Ilmoitus maksetusta apurahasta 2019

Vuosi-ilmoituksen 3927 täyttöohje

Täyttöohje koskee verkkolomaketta sekä tietuekuvausta. Tiedot on annettava sähköisesti vuodesta 2018 alkaen, paperilomaketta tietojen antamiseksi ei ole.

Yleistä

Apurahan, stipendin tai tunnustuspalkinnon maksajan on ilmoitettava maksamansa suoritukset Verohallinnolle. Tiedot on annettava sekä veronalaisista että verovapaista vähintään 1 000 euron suuruisista suorituksista. Tiedot annetaan vain luonnollisille henkilöille maksetuista suorituksista.

Jos apuraha on myönnetty työ- tai tutkimusryhmälle, on jokaisen ryhmän jäsenen saamat suoritukset ilmoitettava erikseen.

Jos yksittäinen henkilö on apurahan hakijana ja hän palkkaa apurahalla itselleen apulaisen, on apulaiselle maksettu osuus apurahasta apulaisen veronalaista palkkatuloa.

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut apurahat ilmoitetaan vuosi-ilmoituslomakkeella 7809 suorituslajina D1.

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Tiedot annetaan maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta kerrotaan tarkemmin vero.fi-ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen.

Vuosi-ilmoitusta korjatessa uusin ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, tieto on nollattava ja annettava uusi tieto.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

 • Tietuetunnus (vain tiedostona ilmoitettaessa)
 • Maksuvuosi
 • Suorituslajin tunnus
 • Apurahan maksajan Y-tunnus
 • Tiedon ilmoittajan Y-tunnus (jos tieto on ilmoitettu alkuperäisessä ilmoituksessa)
 • Apurahan saajan henkilö- tai Y-tunnus
 • Apurahan saajan nimi (jos tieto on ilmoitettu alkuperäisessä ilmoituksessa)
 • Apurahan maksupäivä
 • Apurahan laji
 • Apurahan myöntämisen peruste
 • Apurahan tunniste (jos tieto on ilmoitettu alkuperäisessä ilmoituksessa)
 • Apurahan maksajan nimi (jos tieto on ilmoitettu alkuperäisessä ilmoituksessa)

Täyttöohjeet

Maksajaa ja ilmoittajaa koskevat tiedot

Apurahan maksajasta ilmoitetaan maksajan nimi, Y-tunnus ja maksuvuosi. Lisäksi ilmoitetaan, onko maksaja julkisyhteisö.

Jos tiedot antaa joku muu kuin apurahan maksaja, on lisäksi ilmoitettava tiedon ilmoittajan Y-tunnus.

Tiedon ilmoittajan Y-tunnus on aina ilmoitettava, jos apurahan maksaja on ulkomainen, jolla ei ole suomalaista Y-tunnusta.

Lisäksi ilmoitetaan vuosi-ilmoituksesta lisätietoja antavan yhteyshenkilön nimi sekä puhelinnumero.

Saajan tiedot

Suorituksen saajasta ilmoitetaan etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus.

Suorituslaji

Suorituslajina ilmoitetaan "Apurahan palautus/takaisinperintä", kun apurahan saaja on palauttanut tai apurahan saajalta on peritty takaisin maksettu apuraha tai osa siitä, eikä apurahan maksaja pysty kohdistamaan palautusta tiettyyn apurahaan. Tätä suorituslajia ei käytetä, jos takaisin peritty osuus on vähennetty myöhemmin samana vuonna maksetusta apurahasta.

Tiedot apurahasta

Apurahasta ilmoitetaan sen laji, myöntämisen peruste (pääasiallinen käyttötarkoitus), onko apuraha ollut yleisesti haettavissa sekä onko maksajan ja saajan välillä työsuhde.

Maksupäivä

Maksupäivä on ilmoitettava aina. Samalle saajalle samasta apurahasta eri päivinä maksetut suoritukset ilmoitetaan ensisijaisesti vuosikohtaisena yhteismääränä. Tällöin maksupäiväksi merkitään vuoden viimeinen päivä. Tiedot voidaan tarvittaessa esittää myös maksupäiväkohtaisesti. Jos samana maksupäivänä maksetaan samalle saajalle useampia eri apurahoja, ne pitää eritellä toisistaan Apurahan tunniste -kentässä annettavalla tiedolla.

Apuraha

Kohdassa ilmoitetaan maksetun apurahan määrä.

Jos apuraha on peritty takaisin, voidaan takaisinperitty määrä ilmoittaa joko siten, että

 • ilmoitetaan takaisinperitty määrä ja käytetään suorituslajia "Apurahan palautus/takaisinperintä" tai
 • vähennetään takaisinperitty määrä samana vuonna maksetusta apurahasta.

Tunniste

Apurahan maksajan käyttämä hakemuksen diaarinumero tai muu sisäinen keinotekoinen tunniste, jonka perusteella apurahan maksaja voi tarvittaessa pyynnöstä tarkistaa maksatus- ja muita tietoja omasta arkistostaan tai tietovarastostaan.

Apurahan käyttötarkoitus

Kohdassa voidaan antaa vapaamuotoinen selvitys apurahan käyttötarkoituksesta.