikaisia tuottoja, mutta lähettää tiedot tuotoista rajoitetusti verovelvollisen asuinvaltiolle.

Rajoitetusti verovelvollisen saamat osinkotuotot, joiden suorituslajiksi on merkitty E6, tulee myös ilmoittaa osinkojen vuosi-ilmoituksen 7812 yhteenvedossa (kohta 24).

Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvat suoritukset vuosi-ilmoituksella 7809

Vuosi-ilmoituksella 7809 ilmoitetaan suoritukset, jotka on maksettu rajoitetusti verovelvolliselle pitkäaikaissäästämissopimuksen päättymisen jälkeen. Suorituslajien P6 ja P7 yhteydessä suorituksen määrä ilmoitetaan korottamattomana eli suorituslajin mukaista korotusprosenttia ei lasketa. Korotus tehdään verotuksen toimittamisen yhteydessä.

P4 Ansiotuloa oleva pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus
P5 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona
P6 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna
P7 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna

Määrä, josta lähdevero on peritty tai ennakonpidätys toimitettu (17)

Kohdassa ilmoitetaan tulon määrä (mm. eläke tai osinko), josta lähdevero tai ennakonpidätys on peritty tai josta vero olisi peritty, ellei verosopimus, direktiivi tai sisäinen lainsäädäntö (esimerkiksi etuustulosta tehtävä lähdeverovähennys) estäisi verotusta.

Suorituslajien B9, B0, P6 ja P7 yhteydessä suorituksen määrä ilmoitetaan korottamattomana eli suorituslajin mukaista korotusprosenttia ei oteta huomioon. Verohallinto tekee korotuksen verotuksen toimittamisen yhteydessä.

Peritty lähdevero / toimitettu ennakonpidätys (18)

Ilmoita peritty lähdevero tai ennakonpidätys. Kohtaan 18 ei merkitä mitään, jos maksaja ei ole todella perinyt veroa ja veroa ei ole tilitetty Suomeen.

Lähdeverovähennys (510 euroa/kk tai 17 euroa/pv) (21)

Suorituksesta lähdeverolain 6 §:n perusteella tehdyt vähennykset yhteensä koko vuodelta. Lähdeverovähennyksen voi ilmoittaa vain, jos suorituslaji on AE tai D1.

Lähdeveroa perittäessä vähennetään 510 e/kk sellaisen tulon yhteismäärästä, josta perittävä lähdevero on 35 %. Alle kuukauden ajalta kertyneen tulon yhteismäärästä vähennetään 17 e/pv. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin tulon määrä. Vähennyksen saaminen edellyttää, että verovelvollinen esittää suorituksen maksajalle lähdeverokortin.

Peritty sv-maksu (24)

Jos rajoitetusti verovelvollinen henkilö on Suomessa vakuutettu, suorituksesta peritty vakuutetun sairausvakuutusmaksu  ilmoitetaan kohdassa 24.

Jos ennakonpidätys toimitetaan rajoitetusti verovelvollisen verokortin perusteella, vakuutetun sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin. Sv-maksua ei ilmoiteta erikseen siinä tapauksessa kohdassa 24, vaan se sisältyy ennakonpidätykseen, joka ilmoitetaan kohdassa 18.

Takaisin peritty eläke (26)

Kohdassa 26 ilmoitetaan takaisin peritty eläke, joka on maksettu alun perin vuonna 2017 tai sitä aikaisemmin.

Suorituksen ISIN-koodi tai tuotteen nimi (097)

Suorituksen ISIN-koodi tai tuotteen nimi voidaan ilmoittaa sähköisesti VSRAERIE tietuekuvauksella.

Tietueeseen syötettävän tiedon pituus on maksimissaan 25 merkkiä. Nimi tulee katkaista joko alusta tai lopusta ja niin että se parhaiten yksilöi kyseisen rahaston tai maksettavan suorituksen. Korjausta tehtäessä tulee varmistaa, että nimi on korjausaineistossa sama kuin alkuperäisessä aineistossa.

Jos kyseessä on hallintarekisteröity osinko, suorituksen ISIN-koodin tai tuotteen nimen perään on lisättävä rivin numero, joka yksilöi ilmoituksen. Suorituksen ISIN-koodin tai tuotteen nimen sijasta tässä voi myös ilmoittaa muun yksilöivän tiedon, esim. pelkän rivin numeron.

Tapahtumatunnus (049)

Tunnus yksilöi kauppatapahtuman, jossa suoritus maksetaan esim. osingon tai koron saajalle. Tunnus muodostuu arvopaperikeskuksen arvo-osuusjärjestelmässä, jonka takia sitä ei ilmoiteta paperi-ilmoituksella.