Osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut 2017

Täyttöohje koskee sekä tietuekuvausta (VSOSLAIE) että lomaketta 7851.

Sisällys

Yleistä  
 Vuosi-ilmoituksen antaminen 
 Vuosi-ilmoituksen korjaaminen 
Osakaslainan antaja 
Vuonna 2017 annettu osakaslaina (TVL 53a §) 

 Osakaslainan saajan henkilö- tai Y-tunnus ja nimi 
 Osakaslainan määrä 
 Osuus osakkeista tai äänimäärästä 
Vuonna 2017 takaisin maksettu osakaslaina (TVL 54c §) 
 Osakaslainan takaisinmaksajan henkilö- tai Y- tunnus ja nimi 
 Takaisinmaksun määrä

Yleistä

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Vuosi-ilmoitus on annettava 26.2.2018 mennessä. Jos ilmoituksen antamisen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa ”Vuosi-ilmoitusten korjaaminen”. Ohje löytyy www.vero.fi > Lomakkeet > Vuosi-ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet.

Osakaslainan antaja

Jos tiedot annetaan sähköisesti, osakaslainan antaneesta osakeyhtiöstä ilmoitetaan Y-tunnus. Jos tiedot annetaan paperilomakkeella, osakaslainan antaneesta osakeyhtiöstä ilmoitetaan nimi ja Y-tunnus, lisätietoja antavan henkilön nimi ja puhelinnumero sekä vuosi-ilmoituksen antopäivä.

TVL 53 a §:n osakaslainasäännös soveltuu myös ulkomaisesta osakeyhtiöstä saatuun osakaslainaan. Tämä tarkoittaa sitä, että myös ulkomaisesta yhtiöstä saatu rahalaina on veronalaista pääomatuloa TVL 53 a §:n edellytysten täyttyessä. Tuloksi luetun osakaslainan takaisinmaksu viiden vuoden kuluessa lainan nostamisesta oikeuttaa pääomatuloista tehtävään vähennykseen TVL 54c §:n nojalla.

Vuonna 2017 annettu osakaslaina (TVL 53a §)

Kun tiedot annetaan sähköisesti, suorituslaji on Annettu osakaslaina (1).

Osakeyhtiön on ilmoitettava vuosi-ilmoituksella ne rahalainat, jotka ovat olleet maksamatta 31.12.2017, jotka osakas tai hänen perheenjäsenensä on saanut osakeyhtiöltä 1.1. - 31.12.2017. Perheenjäseniä ovat osakkaan puoliso ja alaikäiset lapset. Jos lainoja on nostettu useampana vuonna, niiden kokonaissaldoa ei ilmoiteta, vaan vuonna 2017 nostetun uuden lainan määrä ilmoitetaan.

Rahalainat on ilmoitettava, jos osakas tai hänen perheenjäsenensä tai he yhdessä omistavat suoraan tai välillisesti vähintään 10 % yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Laina on osakkaan tai perheenjäsenen veronalaista pääomatuloa. Pääomatulona verotetaan ainoastaan nostetut lainat. Pääomatulona verotettavaa osakaslainaa ei siis synny pelkän lainapäätöksen perusteella.

Osakaslainan saajan henkilö- tai Y-tunnus ja nimi

Kohdassa ilmoitetaan vain luonnolliselle henkilölle annetut osakaslainat. Lainan saaja voi olla osakeyhtiön osakas, osakkaan puoliso tai alaikäinen lapsi.

Lainansaajasta ilmoitetaan henkilötunnus ja nimi. Henkilötunnuksen sijasta voidaan ilmoittaa Y-tunnus, jos luonnollisella henkilöllä sellainen on.

Osakaslainan määrä

Kohdassa ilmoitetaan lainansaajakohtaisesti vuonna 2017 nostettujen lainojen yhteismäärä, joka on edelleen maksamatta 31.12.2017. Jos alkuvuodesta nostettua lainaa on jo lyhennetty ennen vuoden loppua, tätä muutosta ei tarvitse ilmoittaa, vain vuoden viimeisenä päivänä maksamatta oleva määrä.

Jos osakaslaina maksetaan ulkomaan rahana, se on muunnettava euroiksi maksettaessa voimassa olevan Euroopan keskuspankin julkaiseman valuuttakurssin mukaan.

Osuus osakkeista tai äänimäärästä

Kohtaan merkitään omistus- tai äänimääräosuus, jos jompikumpi näistä on yhteensä vähintään 10 %.

Osuudet osakkeista ja äänimäärästä merkitään prosentteina kahden desimaalin tarkkuudella 31.12.2017 tilanteen mukaan.

Välillinen omistus- tai äänivaltaosuus lasketaan suhteellisesti siten, että jos esimerkiksi perhe omistaa 50 % yhtiön A osakkeista ja yhtiö A puolestaan omistaa 20 % yhtiön B osakkeista, perheen katsotaan omistavan välillisesti 10 % (50 % x 20 %) B:stä.

Lainan saajan ei tarvitse omistaa lainkaan yhtiön osakkeita, jos perheenjäsenten omistus- tai äänimääräosuus on vähintään 10 %.

Vuonna 2017 takaisin maksettu osakaslaina (TVL 54c §)

Kun tiedot annetaan sähköisesti, suorituslaji on Takaisinmaksettu osakaslaina (2).

Lainan saaja voi vähentää tuloksi luetusta osakaslainasta takaisin maksamansa määrän pääomatuloistaan tulonhankkimismenoina, jos maksu on suoritettu viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisvuoden jälkeen. Esimerkiksi laina, joka on luettu tuloksi vuoden 2012 verotuksessa, voidaan vähentää viimeistään vuonna 2017.

Takaisin maksettu määrä voidaan vähentää, vaikka lainansaajalla tai hänen perheenjäsenellään tai heillä yhdessä ei enää maksuvuonna olisikaan vähintään 10 %:n omistus- tai äänivaltaosuutta lainan antaneesta yhtiöstä. Vähentämisen edellytykseksi riittää, että laina on aikaisemmin verotettu lainansaajan pääomatulona.

Vuonna 2017 takaisinmaksettuja osakaslainoja ilmoitettaessa on AINA ilmoitettava minkä nostovuoden lainasta on kysymys. Vähennyskelpoisia takaisinmaksuja ovat vain pääomatulona verotetut osakaslainojen nostot vuosilta 2012 - 2016. Jos muuta ei esitetä, lainat katsotaan lyhennetyiksi vanhimmasta alkaen.

Osakaslainan takaisinmaksajan henkilö- tai Y- tunnus ja nimi

Osakaslainaa takaisin maksaneesta luonnollisesta henkilöstä ilmoitetaan henkilötunnus ja nimi. Henkilötunnuksen sijasta voidaan ilmoittaa Y-tunnus, jos luonnollisella henkilöllä sellainen on.

Takaisinmaksun määrä

Kohdassa ilmoitetaan takaisinmaksajakohtaisesti vuosina 2012 - 2016 verotuksessa pääomatuloksi luettujen lainojen takaisinmaksun määrä. Lisäksi ilmoitetaan vuosi, jolloin takaisinmaksettu määrä on luettu pääomatuloksi (2012 - 2016). Takaisinmaksun tulee olla suoritettu ajalla 1.1.2017 - 31.12.2017.