Ilmoitus maksetusta apurahasta 2017

Vuosi-ilmoituksen 3927 täyttöohje

Muutokset edelliseen vuoteen

Vuosi-ilmoituslomakkeelta on poistettu vaihtoehto ”Ei rekisteröity” seuraavista kohdista: Julkisyhteisötieto, Työryhmätieto, Saadun apurahan tyyppi sekä Apurahan myöntämisen peruste. 

Yleistä

Apurahan, stipendin tai tunnustuspalkinnon maksajan on ilmoitettava maksamansa suoritukset Verohallinnolle. Tiedot on annettava sekä veronalaisista että verovapaista vähintään 1 000 euron suuruisista suorituksista. Tiedot annetaan vain luonnollisille henkilöille maksetuista suorituksista.

Jos apuraha on myönnetty työ- tai tutkimusryhmälle, on jokaisen ryhmän jäsenen saamat suoritukset ilmoitettava erikseen.

Jos yksittäinen henkilö on apurahan hakijana ja hän palkkaa apurahalla itselleen apulaisen, on apulaiselle maksettu osuus apurahasta apulaisen veronalaista palkkatuloa.

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut apurahat ilmoitetaan vuosi-ilmoituslomakkeella 7809 suorituslajina D1.

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Tiedot annetaan maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa ”Vuosi-ilmoitusten korjaaminen”.

Ohje löytyy vero.fi  > Lomakkeet > Vuosi-ilmoituslomakkeet

Täyttöohjeet

Maksajaa ja ilmoittajaa koskevat tiedot

Apurahan maksajasta ilmoitetaan maksajan nimi Y-tunnus ja maksuvuosi. Lisäksi ilmoitetaan, onko maksaja julkisyhteisö.

Jos tiedot antaa joku muu kuin apurahan maksaja, on lisäksi ilmoitettava tiedon ilmoittajan Y-tunnus ja yhteyshenkilön nimi.

Tiedon ilmoittajan Y-tunnus on aina ilmoitettava, jos apurahan maksaja on ulkomainen, jolla ei ole suomalaista Y-tunnusta.

Saajan tiedot

Suorituksen saajasta ilmoitetaan etu- ja sukunimi, täydellinen osoite ja henkilötunnus.

Tiedot apurahasta

Apurahasta ilmoitetaan tyyppi, myöntämisen peruste (pääasiallinen käyttötarkoitus), onko apuraha ollut yleisesti haettavissa sekä onko maksajan ja saajan välillä työsuhde.

Maksupäivä

Maksupäivä on ilmoitettava aina. Jos samaa apurahaa on saman vuoden aikana maksettu useassa erässä, ilmoitetaan suoritusten yhteismäärä. Tällöin maksupäiväksi merkitään vuoden viimeinen päivä. Muuten ilmoitetaan apurahan todellinen maksupäivä.

Apuraha

Kohdassa ilmoitetaan maksetun apurahan määrä.

Jos apuraha on peritty takaisin, voidaan takaisinperitty määrä ilmoittaa joko siten, että

  • ilmoitetaan takaisinperitty määrä ja rastitetaan palautus kohta (ks. jäljempänä) tai
  • vähennetään takaisinperitty määrä samana vuonna maksetusta apurahasta.

Tunniste

Apurahan maksajan käyttämä hakemuksen diaarinumero tai muu sisäinen keinotekoinen tunniste, jonka perusteella apurahan maksaja voi tarvittaessa pyynnöstä tarkistaa maksatus- ja muita tietoja omasta arkistostaan tai tietovarastostaan.

Palautus

Palautuskohta rastitetaan, jos apurahan saaja on palauttanut apurahan osittain tai kokonaan tai häneltä on peritty takaisin apuraha tai osa siitä. Kohtaa ei rastiteta, jos takaisin peritty osuus on vähennetty myöhemmin samana vuonna maksetusta apurahasta.

Apurahan käyttötarkoitus

Kohdassa voidaan antaa vapaamuotoinen selvitys apurahan käyttötarkoituksesta.