Kiinteistöverotus 2018 - Ilmoitusosan täyttöohje

Kiinteistötietojen täydentäminen ja korjaaminen

 • Tarkista kiinteistöverotuspäätöksen selvitysosaan merkityt kiinteistötiedot. Tietoja käytetään vuoden 2018 kiinteistöverotuksen perusteena.

 • Jos tiedot ovat oikein eikä mitään tietoja puutu, sinun ei tarvitse tehdä muuta. Jos et ilmoita täydennyksiä tai korjauksia, sinun katsotaan antaneen tiedot sellaisina kuin ne on kiinteistöverotuspäätöksen selvitysosaan merkitty.

 • Jos tiedoissa on virheitä tai puutteita, ilmoita korjaukset Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa. Palvelu on osoitteessa vero.fi/kiinteistötiedot.

 • Jos kiinteistötietojen ilmoittaminen Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa ei ole mahdollista, voit ilmoittaa tiedot kiinteistöverotuspäätöksen ilmoitusosalla. Palauta ilmoitusosa vain, jos korjaat virheellisen tiedon tai ilmoitat sellaisen kiinteistön tai rakennuksen, jonka tietoja ei ole merkitty verotuspäätökseen.

 • Viimeinen palautuspäivä on merkitty kiinteistöverotuspäätöksesi ilmoitusosaan. Palautuspäivät ovat 8.5.2018 ja 15.5.2018. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien kiinteistöverotuspäätöksen ilmoitusosan viimeinen palautuspäivä on 30.4.2018.

 • Käytä vain Verohallinnon lomakkeita. Lomakkeita voit tarvittaessa tulostaa lisää osoitteesta vero.fi/lomakkeet. Jos käytät tyhjää lomaketta, merkitse lomakkeelle myös nimesi sekä henkilö- tai Y-tunnuksesi.

 • Tämä ohje käsittelee tietojen ilmoittamista kiinteistöverotuspäätöksen ilmoitusosalla. Lisätietoja Kiinteistötiedot verkossa -palvelusta on osoitteessa vero.fi/kiinteistötiedot.

1 Kiinteistöveron perusteena olevat kiinteistöt

Lomakkeelle on merkitty omistamasi kiinteistön tai kiinteistön määräosan sijaintikunta ja kiinteistötunnus.

Merkitse rasti sen kiinteistön kohdalle, jonka tietoja korjaat. Tarvittaessa voit yksilöidä kiinteistön tarkemmin merkitsemällä myös kiinteistön osan ja mahdollisen vuokra-alueen numeron. Jos korjaat rakennustietoja, merkitse myös rakennuksen numero. Käytä yksilöintitietona verotuspäätöksen selvitysosaan merkittyä kiinteistön osanumeroa ja rakennusnumeroa.

Kiinteistöveron perusteena olevat kiinteistöt

Jos lomakkeella on tilaa, voit ilmoittaa myös hankkimasi uuden kiinteistön ja sillä olevan rakennuksen merkitsemällä kiinteistötunnuksen tyhjälle riville.

Postitse saamaasi ilmoitusosaan on merkitty vain ensimmäiset neljä omistamaasi kiinteistöä tai kiinteistön määräosaa. Jos omistat enemmän kuin neljä kiinteistöä ja korjaat sellaisen kiinteistön tietoja, jota ei ole esitäytetyllä lomakkeella, tulosta ja täytä uusi ilmoitusosa. Merkitse tulostamallesi lomakkeelle myös nimesi sekä henkilö- tai Y-tunnuksesi. Lomakkeen löydät osoitteesta vero.fi/lomakkeet.

2 Omistus- ja hallintatiedot

Täytä kohta 2, jos kiinteistöjen omistuksessa tai hallinnassa on tapahtunut muutoksia 1.1.2018 tai sitä ennen, eikä muutosta ole otettu huomioon verotuksessa. Ilmoita tässä, jos olet esimerkiksi

 • ostanut kiinteistön
 • saanut kiinteistön perintönä, lahjana tai muulla vastaavalla tavalla
 • luovuttanut kiinteistön.

Merkitse rastilla luovutus- tai saantotapa ja ilmoita omistus- tai hallintaosuutesi murtolukuna kohdassa Osuus kiinteistöstä.

Anna muutoksista aina myös tarkempi selvitys kohdassa 10 (Lisätietoja).

Kiinteistöverosta on vastuussa se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa. Omistajaksi katsotaan myös omistajan veroinen haltija. Vuoden 2018 aikana tapahtuneet kiinteistötietojen muutokset, esimerkiksi kiinteistön myynti helmikuussa 2018, eivät vaikuta vuoden 2018 kiinteistöveroon. Ilmoitusosaa ei tarvitse näiden muutosten vuoksi palauttaa.

Lue lisää omistajan veroisesta haltijasta: Kiinteistöverolain soveltamisohje kohta 4.4

3 Maapohjan tiedot

Ilmoita maapohjan muuttunut pinta-ala. Ilmoita myös maapohjan mahdollisesti muuttunut käyttötarkoitus kohdassa 10 (Lisätietoja). Jos ilmoitat verotuspäätöksestä puuttuvan kiinteistön, ilmoita lisäksi kaavatieto merkitsemällä rasti oikeaan kohtaan. Ilmoita vapaa-ajan kiinteistön rantatieto kohdassa 5 (Rakennustiedot vapaa-ajan asunnosta).

4 Rakennustiedot pientalosta

Pientalolla tarkoitetaan omakotitaloa, paritaloa tai rivitaloa, jonka asuinhuoneistoihin kuljetaan yleensä suoraan maan tasosta ilman erillistä porraskäytävää.

Rakennustiedot pientalosta

Rakennuksen nro / Osan nro
Yksilöi rakennus, jonka tietoja korjaat. Käytä yksilöintitietona kiinteistöverotuspäätökseen merkittyä rakennusnumeroa. Uusia rakennuksia ei tarvitse numeroida. Jos kuitenkin ilmoitat useita samaa rakennustyyppiä olevia uusia rakennuksia, täytä jokaisesta rakennuksesta oma lomake ja yksilöi rakennukset juoksevalla numerolla.

4.1 Mitä tietoja ilmoitat

Merkitse rastilla, ilmoitatko uuden rakennuksen, puuttuvan rakennuksen, korjauksen rakennuksen tietoihin, rakennuksen purkamisen vai peruskorjauksen.

Uusi rakennus
Merkitse rasti vain siinä tapauksessa, että ilmoitat uudisrakennuksen tietoja. Uudisrakennuksella tarkoitetaan tässä rakennusta, jonka rakentaminen on aloitettu vuonna 2017. Ilmoita uudisrakennusta koskevat tiedot niille varatuissa kohdissa.

Puuttuva rakennus
Merkitse rasti, jos ilmoitat rakennuksen, joka on valmistunut jo ennen vuotta 2017, mutta rakennuksen tiedot puuttuvat verotuspäätöksestä. Merkitse rasti myös, jos rakentaminen on aloitettu ennen vuotta 2017 mutta rakennus on ollut edelleen keskeneräinen vuoden 2017 lopussa ja rakennuksen tiedot puuttuvat verotuspäätöksestä. Ilmoita puuttuvaa rakennusta koskevat tiedot niille varatuissa kohdissa.

Korjaus rakennuksen tietoihin
Merkitse rasti, jos ilmoitat rakennusta koskevan muuttuneen tiedon tai korjaat virheellisen tiedon. Ilmoita kohdassa 4 vain muuttunut tai korjattu tieto. Anna tarvittaessa kohdassa 10 (Lisätietoja) selvitys siitä, mihin muutos perustuu. Yksilöi rakennus, jonka tietoja korjaat. Käytä yksilöintitietona kiinteistöverotuspäätökseen merkittyä rakennusnumeroa.

Peruskorjaus
Merkitse rasti, jos rakennuksessa on tehty vuoden 2017 aikana perusparannus tai huomattavia kunnossapitotöitä. Anna selvitys tehdyistä perusparannus- ja korjaustoimenpiteistä sekä niiden kustannuksista kohdassa 7 (Perusparannukset ja huomattavat korjaustoimenpiteet). Voit ilmoittaa kohdassa 7 myös sellaisen ennen vuotta 2017 tehdyn perusparannuksen ja huomattavan korjaustoimenpiteen, jota ei ole vielä huomioitu verotustiedoissasi.

Jos rakennuksen käyttötarkoitusta tai ominaisuuksia on muutettu perusparannuksen yhteydessä, ilmoita peruskorjausta koskevat tiedot niille varatuissa kohdissa.  

4.2 Rakennusvaihetta ja rakennuskustannuksia koskevat tiedot

Rakennus on keskeneräinen
Jos rakennus on ollut keskeneräinen vuoden 2017 lopussa, merkitse rasti sekä ilmoita rakentamisen aloituspäivä ja valmistumisastetta vastaava prosenttiluku. Ilmoita myös rakennuksen pinta-ala ja muut tiedot niille varatuissa kohdissa.

Keskeneräisen rakennuksen verotusarvo on rakennuksen valmistumisastetta vastaava osuus valmiin rakennuksen verotusarvosta.

Rakennuskustannukset
Merkitse vuoden 2017 aikana valmistuneen rakennuksen rakennuskustannusten yhteismäärä euroina. Ilmoita keskeneräisestä rakennuksesta vuoden 2017 aikana kertyneet kustannukset.

Valmistumispäivä
Merkitse rakennuksen valmistumispäivä, jos rakennus on valmistunut vuonna 2017. Voit myös korjata rakennuksen valmistumisvuoden tässä kohdassa.

Jos rakennuksessa on sen valmistumisen jälkeen tehty perusparannuksia tai huomattavia kunnossapitotöitä ennen 1980-luvun puoltaväliä, se on otettu verotuksessa huomioon muuttamalla valmistumisvuosi myöhemmäksi ikäalennusten pienentämiseksi. Tämän vuoksi vanhemmilla rakennuksilla verotuspäätöksen selvitysosaan merkitty valmistumisvuosi voi poiketa oikeasta valmistumisvuodesta. Jos ero johtuu tästä syystä ja tiedoissa ei ole muuta korjattavaa, rakennuksen valmistumisvuotta ei tarvitse korjata eikä lomaketta palauttaa.

4.3 Rakennuksen ominaisuustiedot

Kokonaispinta-ala
Merkitse rakennuksen pinta-ala ulkomittojen mukaan laskettuna. Pinta-alaan lasketaan silloin kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakoiden pinta-alat. Pinta-alaan ei lasketa parvekkeita, katoksia tai alle 160 cm korkeita tiloja. Ullakko ja kuisti luetaan mukaan kokonaispinta-alaan vain, jos ne ovat lämpöeristettyjä. Rivitalon ja paritalon pinta-alalla tarkoitetaan koko rakennuksen pinta-alaa. Tarvittaessa pinta-ala voidaan laskea rakennuspiirustuksista.

Kantava rakenne
Ilmoita, onko rakennuksen kantava rakenne puu vai kivi/metalli. Rakennuksen ikäalennusprosentti määräytyy rakennustyypin ja kantavan rakenteen mukaan.

Rakennuksen lämmitystapa
Merkitse rasti kohtaan Keskuslämmitys, jos rakennuksessa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, jossa lämmönlähteenä on öljy, puu, hiili, kaukolämpö tai maalämpö. Myös varaava sähkölämmitys ja kiertoilmalämmitys katsotaan keskuslämmitykseksi.

Merkitse rasti kohtaan Muu kuin keskuslämmitys, jos rakennusta lämmitetään suoraan sähköverkkoon kytketyn lämpöpatterin tai muun sellaisen avulla.

4.4 Käyttötarkoitus ja omistusosuus

Ilmoita rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus. Kiinteistöveroprosentti määräytyy rakennuskohtaisesti rakennuksen todellisen käytön perusteella. Jos rakennusta käytetään useaan eri tarkoitukseen (esimerkiksi osa rakennuksesta on asuinkäytössä ja osa toimistona), veroprosentti määräytyy rakennuksen pääasiallisen käytön perusteella.

Ilmoita erillisen talous-, sauna- tai autotallirakennuksen tiedot kohdassa 6 (Rakennustiedot). Erilliseen talous-, sauna- ja autotallirakennukseen sovelletaan samaa kiinteistöveropro­senttia kuin päärakennukseen. Jos erillinen talous-, sauna- tai autotallirakennus liittyy pääasiassa vakituisessa asuinkäytössä olevaan rakennukseen, sovelletaan siihen vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia. Jos erillinen talous-, sauna- tai autotallirakennus liittyy pääasiassa muussa asuinkäytössä olevaan rakennukseen, sovelletaan siihen muiden asuinrakennusten veroprosenttia.

Vakituisessa asuinkäytössä
Merkitse rasti, jos rakennuksen huoneistojen pinta-alasta vähintään puolet on vakituisessa asuinkäytössä. Merkitse rasti myös silloin, jos kyseessä on keskeneräinen rakennus, jota on alettu rakentamaan pääasiassa vakituista asumista varten.

Muussa asuinkäytössä
Merkitse rasti, jos yli puolta rakennuksen huoneistojen pinta-alasta käytetään pääasiassa muuhun asumiseen kuin vakituiseen asumiseen. Muuta asumista on esimerkiksi vapaa-ajan asuminen. Pääasiassa muuhun asumiseen kuin vakituiseen asumiseen käytettäväksi katsotaan myös rakennus, jota on alettu rakentamaan pääasiassa tätä käyttöä varten.

Muussa kuin asuinkäytössä
Merkitse rasti, jos yli puolta rakennuksen huoneistojen pinta-alasta käytetään muuhun kuin vakituiseen asumiseen tai muuhun asumiseen. Merkitse rasti myös silloin, kun

 • rakennuksen huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään elinkeinotoimintana harjoitettavaan majoitustoimintaan
 • rakennuksen huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään ainoastaan maatalouden yhteydessä harjoitettavaan majoitustoimintaan.

Osuus rakennuksesta
Merkitse omistusosuutesi pientalosta murtolukuna, jos omistusosuutesi on muuttunut tai omistusosuutesi rakennuksesta on eri kuin omistusosuutesi kiinteistön maapohjasta. Ilmoita puolisosi omistama osuus sekä rakennuksen muut omistajat kohdassa 10 (Lisätietoja).

Jos rakennuksella ei ole muita omistajia kuin sinä ja puolisosi, riittää, että täydennätte ja palautatte jommankumman saaman ilmoitusosan. Jos rakennuksella on myös muita omistajia, heidän on ilmoitettava rakennuksen tiedot omilla lomakkeillaan.

5 Rakennustiedot vapaa-ajan asunnosta

Vapaa-ajan asunnolla tarkoitetaan pääasiassa vapaa-ajan viettoon rakennettua rakennusta, esimerkiksi kesämökkiä. Jos asuinrakennus poikkeaa olennaisesti tavanomaisesta vapaa-ajan asunnosta kooltaan, käyttötavaltaan tai rakennus- tai varustetasoltaan, rakennusta pidetään pientalona. Ilmoita tällaisen rakennuksen tiedot samoin kuin vapaa-ajan käytössä olevan omakotitalon tiedot kohdassa 4 (Rakennustiedot pientalosta).

Rakennustiedot vapaa-ajan asunnosta

Rakennuksen nro / Osan nro
Yksilöi rakennus, jonka tietoja korjaat. Käytä yksilöintitietona kiinteistöverotuspäätökseen merkittyä rakennusnumeroa. Uusia rakennuksia ei tarvitse numeroida. Jos kuitenkin ilmoitat useita samaa rakennustyyppiä olevia uusia rakennuksia, täytä jokaisesta rakennuksesta oma lomake ja yksilöi rakennukset juoksevalla numerolla.

5.1 Mitä tietoja ilmoitat

Merkitse rastilla, ilmoitatko uuden rakennuksen, puuttuvan rakennuksen, korjauksen rakennuksen tietoihin, rakennuksen purkamisen vai peruskorjauksen.

Uusi rakennus
Merkitse rasti vain siinä tapauksessa, että ilmoitat uudisrakennuksen tietoja. Uudisrakennuksella tarkoitetaan tässä rakennusta, jonka rakentaminen on aloitettu vuonna 2017. Ilmoita myös muut rakennusta koskevat tiedot niille varatuissa kohdissa.

Puuttuva rakennus
Merkitse rasti, jos ilmoitat rakennuksen, joka on valmistunut jo ennen vuotta 2017, mutta rakennuksen tiedot puuttuvat verotuspäätöksestä. Merkitse rasti myös, jos rakentaminen on aloitettu ennen vuotta 2017 mutta rakennus on edelleen ollut keskeneräinen vuoden 2017 lopussa ja tiedot puuttuvat verotuspäätöksestä. Ilmoita myös muut rakennusta koskevat tiedot niille varatuissa kohdissa.

Korjaus rakennuksen tietoihin
Merkitse rasti, jos ilmoitat rakennusta koskevan muuttuneen tiedon tai korjaat virheellisen tiedon. Ilmoita kohdassa 5 vain muuttunut tai korjattu tieto. Anna tarvittaessa kohdassa 10 (Lisätietoja) selvitys siitä, mihin muutos perustuu. Yksilöi rakennus, jonka tietoja korjaat. Käytä yksilöintitietona kiinteistöverotuspäätökseen merkittyä rakennusnumeroa.

Peruskorjaus
Merkitse rasti, jos rakennuksessa on tehty vuoden 2017 aikana perusparannus tai huomattavia kunnossapitotöitä. Anna selvitys tehdyistä perusparannus- ja korjaustoimenpiteistä sekä niiden kustannuksista kohdassa 7 (Perusparannukset ja huomattavat korjaustoimenpiteet). Voit ilmoittaa kohdassa 7 myös sellaisen ennen vuotta 2017 tehdyn perusparannuksen ja huomattavan korjaustoimenpiteen, jota ei ole vielä huomioitu verotustiedoissasi.

5.2 Rakennusvaihetta ja rakennuskustannuksia koskevat tiedot

Rakennus on keskeneräinen
Jos rakennus on ollut keskeneräinen vuoden 2017 lopussa, merkitse rasti sekä ilmoita rakentamisen aloituspäivä ja valmistumisastetta vastaava prosenttiluku. Ilmoita myös rakennuksen pinta-ala ja muut tiedot niille varatuissa kohdissa.

Keskeneräisen rakennuksen verotusarvo on rakennuksen valmistumisastetta vastaava osuus valmiin rakennuksen verotusarvosta.

Rakennuskustannukset
Merkitse tähän rakennuksen tai rakennelman rakennuskustannukset arvioituna valmiin rakennuksen tai rakennelman mukaan. Merkitse myös rakennuksen valmistumisaste kalenterivuoden lopussa.

Valmistumispäivä
Merkitse rakennuksen valmistumispäivä, jos rakennus on valmistunut vuonna 2017. Voit myös korjata rakennuksen valmistumisvuoden tässä kohdassa.

Jos rakennuksessa on sen valmistumisen jälkeen tehty perusparannuksia tai huomattavia kunnossapitotöitä ennen 1980-luvun puoltaväliä, se on otettu verotuksessa huomioon muuttamalla valmistumisvuosi myöhemmäksi ikäalennusten pienentämiseksi. Tämän vuoksi vanhemmilla rakennuksilla verotuspäätöksen selvitysosaan merkitty valmistumisvuosi voi poiketa todellisesta valmistumisvuodesta. Jos ero johtuu tästä syystä ja tiedoissa ei ole muuta korjattavaa, rakennuksen valmistumisvuotta ei tarvitse korjata eikä lomaketta palauttaa.

5.3 Rakennuksen ominaisuudet

Kokonaispinta-ala
Merkitse rakennuksen pinta-ala ulkomittojen mukaan laskettuna. Pinta-alaan lasketaan silloin kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakoiden pinta-alat. Pinta-alaan ei lasketa parvekkeita, katoksia tai alle 160 cm korkeita tiloja. Ullakko ja kuisti luetaan mukaan kokonaispinta-alaan vain, jos ne ovat lämpöeristettyjä.

Rakennuksen sisäpuolella olevista parvitiloista lasketaan rakennuksen pinta-alaan se osa, jonka vapaa korkeus ylittää 160 cm.

Vapaa-ajan asunnon kuistia ei lasketa kokonaispinta-alaan. Kuistin pinta-ala merkitään erikseen kohtaan Kuistin pinta-ala. Tarvittaessa pinta-ala voidaan laskea rakennuspiirustuksista.

Kuistin pinta-ala
Merkitse vapaa-ajan asunnon kuistin pinta-ala. Kuistilla tarkoitetaan rakennukseen kiinteästi liitettyä katettua tilaa, jonka kautta kuljetaan asunnosta ulos ja joka on niin suuri, että siinä voi oleskella.

Kantava rakenne
Ilmoita, onko rakennuksen kantava rakenne puu vai kivi/metalli. Rakennuksen ikäalennusprosentti määräytyy rakennustyypin ja kantavan rakenteen mukaan.

Rakennus on talviasuttava
M
erkitse rastilla, onko vapaa-ajan asunto talviasuttava vai ei. Talviasuttavalla vapaa-ajan asunnolla tarkoitetaan rakennusta, jossa on lämmitys ja riittävä eristys tai seinävahvuus, jotta rakennuksen lämpötila pysyy vähintään +15 asteessa. Lämmitykseen voidaan käyttää esimerkiksi varaavaa takkaa, kamiinaa tai sähköpattereita. Talviasuttava ei tarkoita samaa kuin vakituiseen asumiseen soveltuva.

Vapaa-ajan asunnon varusteet
Ilmoita, mitä varusteita vapaa-ajan asuntoon kuuluu. Merkitse kunkin varusteen kohdalle rasti vaihtoehtoon Kyllä tai Ei.

Rakennuksessa on sähkö, jos raken­nus on liitetty sähköverkkoon tai siihen johdetaan 230 V:n sähkövirta. Sähköenergian tuotantotavalla ei ole silloin merkitystä.

Vesijohtona pidetään sellaista rakennukseen kiinteästi asennettua vesijohtojärjestelmää, johon vesi tulee alueellisesta vesijohtoverkostosta tai kaivosta (rengas- tai porakaivo) joko paineella tai pumpulla.

Viemärinä pidetään sellaista rakennukseen kiinteästi asennettua viemäröintijärjestelmää, joka päättyy alueelliseen viemäriverkostoon, saostus- tai umpikaivoon tai pienpuhdistamoon. Viemärinä ei pidetä niin sanottujen harmaiden vesien käsittelyyn tarkoitettua maakuoppaa.

Vapaa-ajan asunnon wc:nä pidetään vedellä huuhdeltavaa ja viemäriin liitettyä järjestelmää. Kemiallista käymälää tai sähköistä kuivakäymälää ei pidetä wc:nä.

Saunalla tarkoitetaan tässä kohdassa rakennuksen kantavien rakenteiden sisäpuolella olevaa saunaa. Erilliset saunarakennukset ilmoitetaan kohdassa 6 (Rakennustiedot).

5.4 Käyttötarkoitus ja omistusosuus

Ilmoita rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus. Kiinteistöveroprosentti määräytyy rakennuskohtaisesti rakennuksen todellisen käytön perusteella.

Ilmoita erillisen talous-, sauna- tai autotallirakennuksen tiedot kohdassa 6 (Rakennustiedot). Erilliseen talous-, sauna- ja autotallirakennukseen sovelletaan samaa kiinteistöveroprosenttia kuin päärakennukseen. Jos erillinen talous-, sauna- tai autotallirakennus liittyy pääasiassa vakituisessa asuinkäytössä olevaan rakennukseen, sovelletaan siihen vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia. Jos erillinen talous-, sauna- tai autotallirakennus liittyy pääasiassa muussa asuinkäytössä olevaan rakennukseen, sovelletaan siihen muiden asuinrakennusten veroprosenttia.

Muussa asuinkäytössä
Merkitse rasti, jos yli puolta rakennuksen huoneistojen pinta-alasta käytetään pääasiassa muuhun asumiseen kuin vakituiseen asumiseen. Muuta asumista on esimerkiksi vapaa-ajan asuminen. Merkitse rasti myös silloin, kun kyseessä on keskeneräinen rakennus, jota on alettu rakentaa pääasiassa muuhun asumiseen kuin vakituiseen asumiseen.

Vakituisessa asuinkäytössä
Merkitse rasti, jos vähintään puolet rakennuksen huoneistojen pinta-alasta on vakituisessa asuinkäytössä. Merkitse rasti myös silloin, kun kyseessä on keskeneräinen rakennus, jota alettu rakentaa pääasiassa vakituiseen asuinkäyttöön.

Muussa kuin asuinkäytössä
Merkitse rasti, jos yli puolet rakennuksen huoneistojen pinta-alasta on muussa kuin asuinkäytössä. Merkitse rasti myös silloin, kun yli puolta rakennuksen huoneistojen pinta-alasta käytetään elinkeinotoimintana harjoitettavaan majoitustoimintaan tai ainoastaan maatalouden yhteydessä harjoitettavaan majoitustoimintaan.

Osuus rakennuksesta
Merkitse omistusosuutesi murtolukuna, jos omistusosuutesi on muuttunut tai omistusosuutesi rakennuksesta on eri kuin omistusosuutesi kiinteistön maapohjasta. Ilmoita puolisosi omistama osuus sekä rakennuksen muut omistajat kohdassa 10 (Lisätietoja).

Jos rakennuksella ei ole muita omistajia kuin sinä ja puolisosi, riittää, että täydennätte ja palautatte jommankumman saaman ilmoitusosan. Jos rakennuksella on myös muita omistajia, heidän on ilmoitettava rakennuksen tiedot omilla lomakkeillaan.

5.5 Vapaa-ajan kiinteistön rantatieto

Merkitse rastilla, onko vapaa-ajan kiinteistöllä oma ranta, rantaoikeus vai ei rantaa.

6 Rakennustiedot talousrakennuksesta, saunasta ja autotallista

Talous- ja autotallirakennuksena pidetään erillistä saunarakennusta sekä erillistä talous- ja autotallirakennusta.

Merkitse rasti sen rakennustyypin kohdalle, jonka tietoja ilmoitat.

Rakennustiedot talousrakennuksesta saunasta ja autotallista

Rakennuksen nro / Osan nro
Yksilöi rakennus, jonka tietoja korjaat. Käytä yksilöintitietona kiinteistöverotuspäätökseen merkittyä rakennusnumeroa. Uusia rakennuksia ei tarvitse numeroida. Jos kuitenkin ilmoitat useita samaa rakennustyyppiä olevia uusia rakennuksia, täytä jokaisesta rakennuksesta oma lomake ja yksilöi rakennukset juoksevalla numerolla.

6.1 Mitä tietoja ilmoitat

Merkitse rastilla, ilmoitatko uuden rakennuksen, puuttuvan rakennuksen, korjauksen rakennuksen tietoihin, rakennuksen purkamisen vai peruskorjauksen.

Uusi rakennus
Merkitse rasti vain siinä tapauksessa, että ilmoitat uudisrakennuksen tietoja. Uudisrakennuksella tarkoitetaan tässä rakennusta, jonka rakentaminen on aloitettu vuonna 2017. Ilmoita myös muut tiedot niille varatuissa kohdissa.

Puuttuva rakennus
Merkitse rasti, jos ilmoitat rakennuksen, joka on valmistunut jo ennen vuotta 2017, mutta rakennuksen tiedot puuttuvat verotuspäätöksestä. Merkitse rasti myös, jos rakentaminen on aloitettu ennen vuotta 2017 mutta rakennus on ollut edelleen keskeneräinen vuoden 2017 lopussa ja tiedot puuttuvat verotuspäätöksestä. Ilmoita myös muut tiedot niille varatuissa kohdissa.

Korjaus rakennuksen tietoihin
Merkitse rasti, jos ilmoitat rakennusta koskevan muuttuneen tiedon tai korjaat virheellisen tiedon. Ilmoita vain muuttunut tai korjattu tieto. Anna tarvittaessa kohdassa 10 (Lisätietoja) selvitys siitä, mihin muutos perustuu. Yksilöi rakennus, jonka tietoja korjaat. Käytä yksilöintitietona kiinteistöverotuspäätökseen merkittyä rakennusnumeroa.

Peruskorjaus
Merkitse rasti, jos rakennuksessa on tehty vuoden 2017 aikana perusparannus tai huomattavia kunnossapitotöitä. Anna selvitys tehdyistä perusparannus- ja korjaustoimenpiteistä sekä niiden kustannuksista kohdassa 7 (Perusparannukset ja huomattavat korjaustoimenpiteet). Voit ilmoittaa kohdassa 7 myös sellaisen ennen vuotta 2017 tehdyn perusparannuksen ja huomattavan korjaustoimenpiteen, jota ei ole vielä huomioitu verotustiedoissasi.

6.2 Rakennusvaihetta ja rakennuskustannuksia koskevat tiedot

Rakennus on keskeneräinen
Jos rakennus on ollut keskeneräinen vuoden 2017 lopussa, merkitse rasti sekä ilmoita rakentamisen aloituspäivä ja valmistumisastetta vastaava prosenttiluku. Ilmoita myös rakennuksen pinta-ala ja muut tiedot niille varatuissa kohdissa.

Keskeneräisen rakennuksen verotusarvo on rakennuksen valmistumisastetta vastaava osuus valmiin rakennuksen verotusarvosta.

Rakennuskustannukset
Merkitse vuoden 2017 aikana valmistuneen rakennuksen rakennuskustannusten yhteismäärä euroina. Ilmoita keskeneräisestä rakennuksesta vuoden 2017 aikana kertyneet kustannukset.

Valmistumispäivä
Merkitse rakennuksen valmistumispäivä, jos rakennus on valmistunut vuonna 2017. Voit myös korjata tähän rakennuksen valmistumisvuoden, jos se on merkitty väärin. 

6.3 Rakennuksen ominaisuustiedot

Kokonaispinta-ala
Merkitse tähän rakennuksen pinta-ala ulkomittojen mukaan laskettuna. Pinta-alaan lasketaan silloin kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakoiden pinta-alat. Pinta-alaan ei lasketa parvekkeita, katoksia tai alle 160 cm korkeita tiloja. Ullakko ja kuisti luetaan mukaan vain, jos ne ovat lämpöeristettyjä.

Kantava rakenne
Ilmoita, onko rakennuksen kantava rakenne puu vai kivi/metalli. Rakennuksen ikäalennusprosentti määräytyy rakennustyypin ja kantavan rakenteen mukaan.

Rakennustapa
Merkitse rasti kohtaan Lämpöeristetty, jos rakennus on lämpöeristetty sekä muutenkin rakennustavaltaan tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Esimerkiksi sauna katsotaan pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetuksi ja rakennuskustannuksiltaan arvokkaammaksi kuin kevytrakenteinen rakennus.

Kevytrakenteisella tarkoitetaan rakennusta, jota ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön.

6.4 Käyttötarkoitus ja osuus rakennuksesta

Kiinteistöveroprosentti määräytyy rakennuskoh­taisesti rakennuksen todellisen käytön perusteella. Erilliseen talous-, sauna- ja autotallirakennukseen sovelletaan samaa kiinteistöveroprosenttia kuin päärakennukseen. Jos erillinen talous-, sauna- tai autotallirakennus liittyy pääasiassa vakituisessa asuinkäytössä olevaan rakennukseen, sovelletaan siihen vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia. Jos erillinen talous-, sauna- tai autotallirakennus liittyy pääasiassa muussa asuinkäytössä olevaan rakennukseen, sovelletaan siihen muiden asuinrakennusten veroprosenttia.

Jos rakennus on muussa kuin edellä mainitussa käytössä, ilmoita rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus kohdassa 10 (Lisätietoja).

Osuus rakennuksesta
Merkitse omistusosuutesi murtolukuna, jos omistusosuutesi on muuttunut tai omistusosuutesi rakennuksesta on eri kuin omistusosuutesi kiinteistön maapohjasta. Ilmoita puolisosi omistama osuus sekä rakennuksen muut omistajat kohdassa 10 (Lisätietoja).

Jos rakennuksella ei ole muita omistajia kuin sinä ja puolisosi, riittää, että täydennätte ja palautatte jommankumman saaman ilmoitusosan. Jos rakennuksella on myös muita omistajia, heidän on ilmoitettava rakennuksen tiedot omilla lomakkeillaan.

7 Perusparannukset ja huomattavat korjaustoimenpiteet

Perusparannukset ja huomattavat korjaustoimenpiteet

Kiinteistötunnus / rakennuksen nro
Yksilöi rakennus, jonka tietoja korjaat. Käytä yksilöintitietona kiinteistöverotuspäätökseen merkittyä rakennusnumeroa. Jos sinulla on useita kiinteistöjä, merkitse myös sen kiinteistön kiinteistötunnus, jolla rakennus sijaitsee.

Uudisrakennusta vastaava peruskorjaus ja rakennuksen laajennus
Merkitse rasti, jos rakennus on peruskorjattu uutta vastaavaksi tai rakennusta on laajennettu. Ilmoita lisäksi rakennuksen kokonaispinta-ala peruskorjauksen tai laajennuksen jälkeen. Jos laajennuksen tai peruskorjauksen yhteydessä on tehty myös muita kohdassa 7 mainittuja toimenpiteitä (esimerkiksi lämmitysjärjestelmä tai viemäröinti on uusittu), ilmoita myös nämä korjaustyöt merkitsemällä rasti oikeisiin kohtiin. Anna tarkempi selvitys korjaustoimenpiteistä kohdassa 10 (Lisätietoja).

Lue lisää perusparannuksista ja huomattavista korjaustoimenpiteistä: Kiinteistöjen arvostaminen kiinteistöverotuksessa / Ikäalennukset kohta 3.6

8 Rakennustiedot muista rakennuksista

Jos rakennus ei ole pientalo, vapaa-ajan asunto, saunarakennus tai talous- ja autotallirakennus, ilmoita rakennuksen tiedot lomakkeella 3A (Kiinteistöverotus 2018 / asuinkerrostalot ja elinkeinotoiminnan käytössä olevat rakennukset).

9 Maatilakiinteistön tai -määräalan pinta-alatiedot

Ilmoita tässä kohdassa maatilakiinteistön tai -määräalan eri maankäyttölajien pinta-alan muutokset. Esimerkiksi jos olet luovuttanut maatilakiinteistöstä tontin tai määräalan, eikä muutosta ole otettu vielä huomioon verotuksessa, voit ilmoittaa sen tässä.

Ilmoita myös muut maankäytössä tapahtuneet pysyväisluontoiset muutokset tässä kohdassa, jos niitä ei ole ilmoitettu jo aikaisemmin Verohallinnolle. Maankäyttö voi muuttua esimerkiksi pellonmetsityksen, kaavoituksen, luonnonsuojelualueen perustamisen tai metsätalouden ympäristötukisopimuksen takia. Anna tarvittaessa selvitys muutoksista kohdassa 10 (Lisätietoja).