Sähkön valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun veroilmoitus - verkonhaltija, täyttöohje

Verkonhaltija / veroluokan II verolla hankittu sähkö, joka on käytetty veroluokan I edellyttämään tarkoitukseen

VEROH 1376 1.2017

Veroilmoitus on annettava kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan kuukauden 18. päivänä. Verokausi on kalenterikuukausi.

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Sähkön valmisteveroa (energiaveroa) ja huoltovarmuusmaksua ovat velvollisia suorittamaan

1. Sähköntuottaja, joka ansiotoiminnassaan tuottaa sähköä.

2. Se, joka on hankkinut tai itse tuottanut sähköä veroluokan II verolla, jos sähkö on käytetty tai luovutettu veroluokan I edellyttämään tarkoitukseen

Verovelvollisen nimi

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi.

Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite

Osoite, johon verovelvollinen haluaa verotuspäätöksen toimitettavan. Postitse lähetettävät lisätietopyynnöt toimitetaan tähän samaan osoitteeseen.

Verokausi

Verokausi (kalenterikuukausi), jolta ilmoitus annetaan. Voidaan ilmoittaa esim. 9 / 14, syyskuu -14 tai 1.9.-30.9.2014.

Y-tunnus

Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus (ilmoitetaan muodossa 1234567-8).

Valmisteverotustunnus tai yhteisilmoitustunnus

Veroilmoituksen yksilöivä Verohallinnon antama tunnus

Asiakkaan viite

Yritys ilmoittaa halutessaan oman viitteensä.

Tullausnumero

Tullin maahantuonnin yhteydessä antama tullausnumero.

Ei ilmoitettavaa

Tähän kohtaan merkitään rasti, jos verovelvollisella ei ole verokaudelta ilmoitettavia verollisia tai verottomia tuotemääriä eikä vähennyksiä veroista.

Verottomat määrät

Ilmoitetaan lomakkeen ensimmäisellä sivulla, veroton määrä -sarakkeessa.

71

Kilowattitunteina se sähkön määrä, joka on siirretty (verkkoluvallisten) sähköverkkojen välillä

731

Kilowattitunteina se sähkön määrä, jonka verkonhaltija on luovuttanut unionin ulkopuolelle.

732

Kilowattitunteina se sähkön määrä, jonka verkonhaltija on luovuttanut muualle unionin alueelle kuin Suomessa kulutettavaksi

74

Kilowattitunteina se sähkön määrä, joka on toimitettu sähköisen raideliikenteen välittömään käyttöön.

761

Kilowattitunteina se sähköntuottajan tuottama sähkön määrä, jonka verkonhaltija on luovuttanut voimalaitosverkkoon.

Veroilmoituksessa sähkön verolliset luovutukset jaetaan veroluokkaan I tai veroluokkaan II

Veroluokkaan I ilmoitetaan mm. kotitalouksille, julkiselle hallinnolle, palveluille ym. toimitettu sähkö.

Veroluokkaan II ilmoitetaan teollisuudelle toimitettu sähkö, joka voidaan sinne toimitettaessa erikseen mitata. Teollisuudella tarkoitetaan mineraalien kaivuuta sekä tavaran valmistusta ja jalostusta teollisesti. Teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen kuulumattoman tukitoiminnon harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantoon. Teollisuuteen rinnastetaan myös ammattimainen kasvihuoneviljely.

Konesaleissa kulutettu sähkö

Konesaleissa kulutetusta sähköstä suoritetaan 1.4.2014 alkaen veroluokan II mukaista sähköveroa. Konesalilla tarkoitetaan kokonaisteholtaan yli 5 MW laitetilaa, jossa yritys harjoittaa tietopalvelutoimintaa, tietojenkäsittelyä, palvelintilan vuokrausta ja siihen liittyviä palveluja pääasiallisena elinkeinotoimintanaan.

Verokausi                           

Vanhat verokaudet

Veroilmoituksessa vanhoja verokausia käytetään pääsääntöisesti vain jälkikäteen mittareista luetuista ja tuona ajanjaksona toimitetuista sähköistä veroja maksettaessa. Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 6 §:n 2 momentin (muutos 1058/2006) mukaan vero suoritetaan toimitusajankohtana voimassa olevan veron mukaisena.

Verkonhaltija

Veroilmoitus on jaettu verokausien mukaan tuoteryhmiin. Tällä lomakkeella VEROH 1376 1.2017  voi ilmoittaa ainoastaan sähkön, joka on luovutettu kulutukseen 1.1.2008 jälkeen.

Verollinen määrä

I ja II veroluokan tarkoituksiin luovutetun tai itse käytetyn sähkön määrä ilmoitetaan kilowattitunteina.

Energiavero ja huoltovarmuusmaksu

Kannettavan energiaveron ja huoltovarmuusmaksun määrä ilmoitetaan veroluokan mukaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon mukaisesti. Määrät ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella

Veroluokan II verolla hankittu sähkö, joka on käytetty veroluokan I edellyttämään tarkoitukseen

Kilowattitunteina se sähkön määrä, joka on hankittu tai tuotettu veroluokan II verolla mutta käytetty tai luovutettu veroluokan I edellyttämään tarkoitukseen

Energiavero

Kannettavan energiaveron määrä lasketaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon mukaisesti.

Energiavero ilmoitetaan sähkön veroluokan I ja II veron erotuksen suuruisena. Määrä ilmoitetaan sentin tarkkuudella.           

Huoltovarmuusmaksu

Suoritettavan huoltovarmuusmaksun määrä yhteensä ilmoitetaan sentin tarkkuudella.

Verojen määrät yhteensä ennen vähennyksiä (ilmoitetaan euroina, katkaisemalla sentin tarkkuuteen)

Kannettavan energiaveron ja huoltovarmuusmaksun määrät erikseen yhteenlaskettuina.

Vähennys verosta (verkonhaltija täyttää) (ilmoitetaan euroina, katkaisemalla sentin tarkkuuteen)

Verkonhaltijalla on oikeus tehdä veroilmoituksessaan aiemmin aiheettomasti ilmoitettua ja maksettua veroa ja huoltovarmuusmaksua vastaava vähennys. Vähennys voi olla enintään maksettavan veron ja huoltovarmuusmaksun suuruinen. Vähennys on tehtävä kolmen vuoden kuluessa sitä verokautta seuraavan vuoden alusta, jolloin veroa ilmoitettiin aiheettomasti.

Verovelvollisen kirjanpitoaineistosta tulee selvitä yksilöidysti jokainen verosta tehty vähennys ja sen peruste.

Maksettava määrä

Energiavero ja huoltovarmuusmaksu yhteensä ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella (katkaisemalla sentin tarkkuuteen).

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä, jolloin ilmoitus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön / verovelvollisen allekirjoitus.

Veroilmoituksen täyttäjän /vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot.