Nestemäisten polttoaineiden, kivihiilen ja maakaasun valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun veronpalautushakemus, täyttöohje

VEROH 1455

Kun veronpalautusta haetaan paperilomakkeella, hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Hakijan nimi

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi tai luonnollisen henkilön nimi.

Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite

Osoite, johon palautuksen hakija haluaa palautuspäätöksen toimitettavan. Postitse lähetettävät lisätietopyynnöt toimitetaan tähän samaan osoitteeseen.

Ajanjakso, jolta veronpalautusta haetaan

Palautusta voi hakea joko koko kalenterivuodelta tai erikseen tammi-kesäkuun ja heinä-joulukuun aikana käytetystä polttoaineesta.

Määräaika palautuksen hakemiselle

Palautusta on haettava kolmen vuoden kuluessa polttoaineen käyttöajanjakson päättymisestä. Hakemus on tehtävä edellä mainitussa määräajassa joko lomaketta VEROH 1455 käyttäen tai Valmisteveroilmoituspalvelussa.

Y-tunnus / henkilötunnus

Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus, ilmoitetaan muodossa 1234567-8, tai luonnollisen henkilön henkilötunnus.

Hakijan viite

Hakija ilmoittaa halutessaan oman viitteensä.

IBAN-tilinumero

Palautuksen hakijan IBAN-muotoinen tilinumero. Pankkitili, jolle hakija haluaa palautuksen maksettavan.

BIC-tunniste

Pankin yksilöivä tunniste.

Tuotantolaitoksen osoite

Sen voimalaitoksen tai teollisen tuotannon laitoksen osoite, jossa polttoainetta on käytetty veronpalautukseen oikeuttavaan käyttötarkoitukseen.

Komission asetuksen (EU) N:o 651/2014, ns. ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiset tiedot (tässä kohdassa kysytyt tiedot eli vaikeuksissa olo, yrityksen koko, tuetun toiminnan sijainti ja palautusta hakevan yrityksen teollisuustoimiala koskevat vain niitä yrityksiä, jotka hakevat yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon hiilidioksidiveron palautusta. Muita palautuksia hakevien toimijoiden ei tarvitse täyttää näitä kohtia.)

Vaikeuksissa olo

Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisten tukien myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, ettei tukea myönnetä taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille. Hakijan tulee vakuuttaa, ettei se ole tämän täyttöohjeen liitteessä 1 tarkoitetuissa vaikeuksissa.

Yrityksen koko

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yritykset) tarkoitetaan lähtökohtaisesti yrityksiä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Jos yrityksen pääomasta/äänimäärästä vähintään 25 prosenttia on yksin tai yhdessä toimivan julkisyhteisön hallussa, yritys katsotaan suuryritykseksi. Pk-yrityksen määritelmä on esitetty esimerkiksi yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen liitteessä 1 sekä mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa K(2003) 1422 lopullinen (EUVL L 124, 20.5.2003).

Tuetun toiminnan sijainti

Täytetään se suuralue jossa yritys sijaitsee (liite 2, jossa vasemmalla palstalla kunnat ja oikealla se suuralue, johon kukin kunta kuuluu). Jos yrityksellä on toimintaa useammalla suuralueella, täytetään se alue, jossa tuki tai suurin osa siitä käytetään.

Palautusta hakevan yrityksen teollisuustoimiala

Katso liitteenä olevasta listasta mikä on yrityksen pääasiallinen teollisuustoimiala ja merkitse vain sen toimialan koodi.

Palautuksen hakeminen

Muu kuin valtuutettu varastonpitäjä tai maakaasun rekisteröity käyttäjä, joka on käyttänyt nestemäisiä polttoaineita, kivihiiltä tai maakaasua sähköntuotannossa tai teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineena, välittömässä ensikäytössä tavaran-valmistuksessa tai energianlähteenä öljynjalostusprosessissa, voi hakea valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun palautusta verollisella hinnalla hankkimastaan polttoaineesta. Lisäksi muu kuin valtuutettu varastonpitäjä tai maakaasun rekisteröity käyttäjä voi hakea hiilidioksidiveron alennusta yhdistetyssä sähkön ja lämmöntuotannossa käytetyn kivihiilen, maakaasun, kevyen polttoöljyn, raskaan polttoöljyn, biopolttoöljyn ja nestekaasun hiilidioksidiverosta.

Palautusta voi saada vain 1.1.2011 jälkeen käytetystä polttoaineesta maksetusta verosta ja hiilidioksidiveron alennusta 1.1.2011 jälkeen suoritetusta hiilidioksidiverosta.

Samalla hakemuksella voi hakea palautusta yhdessä käyttökohteessa kulutetusta polttoainemäärästä. Jos samalla hakijalla on useampia voimalaitoksia tai teollisen tuotannon laitoksia joilla polttoainetta on käytetty veronpalautukseen oikeuttavaan käyttötarkoitukseen, on

kustakin laitoksesta haettava palautusta omalla hakemuksella. Jos taas samalla laitoksella polttoöljyä on käytetty sekä sähköntuotannossa että teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineena taikka välittömässä ensikäytössä tai öljynjalostusprosessissa, haetaan veronpalautus samalla hakemuksella. Hakemuksessa on eriteltävä verottomaan käyttötarkoitukseen käytetty polttoainemäärä käyttökohteessa.

Verottoman käytön määrä

Verottoman käytön määrä ilmoitetaan tuoteryhmittäin eriteltynä ja jaotellaan veron-maksuajankohdan mukaan. Jos hakija ei pysty osoittamaan, minä ajankohtana polttoaineesta on maksettu vero, tulee verottoman käytön määrä merkitä sille ajanjaksolle, jolloin polttoaine on hankittu.

Palautusta laskettaessa polttoaine-erät katsotaan käytetyksi siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu. Palautusta ei makseta polttoainehankintoja suuremmasta määrästä.

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä, jolloin hakemus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön / hakijan allekirjoitus.

Hakemuksen täyttäjän / vastuuhenkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite

Merkitään palautuksen hakijan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Hakemuksen liitteet

Sähköntuotanto

  • Selvitys (esimerkkilaskelma) siitä, miten sähköntuotannossa käytetyt polttoaineet on laskettu. Laskelmasta tulee ilmetä myös kaikkien polttoaineiden käyttömäärät.
  • laskut, kuormakirjat tai muut tositteet hankituista polttoainemääristä.

Teollisen tuotantotoiminnan harjoittaja

  • Teollisen tuotannon prosessikuvaus ja –kaavio tuotannosta
  • selvitys siitä, miten verottomaan tarkoitukseen käytetty polttoainemäärä on laskettu kussakin käyttökohteessa
  • laskut, kuormakirjat tai muut tositteet hankituista polttoainemääristä.

Öljynjalostusprosessi

  • Selvitys siitä, mihin öljynjalostusprosessiin polttoaine on käytetty
  • selvitys siitä, miten verottomaan tarkoitukseen käytetty polttoainemäärä on laskettu kussakin käyttökohteessa
  • laskut, kuormakirjat tai muut tositteet hankituista polttoainemääristä.

Hiilidioksidiveron alennukseen oikeutettu lämmöntuotanto

  • Selvitys (esimerkkilaskelma) siitä, miten alennukseen oikeutetut polttoaineet on laskettu. Laskelmasta tulee ilmetä myös kaikkien polttoaineiden käyttömäärät.
  • laskut, kuormakirjat tai muut tositteet hankituista polttoainemääristä.

Viranomaisen pyynnöstä hakijan on annettava tiedot myös muista palautuksen perusteena olevista asiakirjoista.

Hakemuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä neljän kalenterivuoden ajan palautuksen hakemisesta.

Palautuksen määrä

Palautusta ei makseta, jos palautettava määrä on alle 330 euroa.

Palautuksen määrä on polttoaineen luovutusajankohtana voimassa ollut veron ja huoltovarmuusmaksun määrä.

Euroopan unionin virallinen lehti (L 187/19 26.6.2014)

18. 'vaikeuksissa olevalla yrityksellä' tarkoitetaan yritystä, jonka tapauksessa vähintään yksi seuraavista olosuhteista on olemassa:

a) On kyse yhtiöstä, jonka osakkaiden vastuu on rajattu Qa joka ei ole alle kolme vuotta olemassa ollut pk-yritys, tai kun on kyse kelpoisuudesta riskirahoitustukeen, pk-yritys, jonka toteuttamasta ensimyynnistä markkinoilla on alle seitsemän vuotta ja joka on oikeutettu riskirahoitukseen valitun rahoituksen välittäjän due diligence - prosessin jälkeen), ja joka  on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan  kertyneiden  tappioiden vuoksi. Näin on silloin, kun kertyneiden tappioiden vähentäminen rahastoista Qa kaikista muista yhtiön omiin varoihin tavallisesti luettavista eristä) johtaa negatiiviseen tulokseen, joka on suurempi kuin puolet merkitystä osakepääomasta. Tässä säännöksessä  'yhtiöllä, jonka osakkaiden vastuu on rajattu', tarkoitetaan erityisesti direktiivin 2013/34/EU (1) liitteessä I mainittuja yritysmuotoja, ja 'osakepääoma' sisältää tarvittaessa emissiovoitot.

b) On kyse yhtiöstä, jossa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu Qa joka ei ole alle kolme vuotta olemassa ollut pk-yritys, tai kun on kyse kelpoisuudesta riskirahoitustukeen, pk-yritys, jonka toteuttamasta ensimyynnistä markkinoilla on alle seitsemän vuotta ja joka on oikeutettu riskirahoitukseen valitun rahoituksen välittäjän due diligence -prosessin jälkeen), ja joka on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi. Tässä säännöksessä 'yhtiöllä, jossa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu', tarkoitetaan erityisesti direktiivin 2013/34/EU liitteessä II mainittuja yritysmuotoja.

c) Yritys on asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai täyttää kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yleistäytäntöönpanomenettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä.

d) Yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena.

e) On kyse yrityksestä, joka ei ole pk-yritys, ja kahden viime vuoden ajan:

1) yrityksen velkaantumisaste  on ollut yli 7,5 ja

2) yrityksen käyttökatteen (EBITDA) suhde nettorahoituskuluihin on ollut alle 1,0.

Liitteet: