Sähkön valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun veroilmoitus - muu kuin verkonhaltija, täyttöohje

Sähköntuottaja / muu kuin verkonhaltija

VEROH 1373 1.2017

Veroilmoitus on annettava kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan kuukauden 18. päivänä. Verokausi on kalenterikuukausi.

Pientuottajalla verokausi on kalenterivuosi ja veroilmoitus on annettava edelliseltä vuodelta aina seuraavan vuoden tammikuun 18. päivään mennessä.

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Sähkön veroilmoituksen ovat velvollisia antamaan

1. Sähköntuottaja, joka ansiotoiminnassaan tuottaa sähköä

2. Muu kuin verkonhaltija, joka ansiotoiminnassaan vastaanottaa sähköä toisesta jäsenvaltiosta tai tuo maahan sähköä unionin ulkopuolelta, jos sähkö ei kulje sähköverkon kautta Suomessa

3. Pientuottaja, joka tuottaa alle 800.000 kWh sähköä vuodessa.

Verovelvollisen nimi          

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi.

Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite

Osoite, johon verovelvollinen haluaa verotuspäätöksen toimitettavan.

Voimalaitos                        

Sähkölaitos ilmoittaa voimalaitoksen nimen. Veroilmoitus on annettava erikseen jokaisesta voimalaitoksesta.

Verokausi                           

Verokausi (kalenterikuukausi), jolta ilmoitus annetaan. Voidaan ilmoittaa esim. 9 / 14, syyskuu -14 tai 1.9. - 30.9.2014.

Pientuottajalla verokausi on kalenterivuosi, vuoden 2015 osalta pientuottajan tuotanto katsotaan lainmuutoksen voimaantulosta alkaen, joten verokausi on 1.5. - 31.12.2015.

Y-tunnus                            

Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus (ilmoitetaan muodossa 1234567-8).

Valmisteverotustunnus tai yhteisilmoitustunnus

Veroilmoituksen yksilöivä, Verohallinnon antama tunnus.

Asiakkaan viite

Yritys ilmoittaa halutessaan oman viitteensä.

Ei ilmoitettavaa

Tähän kohtaan merkitään rasti, jos verovelvollisella ei ole verokaudelta ilmoitettavia verollisia tai verottomia tuotemääriä eikä vähennyksiä veroista.

Muu kuin verkonhaltija, rastikohta

Tämä kohta rastitetaan esimerkiksi silloin, kun kyse on sähkön maahantuonnista muuna kuin verkonhaltijana ja halutaan jatkossa antaa veroilmoituksia Valmisteveroilmoituspalvelussa. Jos kohta rastitetaan, Verohallinto tallentaa tarvittavat tiedot valmisteverotuksen asiakasrekisteriin ja toimittaa verovelvolliselle sähköisessä ilmoittamisessa tarvittavan tunnisteen eli valmisteveronumeron.

Pientuottaja, rastikohta

Tämä kohta rastitetaan jos annetaan pientuottajan vuosi-ilmoitusta tuotetun sähkön määrästä.

Verottomat määrät

Ilmoitetaan lomakkeen ensimmäisellä sivulla, veroton määrä –sarakkeessa.

72

Kilowattitunteina se sähkön määrä, jonka sähköntuottaja on luovuttanut sähköverkkoon.                                           

731

Kilowattitunteina se sähkön määrä, jonka sähköntuottaja on luovuttanut unionin ulkopuolelle.

732

Kilowattitunteina se sähkön määrä, jonka sähköntuottaja on luovuttanut muualle unionin alueelle kuin Suomessa kulutettavaksi.

74

Kilowattitunteina se sähkön määrä, jonka sähkön-tuottaja on toimittanut sähköisen raideliikenteen välittömään käyttöön

75

Kilowattitunteina se sähköntuottajan tuottama sähkön määrä, jonka sähköntuottaja on kuluttanut sähkön tai sähkön ja lämmön tuotannon omakäyttölaitteissa. Tähän kohtaan merkitään myös omakäyttölaitteille verkosta verottomana ostettu sähkö sekä toiselle voimalaitokselle omakäyttöön luovutettu sähkö.

761

Kilowattitunteina se sähköntuottajan tuottama sähkön määrä, jonka sähköntuottaja on luovuttanut voimalaitosverkkoon.

77

Pientuottajan kalenterivuoden aikana tuottaman sähkön määrä, jota ei luovuteta sähköverkkoon.

Veroilmoituksessa sähkön verolliset luovutukset jaetaan veroluokkaan I tai veroluokkaan II

Veroluokkaan I ilmoitetaan mm. kotitalouksille, julkiselle hallinnolle, palveluille ym. toimitettu sähkö.

Veroluokkaan II ilmoitetaan teollisuudelle toimitettu sähkö, joka voidaan sinne toimitettaessa erikseen mitata. Teollisuudella tarkoitetaan mineraalien kaivuuta sekä tavaran valmistusta ja jalostusta teollisesti. Teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen kuulumattoman tukitoiminnon harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantoon. Teollisuuteen rinnastetaan myös ammattimainen kasvihuoneviljely.

Konesaleissa kulutettu sähkö

Konesaleissa kulutetusta sähköstä suoritetaan 1.4.2014 alkaen veroluokan II mukaista sähköveroa. Konesalilla tarkoitetaan kokonaisteholtaan yli 5 MW laitetilaa, jossa yritys harjoittaa tietopalvelutoimintaa, tietojenkäsittelyä, palvelintilan vuokrausta ja siihen liittyviä palveluja pääasiallisena elinkeinotoimintanaan.

Sähköntuottaja

Tuotetun sähkön kokonaismäärä

Tuotetun kokonaisenergian määrä ilmoitetaan kilowattitunteina. Määrästä ei ole vähennetty verottomia tai verollisia luovutuksia eikä myöskään voimalaitoksen omakäyttölaitteissa käytettyä sähköä.

Verottomasti hankittu sähkö

Verottomasti voimalaitoksen verkkoon hankittu sähkö.

Verokausi                           

Vanhat verokaudet               

Veroilmoituksessa vanhoja verokausia käytetään pääsääntöisesti vain jälkikäteen mittareista luetuista ja tuona ajanjaksona toimitetuista sähköistä veroja maksettaessa. Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 6 §:n 2 momentin (muutos 1058/2006) mukaan vero suoritetaan toimitusajankohtana voimassa olevan veron mukaisena.

Verollinen määrä

I ja II veroluokan tarkoituksiin luovutetun tai itse käytetyn sähkön määrä ilmoitetaan kilowattitunteina.

Muu kuin verkonhaltija

Verollinen määrä

Toisesta jäsenvaltiosta vastaanotetun tai unionin ulkopuolelta maahantuodun sähkön määrä ilmoitetaan kilowattitunteina.

Energiavero ja huoltovarmuusmaksu

Kannettavan energiaveron ja huoltovarmuusmaksun määrä ilmoitetaan veroluokan mukaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon mukaisesti. Määrät ilmoitetaan sentin tarkkuudella

Veron määrä yhteensä ennen vähennyksiä (ilmoitetaan euroina, katkaisemalla sentin tarkkuuteen)

Kannettavan energiaveron ja huoltovarmuusmaksun määrät erikseen yhteenlaskettuina.

Vähennys verosta (sähköntuottaja täyttää)

(ilmoitetaan euroina, katkaisemalla sentin tarkkuuteen)

Sähköntuottajalla on oikeus tehdä veroilmoituksessaan aiemmin aiheettomasti ilmoitettua ja maksettua veroa ja huoltovarmuusmaksua vastaava vähennys. Vähennys voi olla enintään maksettavan veron ja huoltovarmuusmaksun suuruinen. Vähennys on tehtävä kolmen vuoden kuluessa sitä verokautta seuraavan vuoden alusta, jolloin veroa ilmoitettiin aiheettomasti.

Verovelvollisen kirjanpitoaineistosta tulee selvitä yksilöidysti jokainen verosta tehty vähennys ja sen peruste.

Maksettava määrä

Energiavero ja huoltovarmuusmaksu yhteensä ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä, jolloin ilmoitus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön / verovelvollisen allekirjoitus.

Veroilmoituksen täyttäjän / vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot.