Osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut 2019

Täyttöohje koskee tiedostona annettavaa ilmoitusta (VSOSLAIE), verkkolomaketta sekä lomaketta 7851.

Sisällys

Yleistä  
 Vuosi-ilmoituksen antaminen 
 Vuosi-ilmoituksen korjaaminen 
Osakaslainan antaja 
Vuonna 2019 annettu osakaslaina (TVL 53a §) 

 Osakaslainan saajan henkilötunnus ja nimi 
 Osakaslainan määrä 
Vuonna 2019 takaisin maksettu osakaslaina (TVL 54c §) 
 Osakaslainan takaisinmaksajan henkilötunnus ja nimi 
 Takaisinmaksun määrä

Yleistä

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Vuosi-ilmoitus on annettava 24.2.2020 mennessä. Jos ilmoituksen antamisen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen.

Osakaslainan antaja

Jos tiedot annetaan sähköisesti, osakaslainan antaneesta osakeyhtiöstä ilmoitetaan Y-tunnus. Jos tiedot annetaan paperilomakkeella, osakaslainan antaneesta osakeyhtiöstä ilmoitetaan nimi ja Y-tunnus, lisätietoja antavan henkilön nimi ja puhelinnumero sekä vuosi-ilmoituksen antopäivä.

TVL 53 a §:n osakaslainasäännös soveltuu myös ulkomaisesta osakeyhtiöstä saatuun osakaslainaan. Tämä tarkoittaa sitä, että myös ulkomaisesta yhtiöstä saatu rahalaina on veronalaista pääomatuloa TVL 53 a §:n edellytysten täyttyessä. Tuloksi luetun osakaslainan takaisinmaksu viiden vuoden kuluessa lainan nostamisesta oikeuttaa pääomatuloista tehtävään vähennykseen TVL 54c §:n nojalla.

Vuonna 2019 annettu osakaslaina (TVL 53a §)

Kun tiedot annetaan sähköisesti, suorituslaji on Annettu osakaslaina (1).

Osakeyhtiön on ilmoitettava vuosi-ilmoituksella ne rahalainat, jotka ovat olleet maksamatta 31.12.2019, jotka osakas tai hänen perheenjäsenensä on saanut osakeyhtiöltä 1.1. - 31.12.2019. Perheenjäseniä ovat osakkaan puoliso ja alaikäiset lapset. Jos lainoja on nostettu useampana vuonna, niiden kokonaissaldoa ei ilmoiteta, vaan vuonna 2019 nostetun uuden lainan määrä ilmoitetaan.

Rahalainat on ilmoitettava, jos osakas tai hänen perheenjäsenensä tai he yhdessä omistavat suoraan tai välillisesti vähintään 10 % yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä vuoden lopussa.

Välillinen omistus- tai äänivaltaosuus lasketaan suhteellisesti siten, että jos esimerkiksi perhe omistaa 50 % yhtiön A osakkeista ja yhtiö A puolestaan omistaa 20 % yhtiön B osakkeista, perheen katsotaan omistavan välillisesti 10 % (50 % x 20 %) B:stä.

Lainan saajan ei tarvitse omistaa lainkaan yhtiön osakkeita, jos perheenjäsenten omistus- tai äänimääräosuus on vähintään 10 %.

Laina on osakkaan tai perheenjäsenen veronalaista pääomatuloa. Pääomatulona verotetaan ainoastaan nostetut lainat. Pääomatulona verotettavaa osakaslainaa ei siis synny pelkän lainapäätöksen perusteella.

Osakaslainan saajan henkilötunnus ja nimi

Kohdassa ilmoitetaan vain luonnolliselle henkilölle annetut osakaslainat. Lainan saaja voi olla osakeyhtiön osakas, osakkaan puoliso tai alaikäinen lapsi. Lainansaajasta ilmoitetaan henkilötunnus ja nimi.

Osakaslainan määrä

Kohdassa ilmoitetaan lainansaajakohtaisesti vuonna 2019 nostettujen lainojen yhteismäärä, joka on edelleen maksamatta 31.12.2019. Jos alkuvuodesta nostettua lainaa on jo lyhennetty ennen vuoden loppua, tätä muutosta ei tarvitse ilmoittaa, vain vuoden viimeisenä päivänä maksamatta oleva määrä.

Mikäli sama henkilö on nostanut osakaslainaa useamman kerran vuoden aikana, nostot tulee laskea yhteensä ja ilmoittaa yhdelle henkilölle vain yksi uusi osakaslainan nosto vuodelle 2019 eli vuoden viimeisenä päivänä takaisinmaksamatta olevien vuonna 2019 nostettujen osakaslainojen summa. Summa verotetaan henkilön pääomatulona.

Jos osakaslaina maksetaan ulkomaan rahana, se on muunnettava euroiksi maksettaessa voimassa olevan Euroopan keskuspankin julkaiseman valuuttakurssin mukaan.

Vuonna 2019 takaisin maksettu osakaslaina (TVL 54c §)

Kun tiedot annetaan sähköisesti, suorituslaji on Takaisinmaksettu osakaslaina (2).

Lainan saaja voi vähentää tuloksi luetusta osakaslainasta takaisin maksamansa määrän pääomatuloistaan tulonhankkimismenoina, jos maksu on suoritettu viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisvuoden jälkeen. Esimerkiksi laina, joka on luettu tuloksi vuoden 2014 verotuksessa, voidaan vähentää viimeistään vuonna 2019. Kuolinpesä ei voi saada vähennystä kuolinvuoden jälkeen.

Takaisin maksettu määrä voidaan vähentää, vaikka lainansaajalla tai hänen perheenjäsenellään tai heillä yhdessä ei enää maksuvuonna olisikaan vähintään 10 %:n omistus- tai äänivaltaosuutta lainan antaneesta yhtiöstä. Vähentämisen edellytykseksi riittää, että laina on aikaisemmin verotettu lainansaajan pääomatulona.

Vuonna 2019 takaisinmaksettuja osakaslainoja ilmoitettaessa on AINA ilmoitettava minkä nostovuoden lainasta on kysymys. Vähennyskelpoisia takaisinmaksuja ovat vain pääomatulona verotetut osakaslainojen nostot vuosilta 2014 - 2018. Jos muuta ei esitetä, lainat katsotaan lyhennetyiksi vanhimmasta alkaen. Maksettaessa takaisin ennen vuotta 2014 nostettuja osakaslainoja vuosi-ilmoitusta ei tarvitse antaa, koska ne eivät oikeuta vähennykseen verotuksessa.

Osakaslainan takaisinmaksajan henkilötunnus ja nimi

Osakaslainaa takaisin maksaneesta luonnollisesta henkilöstä ilmoitetaan henkilötunnus ja nimi.

Takaisinmaksun määrä

Kohdassa ilmoitetaan takaisinmaksajakohtaisesti vuosina 2014 - 2018 verotuksessa pääomatuloksi luettujen lainojen takaisinmaksun määrä. Lisäksi ilmoitetaan vuosi, jolloin takaisinmaksettu määrä on luettu pääomatuloksi (2014 - 2018). Takaisinmaksun tulee olla suoritettu ajalla 1.1.2019 - 31.12.2019.