Nestemäisten polttoaineiden veroilmoitus – Rekisteröity vastaanottaja, veroedustaja, väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja ja rekisteröimätön verovelvollinen, täyttöohje

Rekisteröity vastaanottaja, veroedustaja, väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja ja rekisteröimätön verovelvollinen

VEROH 1408

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Rekisteröity vastaanottaja

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle viranomainen on myöntänyt oikeuden ansiotoiminnassaan vastaanottaa valmisteveronalaisia tuotteita toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä (valmisteverotuslaki 6 §:n 7 kohta). Rekisteröity vastaanottaja ei saa varastoida eikä lähettää tuotteita väliaikaisesti verottomina (valmisteverotuslaki 52 §).

Se, joka on hankkinut valmisteveron alaisia tuotteita verottomaan tarkoitukseen, on velvollinen suorittamaan tuotteista valmisteveron, jos tuotteet on käytetty muuhun kuin verottomaan tarkoitukseen (valmisteverotuslaki 13 §). Vero määrätään verokauden aikana verolliseen tarkoitukseen käytetyistä tuotteista. Verotuksessa sovelletaan rekisteröityä vastanottajaa koskevia säännöksiä (valmisteverotuslaki 13 §:n 1 mom. ja 15 §:n 3 mom.).

Veroedustaja

Suomeen sijoittautunut henkilö, jonka etämyyjä on nimennyt ja jolle viranomainen on myöntänyt oikeuden suorittaa valmisteverot etämyyjän puolesta Suomessa vastaanotetuista tuotteista (valmisteverotuslaki 6 §:n 13 kohta).

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle viranomainen on myöntänyt oikeuden ansiotoiminnassaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä vastaanottaa tietyn määrän valmisteveron alaisia tuotteita, jotka tietty lähettäjä tiettynä ajankohtana lähettää toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta

Rekisteröimätön verovelvollinen

Muu verovelvollinen kuin verokausi-ilmoittaja. (Verokausi-ilmoittajalla tarkoitetaan valtuutettua varastonpitäjää, rekisteröityä vastaanottajaa, veroedustajaa sekä niitä verovelvollisia, joihin asianomaisen valmisteverolain tai muun lain mukaan sovelletaan rekisteröityä elinkeinonharjoittajaa koskevia säännöksiä).

Rekisteröimätön verovelvollinen on muun muassa henkilö, joka poistaa tai jonka puolesta valmisteveron alaiset tuotteet poistetaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä sekä henkilö, joka valmistaa tai jalostaa valmisteveron alaisia tuotteita muualla kuin verottomassa varastossa. Rekisteröimättömän verovelvollisen veroilmoituksen antaa myös henkilö, joka on hankkinut toisessa jäsenmaassa jo verotettuja tuotteita ja pitää tuotteita hallussaan kaupallisessa tarkoituksessa Suomessa niiden täällä tapahtuvaa luovuttamista tai käyttöä varten (ks. esim. valmisteverotuslaki 12 § ja 9 luku).

Muulla verovelvollisella tarkoitetaan myös esimerkiksi yksityishenkilöä, joka tekee etäoston tai vastaanottaa lahjalähetyksen, joka sisältää sallittua enemmän valmisteveron alaisia tuotteita.

Veroilmoituksen antaminen ja veron maksaminen

Rekisteröidyn vastaanottajan ja veroedustajan on annettava veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan kuukauden 18. päivänä (valmisteverotuslaki 31 § 1 mom.). Rekisteröidyn vastaanottajan ja veroedustajan on maksettava verokaudelta suoritettava valmistevero viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 27. päivänä. Jos määräpäivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, valmisteveron saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen (valmisteverotuslaki 46 § 1 mom.)

Muun verovelvollisen on annettava veroilmoitus neljän arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet on vastaanotettu tai veron suorittamisvelvollisuus on muutoin syntynyt tämä päivä mukaan luettuna. Arkipäiväksi ei katsota arkilauantaita. (valmisteverotuslaki 31 § 2 mom.). Vero on tällöin maksettava kymmenen arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet on vastaanotettu tai veron suorittamisvelvollisuus on muutoin syntynyt (valmisteverotuslaki 46 § 2 mom.). Jos verovelvollinen ei ole saanut verotuspäätöstä tiedoksi ennen maksun määräajan päättymistä, valmistevero on suoritettava veroilmoituksen tai verovelvollisen kirjanpidon mukaisena (valmisteverotuslaki 46 § 3 mom.) 

Verovelvollisen nimi

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi tai luonnollisen henkilön nimi.

Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite

Osoite, johon verovelvollinen haluaa verotuspäätöksen toimitettavan. Postitse lähetettävät lisätietopyynnöt toimitetaan tähän samaan osoitteeseen.

Verokausi (rekisteröity vastaanottaja tai veroedustaja täyttää)

Verokausi, jolta ilmoitus annetaan. Rekisteröidyn vastaanottajan tai veroedustajan verokausi on kalenterikuukausi. Voidaan ilmoittaa esim. 1/14 tai tammikuu -14.

(Muut merkitsevät tuotteiden vastaanottopäivän.)

Tuotteiden vastaanottopvm (väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja ja rekisteröimätön verovelvollinen täyttää)

Päivä jolloin tuotteet on vastaanotettu Suomessa.

Vakuuden viitenumero

Väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanottajan tai rekisteröimättömän verovelvollisen asettaman vakuuden viitenumero

Valmisteverotustunnus

Veroilmoituksen yksilöivät tunnukset on merkitty rekisteröidyn vastaanottajan tai veroedustajan lupapäätökseen tummennettuina.

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja merkitsee tähän kohtaan saamansa kertaluontoisen valmisteveronumeron.

Y-tunnus / Henkilötunnus

Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus (ilmoitetaan muodossa 1234567-8) tai henkilön henkilötunnus.

Asiakkaan viite

Verovelvollinen ilmoittaa halutessaan oman viitteensä.

Verovelvollisen kotivaltio, jos muu kuin Suomi

Ulkomainen yritys tai henkilö ilmoittaa tässä kohdassa kotivaltionsa. Kotivaltiota ei ilmoiteta jos veroilmoittamisessa käytetään suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta.

Kauppalaskun numero       

Ilmoitetaan vähintään yhden kauppalaskun numero, johon veroilmoitus liittyy.  Kauppalaskun numeron ilmoittaminen koskee vain väliaikaisesti rekisteröityä vastaanottajaa ja rekisteröimätöntä verovelvollista.

Tullausnumero

Tullin maahantuonnin yhteydessä antama tullausnumero.

Ei ilmoitettavaa

Tähän kohtaan merkitään rasti, jos verovelvollisella ei ole verokaudelta ilmoitettavia verollisia tai verottomia tuotemääriä eikä vähennyksiä veroista.

Verolliset määrät

Määrät ilmoitetaan tuoteryhmittäin Verollinen määrä –sarakkeessa.

Polttoaineen määrä normaalilitroina tai kiloina (raskas polttoöljy, nestekaasu), jotka verokauden  / vastaanottopäivän aikana on vastaanotettu toisesta jäsenmaasta, unionin ulkopuolelta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta.

Verottomat määrät

Määrät ilmoitetaan tuoteryhmittäin Veroton määrä –sarakkeessa, kunkin verottomuuden kohdalla olevan koodin lokerossa.

Verokauden aikana tapahtuneet verottomat vastaanotot ja tuonnit ilmoitetaan täysinä litroina tai kiloina alla olevien selitysten mukaisesti asianomaisen koodin lokerossa.

Verottomuuden perusteet ja koodien selitykset

Lain nimi ja verottomuuspykälä / Koodi / Selitys

Valmisteverotuslaki 19 § / 190 Muonitus / Viranomaisen määräämillä ehdoilla ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla vesi- tai ilma-aluksella myytäväksi tai kulutettavaksi tarkoitetut tuotteet.

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 9 § 1 kohta / 91 / Valmisteverottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia ovat polttoaineet, jotka ...myydään, luovutetaan tai maahantuodaan valtion varmuusvarastoon

Polttoainevero ja huoltovarmuusmaksu

Kunkin tuoteryhmän energiasisältövero, hiilidioksidivero ja huoltovarmuusmaksu ilmoitetaan euroina, sentin tarkkuudella.

Verojen määrät yhteensä ennen vähennyksiä

Yhteissummat energiasisältöveron, hiilidioksidiveron ja huoltovarmuusmaksun määristä euroina sentin tarkkuudella

Direktiivin minimiverotasojen varmennus

Mikäli moottoribensiiniä tai dieselöljyä korvaavana tuotteena luovutetaan kulutukseen polttoainetta tai polttoaineseosta joka ei täytä direktiivin minimiverotasoa, on seoksesta kannettava vähintään minimiveron mukainen vero. Moottoribensiinillä minimi vero on 35,90 senttiä litralta ja dieselöljyllä 33,00 senttiä litralta. Ilmoitettaessa kyseinen jaetaan se energiasisältöveroksi ja huoltovarmuusmaksuksi. Moottoribensiinillä vero on 35,22 senttiä litralta ja maksu 0,68 senttiä litralta ja dieselöljyltä vero  on 32,65 senttiä litralta ja maksu 0,35 senttiä litralta.

Vähennykset

Vähennykset ilmoitetaan lomakkeen lopussa. Vähennykset ilmoitetaan verolajeittain, eli eriteltynä energiasisältöveroon, hiilidioksidiveroon ja huoltovarmuusmaksuun. Vähennykset ilmoitetaan euroina, sentin tarkkuudella.

Vähennysten perusteet:

Täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt tuotteet (lomakkeen koodi 16H2)

Rekisteröity vastaanottaja voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta veron, joka on suoritettu tai suoritettava kulutukseen luovutetuista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt ennalta arvaamattoman tapahtuman tai ylivoimaisen esteen vuoksi. Vähennystä ei voi tehdä, jos tuhoutuminen tai menettäminen on johtunut tuotteiden luonteesta. Täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen tulee voida näyttää toteen. Tuotteet, joista tehdään vähennys, on hävitettävä viranomaisen valvonnassa tai sen hyväksymällä tavalla.

Edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneet vähennykset (lomakkeen koodi 16K3)

Jos vähennystä ei voida tehdä täysimääräisenä verokaudelta suoritettavaa veroa laskettaessa, voi vähentämättä jääneen määrän vähentää kuluvan vuoden seuraavilta tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta tehtävissä ilmoituksissa.

(Verosta tehtävät vähennykset, Valmisteverotuslaki 16 §).

Tiedot edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneistä vähennyksistä löytyvät edellisten verokausien verotuspäätöksistä.

Huom! Vaikka veroilmoituksella vähennyksiä ei eritellä tuotteittain / tuoteryhmittäin, eikä tuotteiden määriä ilmoiteta, on näiden tietojen kuitenkin selvittävä verovelvollisen kirjanpidosta. Verovelvollisen kirjanpitoaineistosta tulee selvitä yksilöidysti jokainen verosta tehty vähennys ja sen peruste.

Vähennykset yhteensä

Vähennysten yhteismäärä ilmoitetaan verolajeittain, euroina sentin tarkkuudella.

Maksettava määrä

Suoritettavan polttoaineveron energiasisältöveron, hiilidioksidiveron ja huoltovarmuusmaksun yhteenlaskettu määrä euroina sentin tarkkuudella.

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä, jolloin ilmoitus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön / verovelvollisen allekirjoitus.

Veroilmoituksen täyttäjän / vastuuhenkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite

Merkitään verovelvollisen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.