Juomapakkausveroilmoitus, valtuutettu varastonpitäjä, täyttöohje

Valtuutetun varastonpitäjän on annettava veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan kuukauden 18. päivänä (valmisteverotuslaki 31 § 1 mom.). Valtuutetun varastonpitäjän on maksettava verokaudelta suoritettava valmistevero viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 27. päivänä. Jos määräpäivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, valmisteveron saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen (valmisteverotuslaki 46 § 1 mom.).  Jos verovelvollinen ei ole saanut verotuspäätöstä tiedoksi ennen maksun määräajan päättymistä, valmistevero on suoritettava veroilmoituksen tai verovelvollisen kirjanpidon mukaisena (valmisteverotuslaki 46 § 3 mom.).

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen

Verohallinto
valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Verovelvollisen nimi

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi tai luonnollisen henkilön nimi.

Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite

Osoite, johon verovelvollinen haluaa verotuspäätöksen toimitettavan. Postitse lähetettävät lisätietopyynnöt toimitetaan tähän samaan osoitteeseen.

Verokausi

Verokausi, jolta ilmoitus annetaan. Valtuutetun varastonpitäjän verokausi on kalenterikuukausi. Voidaan ilmoittaa esim. 3/14 tai maaliskuu -14.

Y-tunnus / henkilötunnus

Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus, ilmoitetaan muodossa 1234567-8. Jos valtuutetun varastonpitäjän lupa on myönnetty luonnolliselle henkilölle, eikä yritykselle, ilmoitetaan tässä kohdassa henkilötunnus.

Valmisteverotustunnus tai yhteisilmoitustunnus

Veroilmoituksen yksilöivä, viranomaisen antama tunnus. Tunnus on merkitty viranomaisen antamaan valtuutetun varastonpitäjän lupapäätökseen tummennettuna.

Asiakkaan viite

Verovelvollinen ilmoittaa halutessaan oman viitteensä.

Verovelvollisen kotivaltio, jos muu kuin Suomi

Ulkomainen yritys tai henkilö ilmoittaa tässä kohdassa kotivaltionsa. Kotivaltiota ei ilmoiteta jos veroilmoittamisessa käytetään suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta.

Ei ilmoitettavaa                                                   

Tähän kohtaan merkitään rasti, jos verovelvollisella ei ole verokaudelta ilmoitettavia verollisia tai verottomia tuotemääriä eikä vähennyksiä veroista.

Juomapakkausvero

Eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetussa laissa (1037/2004) eli juomapakkausverolaissa säädetään, mistä juomapakkauksista valmisteveroa suoritetaan.

Huom! Tyhjä pakkaus ei ole juomapakkausveron alainen tuote. Veroa maksetaan ainoastaan juomapakkausverolain verotaulukon juomia sisältävästä pakkauksesta.

Juomapakkausverolakia ei sovelleta, jos juomia on valmistanut oikeudellisesti ja taloudellisesti muista saman toimialan valmistajista riippumaton valmistaja, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen

luovuttamien juomapakkausten sisältämä juomamäärä on enintään 50 000 litraa. Tästä on vaadittaessa annettava viranomaiselle luotettava selvitys (juomapakkausverolaki 1 § 3 mom.).

Juomapakkaus

Juomapakkauksella tarkoitetaan juomapakkausverolain liitteenä olevassa verotaulukossa mainittuja juomia sisältävää vähittäismyyntipakkausta, jonka tilavuus on enintään viisi litraa. Vähittäismyyntiin rinnastetaan ravitsemistoiminta.

Juomapakkausvero on sidottu juoman tullitariffinimikkeeseen.

Veronalainen pakkaus voi olla valmistettu eri materiaaleista, esimerkiksi lasista, muovista tai alumiinista. Veron piiriin kuuluvat myös kaikki sellaiset hana- eli ’’bag in box’’ −juomapakkaukset, joissa on kartongin tai pahvin sisällä erillinen muovinen tai muusta materiaalista valmistettu pussi.

Lakia ei sovelleta nestepakkauskartongista valmistettuihin juomapakkauksiin. Juoma-pakkaukseksi ei katsota tässä myöskään pakkausta, joka täytetään juuri ennen myyntiä, ja jonka sisältö on tarkoitettu juotavaksi välittömästi oston jälkeen (esim. pika-ruokaloiden juomakupit).

Verolliset määrät

Verollisten luovutusten määrät Ilmoitetaan tuoteryhmittäin Verollinen määrä –taulukossa. Määrät ilmoitetaan täysinä litroina.

Juomapakkausvero (euro)

Juomapakkausveron määrä ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Juomapakkausveron määrä on tätä ohjetta päivitettäessä (31.3.2014) 51 snt / litra. Veron määrä voi muuttua lakimuutosten yhteydessä. Verohallinto tiedottaa mahdollisista muutoksista, mutta asiakkaan vastuulla on tarkistaa, että hän käyttää voimassa olevia veron määriä veroilmoitusta antaessaan.

Verojen määrät yhteensä ennen vähennyksiä

Kaikki verolliset luovutukset lasketaan yhteen. Juomapakkausveron määrä ennen vähennystä ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Vähennykset

Vähennykset ilmoitetaan Verollinen määrä –taulukon alaosassa. Vähennykset ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Vähennysten perusteet:

Varastoon palautetut tuotteet (lomakkeen koodi 16P1)

Valtuutettu varastonpitäjä voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta saman verokauden aikana verottomaan varastoon palautetuista tuotteista suoritetun tai suoritettavan valmisteveron. Vähennystä ei voi tehdä täydellisesti tuhoutuneista tai lopullisesti menetetyistä tuotteista, kun tuhoutuminen tai menettäminen johtuu tuotteen luonteesta johtuvasta syystä (esim. vanhentumisesta tai haihtumisesta).

Täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt tuotteet (lomakkeen koodi 16H2)

Valtuutettu varastonpitäjä voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta veron, joka on suoritettu tai suoritettava kulutukseen luovutetuista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt ennalta arvaamattoman tapahtuman tai ylivoimaisen esteen vuoksi. Vähennystä ei voi tehdä, jos tuhoutuminen tai menettäminen on johtunut tuotteiden luonteesta. Täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen tulee voida näyttää toteen. Tuotteet, joista tehdään vähennys, on hävitettävä viranomaisen valvonnassa tai sen hyväksymällä tavalla.

Edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneet vähennykset (lomakkeen koodi 16K3)

Jos vähennystä ei voida tehdä täysimääräisenä verokaudelta suoritettavaa veroa laskettaessa, voi vähentämättä jääneen määrän vähentää kuluvan vuoden seuraavilta tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta tehtävissä ilmoituksissa.

(Verosta tehtävät vähennykset, Valmisteverotuslaki 16 §).

Tiedot edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneistä vähennyksistä löytyvät edellisten verokausien verotuspäätöksistä.

Koska tyhjä pakkaus ei ole veronalainen tuote, ei verovähennystä voi tehdä varastoon palautetuista, tai täydellisesti tuhoutuneista / lopullisesti menetetyistä tyhjistä pakkauksista.

Huom! Vaikka veroilmoituksella vähennyksiä ei eritellä tuotteittain / tuoteryhmittäin, eikä tuotteiden määriä ilmoiteta, on näiden tietojen kuitenkin selvittävä verovelvollisen kirjanpidosta. Verovelvollisen kirjanpitoaineistosta tulee selvitä yksilöidysti jokainen verosta tehty vähennys ja sen peruste.

Vähennykset yhteensä

Vähennysten yhteismäärä ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Maksettava määrä

Suoritettava juomapakkausveron määrä yhteensä. Ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Verottomat määrät   

Ilmoitetaan tuoteryhmittäin Veroton määrä –taulukossa.

Verottomien luovutusten yhteismäärä ilmoitetaan tuotteittain täysinä litroina tuoteryhmän mukaan oikean verottomuuskoodin alla.

Verottomuuden perusteet ja koodien selitykset:

Palautusjärjestelmään kuuluvat pakkaukset (koodi 61)

Jos pakkaus kuuluu panttiin perustuvaan toimivaan palautusjärjestelmään ja on uudelleen täytettävä tai raaka-aineena hyödynnettävä, ei pakkauksesta makseta veroa (juomapakkausverolaki 6 § 1 kohta). Tällöin juomapakkaus ilmoitetaan verottomaksi verottomuuskoodin 61 kohdalla.

Palautusjärjestelmän ylläpitäjän tulee olla hyväksytty Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämään tuottajarekisteriin tai Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännön mukaiseen vastaavaan rekisteriin.

Muut verottomuudet (koodi 62)

Verottomuusperusteet on koottu alla olevaan taulukkoon.

Huom! Jos palautusjärjestelmään kuuluva pakkaus olisi veroton myös muulla perusteella, ilmoitetaan tällaisten pakkausten verottomat luovutukset koodin 62 alla.

Verottomuuden perusteet ja koodien selitykset:

Juomapakkausverolaki

 

 

Palautusjärjestelmään kuuluvat pakkaukset, koodi 61

 

6 § 1 kohta

 

Juomapakkausverolaissa tarkoitettuun toimivaan palautusjärjestelmään kuuluva pakkaus

 

 

Muut verottomuudet, koodi 62

 

6 § 2 kohta

pakkaukset, jotka sisältävät juomia, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla Euroopan unionin alueella kuin Suomessa käytettäväksi

 

6 § 3 kohta

Pakkaukset, jotka sisältävät juomia, joiden verottomuudesta säädetään valmisteverotuslaissa

 

Valmisteverotuslain 17 §

 • pakkaukset, jotka sisältävät juomia, joita siirretään väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä.
 • pakkaukset, jotka sisältävät juomia, jotka asetetaan tullikoodeksin 98 artiklassa tarkoitettuun tullivarastointimenettelyyn tai 161 artiklassa tarkoitettuun vientimenettelyyn.

 

Valmisteverotuslain 9 §

 • Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtunut pakkausten sisältämän juoman täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen, kun tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut tuotteiden luonteesta johtuvan syyn vuoksi (esim. vanhentumisen tai haihtumisen vuoksi) tai ylivoimaisen esteen tai ennalta arvaamattoman tapahtuman (esim. tulipalo, rikkoutuminen) seurauksena.

Tuotteiden tuhoutuminen tai menettäminen ilmoitetaan sen verokauden veroilmoituksella, jolloin tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut tai havaittu.

Huom! Kun tuotteiden tuhoutuminen/menettäminen on veroilmoituksella ilmoitettu, ei näiden tuotteiden        

mahdollisesti myöhemmin tapahtuvaa jätehuoltoon liittyvää tuhoamista/hävittämistä ilmoiteta veroilmoituksella.

 

Valmisteverotuslain 10 §

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien tuotteiden viranomaisen luvalla tapahtunut hävittäminen. Hävittämisen on tapahduttava viranomaisen valvonnassa tai muutoin hyväksyttävällä tavalla.

Huom! Kyse muusta hävittämisestä kuin täydellisesti tuhoutuneiden / lopullisesti menetettyjen tuotteiden hävittämisestä.

 

Valmisteverotuslain 18 §

 • pakkaukset, jotka sisältävät juomia, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ValmVL 18 §:ssä säädettyyn verottomaan tarkoitukseen (tuotteiden luovutus diplomaateille, kv-järjestöille tai muille 18 §:ssä mainituille)
 

 

 

Valmisteverotuslain 19 §

 • Muonitus

Viranomaisen määräämillä ehdoilla ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla, vesi- tai ilma-aluksella myytäviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut tuotteet.

 

6 § 4 kohta

Pakkaukset, jotka sisältävät juomia, joiden verottomuudesta säädetään alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994), eli alkoholijuomaverolain, 8 §:ssä

 

Alkoholijuomaverolain 8 §:n 1 kohta

 • tuotteet, jotka käytetään alkoholi- ja alkoholijuomaverolaissa tarkoitettujen tuotteiden taikka makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetussa laissa tarkoitettujen virvoitusjuomien valmistukseen

 

Alkoholijuomaverolain 8 §:n 2 kohta

 • tuotteet, jotka toimitetaan alkoholilaissa tarkoitettuun erityismyyntiin

 

Alkoholijuomaverolain 8 §:n 3 kohta

 • tuotteet, jotka toimitetaan alkoholilaissa tarkoitettuun laadunvalvontaan

 

Alkoholijuomaverolain 8 §:n 4 kohta

 • tuotteet, jotka sisältyvät sellaisiin aromiaineisiin, jotka käytetään elintarvikkeiden tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien valmistamiseen

 

Alkoholijuomaverolain 8 §:n 5 kohta

 • tuotteet, jotka sisältyvät lääkelaissa tarkoitettuihin lääkkeisiin

 

Alkoholijuomaverolain 8 §:n 6 kohta

 • tuotteet, jotka sisältyvät sellaisiin elintarvikkeisiin, joiden alkoholipitoisuus on enintään 8,5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilossa suklaata tai 5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilossa muuta elintarviketta

 

Alkoholijuomaverolain 8 §:n 7 kohta

 • tuotteet, jotka sisältyvät erityisvalmisteasetuksessa tarkoitettuihin erityisvalmisteisiin

 

Alkoholijuomaverolain 8 §:n 2 mom.

 • viinit ja välituotteet, jotka evankelisluterilainen tai ortodoksinen seurakunta taikka uskonnonvapauslain mukaisesti rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta käyttää ehtoollisviininä

 

6 § 5 kohta

Pakkaukset, jotka sisältävät juomia, joiden verottomuudesta säädetään virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain (1127/2010) 4 §:n 1 momentin 1 ja 3 - 5 kohdassa

 

Virvoitusjuomaverolain 4 §:n 1 momentin 1 kohta

 • virvoitusjuomat, jotka käytetään virvoitusjuomien valmistukseen

 

Virvoitusjuomaverolain 4 §:n 1 momentin 3 - 5 kohta

 • virvoitusjuomat, jotka käytetään lääkkeiden, alkoholijuomien, kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien, laihdutusvalmisteiden, erittäin niukkaenergisten, painonhallintaan tarkoitettujen erityisruokavaliovalmisteiden, ravintolisien ja lääkelain 4 §:ssä tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmistukseen

 

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä, jolloin ilmoitus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön / verovelvollisen allekirjoitus.

Veroilmoituksen täyttäjän/vastuuhenkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite

Merkitään verovelvollisen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.