Juomapakkausveroilmoitus – Rekisteröity vastaanottaja, veroedustaja ja rekisteröimätön verovelvollinen, täyttöohje

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen

Verohallinto
valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Rekisteröity vastaanottaja

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle viranomainen on myöntänyt oikeuden ansiotoiminnassaan vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä (valmisteverotuslaki 6 §:n 7 kohta). Rekisteröity vastaanottaja ei saa varastoida eikä lähettää tuotteita väliaikaisesti verottomina (valmisteverotuslaki 52 §).

Se, joka on hankkinut tuotteita verottomaan tarkoitukseen, on velvollinen suorittamaan tuotteista valmisteveron, jos tuotteet on käytetty muuhun kuin verottomaan tarkoitukseen (valmisteverotuslaki 13 §). Vero määrätään verokauden aikana verolliseen tarkoitukseen käytetyistä tuotteista. Verotuksessa sovelletaan rekisteröityä vastaanottajaa koskevia säännöksiä (valmisteverotuslaki 13 §:n 1 mom. ja 15 §:n 3 mom.).

Veroedustaja

Suomeen sijoittautunut henkilö, jonka etämyyjä on nimennyt ja jolle viranomainen on myöntänyt oikeuden suorittaa valmisteverot etämyyjän puolesta Suomessa vastaanotetuista tuotteista (valmisteverotuslaki 6 §:n 13 kohta).

Rekisteröimätön verovelvollinen

Muu verovelvollinen kuin verokausi-ilmoittaja. (Verokausi-ilmoittajalla tarkoitetaan valtuutettua varastonpitäjää, rekisteröityä vastaanottajaa, veroedustajaa sekä niitä verovelvollisia, joihin asianomaisen valmisteverolain tai muun lain mukaan sovelletaan rekisteröityä elinkeinonharjoittajaa koskevia säännöksiä).

Rekisteröimätön verovelvollinen on muun muassa henkilö, joka poistaa tai jonka puolesta valmisteveron alaiset tuotteet poistetaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä sekä henkilö, joka valmistaa tai jalostaa valmisteveron alaisia tuotteita muualla kuin verottomassa varastossa. Rekisteröimättömän verovelvollisen veroilmoituksen antaa myös henkilö, joka on hankkinut toisessa jäsenmaassa jo verotettuja tuotteita ja pitää tuotteita hallussaan kaupallisessa tarkoituksessa Suomessa niiden täällä tapahtuvaa luovuttamista tai käyttöä varten (ks. esim. valmisteverotuslaki 12 § ja 9 luku).

Muulla verovelvollisella tarkoitetaan myös esimerkiksi yksityishenkilöä, joka tekee etäoston tai vastaanottaa lahjalähetyksen, joka sisältää sallittua enemmän valmisteveron alaisia tuotteita.

Veroilmoituksen antaminen

Rekisteröidyn vastaanottajan ja veroedustajan on annettava veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan kuukauden 18. päivänä (valmisteverotuslaki 31 §:n 1 mom). Rekisteröidyn vastaanottajan ja veroedustajan on maksettava verokaudelta suoritettava valmistevero viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 27. päivänä. Jos määräpäivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, valmisteveron saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen (valmisteverotuslaki 46 §:n 1 mom.)

Muun verovelvollisen on annettava veroilmoitus neljän arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet on vastaanotettu tai veron suorittamisvelvollisuus on muutoin syntynyt tämä päivä mukaan luettuna. Arkipäiväksi ei katsota arkilauantaita. (valmisteverotuslaki 31 §:n 2 mom.). Vero on tällöin maksettava kymmenen arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet on vastaanotettu tai veron suorittamisvelvollisuus on muutoin syntynyt (valmisteverotuslaki 46 §:n 2 mom.).

Jos verovelvollinen ei ole saanut verotuspäätöstä tiedoksi ennen maksun määräajan päättymistä, valmistevero on suoritettava veroilmoituksen tai verovelvollisen kirjanpidon mukaisena (valmisteverotuslaki 46 §:n 3 mom.)

Verovelvollisen nimi

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi tai luonnollisen henkilön nimi.

Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite

Osoite, johon verovelvollinen haluaa verotuspäätöksen toimitettavan. Postitse lähetettävät lisätietopyynnöt toimitetaan tähän samaan osoitteeseen.

Verokausi (rekisteröity vastaanottaja tai veroedustaja täyttää)

Rekisteröidyn vastaanottajan tai veroedustajan verokausi on kalenterikuukausi. Muut merkitsevät tuotteiden vastaanottopäivän.

Tuotteiden vastaanottopvm (rekisteröimätön verovelvollinen täyttää)

Päivä, jolloin tuotteet on vastaanotettu Suomessa.

Valmisteverotustunnus (rekisteröity vastaanottaja ja veroedustaja täyttää)

Veroilmoituksen yksilöivät tunnukset on merkitty viranomaisen antamaan rekisteröidyn vastaanottajan tai veroedustajan lupapäätökseen tummennettuina.

Y-tunnus / henkilötunnus

Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus (ilmoitetaan muodossa 1234567-8) tai henkilön henkilötunnus.

Asiakkaan viite

Verovelvollinen ilmoittaa halutessaan oman viitteensä.

Verovelvollisen kotivaltio, jos muu kuin Suomi

Ulkomainen yritys tai henkilö ilmoittaa tässä kohdassa kotivaltionsa. Kotivaltiota ei ilmoiteta jos veroilmoittamisessa käytetään suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta.

Kauppalaskun numero

Ilmoitetaan vähintään yhden kauppalaskun numero, johon veroilmoitus liittyy. Kauppalaskun numeron ilmoittaminen koskee vain rekisteröimätöntä verovelvollista.

Tullausnumero

Tullin maahantuonnin yhteydessä antama tullausnumero.

Ei ilmoitettavaa

Tähän kohtaan merkitään rasti, jos verovelvollisella ei ole verokaudelta ilmoitettavia verollisia tai verottomia tuotemääriä eikä vähennyksiä veroista.

Juomapakkausvero

Eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetussa laissa (1037/2004) eli juomapakkausverolaissa säädetään, mistä juomapakkauksista valmisteveroa suoritetaan.

Huom! Tyhjä pakkaus ei ole juomapakkausveron alainen tuote. Veroa maksetaan ainoastaan juomapakkausverolain verotaulukon juomia sisältävästä pakkauksesta.

Juomapakkausverolakia ei sovelleta, jos juomia on valmistanut oikeudellisesti ja taloudellisesti muista saman toimialan valmistajista riippumaton valmistaja, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen luovuttamien juomapakkausten
sisältämä juomamäärä on enintään 50 000 litraa. Tästä on vaadittaessa annettava viranomaiselle luotettava selvitys (juomapakkausverolaki 1 § 3 mom.).

Juomapakkaus

Juomapakkauksella tarkoitetaan juomapakkausverolain liitteenä olevassa verotaulukossa mainittuja juomia sisältävää vähittäismyyntipakkausta, jonka tilavuus on enintään viisi litraa. Vähittäismyyntiin rinnastetaan ravitsemistoiminta.

Juomapakkausvero on sidottu juoman tullitariffinimikkeeseen.

Veronalainen pakkaus voi olla valmistettu eri materiaaleista, esimerkiksi lasista, muovista tai alumiinista. Veron piiriin kuuluvat myös kaikki sellaiset hana- eli ”bag in box” –juomapakkaukset, joissa on kartongin tai pahvin sisällä erillinen muovinen tai muusta materiaalista valmistettu pussi.

Lakia ei sovelleta nestepakkauskartongista valmistettuihin juomapakkauksiin. Juomapakkaukseksi ei katsota tässä myöskään pakkausta, joka täytetään juuri ennen myyntiä, ja jonka sisältö on tarkoitettu juotavaksi välittömästi oston jälkeen (esim. pikaruokaloiden juomakupit).

Verolliset määrät

Verollisten vastaanottojen ja tuontien määrät Ilmoitetaan tuoteryhmittäin Verollinen määrä –taulukossa. Määrät ilmoitetaan täysinä litroina.

Edellä mainitusta poiketen yksityishenkilöt merkitsevät verotettavien tuotteiden määrän kahden desimaalin tarkkuudella (esim. 2,25 litraa). Juomapakkaus, joka ei kuulu mihinkään panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään, tulee ilmoittaa verollisissa vastaanotoissa ja tuonneissa nimikkeensä mukaisessa kohdassa.

Juomapakkausvero (euro)

Juomapakkausveron määrä ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Juomapakkausveron määrä on tätä ohjetta päivitettäessä (31.3.2014) 51 snt / litra. Veron määrä voi muuttua lakimuutosten yhteydessä. Verohallinto tiedottaa mahdollisista muutoksista, mutta asiakkaan vastuulla on tarkistaa, että hän käyttää voimassa olevia veron määriä veroilmoitusta antaessaan.

Verojen määrät yhteensä ennen vähennyksiä

Tuotteiden yhteenlaskettu verojen määrä euroina sentin tarkkuudella. Vähennykset ilmoitetaan Verollinen määrä –taulukon alaosassa. Vähennykset ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Vähennysten perusteet

Täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt tuotteet (lomakkeen koodi 16H2)

Rekisteröity vastaanottaja voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta veron, joka on suoritettu tai suoritettava kulutukseen luovutetuista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt ennalta arvaamattoman tapahtuman tai ylivoimaisen esteen vuoksi. Vähennystä ei voi tehdä, jos tuhoutuminen tai menettäminen on johtunut tuotteiden luonteesta. Täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen tulee voida näyttää toteen. Tuotteet, joista tehdään vähennys, on hävitettävä viranomaisen valvonnassa tai sen hyväksymällä tavalla. 

Edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneet vähennykset (lomakkeen koodin 16K3)

Jos vähennystä ei voida tehdä täysimääräisenä verokaudelta suoritettavaa veroa laskettaessa, voi vähentämättä jääneen määrän vähentää kuluvan vuoden seuraavilta tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta tehtävissä ilmoituksissa.

(Verosta tehtävät vähennykset, Valmisteverotuslaki 16 §).

Tiedot edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneistä vähennyksistä löytyvät edellisten verokausien verotuspäätöksistä.

Huom! Vaikka veroilmoituksella vähennyksiä ei eritellä tuotteittain / tuoteryhmittäin, eikä tuotteiden määriä ilmoiteta, on näiden tietojen kuitenkin selvittävä verovelvollisen kirjanpidosta. Verovelvollisen kirjanpitoaineistosta tulee selvitä yksilöidysti jokainen verosta tehty vähennys ja sen peruste.

Vähennykset yhteensä

Vähennysten yhteismäärä ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Maksettava määrä

Suoritettava juomapakkausveron määrä yhteensä. Ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Verottomat määrät

Ilmoitetaan tuoteryhmittäin Veroton määrä –taulukossa.

Verottomien vastaanottojen ja tuontien yhteismäärä ilmoitetaan tuotteittain täysinä litroina tuoteryhmän mukaan oikean verottomuuskoodin alla.

Verottomuuden perusteet ja koodien selitykset:

Palautusjärjestelmään kuuluvat pakkaukset (koodi 61)

Jos pakkaus kuuluu panttiin perustuvaan toimivaan palautusjärjestelmään ja on uudelleen täytettävä tai raakaaineena hyödynnettävä, ei pakkauksesta makseta veroa (juomapakkausverolaki 6 § 1 kohta). Tällöin juomapakkaus ilmoitetaan verottomaksi verottomuuskoodin 61 kohdalla.

Palautusjärjestelmän ylläpitäjän tulee olla hyväksytty Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämään tuottajarekisteriin tai Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännön mukaiseen vastaavaan rekisteriin.

Muut verottomuudet (koodi 62)

Verottomuusperusteet on koottu alla olevaan taulukkoon.

Huom! Jos palautusjärjestelmään kuuluva pakkaus olisi veroton myös muulla perusteella, ilmoitetaan tällaisten pakkausten verottomat vastaanotot ja tuonnit koodin 62 alla.

Juomapakkausverolaki

Palautusjärjestelmään kuuluvat pakkaukset, koodi 61
6 § 1 kohta Juomapakkausverolaissa tarkoitettuun toimivaan palautusjärjestelmään kuuluva pakkaus
Muut verottomuudet, koodi 62
6 § 3 kohta Pakkaukset, jotka sisältävät juomia, joiden verottomuudesta säädetään valmisteverotuslaissa

Valmisteverotuslain 19 §

  • Muonitus

Viranomaisen määräämillä ehdoilla ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla, vesi- tai ilma-aluksella
myytäviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut tuotteet.

 6 § 4 kohta Pakkaukset, jotka sisältävät juomia, joiden verottomuudesta säädetään alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994), eli alkoholijuomaverolain, 8 §:ssä

Alkoholijuomaverolain 8 §:n 1 kohta

  • tuotteet, jotka käytetään alkoholi- ja alkoholijuomaverolaissa tarkoitettujen tuotteiden taikka makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetussa laissa tarkoitettujen virvoitusjuomien valmistukseen

 Alkoholijuomaverolain 8 §:n 2 kohta

  • tuotteet, jotka toimitetaan alkoholilaissa tarkoitettuun erityismyyntiin

Alkoholijuomaverolain 8 §:n 3 kohta

  • tuotteet, jotka toimitetaan alkoholilaissa tarkoitettuun laadunvalvontaan

Alkoholijuomaverolain 8 §:n 4 kohta

  • tuotteet, jotka sisältyvät sellaisiin aromiaineisiin, jotka käytetään
  • elintarvikkeiden tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien valmistamiseen 

Alkoholijuomaverolain 8 §:n 5 kohta

  • tuotteet, jotka sisältyvät lääkelaissa tarkoitettuun lääkkeisiin

Alkoholijuomaverolain 8 §:n 6 kohta

  • tuotteet, jotka sisältävät sellaisiin elintarvikkeisiin, joiden alkoholipitoisuus on enintään 8,5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilossa suklaata tai 5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilossa muuta elintarviketta

Alkoholijuomaverolain 8 §:n 7 kohta

  • tuotteet, jotka sisältyvät erityisvalmisteasetuksessa tarkoitettuihin erityisvalmisteisiin

Alkoholijuomaverolain 8 §:n 2 mom.

  • viinit ja välituotteet, jotka evankelisluterilainen tai ortodoksinen seurakunta taikka uskonnonvapauslain mukaisesti rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta käyttää ehtoollisviininä

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä, jolloin ilmoitus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön / verovelvollisen allekirjoitus.

Veroilmoituksen täyttäjän/vastuuhenkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite

Merkitään verovelvollisen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.