Nestemäisten polttoaineiden veroilmoitus – Valtuutettu varastonpitäjä, täyttöohje

VEROH 1405

Valtuutetun varastonpitäjän on annettava veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan kuukauden 18. päivänä (valmisteverotuslaki 31 § 1 mom.). Valtuutetun varastonpitäjän on maksettava verokaudelta suoritettava valmistevero viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 27. päivänä. Jos määräpäivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, valmisteveron saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen (valmisteverotuslaki 46 § 1 mom.).

Jos verovelvollinen ei ole saanut verotuspäätöstä tiedoksi ennen maksun määräajan päättymistä, valmistevero on suoritettava veroilmoituksen tai verovelvollisen kirjanpidon mukaisena (valmisteverotuslaki 46 § 3 mom.).

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen

Verohallinto
valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Verovelvollisen nimi

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi tai luonnollisen henkilön nimi.

Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite

Osoite, johon verovelvollinen haluaa verotuspäätöksen toimitettavan. Postitse lähetettävät lisätietopyynnöt toimitetaan tähän samaan osoitteeseen.

Verokausi

Verokausi, jolta ilmoitus annetaan. Valtuutetun varastonpitäjän verokausi on kalenterikuukausi. Voidaan ilmoittaa esim. 3/14 tai maaliskuu -14.

Y-tunnus / henkilötunnus

Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus, ilmoitetaan muodossa 1234567-8.  Jos valtuutetun varastonpitäjän lupa on myönnetty luonnolliselle henkilölle, eikä yritykselle, ilmoitetaan tässä kohdassa henkilötunnus.

Valmisteverotustunnus tai yhteisilmoitustunnus

Veroilmoituksen yksilöivä, Verohallinnon antama tunnus. Tunnus on merkitty valtuutetun varastonpitäjän lupapäätökseen tummennettuna.

Asiakkaan viite

Verovelvollinen ilmoittaa halutessaan oman viitteensä.

Verovelvollisen kotivaltio, jos muu kuin Suomi

Ulkomainen yritys tai henkilö ilmoittaa tässä kohdassa kotivaltionsa. Kotivaltiota ei ilmoiteta jos veroilmoittamisessa käytetään suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta.

Ei ilmoitettavaa                   

Tähän kohtaan merkitään rasti, jos verovelvollisella ei ole verokaudelta ilmoitettavia verollisia tai verottomia tuotemääriä eikä vähennyksiä veroista.

Verolliset määrät

Ilmoitetaan tuoteryhmittäin Verollinen määrä –sarakkeessa.

Ilmoitetaan yhteenlaskettuna valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta verokauden aikana verolliseen kulutukseen luovuttama polttoaine sekä valtuutetun varastonpitäjän omaan verolliseen kulutukseen verokauden aikana ottama polttoaine. Määrä ilmoitetaan normaalilitroina tai kiloina (raskas polttoöljy, nestekaasu) tuoteryhmittäin.

Verottomat määrät

Ilmoitetataan tuoteryhmittäin Veroton määrä –sarakkeessa, kunkin verottomuuden kohdalla olevan koodin lokerossa.

Verokauden aikana tapahtuneet verottomat luovutukset verottomasta varastosta ilmoitetaan täysinä litroina tai kiloina asianomaisen koodin lokerossa.

Verottomuuden perusteet ja koodien selitykset:

Lain nimi ja verottomuuspykälä

Koodi

Selitys

Valmisteverotuslaki (182/2010)

 

 

17 § 1 mom

171a

Siirrot väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä

17 § 1 mom

 

 

171b

Tullivarastointi / vientimenettely

tuotteet, jotka asetetaan tullikoodeksin 98 artiklassa tarkoitettuun tullivarastointimenettelyyn tai 161 artiklassa tarkoitettuun vientimenettelyyn

9 §

9H1

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtunut tuotteiden täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen, kun tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut tuotteiden luonteesta johtuvan syyn vuoksi (esim. vanhentumisen tai haihtumisen vuoksi) tai ylivoimaisen esteen tai ennalta arvaamattoman tapahtuman (esim. tulipalo, rikkoutuminen) seurauksena.

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien tuotteiden viranomaisen luvalla tapahtunut hävittäminen. Hävittämisen on tapahduttava viranomaisen valvonnassa tai muutoin hyväksyttävällä tavalla.

19 §

190

Muonitus

Viranomaisen määräämillä ehdoilla ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla, myös Suomen tullialueella olevalla, vesi- tai ilma-aluksella myytäviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut tuotteet

18 §

180

Vapautukset valmisteverosta

Tuotteiden luovutus diplomaateille, kv-järjestöille tai muille 18 §:ssä mainituille käytettäväksi verottomaan tarkoitukseen.

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994)

 

 

Valmisteverottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia ovat polttoaineet, jotka

9 § 1 kohta

91

…myydään, luovutetaan tai maahantuodaan valtion varmuusvarastoon

9 § 2 kohta

92

…käytetään energianlähteenä öljynjalostusprosessissa

9 § 3 kohta

93

…käytetään teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa

9 § 4 kohta

94

…käytetään nestemäisistä polttoaineista annetun asetuksen 6a§:ssä tarkoitetuissa aluksissa

9 § 5 kohta

95

…käytetään sähköntuotannossa ja erillisen sähköntuotannon ylösajossa, alasajossa tai tuotantovalmiuden ylläpitämisessä, lukuun ottamatta polttoaineita, jotka käytetään sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 5 §:n 2 momentissa mainittuun tarkoitukseen

9 § 6 kohta

96a

…on toimitettu ilmailukäyttöön (lentopetroli), on toimitettu ilmailukäyttöön puolustusvoimille (lentobensiini)

Polttoainevero ja huoltovarmuusmaksu

Kunkin tuoteryhmän energiasisältövero, hiilidioksidivero ja huoltovarmuusmaksu ilmoitetaan euroina, sentin tarkkuudella.

Verojen määrät yhteensä ennen vähennyksiä

Yhteissummat energiasisältöveron, hiilidioksidiveron ja huoltovarmuusmaksun määristä euroina sentin tarkkuudella.

Direktiivin minimiverotasojen varmennus

Mikäli moottoribensiiniä tai dieselöljyä korvaavana tuotteena luovutetaan kulutukseen polttoainetta tai polttoaineseosta joka ei täytä direktiivin minimiverotasoa, on seoksesta kannettava vähintään minimiveron mukainen vero. Moottoribensiinillä minimi vero on 35,90 senttiä litralta ja dieselöljyllä 33,00 senttiä litralta. Ilmoitettaessa kyseinen jaetaan se energiasisältöveroksi ja huoltovarmuusmaksuksi. Moottoribensiinillä vero on 35,22 senttiä litralta ja maksu 0,68 senttiä litralta ja dieselöljyltä vero 32,65 ja maksu 0,35 senttiä litralta.

Vähennykset

Vähennykset ilmoitetaan lomakkeen lopussa. Vähennykset ilmoitetaan verolajeittain, eli eriteltynä energiasisältöveroon, hiilidioksidiveroon ja huoltovarmuusmaksuun. Vähennykset ilmoitetaan euroina, sentin tarkkuudella.

Varastoon palautetut tuotteet (lomakkeen koodi 16P1)

Valtuutettu varastonpitäjä voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta saman verokauden aikana verottomaan varastoon palautetuista tuotteista suoritetun tai suoritettavan valmisteveron. Vähennystä ei voi tehdä täydellisesti tuhoutuneista tai lopullisesti menetetyistä tuotteista, kun tuhoutuminen tai menettäminen johtuu tuotteen luonteesta johtuvasta syystä (esim. vanhentumisesta tai haihtumisesta).

Täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt tuotteet (lomakkeen koodi 16H2)

Valtuutettu varastonpitäjä voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta myös veron, joka on suoritettu tai suoritettava kulutukseen luovutetuista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt ennalta arvaamattoman tapahtuman tai ylivoimaisen esteen vuoksi. Vähennystä ei voi tehdä, jos tuhoutuminen tai menettäminen on johtunut tuotteiden luonteesta. Täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen tulee voida näyttää toteen. Tuotteet, joista tehdään vähennys, on hävitettävä viranomaisen valvonnassa tai sen hyväksymällä tavalla.

Edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneet vähennykset (lomakkeen koodi 16K3)

Jos vähennystä ei voida tehdä täysimääräisenä verokaudelta suoritettavaa veroa laskettaessa, voi vähentämättä jääneen määrän vähentää kuluvan vuoden seuraavilta tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta tehtävissä ilmoituksissa.

(Verosta tehtävät vähennykset, Valmisteverotuslaki 16 §).

Tiedot edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneistä vähennyksistä löytyvät edellisten verokausien verotuspäätöksistä.

Hiilivetyjen talteenotto sekä verottomassa varastossa että jakeluasemalla (lomakkeen koodi 6A1)

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 6a §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan mukaan valtuutetulla varastonpitäjällä on oikeus vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta asianomaisen verokauden aikana moottoribensiinistä talteenotetuista hiilivedyistä verolliseen ja huoltovarmuusmaksun alaiseen kulutukseen luovutuksen perusteella suoritettava valmistevero ja huoltovarmuusmaksu, joiden määrä on tuoteryhmän 10 mukainen. Vähennysoikeuden edellytyksenä on, että talteen otetut hiilivedyt nesteytetään bensiiniksi verottomassa varastossa. Vähennyksen on oikeutettu tekemään se valtuutettu varastonpitäjä, jonka verottomasta varastosta bensiini on luovutettu kulutukseen.

Vähennykseen oikeuttavien hiilivetyjen määrä on moottoribensiinin määrästä 0,14 tilavuusprosenttia, jos bensiinistä vapautuvat hiilivedyt otetaan talteen sekä verottomassa varastossa että jakeluasemalla.

Hiilivetyjen talteenotto vain verottomassa varastossa (lomakkeen koodi 6A2)

Jos hiilivedyt otetaan talteen vain verottomassa varastossa, on palautuksen peruste 0,07 % kulutukseen luovutetusta määrästä.

(Esim. kulutukseen luovutettu määrä 1.000.000 l ja hiilivedyt talteenotettu vain verottomassa varastossa, josta 0,07 % = 700 l x vero 62,7 snt/l = 438,90 €

Huom! Vaikka veroilmoituksella vähennyksiä ei eritellä tuotteittain / tuoteryhmittäin, eikä tuotteiden määriä ilmoiteta, on näiden tietojen kuitenkin selvittävä verovelvollisen kirjanpidosta. Verovelvollisen kirjanpitoaineistosta tulee selvitä yksilöidysti jokainen verosta tehty vähennys ja sen peruste.

Vähennykset yhteensä

Vähennysten yhteismäärä ilmoitetaan verolajeittain euroina sentin tarkkuudella.

Maksettava määrä

Polttoaineveron energiasisältöveron, hiilidioksidiveron ja huoltovarmuusmaksun yhteenlaskettu määrä euroina sentin tarkkuudella.

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä, jolloin ilmoitus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön / verovelvollisen allekirjoitus. 

Veroilmoituksen täyttäjän / vastuuhenkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite

Merkitään verovelvollisen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite