Lomakkeen 2 yksityiskohtainen täyttöohje verovuosi 2017

Maatalouden veroilmoituslomaketta käyttävät maatalousyrittäjät, maataloutta harjoittavat kuolinpesät ja maatalousyhtymät.

Lomakkeen täyttäminen kannattaa aloittaa osasta III (Laskelma maatalouden tuloksesta). Veroilmoituksen tietojen tulee perustua muistiinpanoihin, joissa on tulo- ja menokirjaukset ja niihin liittyvät tositteet.

I Laskelma maatalouden verotettavasta tuloksesta

  1. tai 4. Voitto tai tappio

Voiton tai tappion määrä, jonka olet laskenut osan III kohtaan Voitto (238) tai Tappio (239).

462 2. Muistiinpanoihin kirjatut vähennyskelvottomat erät

Niiden muistiinpanoihin kirjattujen menojen yhteismäärä, jotka eivät kohdistu maatalouteen, esimerkiksi seuraavien aineiden ja tarvikkeiden yksityiskäytöstä aiheutuneet menot

 • maatalouskalusto
 • sähkö
 • puhelin
 • vesi.

Nämä menot eivät ole maataloudessa vähennyskelpoisia.

Ks. myös kohdat 283 ja 284 osassa VI (Selvitys maatalouden kalustoon kuuluvista ajoneuvoista ja niiden käytöstä).

463 3. Muut lisäykset

Ne maatalouden tulot, joita ei ole kirjattu muistiinpanoihin, mm. arvonlisäveron alarajahuojennus ja energiatuotteiden valmisteveron palautus.

460 5. Osinkojen verovapaat osat

Maatalouden muistiinpanoihin kirjattujen osinkojen verovapaat osat.

Huom. Erittele maatalouteen kuuluvien osinkojen kokonaismäärät ja verovapaat osat osassa IV (Selvitys maatalouden muistiinpanoihin sisältyvistä osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä).

461 6. Osuuskunnan ylijäämien verovapaat osat

Verovapaat osat osuuskuntien ylijäämistä, jotka on kirjattu maatalouden muistiinpanoihin.

Huom. Erittele maatalouteen kuuluvien ylijäämien kokonaismäärät ja verovapaat osat osassa IV (Selvitys maatalouden muistiinpanoihin sisältyvistä osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä).

Lue lisää ylijäämistä
464 7. Muut vähennykset

Ne vähennyskelpoiset erät, joita ei ole vähennetty muistiinpanoissa, mm.

 • osien VII ja VIII lisävähennykset
 • maatalouden koulutusvähennys (erittele tiedot ja selvitä edellytykset lomakkeella 79A Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä)
  Lue lisää työnantajan koulutusvähennyksestä
 • maatalouteen kohdistuvat menot muista yksityistalouteen kuuluvista ajoneuvoista kuin autoista
 • työhuonevähennys
 • maataloudessa käytetyn poltto- ja tarvepuun arvo.
465 8. Maatalouteen kohdistuvien velkojen korot

Maatalouteen kohdistuvien velkojen korot.

Verotusyhtymän osakkaan maatalouteen kohdistuvien velkojen korkoja ei ilmoiteta tässä kohdassa. Osakkaat ilmoittavat nämä korot omilla esitäytetyillä veroilmoituksillaan.

362
tai
363
9. tai 10. Maatalouden tulos tai tappio

Laske maatalouden tulos tai tappio lomakkeen ohjaamalla tavalla. Merkitse maatalouden tulos kohtaan 362, jos tulos on positiivinen, tai kohtaan 363, jos tulos on tappiollinen.

Maatalouden jaettava yritystulo saadaan, kun maatalouden tuloksesta vähennetään maatalouden aiempien vuosien tappiot. Verohallinto vähentää nämä tappiot puolestasi.

Jos maataloutta harjoittaa yhtymä, Verohallinto jakaa tuloksen tai tappion yhtymän osakkaille.

II Vaatimus tappion vähentämisestä pääomatuloista

420 Pääomatuloista vähennettävän maatalouden tappion määrä

Jos haluat, että verovuoden 2017 maatalouden tappio tai osa siitä vähennetään verovuoden pääomatuloista, merkitse lomakkeen kohtaan 420 pääomatuloista vähennettävän tappion määrä. Pääomatulosta vähennettävä tappio jaetaan puolisoille työpanosten suhteessa sen mukaan, mitä ilmoitat osassa XII (Yritystulon jako yrittäjäpuolisoiden kesken) kohdissa 415 ja 416.

Tappio vähennetään pääomatuloista vain, jos molemmat puolisot vaativat sitä. Ainoastaan luonnollinen henkilö tai kuolinpesä voi vaatia tappion vähentämistä pääomatuloista.

Maatalousyhtymät eivät täytä tätä kohtaa. Yhtymän osakkaan tulee vaatia yhtymän maatalouden tappion vähentämistä esitäytetyllä veroilmoituksellaan.

  Maatalouden tulolähteelle vahvistettava tappio

Sinun ei tarvitse merkitä maatalouden tulolähteelle vahvistettavaa tappiota. Verohallinto vahvistaa tappion viran puolesta. Maatalouden tulolähteelle vahvistettua tappiota voit vähentää maatalouden tuloksesta seuraavien 10 vuoden aikana.

III Laskelma maatalouden tuloksesta (kaikki maatilat yhteensä)

Osan III laskelma perustuu Verohallinnon määrittelemään muistiinpanokaavaan (lue lisää ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista). Maatalouden muistiinpanoissa on oltava vastaava laskelma.

Maatalouden tuloa ovat kaikki tulot, jotka olet saanut maatalouteen liittyvästä toiminnasta rahana tai rahanarvoisena etuutena. Maatalouden tuet ovat kokonaan veronalaisia. Myös energiatuotteiden valmisteveron palautus ja arvonlisäveron alarajahuojennus ovat maatalouden veronalaista tuloa. Ilmoita myyntitulot nettomääräisinä ilman arvonlisäveron osuutta.

Vähennyskelpoisia menoja ovat maatalouden tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. Jos olet arvonlisäverovelvollinen, merkitse maatalouden menot veroilmoituslomakkeeseen ilman hankintoihin sisältyvää arvonlisäveroa. Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, merkitse menot arvonlisäverollisina.

210 1. Myyntitulot eläimistä

Eläinten myynnistä saamiesi tulojen (arvonlisäverokanta 24 %) yhteismäärä ilman arvonlisäveroa. Ilmoita jaksotettu myyntitulo kuitenkin kohdassa 2 (211 ja 212).

211

212

2. Jaksotettavat myyntitulot kotieläimistä vuonna 2017

Kohta 211: se osuus vuoden 2017 kotieläinten myyntitulosta, jonka jaksotat vuosien 2017–2019 tuloksi.

Kohta 212: vuoden 2017 tuloksi jaksotetut kotieläinten myyntitulot vuosilta 2015–2017.

Myyntitulot kotieläimistä voit jaksottaa verovuodelle ja kahdelle seuraavalle vuodelle, jos olet myynyt merkittävän osan tilan kotieläimistä.

213 3. Muut myyntitulot

Muut 24 %:n arvonlisäverokannan mukaiset tulot, esimerkiksi

 • saadut työkorvaukset
 • konevuokrat
 • metsätalouden sivutulot.
214 4. Kotieläintuotteiden myyntitulot

Kotieläintuotteiden, esimerkiksi maidon, 14 %:n arvonlisäverokannan mukainen myynti.

215 5. Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot

Kaikki 14 %:n arvonlisäverokannan mukaiset kasvinviljelytulot, myös puutarhatuotteiden myyntitulot.

216 6. Majoituspalvelut yms. myyntitulot

Kaikki 10 %:n arvonlisäverokannan mukaiset myyntitulot, esimerkiksi majoituspalveluista saamasi myyntitulot.

217 7. Valtiolta saadut tuet

Kohta 217: valtiolta saadut tuet, mukaan lukien pellon metsityksen perusteella maksetut tulonmenetyskorvaukset. Tässä kohdassa voit ilmoittaa mm. alarajahuojennuksen määrän, jonka olet kirjannut muistiinpanoihin.

Maataloustuotteiden ostajien välityksellä maksetut tuet ilmoitetaan kuitenkin kohdassa 218.

Ilmoita maatalouden investointeihin saamasi tuet osassa V (Selvitys maatalouden poistoista).

218 8. Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset

Kohta 218, muut arvonlisäverottomat tuet

 • maataloustuotteiden ostajien välityksellä maksetut tuet
 • muut kuin valtion maksamat tuet
 • korvaukset, jotka luetaan suoraan tuloksi.
219 9. Tasausvarauksen suora tuloutus

Se osa aiempina vuosina tekemistäsi tasausvarauksista, jonka ilmoitat suoraan tulona verovuonna 2017. Merkitse maatalouden tasausvaraus suoraan tuloksi, jos et käytä varausta maatalouden investointeihin.

Käytä tasausvaraus investointeihin tai tulouta se viimeistään kolmantena verovuotena varauksen tekemisestä. Erittele käyttämättömät varaukset osassa XIII (Varaukset).

220 10. Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot

Muiden maataloudesta saamiesi arvonlisäverottomien tulojen yhteismäärä. Muita tuloja ovat esimerkiksi

 • maa- tai metsätalouteen liittyvät vuokratulot (kuten pellon vuokratulot)
 • maatalouteen kuuluvat osingot ja ylijäämät
 • luovutusvoitot maatalouden arvopapereista tai osuuksista
 • vahingonkorvaukset sadosta, eläimistä ja maataloustarvikkeista
 • se osa aiempina vuosina tekemistäsi jälleenhankintavarauksista, jonka tuloutat suoraan verovuonna 2017
 • energiatuotteiden valmisteveron palautus.
332 Tulot yhteensä

Laske kohtiin 1–10 merkitsemäsi maatalouden tulot yhteen taulukon ohjaamalla tavalla ja merkitse tulojen yhteismäärä kohtaan 332.

437

 

225

11. Palkkamenot

Kohta 437: verovuoden aikana maksamasi maataloustoimintaan liittyvät palkat kokonaisuudessaan. Verohallinto lisää maatalouden edellisen vuoden nettovarallisuuteen 30 % vuonna 2017 maksamistasi ennakonpidätyksen alaisista palkoista.

Kohta 225: maksamasi palkat sivukuluineen. Et voi vähentää sellaisia palkkoja, jotka olet maksanut puolisolle tai vuonna 2003 tai sen jälkeen syntyneelle perheenjäsenelle (verovuoden alussa alle 14-vuotias).

Älä ilmoita lomituksesta ja sijaisavusta kunnalle maksamiasi korvauksia tai kustannusten korvauksia tässä kohdassa. Ilmoita ne kohdassa 15 (Muut maatalouden menot).

226 12. Arvonlisäverotuksessa vähennys-kelpoiset ostot 24 %

Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset 24 %:n verokannan mukaiset ostot, mm.

 • kotieläinten, lannoitteiden ja siementen hankintamenot
 • sellaisen arvonlisäverollisena hankitun maatalouskaluston hankintameno, jota et vähennä poistoina.

Merkitse kotieläinten jaksotettu hankintameno kohtaan 13.

227

 

228

13. Jaksotettavat hankintamenot kotieläimistä vuonna 2017

Kohta 227: se osuus vuonna 2017 ostettujen kotieläinten hankintamenoista, jonka jaksotat vuosien 2017–2019 menoksi.

Kohta 228: vuoden 2017 menoksi jaksottamasi kotieläinten hankintamenot vuosilta 2015–2017.

Kotieläinten hankintamenon voit vähentää kolmelle vuodelle jaksotettuna

229 14. Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 14 % tai 10 %

14%:n ja 10 %:n arvonlisäverokannan mukaiset ostot, mm. rehut ja eläinten lääkkeet.

230 15. Muut maatalouden menot

Ne muistiinpanoihin kirjatut vuosimenot, jotka eivät sisällä arvonlisäveroa, mm. vuokrat, vakuutusmaksut ja kiinteistövero maatalouden rakennuksista sekä rakennuspaikoista.

Jos et vähennä MYEL-maksuja maatalouden veroilmoituksella, voit vähentää ne joko omalla tai puolisosi esitäytetyllä veroilmoituksella.

231 16. Poistot

Verovuonna tehtyjen maatalouden poistojen yhteismäärä. Maataloudessa  voit tehdä poistoja esimerkiksi rakennuksista, koneista, silloista, tilatukioikeuksista, asfaltoinneista ja salaojista. Erittele poistot osassa V (Selvitys maatalouden poistoista).

Poistoina voit vähentää sellaisen hyödykkeen hankintamenon, jonka todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli 3 vuotta.

232 17. Verovuodelta tehty tasausvaraus

Verovuodelta 2017 tekemäsi tasausvarauksen määrä.

Maatilan maatalouden puhtaasta tulosta voit vähentää tasausvarauksen, joka on enintään 40 % puhtaasta tulosta. Puhtaan tulon saat vähentämällä maatilan maatalouden veronalaisista tuloista näiden tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. Älä kuitenkaan huomioi maatalouden korkomenoja tai indeksi- ja kurssitappioita maatalouden puhdasta tuloa laskiessasi.

Ilmoita tasausvarauksena vain täydet sadat eurot. Jos maatiloja on useita, huomioi tasausvarauksien yhteismäärää laskiessasi vain täydet sadat eurot. Esimerkki: Maatilan maatalouden puhdas tulo on 29 560 euroa, josta voi vähentää enintään 40 %:n suuruisen tasausvarauksen 11 824 euroa. Koska tasausvarauksena huomioidaan vain täydet sadat eurot, maatilaa koskeva tasausvaraus on enintään 11 800 euroa.

Tasausvarauksen maatilakohtainen enimmäismäärä verovuonna 2017 on 13 500 euroa ja vähimmäismäärä 800 euroa. Tasausvaraus muodostetaan ja käytetään maatilakohtaisesti. Kohdista tulot ja menot maatiloittain, koska muistiinpanoista on käytävä ilmi kunkin maatilan tasausvarausten perusteet.

Erittele purkamattomat varaukset osassa XIII (Varaukset).

357 Menot yhteensä

Laske kohtiin 11–17 merkitsemäsi maatalouden menot yhteen taulukon ohjaamalla tavalla ja merkitse menojen yhteissumma kohtaan 357.

238
239
18. Voitto
19. Tappio

Vähennä tulojen yhteismäärästä menojen yhteismäärä.

Merkitse voitto kohtaan 238 tai tappio kohtaan 239.

Siirrä voitto kohtaan 1 (Voitto), tai tappio kohtaan 4 (Tappio).

IV Selvitys maatalouden muistiinpanoihin sisältyvistä osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä

Ilmoita osassa IV maatalouteen kuuluvien osinkojen ja ylijäämien kokonaismäärät ja niiden verovapaat osat.

Siirrä osinkojen verovapaat osat (kohta 202) osan I (Laskelma maatalouden verotettavasta tulosta) kohtaan 460 ja osuuskunnan ylijäämien verovapaiden osien yhteismäärät (kohdat 206 ja 207) kohtaan 461.

Älä ilmoita maatalouteen kuuluvina osinkoina tai ylijääminä metsäyhtiöiden ja puhelinyhtiöiden osinkoja äläkä metsäosuuskuntien tai puhelinosuuskuntien ylijäämiä.

Maatalouden tulolähteeseen kuuluvien osinkojen veronalainen osuus määräytyy sen mukaan, onko osingon maksaja julkisesti noteerattu yhtiö vai muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö.

 • Julkisesti noteeratuilta yhtiöiltä saaduista osingoista 85 % on veronalaista maatalouden tuloa ja 15 % on verovapaata tuloa 
 • Muilta kuin julkisesti noteeratuilta yhtiöiltä saaduista osingoista 75 % on veronalaista maatalouden tuloa ja 25 % on verovapaata tuloa.

Lue lisää osinkotulojen verotuksesta:

Maatalouden tulolähteeseen kuuluvien osuuskunnan ylijäämien veronalainen osuus

Julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saatu ylijäämä

Jos osuudet kuuluvat maatalouden tulolähteeseen, julkisesti noteeratun osuuskunnan jakamasta ylijäämästä 85 % on veronalaista maatalouden tuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Osuuskunta on julkisesti noteerattu esimerkiksi silloin, kun sen osuudella tai arvopapereilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä. Suomessa ei ole tällä hetkellä julkisesti noteerattuja osuuskuntia.

Muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saatu ylijäämä

Kun muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan osuudet kuuluvat maatalouteen, ylijäämästä 25 % on veronalaista maatalouden tuloa ja 75 % verovapaata tuloa 5 000 euron yhteismäärään saakka. Silloin kun ylijäämät ylittävät 5 000 euroa, ylimenevästä määrästä on veronalaista maatalouden tuloa 75 % ja verovapaata tuloa 25 %.

Ylijäämiä verotetaan lievemmin 5 000 euron yhteismäärään saakka. Tämä lievennys on henkilökohtainen, ja sen saa verovuonna vain kertaalleen. Lievennys käytetään eri tulolähteisiin seuraavassa järjestyksessä: ensin henkilökohtaiseen tulolähteeseen, sen jälkeen maatalouden tulolähteeseen ja viimeisenä elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Jos harjoitat maataloutta yhdessä puolisosi kanssa, voit käyttää maatalouden veroilmoituksessa myös puolison jäljellä olevan lievennyksen.

Lue lisää ylijäämien verotuksesta.

Älä ilmoita verotusyhtymän osakkaiden maatalouteen kohdistuvia osinkoja ja ylijäämiä tässä kohdassa. Osakkaat ilmoittavat ne omilla esitäytetyillä veroilmoituksillaan.

Jos maatalousyhtymän osakkaan omistamat osakkeet tai osuudet liittyvät kiinteästi maatalousyhtymän harjoittamaan maatalouteen, ilmoita osakkeille ja osuuksille maksetut osingot ja ylijäämät tässä kohdassa. Osakkeet tai osuudet liittyvät kiinteästi yhtymän maatalouteen, jos ne ovat sellaisesta maataloustuotteita jalostavasta yhtiöstä, jolle maatalousyhtymä tuottaa tai toimittaa omia tuotteitaan.

Ilmoita tällaisessa tapauksessa yhtymän ylijäämät kokonaan maatalouden tulona. Laske osakkaiden käyttämättömät lievennykset osakaskohtaisesti ja pienennä tällä laskemallasi yhteismäärällä maatalouden jaettavaa tuloa kohdassa Osuuskunnan ylijäämien verovapaat osat (461).

Kunkin osakkaan käyttämättömän lievennyksen saat laskemalla, paljonko osakkaalla on jäljellä 5 000 euron määrästä, kun lievennystä on käytetty ensin osakkaan omiin TVL-tulolähteen ylijäämiin ja sen jälkeen hänen oman maataloutensa ylijäämiin. Jäljellä olevaa määrää voi käyttää maatalousyhtymän verovapaaseen osuuteen.

V Selvitys maatalouden poistoista

240

-

259
A Rakennukset Ilmoita rakennukset ja niistä tehdyt poistot enimmäispoistoprosentin mukaan ryhmiteltynä:
tuotantorakennukset 10 % kasvihuoneet tms. rakennelmat 20 %
asuin-, toimisto- tms. rakennukset 6 % ympäristöinvestoinnit 25 %

Laske erikseen kunkin ryhmän hankintamenot ja poistot veroilmoituksessa olevan taulukon ohjaamalla tavalla.

Vähennä ennen poistojen laskemista kohdassa 3 ne erät, jotka luetaan epäsuorasti tuloksi eli jotka pienentävät poistopohjaa. Tällaisia eriä ovat vuonna 2017 saadut investointituet, luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset, rakennukseen purettavat tasausvaraukset sekä rakennusavustukset.

Siirrä verovuonna tehtyjen poistojen yhteismäärä osaan III (Laskelma maatalouden tuloksesta) kohtaan 231.

Siirrä muiden kuin 6 %:n mukaan poistettavien rakennusten poistamattomien hankintamenojen yhteismäärä (verovuoden lopussa) osaan IX (Maatalouden varallisuus) kohtaan 466.

Muistiinpanoissa on selvitettävä poistamatta olevat hankintamenot vuoden alussa ja lopussa, sekä tehdyt poistot erikseen jokaisesta rakennuksesta ja rakennelmasta.

Jos rakennuksen tai rakennelman poistamaton hankintameno on enintään 1 000 euroa, poista se kerralla.

Jos purkamasi tasausvarauksen, saamasi investointituen tms. vähennyksen määrä on suurempi kuin verotuksessa poistamaton hankintameno, merkitse erotus suoraan maatalouden tuloksi osan III kohtaan 220.

260

-

277

 

B Koneet, salaojat yms.

Laske taulukon ohjaamalla tavalla ne poistot ja menojäännökset, joiden kohteena ovat koneet, sillat, tilatukioikeudet, asfaltoinnit ja salaojat.

Vähennä ennen poistojen laskemista kohdassa 3 ne erät, jotka luetaan epäsuorasti tuloksi eli jotka pienentävät poistopohjaa. Tällaisia eriä ovat hankintamenoon purettu tasausvaraus sekä luovutushintojen, korvausten ja tulolähdesiirtojen epäsuorat tuloutukset.

Jos nämä vähennykset ovat suuremmat kuin poistamattomat hankinta- ja perusparannusmenot (kohdat 1 + 2), merkitse erotus suoraan maatalouden tuloksi. Merkitse arvonlisäverollisesta koneiden ja kaluston myynnistä johtuva osa erotuksesta osaan III (Laskelma maatalouden tuloksesta) kohtaan 213. Muilta osin ilmoita erotus tulona osassa III (Laskelma maatalouden tuloksesta) kohdassa 10 (Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot).

Siirrä verovuonna tehtyjen poistojen yhteismäärä osaan III kohtaan 231.

Maatalouden koneiden ja kaluston menojäännöksestä voit tehdä enintään 25 %:n poiston. Siirrä koneiden ja kaluston menojäännös (vuoden 2017 lopussa) osaan IX (Maatalouden varallisuus) kohtaan 467.

Ilmoita siltojen, patojen, kaivojen, asfaltointien, tilatukioikeuksien yms. hankintamenot yhtenä eränä. Menojäännöksestä voit tehdä enintään 10 %:n poiston. Jos kysymyksessä on ympäristöinvestointi, poiston enimmäismäärä on 25 % menojäännöksestä.

Ilmoita salaojien menojäännökset ja hankintamenot erikseen. Poisto näistä voi olla enintään 20 %.

278

 

279

 

280

Käyttöönottamattomat koneet ja rakennukset

Kohta 278: sellaisten koneiden alkuperäiset hankintamenot, joita et ole vielä ottanut käyttöön.

Vähennä kohdan 278 luvusta käyttämäsi tasausvaraus, investointituki yms. korvaukset ja merkitse erotus osan IX (Maatalouden varallisuus) kohtaan 467 (Maatalouden koneet ja kalusto).

Kohta 279: alkuperäiset hankintamenot sellaisista rakennuksista, joita et ole ottanut käyttöön.

Vähennä kohdan 279 luvusta käyttämäsi tasausvaraus ja merkitse erotus osaan IX (Maatalouden varallisuus) kohtaan 466 (Tuotantorakennukset).

Kohta 280: kaikki tasausvaraukset, jotka olet käyttänyt sellaisten koneiden ja rakennusten hankintaan, joita et vielä ole ottanut käyttöön.

Et voi tehdä poistoja sellaisista koneista ja rakennuksista, joita et ole ottanut käyttöön.

VI Selvitys maatalouden kalustoon kuuluvista ajoneuvoista ja niiden käytöstä

Ajoneuvo kuuluu maatalouden tulolähteeseen silloin, kun maataloustoiminnan ajojen määrä on yli puolet verovuonna ajettujen kilometrien kokonaismäärästä.

Selvitä osan VI taulukossa maatalouden kalustoon kuuluvien ajoneuvojen käyttö. Ilmoita seuraavat tiedot:

 • Kohta 281: merkitse rastilla, perustuvatko ajoneuvon käyttötiedot ajopäiväkirjaan vai muuhun selvitykseen.
 • Kokonaiskilometrimäärä: ajoneuvoilla verovuonna ajetut kokonaiskilometrit 2017.
 • Kohta 282: muistiinpanoissa olevat kokonaismenot ajoneuvojen käytöstä
 • Kohta 283: yksityistalouden osuus kokonaismenoista
 • Kohta 284: metsätalouden osuus kokonaismenoista. Merkitse tähän myös mahdollinen muun tulonhankinnan osuus.

Lisää kohtien 283 ja 284 yhteismäärä maatalouden tuloon osaan I (Laskelma maatalouden verotettavasta tuloksesta) kohtaan 462.

Lisävähennykset

Maatalouden verotuksessa voi tehdä lisävähennyksen sellaisista lisääntyneistä elantokustannuksista, jotka ovat aiheutuneet  tilapäisestä työmatkasta tai yksityisiin varoihin kuuluvan auton käytöstä maataloudessa. Lisävähennystä ei voi tehdä kuolinpesän tai maatalousyhtymän osakkaan tekemästä työmatkasta eikä osakkaan omistaman auton käytöstä.

Lue lisää lisävähennyksen perusteista (Verohallinnon yhtenäistämisohje vuodelta 2017 toimitettavaa verotusta varten).

VII Selvitys yksityistalouteen kuuluvan auton käytöstä maataloudessa verovuonna

Laske lisävähennys taulukon osoittamalla tavalla ja siirrä vähennys osaan I kohtaan Muut vähennykset (464).

Laske lisävähennys vähentämällä verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärästä (kohta 1) muistiinpanoihin kirjatut menot (kohta 2). Vuonna 2017 verovapaa enimmäismäärä ilman korotuksia on 0,41 e/ km.

Jos et ole kirjannut ajomenoja muistiinpanoihin, lisävähennys on verovapaan enimmäismäärän suuruinen. Jos muistiinpanoihin kirjatut kustannukset ovat suuremmat kuin verovapaan enimmäismäärän mukaan lasketut kustannukset, et voi saada lisävähennystä.

Lisävähennyksen voit saada vain, jos olet pitänyt ajopäiväkirjaa maatalouden harjoittamiseen liittyvistä ajoista. Merkitse ajopäiväkirjaan

 • maatalouden ajon kohde
 • ajettu kilometrimäärä
 • matkan tarkoitus
 • maatalouden ajokilometrien kokonaismäärä vuodessa.

Jos kyseessä on yksittäinen matka tai vähäinen ajomäärä, ajopäiväkirjan sijaan voi antaa muun vastaavan selvityksen. Sen sisältöä koskevat samat vaatimukset kuin ajopäiväkirjaa.

Merkitse maatalouskäytöstä aiheutuneiden menojen yhteissumma vähennykseksi osaan I kohtaan 464, jos et ole vähentänyt näitä menoja muistiinpanoissa.

Jos et asu maatilalla, vähennä asunnon ja maatilan välisistä matkoista aiheutuneet kustannukset omalla esitäytetyllä veroilmoituksellasi. Merkitse kulut asunnon ja työpaikan välisiksi matkakustannuksiksi.

Yhtymän osakas vähentää asunnon ja maatilan välisistä matkoista aiheutuneet kustannukset omalla esitäytetyllä veroilmoituksellaan.

VIII Selvitys tilapäisestä työmatkasta aiheutuneista lisääntyneistä elantokustannuksista

Laske lisävähennys taulukon ohjaamalla tavalla ja siirrä se osaan I kohtaan 464 (Muut vähennykset). Selvitä muistiinpanoissa lisävähennykseen oikeuttavien matkojen kohteet sekä kesto (alkamis- ja päättymisaika) ja se, miten matkat liittyvät maatalouden harjoittamiseen.

Merkitse ensimmäiseen sarakkeeseen matkapäivien lukumäärä. Kustannusten enimmäismäärä matkapäivää kohti on sama kuin verovapaan päivärahan enimmäismäärä. Kotimaan työmatkan päivärahan enimmäismäärä on

 • yli 10 tunnin matkalta 41,00 euroa
 • yli 6 tunnin matkalta 19,00 euroa.

Lisävähennysten enimmäismäärät ovat samat kuin kilometrikorvausten ja päivärahojen enimmäismäärät. Katso määrät Verohallinnon ns. kustannuskorvauspäätöksestä. (Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017).

Lisävähennyksen määrän saat, kun vähennät yhteenlasketuista enimmäismääristä (kohta 1) muistiinpanoihin kirjaamasi matkoista aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset (kohta 2). Jos et ole kirjannut muistiinpanojen menoihin elantokustannusten lisäyksiä, saat lisävähennyksenä verovapaita päivärahoja vastaavan määrän.

Et voi saada lisävähennystä, jos muistiinpanoihin kirjaamasi menot ovat suuremmat kuin verovapaan päivärahan perusteella laskettu määrä. Vähennä menot siinä tapauksessa kirjausten suuruisina.

IX Maatalouden varallisuus / nettovarallisuus kaikilta maatiloilta yhteensä 31.12.2017

Ilmoita maatalouden varat ja velat vuoden lopun tilanteen mukaisina. Metsätalouden varat eivät kuulu maatalouden varoihin.
  1. Maatalousmaa ja tuotantorakennusten rakennuspaikat

Maataloutta harjoittavat luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät:
Jos haluat laskea maatalouden vuoden 2017 nettovarallisuuden likimääräisen arvon, voit joko käyttää kohdan 1 arvona vuoden 2016 verotuspäätöksessä mainittua määrää tai laskea likimääräisen arvon alla esitetyn mukaisesti. Verohallinto laskee maatalousmaan tarkan arvon viran puolesta, rekistereissään olevien tietojen pohjalta.

Maatalousyhtymät:
Laske toimintaan kuuluvien maatalousmaiden ja tuotantorakennusten rakennuspaikkojen arvot itse ja merkitse niiden yhteismäärä tähän kohtaan. Käytä laskutoimituksessa kuntakohtaisia hehtaariarvoja, jotka on vahvistettu Verohallinnon verovuodelle 2017 antamassa päätöksessä (Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä). Kerro yhtymään kuuluvien maatalousmaiden pinta-alat hehtaariarvoilla ja saatu luku sitten seitsemällä. Kerro yhtymään kuuluvien rakennuspaikkojen pinta-alat hehtaariarvoilla ja saatu luku 28:lla. Laske näiden kertolaskujen tulot yhteen.

466 2. Tuotantorakennukset

Tuotantorakennusten verotuksessa poistamatta olevien hankintamenojen yhteismäärä. Tietoa käytetään myös kiinteistöverotuksen perusteena.

431 3. Lomamökit ym. asuinrakennukset

Lomamökkien ja muiden vuokrattavien asuinrakennusten sekä niiden tonttien verotusarvot. Arvot on mainittu kiinteistöverotuspäätöksessä.

467 4. Maatalouskoneet ja kalusto

Maatalouden koneiden ja kaluston menojäännös. Menojäännöksellä tarkoitetaan sitä osaa hankintamenosta, joka jää jäljelle vuosittaisten poistojen jälkeen.

468 5. Maatalouteen kuuluvat osakkeet ja osuudet

Maatalouden osakkeiden ja osuuksien arvo.

Älä ilmoita maatalousyhtymän osakkaiden omistamia osakkeita tai osuuksia tässä kohdassa. Ne ilmoitetaan osakkaiden esitäytetyillä veroilmoituksilla. (Ks. lisäksi kohta 6, Muut maatalouteen kuuluvat varat).

469 6. Muut maatalouteen kuuluvat varat

Esimerkiksi siltojen, tilatukien ja asfaltointien menojäännös sekä tuotanto-oikeuksien arvo. 

Jos maatalousyhtymän osakkaan omistamat osakkeet tai osuudet liittyvät kiinteästi maatalousyhtymän harjoittamaan maatalouteen, merkitse niiden arvo tähän kohtaan. Osakkeet tai osuudet liittyvät kiinteästi yhtymän maatalouteen, jos ne ovat sellaisesta maataloustuotteita jalostavasta yhtiöstä, jolle verotusyhtymä tuottaa tai toimittaa omia tuotteitaan.

731 Maatalouden varat yhteensä

Laske kohtiin 1–6 merkitsemäsi maatalouden varat yhteen taulukon ohjaamalla tavalla ja merkitse yhteismäärä tähän kohtaan.

732 7. Maatalouden velat ja velvoitteet

Maatalouteen kohdistuvat velat ja velvoitteet.

Älä ilmoita maatalousyhtymän osakkaan maatalouteen kohdistuvia velkoja tässä. Ne ilmoitetaan aina osakkaan esitäytetyllä veroilmoituksella.

735
736
Maatalouden nettovarallisuus

Voit laskea maatalouden vuoden 2017 nettovarallisuuden likimääräisen arvon tähän kohtaan. Vähennä maatalouden varojen yhteismäärästä maatalouden velat ja velvoitteet yhteensä. Jos tulos on positiivinen, merkitse luku kohtaan A (Maatalouden positiivinen nettovarallisuus). Negatiivinen tulos merkitään kohtaan B (Maatalouden negatiivinen nettovarallisuus).

Maatalouden muut varat
470 8. Maatalouden muut varat

Sellaisten kiven-, soran-, saven- ja turpeenottopaikkojen tai muiden etuuksien arvo, joita käytetään muuhun kuin maa- tai metsätalouden omiin tarpeisiin. Tällaisia etuuksia ei oteta huomioon maatalouden nettovarallisuudessa.

Ilmoita maa-ainesten myyntitulot esitäytetyllä veroilmoituksellasi.

Tulon jakaminen pääoma- ja ansiotuloksi

Verohallinto jakaa maatalouden tulon pääoma- ja ansiotuloksi nettovarallisuuden perusteella. Pääomatuloa on määrä, joka vastaa edellisen vuoden maatalouden nettovarallisuudelle laskettua 20 %:n vuotuista tuottoa. Voit kuitenkin erikseen vaatia, että pääomatuloksi lasketaan 10 %:n vuotuinen tuotto nettovarallisuudelle. Voit vaatia myös, että jaettava yritystulo katsotaan kokonaan ansiotuloksi. Vuoden 2017 pääomatulo-osuus lasketaan vuoden 2016 lopun nettovarallisuuden perusteella. Jos olet aloittanut maatalouden harjoittamisen vasta vuoden 2017 aikana, käytetään vuoden 2017 nettovarallisuutta.

X Vaatimus 2017 jaettavasta yritystulosta

418  

Merkitse rasti kohdan 418 vaihtoehtoon 1, jos vaadit, että pääomatulon enimmäismäärä on 10 % nettovarallisuudesta. Jos vaadit, että jaettava yritystulo on kokonaan ansiotuloa, merkitse rasti vaihtoehtoon 2. Jos harjoitat maataloutta yhdessä puolisosi kanssa, vaatimuksen on oltava yhteinen.

Maatalousyhtymän osakas ilmoittaa vaatimuksensa jaettavasta yritystulosta lomakkeella 36 (Yhtymäselvitys).

Vaatimus jaettavasta yritystulosta on tehtävä ennen kuin verovuodelta toimitettava verotus päättyy (31.10).

XI Maatalouden varoihin kuuluvien arvopapereiden luovutusvoitot

409  

Maatalouteen kuuluvien arvopapereiden luovutusvoitot. Erittele luovutusvoitot lomakkeella 9A. Lomakkeen 9A täyttöohjeessa on ohjeet luovutusvoiton laskemiseksi.

XII Yritystulon jako yrittäjäpuolisoiden kesken

413
414

415
416

 

Verohallinto jakaa maataloustoiminnan tulon pääoma- ja ansiotulo-osuuteen. Nämä osuudet voidaan jakaa molempien puolisoiden tuloksi. Ansiotulo-osuus lasketaan niin, että jaettavasta yritystulosta vähennetään pääomatulo-osuus.

Jos omistat maatilan yhdessä puolisosi kanssa, merkitse kohtiin 413 ja 414 prosentteina, mikä osuus maatalouden nettovarallisuudesta kuuluu sinulle ja mikä puolisollesi. Verohallinto jakaa maatalouden pääomatulon teille varojen ja velkojen suhteessa.

Jos sekä puolisosi että sinä osallistutte maatilan töihin, merkitse kohtiin 415 ja 416 prosentteina, minkä osuuden maatilan töistä kumpikin on tehnyt. Verohallinto jakaa ansiotulon teille työpanosten suhteessa.

XIII Varaukset

290
 -
295
Purkamattomat varaukset vuoden 2017 lopussa

Erittele taulukossa vuoden 2017 lopussa purkamatta olevat tasausvaraukset ja jälleenhankintavaraukset. Merkitse jäljellä olevan varauksen määrä aina sen vuoden kohdalle, jolloin varaus on alun perin tehty.

  Päiväys ja allekirjoitus

Merkitse veroilmoitukseen päiväys ja allekirjoita veroilmoitus.