Lomakkeen 2C yksityiskohtainen täyttöohje, vuosi 2016

Metsätalouden veroilmoituksen antavat metsätaloutta harjoittavat luonnolliset henkilöt, kuolinpesät ja näiden muodostamat verotusyhtymät.

Lue myös lomakkeen 2C painettu täyttöohje. Painetussa täyttöohjeessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • veroilmoituksen palautusajankohta
 • tarvittavat veroilmoituslomakkeet
 • muistiinpanot ja tositteet
 • metsätaloutta yhdessä harjoittavien puolisoiden veroilmoitus.

I Laskelma metsätalouden pääomatulosta

603
604
613
1 Puun myyntitulot

Vuoden 2016 aikana saadut puun myyntitulot eriteltynä

 • kohta 1.1: pystykauppatulot
 • kohta 1.2: hankinta- ja käteiskaupoista saadut tulot
 • kohta 1.3: suoraan kotitalouksille myydyistä poltto- ja joulupuista saadut tulot.

Merkitse rivin loppuun puun myyntitulojen yhteismäärä.

Puun myyntituloa saat, jos myyt omasta metsästäsi

 • tukkeja
 • pylväitä
 • kuitupuuta
 • halkoja
 • pilkkeitä
 • haketta tai muuta metsäenergiapuuta
 • joulupuita, koristehavuja tms.

Puun myyntituloa ovat myös kaikki puukauppaan liittyvät hintalisät (esim. bonukset), jotka olet saanut rahana tai rahanarvoisena etuutena.

Jos olet sopinut puuta ostavan yhtiön kanssa sellaisesta puukaupan rahoituspalvelusta, jossa puunmyyntisaatava siirtyy pankille, on pankin tilillesi maksama puunmyyntisaatavan kauppahinta pystykauppatuloa.

Ilmoita myyntitulot aina ilman arvonlisäveron osuutta. Älä vähennä myyntituloista puun ostajan toimittamaa ennakonpidätystä.

Esimerkki: Metsänomistaja on tehnyt 20.12.2015 metsäyhtiön kanssa metsänhakkuusopimuksen eli pystykaupan. Metsäyhtiö on maksanut kauppasumman tammikuussa 2016. Maksutositteessa summa on eritelty seuraavasti:

Puukauppatulo   10 000 e
Arvonlisävero     + 2 400 e
Ennakonpidätys  - 2 000 e
Maksetaan         10 400 e

Kohtaan 1.1 merkitään pystykauppatuloksi 10 000 euroa. Arvonlisäveron osuus 2 400 euroa merkitään muistiinpanoihin erikseen, ja se lasketaan mukaan kalenterivuoden 2016 arvonlisäverollisiin myynteihin.

605
625
2 Hankintatyön arvo

Merkitse kohdassa 17 laskemasi hankintatyön arvon yhteismäärä puun myyntituloihin kohdistuvaksi vähennykseksi kohtaan 2 rivin loppuun.

Ilmoita kohdassa 2.2 se osa hankintatyön arvosta, joka kohdistuu suoraan kotitalouksille myytyihin poltto- ja joulupuihin. Ilmoita muihin hankinta- ja käteiskauppatuloihin kohdistuva hankintatyön arvo kohdassa 2.1.

Hankintatyön arvo ei voi olla suurempi kuin vastaava puun myyntitulo. Esimerkiksi poltto- ja joulupuiden hankintatyön arvo voi olla enintään niiden myyntitulojen suuruinen.

Kyseessä ei ole hankintatyö, jos hankintakaupalla myydyn puutavaran hakkuun tai kuljetuksen hoitaa ulkopuolinen henkilö tai esimerkiksi metsänhoitoyhdistys. Ilmoita ulkopuolisella teetetystä työstä aiheutuneet menot kohdassa 7.

607
608
609
3 Vakuutus- ja hirvivahinkokorvaukset, metsätalouden tuet

Kohta 3.1: metsätuhon perusteella saadut vakuutuskorvaukset. Älä vähennä vakuutusyhtiön toimittamaa ennakonpidätystä.

Kohta 3.2: hirvivahingoista saadut korvaukset ja muut mahdolliset metsätalouteen kohdistuvat vahingonkorvaukset.

Kohta 3.3: vuoden 2016 aikana tilillesi maksetut metsätaloudet tuet. Myös kestävän metsätalouden rahoituslain perusteella saadut tuet ovat veronalaista metsätalouden pääomatuloa.

Laske rivin loppuun vakuutuskorvausten, hirvivahinkokorvausten ja metsätalouden tukien yhteismäärä.

614 4 Omasta metsästä otettu puutavara

Merkitse omasta metsästä otetun puutavaran arvo käyttökohteen mukaisesti:

 • kohta 4.1: maatalouskäyttö
 • kohta 4.2: elinkeinokäyttö
 • kohta 4.3: yksityiskäyttö.

Ilmoita rivin lopussa näiden arvojen summa.

Liitä muistiinpanoihin selvitys puutavaran käytöstä ja arvosta. Elinkeinokäyttöön otetun puutavaran arvo määritellään käyvän arvon eli hankintakauppahinnan mukaan. Maatalouteen tai yksityiskäyttöön otetun puutavaran arvo lasketaan kantoraha-arvon mukaan.

Myös hakkuuoikeuden vastikkeeton luovutus ilman maapohjaa on kohdassa 4.3 ilmoitettavaa veronalaista omaan käyttöön ottoa, jonka arvo lasketaan kantoraha-arvon mukaan.

Omasta metsästä asuinrakennuksen lämmitykseen otetun polttopuun ja muun tarvepuun arvo on verovapaata, eikä sitä ilmoiteta metsätalouden veroilmoituksella.

Kun omasta metsästä otetaan puutavaraa maatalouden tai elinkeinotoiminnan tuotantorakennusten rakentamiseen ja korjaamiseen, verotuksessa sovelletaan ns. hiljaista kuittausta. Tällä tarkoitetaan, että puutavaran arvoa ei merkitä tuloksi metsätaloudessa, mutta sitä ei myöskään voi vähentää maatalouden tai elinkeinotoiminnan verotuksessa.

615
616
617
5 Metsävähennys ja varaukset

Selvitä metsävähennykseen liittyvät tiedot yksityiskohtaisesti muistiinpanoissa ja kohdissa 18–24.

Kohta 5.1: kohdassa 23 laskettu verovuonna 2016 tehtävän metsävähennyksen määrä.

Kohta 5.2: verovuonna 2016 tehtävän menovarauksen määrä.

Menovarauksen avulla voit siirtää osan verovuonna saaduista metsätalouden pääomatulosta tuloutettavaksi seuraaville vuosille kattamaan menoja, jotka aiheutuvat metsätaloudesta näinä vuosina. Menovaraus voi olla enintään 15 % verovuoden metsätalouden pääomatulosta. Vähennä pääomatulosta ensin mahdollisen hankintatyön arvo sekä metsävähennyksen määrä.

Kohta 5.3: verovuonna 2016 tehtävän tuhovarauksen määrä.

Tuhovarauksen voit tehdä metsätuhon perusteella saamastasi vakuutus- tai vahingonkorvauksesta. Tuhovaraus voi olla enintään tuhoutuneen metsän uudistamismenon suuruinen. Liitä muistiinpanoihin luotettava selvitys näiden uudistamismenojen määrästä.

Laske tekemiesi varausten ja metsävähennyksen yhteismäärä rivin loppuun.

619
620
6 Muut pääomatuloksi luettavat erät

Kohta 6.1: se osa aikaisempina vuosina tehdyistä meno- ja tuhovarauksista, jonka tuloutat verovuonna 2016.

Entisissä Oulun ja Lapin lääneissä sijaitsevien metsien varaukset on tuloutettava varauksen tekovuotta seuraavien kuuden verovuoden aikana. Muualla maassa varaukset on tuloutettava varauksen tekovuotta seuraavien neljän verovuoden aikana. Merkitse jäljellä oleva varauksen määrä kokonaisuudessaan tuloksi viimeistään varauksen käyttöajan viimeisenä vuotena, vaikka vastaavaa määrää metsätalouteen kohdistuvia vuosimenoja ja poistoja ei tuolloin olisikaan.

Tuloutettavan varauksen perusteella ei voi tehdä metsävähennystä tai uutta menovarausta.

Vähennä tuloutettavalla varauksella katettavat menot täysimääräisinä kussakin vähennyskohdassa

Kohta 6.2: sellaiset metsätalouden pääomatuloksi luettavat erät, joita ei merkitä aiempiin kohtiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi aikaisempina verovuosina jo vähennettyihin menoihin kohdistuvat maksuhyvitykset tai -palautukset. 

Laske rivin loppuun kohtien 6.1 ja 6.2 summa.

622
623
624
7 Vuosimenot

Vuosimenoilla tarkoitetaan vuotuisia puun kasvatuksen ja metsätalouden hallinnon menoja mutta ei pitkävaikutteisten investointien hankintamenoja.

Selvitä vuosimenot yksityiskohtaisesti muistiinpanoissa.

Merkitse verovuoden vuosimenot:

 • kohta 7.1: palkkausmenot
 • kohta 7.2: matkakulut
 • kohta 7.3: muut vuosimenot.

Ilmoita rivin lopussa kaikkien vuosimenojen summa

Kohta 7.1: metsätalouteen kohdistuvat palkkausmenot sivukuluineen.

Palkkaa ei voi vähentää, jos se on maksettu puolisolle tai verovuonna enintään 14 vuotta täyttäneelle omalle lapselle.

Muille perheenjäsenille maksetun palkan voit vähentää, jos työstä maksettu korvaus ei ylitä määrää, joka olisi täytynyt maksaa palkatulle vieraalle henkilölle.

Vähentää saa kaikki sellaiset perheen ulkopuolisten työntekijöiden palkkauksesta aiheutuneet kustannukset, jotka kohdistuvat metsätalouteen. Vähennyskelpoisia ovat myös esimerkiksi vakuutusmaksut ja muut palkan sivukulut.

Kohta 7.2: metsätalouden harjoittamiseen kohdistuvat matkakulut.

Liitä muistiinpanoihin selvitys metsätalouden matkakuluista. Oman auton metsätalouskäytöstä on suositeltavaa pitää ajopäiväkirjaa.

Merkitse ajopäiväkirjaan ajon alkamis- ja päättymisaika, ajoreitti, matkan tarkoitus sekä ajettu kilometrimäärä. Oman auton metsätalouskäytöstä aiheutuvana menona voi vähentää 0,24 euroa/km.

Omalle metsätilalle tehtyjen matkojen perusteella ei voi tehdä elantokustannusten lisääntymiseen perustuvaa päivärahavähennystä. Sen sijaan muualle kuin omaan metsään suuntautuvista metsätalouden matkoista (esim. matkoista koulutustilaisuuksiin) voi tehdä päivärahavähennyksen tietyin edellytyksin. Selvitä näissä tapauksissa päivärahan edellytykset muistiinpanoissa ja laske päivärahavähennys mukaan kohdassa 7.2 ilmoitettaviin matkakuluihin.

Lue lisää päivärahoista.

Kohta 7.3: muita metsätalouden vuosimenoja ovat esimerkiksi:

 • verovuoden aikana maksetut metsävakuutusmaksut
 • metsätalouden harjoittamiseen liittyvät omat ja perheenjäsenen pakolliset eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut
 • metsänhoitoyhdistysten jäsenmaksut ja palvelumaksut
 • puukaupan yhteydessä Suomen Metsäsäätiölle maksetut avustukset
 • puunkorjuusta, maanmuokkauksesta, metsän lannoituksesta, taimikonhoidosta ja muista metsänhoitotöistä urakoitsijoille maksetut suoritukset
 • metsäteiden ja -ojien kunnossapitomenot
 • menot metsätalouden tarvikkeista, pienkalustosta, poltto- ja voiteluaineista
 • metsätalouden ammattilehtien tilausmaksut
 • puunmyyntisaatavan kauppaan liittyvät pankin veloittamat kulut ja mahdollinen pankille palautettava kauppahinnan osa
 • metsätalouden velkoihin liittyvät toimitusmaksut, luotonvarausprovisiot yms. lainan liitännäiskulut.

645
646
642
643
644
626
627
628

8–12 Selvitys poistoina vähennettävistä menoista

Poistoina voit vähentää hankintamenot sellaisista metsätalouden hyödykkeistä, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli 3 vuotta. Selvitä muistiinpanoissa erikseen kunkin tällaisen hyödykkeen

 • poistamatta oleva hankintameno
 • poiston suuruus verovuonna
 • menojäännös poiston jälkeen.

Poistoja aletaan tehdä kunkin hyödykkeen käyttöönottovuonna. Jos hyödykkeen hankintameno tai menojäännös on enintään 200 euroa, se poistetaan kerralla.

Vuosittaisten poistojen enimmäismäärät ovat:

 • koneet ja laitteet 25 %
 • rakennukset 10 %
 • metsäojat ja -tiet 15 %.
Esimerkki: Kesällä 2016 metsätalouden tarpeisiin hankittu kone maksoi 5 000 euroa. Verovuoden 2016 muistiinpanoissa koneesta voi tehdä 25 %:n eli 1 250 euron poiston. Jäljelle jäävä 3 750 euroa on menojäännös, josta seuraavan verovuoden poisto lasketaan.

Täytä kohtaan ”Selvitys poistoina vähennettävistä menoista" (alakohdat 8–12) yhteenveto kustakin ryhmästä (koneet ja kalusto, rakennukset sekä metsäojat ja -tiet):

 • menojäännös verovuoden alussa (kohta 8)
 • verovuonna hankittujen hyödykkeiden hankintamenot yhteensä (kohta 9)
 • verovuonna luovutettujen hyödykkeiden menojäännökset yhteensä (kohta 10)
 • verovuoden lopussa omistetuista hyödykkeistä tehtyjen poistojen yhteismäärä (kohta 11)
 • menojäännös verovuoden lopussa (kohta 12).

Jos olet luovuttanut hyödykkeen verovuoden aikana, et voi tehdä siitä enää poistoa. Merkitse luovutetun hyödykkeen menojäännös kohtaan 10 ja ilmoita luovutusvoitto tai -tappio lomakkeella 9.

Jos metsätalouden kalustoon kirjattua konetta on käytetty muualla kuin metsätaloudessa, ilmoita tällaisen käytön arvo menokorjauksena kohdassa 14.

630 13 Toisesta tulolähteestä siirrettävät menot

Ne metsätalouteen kohdistuvat menot, jotka on käsitelty maatalouden muistiinpanoissa tai elinkeinotoiminnan kirjanpidossa. Pienennä maatalouden tai elinkeinotoiminnan menoja vastaavan suuruisella korjauserällä.

634 14 Metsätalouden muistiinpanoihin sisältyneet muun toiminnan menot

Se osa metsätalouden muistiinpanoissa käsitellyistä ja kohdan 7 tai 11 vähennyksiin sisältyvistä menoista, joka kohdistuu muuhun kuin metsätalouteen. Tätä osaa menoista ei voi vähentää metsätalouden verotuksessa. Muun toiminnan menoja muodostuu, kun metsätaloutta varten hankittuja koneita tai metsätalouteen palkattujen henkilöiden työpanosta käytetään

 • maataloudessa (kohta 14.1)
 • elinkeinotoiminnassa (kohta 14.2)
 • yksityistaloudessa, esim. polttopuiden teossa (kohta 14.3).
635
636

15 Metsätalouden puhdas pääomatulo

tai

16 Metsätalouden tappiollinen pääomatulo

15 Metsätalouden puhdas pääomatulo:
laske lomakkeen ohjaamalla tavalla yhteen tulot kohdista 1, 3, 4 ja 6 sekä menokorjaus kohdasta 14. Vähennä summasta hankintatyön arvo, metsävähennys, varaukset ja menot kohdista 2, 5, 7, 11 ja 13.

Jos metsätalouteen kohdistuvien vähennysten määrä on verovuonna ollut suurempi kuin metsätalouden pääomatulojen määrä, ilmoita laskelman osoittama metsätalouden tappiollinen pääomatulo kohdassa 16.

Metsätalouden veroilmoituksella ilmoitettuja tietoja ei tarvitse siirtää henkilöasiakkaan esitäytetylle veroilmoitukselle. Verohallinto ottaa metsätalouden puhtaan pääomatulon tai metsätalouden tappiollisen tuloksen mukaan verotuslaskentaan suoraan metsätalouden veroilmoituksesta.

Verotettavasta pääomatulosta maksetaan vuonna 2016 tuloveroa 30 %. Pääomatulon 30 000 euroa ylittävästä osasta vero on kuitenkin 34 %.

II Selvitys vuonna 2016 tehdystä hankintatyöstä  

  17 Hankintatyön arvot yhteensä

Merkitse taulukkoon hankintatyöhön liittyvät tiedot työntekijäkohtaisesti eriteltynä. Merkitse kunkin tekijän tiedot omalle yhdelle rivilleen. Laske yhteen kaikkien työntekijöiden hankintatyön arvot ja merkitse summa kohtaan 17. Vähennä tämä hankintatyön arvo kohdassa 2 puun myyntitulosta, joka on saatu hankinta- ja käteiskaupoista ja/tai poltto- ja joulupuukaupoista. Hankintatyön arvo ei voi olla suurempi kuin vastaava puun myyntitulo.

Hankintatyötä on puutavaran valmistus- ja kuljetustyö, jonka olet tehnyt omassa metsässäsi hankintakaupan tai käteiskaupan yhteydessä. Hankintatyön tekijä voi olla myös puolisosi tai kotona asuva lapsesi, joka on ennen verovuotta täyttänyt 14 vuotta. Kuolinpesissä ja verotusyhtymissä hankintatyön tekijöiksi katsotaan osakkaat perheenjäsenineen.

Poltto- ja joulupuiden valmistaminen tai kuljettaminen voi olla hankintatyötä vain, jos myyt puut hankintakauppaan rinnastuvalla tavalla. Luovutettava puutavara on eriteltävä luovutusasiakirjoissa niin, että hankintatyön arvon voi laskea kiintokuutiometrikohtaisesti.

Jos hankintakaupalla myydyn puutavaran hakkuun ja kuljetuksen hoitaa ulkopuolinen henkilö tai esimerkiksi metsänhoitoyhdistys, kyseessä ei ole hankintatyö. Vähennä ulkopuoliselle maksetut hankinta- ja käteiskauppoihin liittyvät menot kohdassa 7 vuosimenoina.

Selvitä hankintatyöhön liittyvät tiedot muistiinpanoissa ja veroilmoituksen osassa II aina sinä verovuonna, jolloin hankintatyö on tehty. Jos et ole saanut vielä hankintatyön tekovuonna lainkaan hankinta- tai käteiskaupan maksusuorituksia, voit vähentää tekovuonna ilmoittamasi hankintatyön arvon metsätalouden pääomatulosta seuraavana verovuonna, kun olet saanut ostajalta maksun puukaupasta. Hankintatyön arvo vähennetään puun myyntitulosta lomakkeen kohdassa 2.

Laske muistiinpanoissa hankintatyön arvo maatiloittain ja erikseen kullekin hankintatyön tekijälle. Hankintatyön arvo lasketaan sen perusteella, millaisia puutavaralajikohtaisia työpalkkoja paikkakunnan muissa samanlaisissa työkohteissa on maksettu. Työn arvoon ei lasketa mukaan kuluja, jotka ovat aiheutuneet puutavaran valmistamisesta tai kuljettamisesta.

Laske hankintatyön arvo seuraavilla keskimääräisillä taksoilla, jos arvosta ei ole muuta selvitystä:

 

valmistus
euroa/m3

kuljetus
euroa/m3

mäntytukki 5,48 2,15
mäntykuitu 12,64 2,22
kuusitukki 7,05 2,17
kuusikuitu 13,23 2,36
koivutukki 5,21 2,46
koivukuitu 11,69 2,59
energiapuu (kokopuu) 7,80 4,05
halot ja klapit 26,50 2,59
haketus 4,14  
hake   2,59
15 Hankintatyön veronalainen arvo

Hankintatyön arvo on veronalaista ansiotuloa. Hankintatyöhön kohdistuu kuitenkin veronhuojennus,jonka mukaan työn arvo on verovapaata 125 m3:iin asti. Verovapaus on maatilakohtainen. Jos esimerkiksi kuolinpesän omistamissa metsissä tehdään hankintatyötä, on osakkailla ja heidän perheenjäsenillään oikeus yhteiseen 125 m3:n verovapauteen kutakin maatilaa kohti.

Merkitse taulukkoon hankintatyön veronalainen arvo kullekin sellaiselle hankintatyön tekijälle, joka on osallistunut verovapaan määrän ylittävän hankintatyön tekoon. Laske veronalainen arvo kertomalla hankintatyön arvo seuraavan kaavan mukaan lasketulla kertoimella. Laske kerroin valmistetulle ja kuljetetulle puutavaralle erikseen, jos niitä on eri määrä.

kerroin = valmistettu ja/tai kuljetettu m3 - 125m3
                      valmistettu ja/tai kuljetettu m3

III Metsävähennyksen seuranta

655
656
657
18–24 Metsävähennyksen seuranta, kaikki metsävähennysmetsät yhteensä

Kohta 18: metsävähennyspohja kaikista verovuoden 2016 lopussa omistuksessasi olleista metsävähennykseen oikeuttavista metsistä yhteensä.

Metsävähennyspohja muodostuu 1.1.1993 tai sen jälkeen vastikkeellisesti hankitun metsän hankintamenon perusteella. Vähennyspohja on 60 % kiinteistön hankintamenon siitä osasta, joka kohdistuu metsään. Jos kiinteistökauppaan on kuulunut metsän lisäksi muitakin omaisuuseriä, arvioi tarvittaessa metsän osuus koko kiinteistön hankintamenosta sillä perusteella, mikä on eri omaisuuserien käypä arvo ja käypien arvojen suhde.

Jos olet saanut metsää perinnöksi tai lahjaksi ja perinnönjättäjällä tai lahjanantajalla on ollut käyttämätöntä metsävähennysoikeutta, voit lisäksi siirtää tästä vähennysoikeudesta käyttöösi osuuden, joka vastaa saamaasi metsäomaisuutta.

Kohta 19: aikaisempina vuosina käytetyn metsävähennyksen yhteismäärä (= kohta 24 verovuoden 2015 lomakkeella).

Kohta 20: jos olet luovuttanut metsäomaisuutta vuoden 2008 jälkeen ja luovutusvoittoihin on lisätty käytettyä metsävähennystä, merkitse tähän tällaisten metsävähennysten kumulatiivinen yhteismäärä.

Kohta 21: verovuonna käytettävissä olevan metsävähennyksen määrä. Määrän saat, kun vähennät aikaisemmin käytetystä metsävähennyksestä (kohta 19) luovutusvoittoverotuksessa tuloutetun metsävähennyksen (kohta 20) ja vähennät tuloksen metsävähennyspohjasta (kohta 18).

Kohta 22: yhteismäärä niistä metsätalouden veronalaisista pääomatuloista,  jotka olet saanut metsävähennykseen oikeuttavista metsistäsi verovuoden 2016 aikana (kohdat 1,3 ja 4, joista on vähennetty hankintatyön arvo eli kohdan 2 vastaava luku).

Kohta 23: metsävähennyksen määrä verovuonna 2016. Verovuonna tehtävä metsävähennys saa olla enintään 60 % kohdassa 22 ilmoitetusta tulosta, eikä vähennys voi olla suurempi kuin kohdan 21 määrä. Vähennyksen on myös oltava vähintään 1 500 euroa. Metsävähennyksen tekeminen edellyttää siis, että metsävähennysmetsästä on saatu verovuonna 2016 vähintään 2 500 euroa metsätalouden veronalaista pääomatuloa.

Siirrä verovuonna tehtävä metsävähennys kohdasta 23 kohtaan 5.1.

Kohta 24: käytetyn metsävähennyksen yhteismäärä (= kohdat 19 + 23).

Ilmoita metsävähennyksen seurantatiedot, vaikka et vuonna 2016 käyttäisikään metsävähennysoikeutta.

IV Tulouttamattomat varaukset

637
638
639
640
641

25 ja 26 Vuosina 2011–2016 tehtyjen varausten jäljellä oleva määrä vuoden 2016 lopussa

Ilmoita taulukon IV kohdassa 25 niiden menovarausten määrä, jotka ovat verovuoden lopussa tulouttamatta. Ilmoita tuhovarausten määrä saman taulukon kohdassa 26.

Merkitse varausten tulouttamatta oleva määrä aina sen vuoden kohdalle, jona varaus on alun perin tehty. Vuonna 2016 tehdyn menovarauksen jäljellä oleva määrä on sama kuin kohtaan 5.2 merkitty menovaraus ja vuoden 2016 tuhovarauksen jäljellä oleva määrä on sama kuin kohtaan 5.3 merkitty tuhovaraus.

Ilmoita varauksien seurantatiedot kohdissa 25 ja 26, vaikka et vuonna 2016 tulouttaisikaan tehtyjä varauksia.

Muuta huomioitavaa

928

Veroilmoitusta täydentävien tietojen antaja

Allekirjoitus

Metsätalouden velat ja korot

 

Ilmoita sen henkilön nimi ja puhelinnumero, joka tarvittaessa antaa veroilmoitusta täydentäviä tietoja.

Jos annat veroilmoituksen paperilomakkeella, allekirjoita veroilmoitus.

Ilmoita metsätalouden harjoittamiseen liittyvät velat ja niistä maksetut korot henkilöasiakkaan esitäytetyllä veroilmoituksellasi. Verotusyhtymän osakas ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessaan myös sellaiset velat ja korot, jotka kohdistuvat yhtymän metsätalouteen. Ilmoita veroilmoituksen tiedoista mahdollisesti puuttuvat metsätalouden velat esitäytetyn veroilmoituksen kohdassa 14.2 (Velat) ja korot kohdassa 7.7 (Tulonhankkimisvelan korot).