Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen, yksityiskohtainen täyttöohje 2017

Veroilmoitus verkossa -palvelu

Täydennä tai korjaa esitäytetty veroilmoitus verkossa. Palvelu on auki veroilmoitukseesi merkittyyn viimeiseen palautuspäivään asti. Palvelu ohjaa sinua tietojen ilmoittamisessa.

Jos ilmoitat tiedot verkossa, veroilmoituslomaketta ja liitelomakkeita ei tarvitse täyttää tai palauttaa.

Yleisiä ohjeita

 • Tarkista veroilmoitukseesi valmiiksi merkityt tiedot erittelyosasta. Jos tiedot ovat oikein eikä mitään tietoja puutu, sinun ei tarvitse palauttaa veroilmoitusta. Silloin sinun katsotaan antaneen veroilmoituksesi esitäytettyjen tietojen mukaisena.
 • Jos täydennät tai korjaat esitäytettyä veroilmoitusta tai Verohallinto saa muualta tietoja, jotka vaikuttavat verotukseesi, saat lokakuun loppuun mennessä korjatun verotuspäätöksen, tilisiirtolomakkeet ja verotustodistuksen. Uutta päätöstä ei kuitenkaan lähetetä, jos tekemäsi korjaus ei vaikuta verojesi määrään. Säilytä erittelyosa ja verotustodistus, sillä saatat tarvita niitä myöhemmin.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien ja heidän puolisoidensa esitäytettyyn veroilmoitukseen ei ole laskettu verotuksen lopputulosta, koska elinkeinotoiminnan tiedot eivät ole vielä olleet Verohallinnon käytettävissä. Jos kuulut tähän ryhmään, saat verotuspäätöksen, tilisiirtolomakkeet ja verotustodistuksen lokakuun loppuun mennessä.
 • Jos olet yhtymän osakas ja tiedot yhtymän tulo-osuudesta puuttuvat veroilmoitukseltasi, mutta maksamasi ennakot on kuitenkin luettu verotuksessa hyväksesi, saat korjatun verotuspäätöksen syksyllä.

Sisällys

Osoitetiedot

Ansiotulot
Ennakonpidätykset ansiotuloista
Ansiotuloista tehtävät vähennykset
Pääomatulot ja luovutustappiot
Osingot ja ylijäämät
Ennakonpidätykset pääomatuloista ja osingoista
Pääomatuloista tehtävät vähennykset
Alijäämähyvitys
Perhe- ja huoltosuhteen muutos
10 Ulkomaan tulot
11 Ulkomaan tuloista maksetut ulkomaiset verot
12 Verosta tehtävät vähennykset
13 Maksetut ennakkoverot ja ennakon täydennysmaksut
14 Varat ja velat
15 Lisätietoja

Ilmoitatko  paperilomakkeella? Lue ohjeet 
Liitelomakkeet 
Metsälahjavähennys
Rajoitetusti verovelvollinen – mitä tietoja on ilmoitettava 
Jäännösveron maksaminen ja veronpalautus 
Tilinumero

  Osoitetiedot

Kun muutat, ilmoita aina uusi osoite maistraattiin tai postiin. Verohallinto saa osoitetiedot väestötietojärjestelmästä.

Ilmoita kuitenkin tilapäinen osoitteenmuutos myös suoraan Verohallintoon. Myös tilapäisen osoitteenmuutoksen päättymisestä täytyy ilmoittaa. 

Lue lisää osoitteenmuutoksesta.

Kuolinpesälle asianhoitaja

Verohallinto suosittelee, että kuolinpesän osakkaat valtuuttavat asianhoitajan hoitamaan kaikkia kuolinpesän veroasioita.

Tulosta valtakirja jakamattoman kuolinpesän veroasioiden hoitamista varten (lomake 3630).

Muuta kuolinpesän osoitetiedot kirjallisesti verotoimistoon.

Jos kuolinpesän osoitetiedot ilmoittaa joku muu kuin valtuutettu asianhoitaja, on kaikkien pesän osakkaiden hyväksyttävä muutos. Osakkaat voivat joko allekirjoittaa muutosilmoituksen tai antaa valtakirjan muutoksen ilmoittajalle.

Lue lisää kuolinpesän asioiden hoitamisesta ja verotuksesta.

1 Ansiotulot

1.1 Palkat ja luontoisedut

Ilmoita kohdassa esimerkiksi

 • rahapalkat pää- ja sivutoimesta sekä tilapäisestä työstä
 • työpanokseen perustuva osinko, joka verotetaan palkkana
 • palkanluonteiset suoritukset, esim. omaishoidon tuki
 • kokouspalkkiot
 • työkorvaukset silloin, kun et ilmoita niitä liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoituksessa (lomake 5)
 • veronalaiset kustannusten korvaukset (esim. kunnallisten perhepäivähoitajien kustannusten korvaukset)
 • luontoisedut (esim. puhelin-, asunto-, ravinto- ja autoetu, työsuhdematkalipun veronalainen osuus, autotalli, vapaa-ajan asunto, moottorivene, loma- tai palkkiomatka, palkaksi katsottu henkilökuntalainan korko ja palkkana pidetyt vakuutusmaksut sekä etu työsuhdeoptiosta)
 • palkaksi katsottu osuus työnantajan ottaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuista
 • ulkomaisen työnantajan maksama palkka työstä, joka on tehty Suomessa.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • maksajan nimi
 • maksajan Y-tunnus tai henkilötunnus
 • maksajan osoite
 • palkan ja luontoisetujen määrä.

Korjaa tarvittaessa ennakonpidätykset kohdassa 2.1 (Ennakonpidätykset) ja pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut kohdassa 3.2 (Pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut).

Ilmoita ulkomaan ansiotulot kohdassa 10.2 (Muut ulkomaan ansiotulot) sekä liitelomakkeella 16 (Selvitys ulkomaantuloista).

Jos vaadit autoedun arvon alentamista (yksityisajoa on kertynyt alle 18 000 km vuodessa), ilmoita kohdassa 15 (Lisätietoja) ajettujen kilometrien määrä. Säilytä ajopäiväkirja itselläsi.

1.2 Eläkkeet

Suomesta saadut eläkkeet, esimerkiksi:

 • työ- ja yrittäjäeläkkeet
 • kansaneläkelain mukaiset eläkkeet
 • takuueläke
 • vakuutuksiin perustuvat eläkkeet, jotka verotetaan ansiotulona.

Ilmoita ulkomaan eläkkeet kohdassa 10.1 (Ulkomaan eläketulot) sekä liitelomakkeella 16 (Selvitys ulkomaantuloista).

Voit vaatia eläketulojen jaksottamista, jos

 • olet vuonna 2017 saanut takautuvaa eläkettä vähintään 500 euroa 
 • eläke kohdistuu vähintään 3 kuukauden ajalta verovuotta edeltäneeseen aikaan.

Eläketulojen jaksottamista on vaadittava viimeistään 31.12.2018. Vaadi jaksottamista kohdassa 15 (Lisätietoja).

Lue lisää eläketulojen jaksottamisesta

1.3 Etuudet

Esimerkiksi sairausvakuutuslain mukaiset

 • päivärahat
 • äitiys- tai isyysrahat
 • työttömyyspäivärahat
 • opintorahat
 • aikuiskoulutustuet.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • etuuden maksaja
 • etuuden määrä
 • etuudesta toimitettu ennakonpidätys.
1.4 Muut ansiotulot

Muut ansiotulot kuin palkkatulo, esimerkiksi

 • apurahat (siirrä lomakkeelta 15)
 • palvelurahat
 • tulot yksityisopetuksesta
 • tulot yksityisestä perhepäivähoidosta
 • porotalouden ansiotulot
 • tulot taiteellisesta toiminnasta ja freelancetoiminnasta (siirrä lomakkeelta 15).

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • maksajan nimi
 • maksajan Y-tunnus tai henkilötunnus
 • maksajan osoite
 • tulojen ja luontoisetujen määrä.

Korjaa tarvittaessa ennakonpidätykset kohdassa 2.1 ja pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut kohdassa 3.2.

Tulontasaus

Vaadi tulontasausta, jos olet saanut vuonna 2017 kertasuorituksena vähintään 2 500 euron ansiotulon, joka

 • on kertynyt etu- tai jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuodelta
 • on vähintään neljäsosa vuoden 2017 puhtaiden ansiotulojesi yhteismäärästä (puhdas ansiotulo = kaikkien ansiotulojen yhteismäärä, josta on vähennetty tulonhankkimiskustannukset).

Vaadi tulontasausta kohdassa 15 (Lisätietoja). Tee vaatimus ennen verotuksen päättymistä (31.10.2018).

2 Ennakonpidätykset ansiotuloista

2.1 Ennakonpidätykset

Ansiotuloista toimitetut ennakonpidätykset.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • ennakonpidätyksen toimittaja
 • ennakonpidätyksen toimittajan Y-tunnus tai henkilötunnus
 • ennakonpidätyksen toimittajan osoite
 • ennakonpidätyksen määrä.

Jos sinulla on eläketuloja tai muita ansiotuloja ulkomailta, ilmoita ne kohdissa 10.1 (Ulkomaan eläketulot), 10.2 (Muut ulkomaan ansiotulot) ja 11.1 (Ulkomaiset verot) sekä liitelomakkeella 16 (Selvitys ulkomaantuloista).

Ennakkoveroa ja ennakon täydennysmaksua ei ilmoiteta tässä kohdassa. Niiden määrät näet ilmoitusosan kohdasta 13.1 (Ennakot ja täydennysmaksut) ja erittelyosasta.

3 Ansiotuloista tehtävät vähennykset

Verohallinto laskee valmiiksi seuraavat vähennykset:

 • tulonhankkimisvähennys
 • eläketulovähennys
 • invalidivähennys
 • merityötulovähennys
 • opintorahavähennys
 • ansiotulovähennys
 • perusvähennys.

Vähennysten määrät näet verotuspäätöksestä.

Lue lisää vähennyksistä, jotka Verohallinto tekee puolestasi

3.1 Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja) työmarkkinajärjestön tai työttömyyskassan nimi ja maksamiesi maksujen määrä.

3.2 Pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut

Työnantajan perimät työntekijän pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työntekijän maksuosuus kollektiivisen eläkevakuutuksen maksuista.

Urheilijan vapaaehtoisen eläke- tai tapaturmavakuutuksen maksut.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • palkanmaksajan nimi
 • palkanmaksajan Y-tunnus tai henkilötunnus
 • palkanmaksajan osoite
 • vakuutusmaksujen määrä.

Ilmoita tässä kohdassa myös itse maksamasi pakolliset eläkevakuutusmaksut (YEL, MYEL, apurahansaajan pakolliset MYEL-vakuutusmaksut), ellet ole ilmoittanut niitä lomakkeella 2, 2C tai 5.

Voit ilmoittaa pakolliset YEL- ja MYEL-vakuutusmaksut joko omassa tai puolisosi veroilmoituksessa. Ilmoita kohdassa 15 (Lisätietoja) eläkevakuutusyhtiö ja maksamiesi maksujen määrä. Esitä vaatimus maksujen vähentämisestä puolison verotuksessa ennen verotuksen päättymistä (31.10.2018).

3.3 Muut vähennykset

Tässä kohdassa voit vaatia veronmaksukyvyn alentumisvähennystä. Vähennys on harkinnanvarainen ja edellyttää erityistä syytä, esim. sairautta, työttömyyttä tai elatusvelvollisuutta. Vähennys on enintään on 1 400 euroa. Ilmoita kohdassa 15 (Lisätietoja), millä perusteella vaadit vähennystä.

Verohallinto voi myöntää veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen pelkkien suurten sairauskulujen perusteella, jos

 • sinun ja perheenjäsentesi sairauskulut ovat verovuonna yhteensä vähintään 700 euroa
 • sairauskulut ovat samalla vähintään 10 % puhtaiden ansio- ja pääomatulojesi yhteismäärästä (= kaikki tulot, joista on vähennetty tulonhankkimiskustannukset).

Vähennyksen myöntämiseen vaikuttavat sinun ja perheesi tulot ja varallisuus.

Jos vaadit vähennystä sairauskulujen perusteella, ilmoita kulujen määrä kohdassa 15 (Lisätietoja) ja säilytä tositteet itselläsi.

Tutustu tarkemmin vähennyksen määriin ja perusteisiin (Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2017 toimitettavaa verotusta varten)

Ilmoita tässä kohdassa myös vähennys takaisin perityistä etuuksista, esim. opintorahasta.

Ilmoita tässä kohdassa lahjoitus, jonka olet tehnyt yliopistolle tai korkeakoululle. Lahjoitusvähennyksen voi tehdä rahalahjoituksesta, joka on osoitettu yliopistolle tai korkeakoululle ja joka on ollut vähintään 850 euroa ja enintään 500 000 euroa. Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • lahjansaajan nimi
 • lahjansaajan Y-tunnus
 • rahalahjan määrä.

Lue lisää lahjoitusvähennyksestä.

3.4 Tulonhankkimiskulut

Jos sinulla on palkkatuloja, saat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Vähennys ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin palkkatulosi määrä.

Ilmoita tulonhankkimiskulut vain, jos kuluja on enemmän kuin 750 euroa. Merkitse kulusi täysimääräisinä vähentämättä kaavamaista tulonhankkimisvähennystä.  

Ilmoita lisäksi ammattisi, erittele kulut ja selvitä, miten ne liittyvät tulon hankintaan.

Ilmoita kohdassa esimerkiksi

 • kunnallisten perhepäivähoitajien ja perhehoitajien saamat kustannusten korvaukset ja kulukorvaukset, jotka luetaan ansiotuloksi, jos niitä ei ole huomioitu suorituksen maksajan antaman ilmoituksen perusteella
 • lisääntyneet elantokustannukset työmatkoista, jotka on tehty tilapäiseen työkohteeseen mm. rakennus-, maanrakennus- ja metsäalalla (ilmoita erityisalojen matkakulut kohdassa 3.5.).
 • luottamushenkilömaksu
 • moottorisaha- ja metsurivähennys
 • sovittelijan kulukorvaukset, jotka luetaan ansiotuloiksi
 • yleishyödylliseltä yhteisöltä saadut kustannusten korvaukset, jotka luetaan ansiotuloiksi
 • työhuonevähennys todellisten kulujen perusteella tai kaavamainen työhuonevähennys alla olevien määrien mukaan.

Työhuonevähennys
Jos et anna kuluista muuta selvitystä, voit saada työhuonevähennystä seuraavasti:

1) Jos käytät työhuonetta pääansiotulojen hankkimiseen eikä työnantaja ole järjestänyt työhuonetta (esim. freelancetoimittajat), vähennys on 840 euroa

2) Jos käytät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulojen tai pysyvien tai huomattavien sivutulojen hankkimiseen (esim. opettajat), vähennys on 420 euroa

3) Jos käytät asuntoa satunnaisten sivutulojen hankkimiseen, vähennys on 210 euroa.

Jos myös puolisosi käyttää työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulojen tai pysyvien sivutulojen hankkimiseen, puolisot voivat saada vähennystä yhteensä 630 euroa.

Jos käytät työhuonetta etätyössä, vähennyksen määrä riippuu kotona tekemiesi työpäivien määrästä. Voit saada työhuonevähennystä seuraavasti:

1) Jos työpäivistä enintään 50 % on etätyöpäiviä, vähennys on 420 euroa

2) Jos työpäivistä yli 50 % on etätyöpäiviä, vähennys on 840 euroa.

Etätyön perusteella myönnettävän työhuonevähennyksen määrään ei vaikuta se, onko työnantajasi järjestänyt työpaikalle työhuonetta.

Jos käytät työhuonetta myös muiden tulojen, kuten maatalouden ja metsätalouden tulojen tai pääomatulojen hankintaan, voidaan työhuonevähennys tehdä myös näistä tuloista. Kaikissa tulolähteissä ja tulolajeissa myönnetyt työhuonevähennykset voivat olla yhteensä enintään 840 euroa verovuodessa, jos et esitä selvitystä suuremmista kustannuksista.

Ilmoita erityisalan (rakennus-, metsä- tai maanrakennusalan) matkakulut ja matkakulut toissijaiselle työpaikalle kohdassa 3.5 (Matkakulut).

Ilmoita taiteellisen ja freelancetoiminnan tuotot ja kulut liitelomakkeella 15.

Ilmoita apurahoihin kohdistuvat kulut liitelomakkeella 15.

Ilmoita työasuntovähennys liitelomakkeella 19. Voit vähentää maksamasi vuokran määrän työasuntovähennyksenä. Vähennys voi olla kuitenkin enintään 250 euroa kuukaudessa.

Lue lisää ansiotuloista vähennettävistä tulonhankkimiskuluista.

Ilmoita pääomatuloihin kohdistuvat tulonhankkimiskulut kohdissa 7.1 tai 7.3 (Pääomatuloista tehtävät vähennykset).

3.5 Matkakulut

Jos olet ilmoittanut matkakuluja, kun olet hakenut verokorttia, antamasi tiedot on täytetty valmiiksi veroilmoitukseesi. Tarkista tiedot.

Matkakulut pienentävät verotettavan ansiotulon määrää. Huomaa, että muutos verojesi määrään ei ole yhtä suuri.

  A. Asunnon ja työpaikan väliset matkat

Asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja voi vähentää enintään 7 000 euroa ja vain siltä osin kuin kulut ylittävät verovuonna omavastuun 750 euroa. Jos matkakulusi ylittävät omavastuuosuuden, merkitse matkakulut kohtaan 3.5 täysimääräisinä, vähentämättä omavastuuta.

Jos kuljet asunnolta työpaikalle ja julkisia kulkuneuvoja on käytettävissä, tee vähennys halvimman lippuhinnan mukaan, vaikka kulkisit matkat esimerkiksi omalla autolla. Voit vähentää kulut vain työssäkäyntikuukausilta. Säännöllisessä ansiotyössä työssäkäyntikuukausia on lomat huomioiden yleensä enintään 11 ja työpäiviä kuukaudessa 22.

Merkitse työskentelyn ajanjakso, kulkuneuvo, yhden edestakaisen matkan pituus ja vuotuiset kulut. Jos käytät työsuhdematkalippua, merkitse kulut vähentämättä työsuhdematkalipun arvoa. Vähennämme sen puolestasi.

Voit tehdä vähennyksen muun kuin julkisen kulkuneuvon mukaan laskettuna seuraavissa tilanteissa:

 • julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä
 • yhteen suuntaan on kävelymatkaa vähintään 3 kilometriä, jolla julkista liikennettä ei ole käytettävissä
 • odotusaika meno-paluumatkalla (esim. julkisen kulkuneuvon vaihdon vuoksi) on yhteensä vähintään 2 tuntia
 • matka alkaa tai päättyy yöllä (klo 00.00–05.00).

Jos teet vähennyksen muun kuin julkisen kulkuneuvon mukaan laskettuna, merkitse lomakkeeseen ajanjakso, kulkuneuvo, matkojen pituus koko vuodelta, kulut kilometriä kohti ja vuotuiset kulut.

Esimerkki: Näin vähennät matkakulut oman auton mukaan laskettuna, kun julkista liikennettä ei ole käytettävissä. Työ on säännöllistä työtä (5 päivää viikossa), vuosilomaa on 1 kuukausi, asunnon ja työpaikan välinen matka edestakaisin on 80 km.

Merkitse kohtaan A, muulla kuin julkisella kulkuneuvolla:

 • ajalla pp.kk.–pp.kk.: 1.1.–31.12.
 • kulkuneuvo: oma auto
 • km: 19 360 (80 km/pv x 22 pv/kk x 11 kk)
 • euroa/km: 0,24
 • yhteensä: 4 646,00 (19 360 km/v x 0,24 e/km)
Matkakulut muulla kuin julkisella kulkuneuvolla
auto 0,24 e/km
työsuhdeauto 0,19 e/km
moottoripyörä ja kevyt nelipyörä 0,15 e/km
mopo 0,09 e/km
polkupyörä 85,00 e/vuosi
   
Pääkaupunkiseudun matkalippuja
seutulippu 106,50 e/kk
lähiseutulippu 2 vyöhykettä 106,50 e/kk
lähiseutulippu 3 vyöhykettä 158,40 e/kk
   
Muita julkisen liikenteen matkalippujen hintoja löydät mm. matkahuolto.fi -sivulta sekä kuntien ja liikennöitsijöiden verkkosivuilta.
Osakeyhtiön osakas saa vähentää asunnon ja yrityksessä olevan varsinaisen työpaikkansa väliset matkakulut vain, jos hän on saanut kyseisestä yrityksestä palkkaa.

Jos olet ollut työttömänä ja saanut työttömyysturvalain mukaista työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea tai päivärahaa toimeentulon turvaamiseksi, omavastuuosuuttasi pienennetään 70 eurolla jokaiselta täydeltä korvauskuukaudelta. Omavastuuosuus on kuitenkin vähintään 140 euroa. Täyteen korvauskuukauteen katsotaan kuuluvan 21,5:tä korvauspäivää vastaava määrä. Korvauspäivien lukumäärän näet veroilmoituksen erittelyosasta. Verohallinto laskee omavastuuosuuden viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella.
  B. Viikonloppumatkat

Voit vähentää kulut viikonloppumatkoista perheesi luo, jos työskentelet ja asut työn vuoksi eri paikkakunnalla kuin perheesi. Sinua pidetään verotuksessa perheellisenä, jos olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa tai sinulla on avopuoliso, jonka kanssa sinulla on tai on ollut yhteinen lapsi. Muuten voit saada vähennyksen vain poikkeustilanteissa. Matkoista aiheutuneet kulut vähennetään halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna. Halvin kulkuneuvo arvioidaan sen mukaan, ehtisitkö käydä kotona viikonlopun aikana julkisilla kulkuneuvoilla.

Ilmoita työskentelypaikkakunnalla syntyneet asunnon ja työpaikan väliset matkakulut normaalisti kohdassa A.

Viikonloppumatkojen matkakulujen vähentäminen, kun työskentelet tilapäisesti toisella paikkakunnalla

Jos työskentelet toisella paikkakunnalla tilapäisesti ja sinulla on koti eri paikkakunnalla, perhesuhteesi eivät vaikuta viikonloppumatkojen matkakulujen vähentämiseen.

Voit vähentää työkomennuksen aikana tehdyt viikonloppumatkat asunnon ja työskentelypaikkakunnan välillä yleensä kerran viikossa, halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna.

Jos työkomennuksesi toisella paikkakunnalla keskeytyy, voit vähentää viikonloppumatkat asunnollesi käyttämäsi kulkuneuvon mukaan laskettuna. Työkomennus voi keskeytyä esimerkiksi loman tai sairausloman ajaksi tai silloin, kun työnantaja ei ole järjestänyt majoitusta viikonlopuksi. Merkitse silloin rasti kohdan B (Viikonloppumatkat) oikeaan reunaan, ruutuun 1 tai 2.

Ilmoita työskentelypaikkakunnalla syntyneet matkakulut käyttämäsi kulkuneuvon mukaan laskettuna kohdassa D.

Lue lisää matkakulujen vähentämisestä.

  C. Erityisalojen matkat

Jos työskentelet ns. erityisalalla (rakennus-, metsä- tai maanrakennusala) ja sinulla on vaihtuvat työkohteet, voit vähentää matkakulut käyttämäsi kulkuneuvon mukaan (ks. taulukko kohdassa A). Voit vähentää matkakuluista vain sen osan, jota työnantajasi ei ole korvannut.

Et voi tehdä vähennystä erityisalojen matkakuluina, jos sinulla on paikka, josta haet työmääräykset tai työvälineet. Ilmoita silloin matkakulut kohdassa A.

Ilmoita lisääntyneet elantokustannukset (esim. ateriakorvauksen määrää vastaava vähennys) kohdassa 3.4 (Tulonhankkimiskulut).

  D. Toissijaisen työpaikan matkat

Teetkö työtä kahden tai useamman kunnan alueella saman työnantajan palveluksessa? Toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa työskentelet vakituisen työpaikkasi ohella säännöllisesti. Huomaa, että toissijaisen työpaikan on oltava toisen kunnan alueella kuin ensisijaisena pidettävä, varsinainen työpaikka.

Jos työskentelet säännöllisesti eri kunnissa sijaitsevissa saman työnantajan toimipisteissä, saat vähentää matkakulut toissijaiselle työpaikalle käyttämäsi kulkuneuvon mukaan (ks. taulukko kohdassa A). Voit vähentää matkakuluista vain sen osan, jota työnantajasi ei ole korvannut.  

Matkakulut toissijaisen työpaikan ja sen sijaintikunnassa olevan majoittumispaikan välillä vähennetään kuitenkin kohdassa A. Tämä vähennys tehdään samalla tavalla kuin asunnon ja työpaikan väliset matkakulut.

4 Pääomatulot ja luovutustappiot

4.1
4.2
Vuokratulot  
Vuokraustoiminnan tappiot

Ilmoita vuokratulot osakehuoneistosta lomakkeella 7H (Vuokratulot – osakehuoneistot).

Ilmoita vuokratulot kiinteistöstä lomakkeella 7K (Vuokratulot – kiinteistöt)

Siirrä vuokratulot tai -tappiot lomakkeen ohjeen mukaisesti veroilmoituksen kohtaan 4.1 (Vuokratulot) tai 4.2 (Vuokraustoiminnan tappiot).

Esimerkki: Asunnon A vuokratulo (kulujen vähentämisen jälkeen) on 4 500,00 euroa ja asunnon B vuokratulo on 4.000,00 euroa. Asunnosta C on tullut vuokraustoiminnan tappiota 2 000,00 euroa.

 • Täytä kunkin asunnon vuokratuloista ja -kuluista oma erittely lomakkeeseen 7H.
 • Merkitse lomakkeeseen verotettava vuokratulo yhteensä 8 500,00 euroa ja vuokraustoiminnan tappio 2 000,00 euroa.
 • Merkitse vuokratulot 8 500,00 euroa esitäytetyn veroilmoituksen kohtaan 4.1 ja vuokraustoiminnan tappio 2.000,00 euroa kohtaan 4.2.

Ilmoita tiedot silloinkin, kun verotettavaa vuokratuloa ei jää kulujen vähentämisen jälkeen.

Ilmoita vain omaa omistusosuuttasi vastaava määrä vuokratuloista ja -kuluista. Esimerkiksi jos omistat osakehuoneiston yhdessä puolisosi kanssa, kumpikin ilmoittaa oman osuutensa tuloista ja vähennyksistä täyttämällä oman lomakkeen 7H.

Ilmoita vuokralle annettuun huoneistoon kohdistuvan velan korot veroilmoituksen kohdassa 7.6 (Tulonhankkimisvelan korot). Älä vähennä korkoja lomakkeella 7H tai 7K.

Ilmoita lomakkeella 7H tai 7K myös ne vuokratulot, jotka saat ulkomailta. Ilmoita lisäksi vuokratuloista ulkomaille maksamasi verot ja vuokrattuun huoneistoon kohdistuvan velan korot lomakkeen kohdassa 15 (Lisätietoja).

Ilmoita vuokratulot irtaimen omaisuuden (esim. asuntoauton, veneen) vuokrauksesta lomakkeella 7K.

Ilmoita maatilalta saamasi vuokratulot (esim. pellon vuokra) maatalouden veroilmoituksella (lomake 2).

Lue lisää vuokratuloista ja kulujen vähentämisestä.

4.3
4.4
Arvopapereiden luovutusvoitot ja luovutustappiot

Veroilmoitukseen on merkitty valmiiksi voittoja ja tappioita arvopapereiden luovutuksista ja sijoitusrahasto-osuuksien lunastuksista. Voitot ja tappiot on laskettu niiden tietojen perusteella, jotka Verohallinto on saanut pankeilta, tilinhoitajayhteisöiltä ja muilta arvopaperien säilyttäjiltä sekä rahastoyhtiöiltä. Tarkista tiedot.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita tiedot lomakkeella 9A. Voit ilmoittaa tiedot myös pankilta tai muulta tilinhoitajayhteisöltä saamallasi selvityksellä, jos siinä on lomaketta 9A vastaavat tiedot. Laske yhteen kohtaan 4.3 valmiiksi merkitty luku ja luovutusvoitot, jotka ilmoitit lomakkeella 9A. Laske samoin yhteen luku kohdasta 4.4 ja luovutustappiot, jotka ilmoitit lomakkeella 9A. Merkitse kohtiin 4.3 ja 4.4 näin laskemasi yhteismäärät.

Lomake 9A, Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitosta tai -tappiosta

Jos veroilmoituksen erittelyosaan on merkitty "Selvitä voitot ja tappiot seuraavista arvopaperitapahtumista", ilmoita voitot ja tappiot, jotka olet saanut näistä tapahtumista. Jos esitäytetyistä tiedoista puuttuu myös muita arvopapereiden luovutuksia tai sijoitusrahasto-osuuksien lunastuksia Suomesta tai ulkomailta, ilmoita lisäksi niistä saamasi voitot ja tappiot. Ilmoita myös sellainen pääomanpalautus, joka verotetaan luovutusvoittosäännösten mukaan.

Huomaa, että myös joukkovelkakirjalainan myynnin tai lunastuksen yhteydessä voi syntyä luovutusvoittona verotettavaa tuloa tai luovutustappiota.

Lue lisää arvopapereiden luovutusvoittojen verotuksesta.

Pääomanpalautukset

Julkisesti noteeratun yhtiön osakkeille maksettuja pääomanpalautuksia yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta verotetaan osinkotulona. Tarkista ja ilmoita nämä tiedot veroilmoituksen kohdassa 5.1 (Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä).

Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön osakkeille maksettuja pääomanpalautuksia yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta verotetaan tietyin edellytyksin kuten luovutusvoittoja, vaikka osaketta ei pääomanpalautuksen yhteydessä olekaan myyty tai muutoin luovutettu.

Laske pääomanpalautuksesta saamasi luovutusvoiton määrä: Vähennä pääomanpalautuksesta se osa osakkeen hankintamenoa, joka on vielä vähentämättä. Vähentää voi enintään pääomanpalautuksen määrän verran. Jos hankintamenoa on vähentämättä vähintään sama määrä kuin pääomanpalautuksena on saatu, pääomanpalautuksesta ei synny verotettavaa luovutusvoittoa. Pääomanpalautuksen määrästä voi vähentää vain todellisen hankintamenon, ei hankintameno-olettamaa.

Ilmoita myös lomakkeen 9A lisätiedoissa päivämäärä, jolloin olet tehnyt pääomasijoituksen yhtiöön. 

Jos myöhemmin myyt osakkeet tai osakkeille maksetaan lisää pääomanpalautusta, et saa luovutusvoittoa laskettaessa vähentää sitä osaa osakkeen hankintamenosta, jonka olet jo aikaisemmin vähentänyt pääomanpalautuksesta.

Lue lisää pääomanpalautusten verotuksesta.

4.5
4.6
Muun omaisuuden luovutusvoitot ja luovutustappiot

Kohtiin 4.5 ja 4.6 on merkitty valmiiksi ne kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja muun omaisuuden luovutuksista syntyneet voitot ja tappiot, jotka Verohallinto on laskenut aiemmin selvittämiesi tai muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Erittelyosan kohtaan ”Verovapaat tai tulolähteellä verotettavat luovutukset” on merkitty etukäteen selvitettyjen oman asunnon verovapaiden luovutusten ja muiden verovapaiden luovutusten tiedot. Tähän kohtaan on voitu merkitä myös tietoja sellaisista omaisuuden luovutuksista, jotka kuuluvat harjoittamaasi maatalouteen tai elinkeinotoimintaan (tulolähteellä verotettava luovutus). Ilmoita tällaisesta luovutuksesta saamasi voitto tai tappio maatalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa. Älä merkitse sitä esitäytetyn veroilmoituksen ilmoitusosaan.

Tarkista esitäytetyt tiedot. Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita tiedot lomakkeella 9.

Laske yhteen luku, joka on merkitty valmiiksi kohtaan 4.5 ja lomakkeessa 9 ilmoittamasi luovutusvoitto. Laske samoin yhteen luku kohdasta 4.6 ja luovutustappio, jonka ilmoitit lomakkeessa 9. Merkitse kohtiin 4.5 ja 4.6 näin laskemasi yhteismäärät.

Ilmoita lomakkeella 9 myös muut kohdista 4.5 ja 4.6 puuttuvat voitot ja tappiot, jotka olet saanut kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja muun omaisuuden luovutuksista Suomesta ja ulkomailta. Ilmoita myös verovapaat luovutukset, kuten oman asunnon verovapaa luovutus tai sukupolvenvaihdosluovutus, joka täyttää verovapauden ehdot.

Lomake 9, Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta

4.7 Osakaslainat

Osakeyhtiöstä vuonna 2017 nostamasi osakaslainat, jotka ovat 31.12.2017 olleet edelleen maksamatta takaisin.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • lainanantajan nimi
 • lainanantajan Y-tunnus
 • lainan määrä ja nostopäivä
 • oma ja perheenjäsentesi osuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Lue lisää pääomatuloksi luettavasta osakaslainasta.

4.8 Pääomatuloa olevat eläkkeet ja suoritukset

Pääomatulona verotettavat vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkkeet ja pitkäaikaissäästämissopimuksen mukaiset suoritukset.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • tulon laji
 • maksaja
 • määrä.

Ilmoita tulosta toimitetut ennakonpidätykset kohdassa 6.1.

Ilmoita ulkomaan pääomatulot kohdassa 10.3. (Ulkomaan pääomatulot) sekä liitelomakkeella 16 (Selvitys ulkomaantuloista).

4.9 Muut pääomatulot

Ilmoita kohdassa esimerkiksi

 • korkotulot (ei kuitenkaan korkotulon lähdeveron alaisia korkoja)
 • saatu jälkimarkkinahyvitys
 • sijoitusrahaston tuotto-osuuksille maksettu vuotuinen tuotto
 • maa-ainesten myyntitulot
 • porotalouden pääomatulot
 • valuuttakurssivoitot
 • tuloon lisättävä, sijoitustoiminnan veronhuojennuksena vähennetty määrä.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • tulon laji
 • maksaja
 • määrä.

Ilmoita kohdassa 6.1 tulosta toimitetut ennakonpidätykset.

Ilmoita ulkomaan pääomatulot kohdassa 10.3 (Ulkomaan pääomatulot) sekä liitelomakkeella 16 (Selvitys ulkomaantuloista).

5 Osingot ja ylijäämät

5.1 Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä

Kotimaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden maksamat osinkotulot. Älä vähennä osingoista ennakonpidätystä tai verovapaata osuutta.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita osinkojen bruttomäärä kohdassa 5.1. Ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • osingon maksaja
 • osingon maksajan Y-tunnus
 • osingon määrä.

Korjaa tarvittaessa kohdan 6.1 ennakonpidätykset.

Verohallinto laskee osinkojen veronalaisen määrän. Määrän näet verotuspäätöksestä.

Ilmoita ulkomailta saamasi osingot veroilmoituksen kohdassa 10.3 sekä liitelomakkeella 16 (Selvitys ulkomaantuloista). Ulkomailta saatuja osinkoja ovat esimerkiksi Nordean, Telian ja Daniscon maksamat osingot.

Katso lisätietoja osinkotulojen verotuksesta

5.2 Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä

Kohtaan on merkitty valmiiksi niiden osinkojen bruttomäärä, jotka olet saanut kotimaisista, muista  kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä. Erittelyosaan on merkitty osinkojen jako ansio- ja pääomatuloksi sekä omistamiesi osakkeiden lukumäärä ja matemaattinen arvo. Osinkojen veronalaisen ansiotulon ja pääomatulon määrän näet verotuspäätöksestä.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita osinkojen bruttomäärä kohdassa 5.2. Ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • osingon maksaja
 • osingon maksajan Y-tunnus
 • osingon määrä  
 • päivä, jolloin osinko oli nostettavissa.

Korjaa tarvittaessa kohdan 6.1 ennakonpidätykset. Verohallinto jakaa osingot pääoma- ja ansiotuloksi ja laskee osinkojen veronalaisen määrän. Ilmoita osingot sen vuoden veroilmoituksessa, jonka aikana osingot ovat olleet nostettavissa.

Ilmoita lomakkeella 13 osingot, jotka olet saanut muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä, jos

 • olet yrittäjäosakas ja käytössäsi on ollut osinkoa jakaneen yhtiön varoihin kuuluva asunto tai sinulla on ollut osakaslainaa yhtiöltä
 • olet omistajayrittäjä ja sinulla on ollut osakaslainaa yhtiöltä.

Lomake 13, Osakeyhtiön osakkaan tiedot

Lue omistajayrittäjän saamien osinkotulojen verotuksessa tehtävistä oikaisuista.

Ilmoita ulkomaisten, muiden kuin julkisesti noteerattujen yhtiöiden maksamat osingot veroilmoituksen kohdassa 10.3 (Ulkomaan pääomatulot) sekä liitelomakkeella 16 (Selvitys ulkomaantuloista).

5.3 Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista

Kotimaisten julkisesti noteerattujen osuuskuntien jakama ylijäämä. Suomessa ei kuitenkaan toistaiseksi ole julkisesti noteerattuja osuuskuntia, joten jätä tämä kohta tyhjäksi

5.4

Ylijäämät muista osuuskunnista, vähintään 500 jäsentä

Ylijäämää on esimerkiksi osuuskunnasta saatu voitonjako (aiemmin osuuspääoman korko).

Kohtaan on merkitty valmiiksi niiden ylijäämien bruttomäärä, jotka olet saanut kotimaisista, muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista, joissa on vähintään 500 jäsentä. Verohallinto laskee ylijäämien veronalaisen määrän. Määrän näet verotuspäätöksestä.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita ylijäämien bruttomäärä kohdassa 5.4. Ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • ylijäämän maksaja
 • ylijäämän maksajan Y-tunnus
 • ylijäämän määrä
 • päivä, jolloin ylijäämä oli nostettavissa.

Korjaa tarvittaessa ennakonpidätykset kohdassa 6.1.

Ilmoita ulkomailta saamasi ylijäämät veroilmoituksen kohdassa 10.3 sekä liitelomakkeella 16 (Selvitys ulkomaantuloista).

5.5

Ylijäämät muista osuuskunnista, alle 500 jäsentä

Kohtaan on merkitty valmiiksi niiden ylijäämien bruttomäärä, jotka olet saanut kotimaisista, muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista, joissa on alle 500 jäsentä. Erittelyosaan on merkitty ylijäämien jako ansio- ja pääomatuloksi sekä osakkeistasi ja osuuksistasi omaan pääomaan merkitty määrä euroina. Ylijäämien veronalaisen ansiotulo- ja pääomatulo-osuuden näet verotuspäätöksestä.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita ylijäämien bruttomäärä kohdassa 5.5. Ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • ylijäämän maksaja
 • ylijäämän maksajan Y-tunnus
 • ylijäämän määrä
 • osakkeistasi ja osuuksistasi omaan pääomaan merkitty määrä euroina
 • päivä, jolloin ylijäämä oli nostettavissa.

Korjaa tarvittaessa ennakonpidätykset kohdassa 6.1. Verohallinto jakaa ylijäämät ansio- ja pääomatuloksi ja laskee ylijäämien veronalaisen määrän.

Lue lisää osuuskunnan jakamien ylijäämien verotuksesta.

Ilmoita ulkomailta saamasi ylijäämät veroilmoituksen kohdassa 10.3 sekä liitelomakkeella 16 (Selvitys ulkomaantuloista).

6 Ennakonpidätykset pääomatuloista ja osingoista

6.1 Ennakonpidätykset

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • ennakonpidätyksen toimittaja
 • ennakonpidätyksen toimittajan Y-tunnus
 • ennakonpidätyksen toimittajan osoite
 • ennakonpidätyksen määrä.

Älä ilmoita ennakkoveroa, ennakon täydennysmaksua ja puun myyntitulojen ennakonpidätyksiä tässä kohdassa. Ennakkoveron ja ennakon täydennysmaksun määrän näet kohdasta 13.1.

Puun myyntitulojen ennakonpidätykset näet erittelyosasta.

7 Pääomatuloista tehtävät vähennykset

7.1 Arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenot

Arvopapereiden ja arvo-osuuksien hoito- ja säilyttämismenojen omavastuu on 50 euroa. Jos hoito- ja säilyttämismenot ylittävät 50 euroa, merkitse menot vähentämättä omavastuuosuutta.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja) hoito- ja säilyttämismaksujen saajat ja määrät.

7.2 Takaisin maksetut osakaslainat

Ilmoita tässä kohdassa vuonna 2017 takaisin maksamasi osakaslainat, jos ne on aiemmin luettu tuloksesi ja olet maksanut lainan tai osan siitä takaisin viimeistään viidentenä verovuotena lainan nostamisvuoden jälkeen.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • lainanantajan nimi
 • lainanantajan Y-tunnus
 • takaisinmaksun määrä
 • vuosi tai vuodet, jolloin laina on verotettu pääomatulona.

Lue lisää pääomatuloksi luettavasta osakaslainasta

7.3 Muut tulonhankkimiskulut

Ilmoita tässä esimerkiksi

 • peritty jälkimarkkinahyvitys
 • tulonhankkimisvelkaan kohdistuvat muut kulut kuin korot.

Jos ilmoitat kuluja tässä kohdassa, merkitse kohtaan 15 (Lisätietoja) vähennyksen määrä ja peruste.

7.4 Asuntovelan korot

Omaan tai perheen vakituiseen asuntoon kohdistuvan velan korot.

Ilmoita tässä myös palkaksi katsottu asuntolainan korkoetu.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • velan ja koron määrä
 • luotonantajan nimi
 • luoton tunnus
 • osuutesi velasta ja korosta.

Jos velan käyttötarkoitus on veroilmoituksen erittelyosassa väärin, ilmoita kohdassa 15 (Lisätietoja) oikea käyttötarkoitus ja luoton tunnus.

Lue lisää asuntolainan korkojen vähentämisestä

7.5 Ensiasunnon velan korot

Korot ovat ensiasunnon velan korkoja, jos

 • ne kohdistuvat vakituiseen, joka on omassa tai perheesi käytössä 
 • omistat asunnosta vähintään puolet ja
 • et ole aikaisemmin omistanut vähintään puolta vakituisesta asunnosta.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • velan ja koron määrä
 • luotonantajan nimi
 • luoton tunnus
 • osuutesi velasta ja korosta.

Jos velan käyttötarkoitus on erittelyosassa väärin, ilmoita kohdassa 15 (Lisätietoja) oikea käyttötarkoitus ja luoton tunnus.

Ensiasunnon velan korkojen perusteella myönnetään alijäämähyvitys 2 prosenttiyksiköllä korotettuna (ks. kohta 8). Korotuksen saa enintään ensiasunnon käyttöönottovuodelta ja 9 seuraavalta vuodelta.

7.6 Tulonhankkimisvelan korot

Ilmoita tässä kohdassa korot sellaisista veloista, jotka kohdistuvat veronalaisiin tuloihin. Tällaisia velkoja ovat esimerkiksi

 • vuokratuloihin kohdistuva velka
 • metsätalouden pääomatuloihin kohdistuva velka
 • yrittäjäosakkaan osakkeiden hankintaa varten otettu velka

Ilmoita tässä myös vähennyskelpoisen takausvelan korot.

Jos olet verotusyhtymän osakas, ilmoita tässä korot myös sellaisista veloistasi, jotka kohdistuvat yhtymän maa- tai metsätalouteen tai muihin yhtymän tuloihin.

Jos korjaat tätä kohtaa, ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • velan ja koron määrä
 • luotonantajan nimi
 • luoton tunnus
 • osuutesi velasta ja korosta
 • velan käyttötarkoitus.

Jos velan käyttötarkoitus on erittelyosassa väärin, ilmoita kohdassa 15 (Lisätiedot) oikea käyttötarkoitus ja luoton tunnus.

Jos olet elinkeinoyhtymän osakas ja olet ottanut velan yhtymäosuuden hankintaa varten tai olet verotusyhtymän osakas ja olet ottanut velan maataloutta varten, ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • yhtymän nimi
 • yhtymän Y-tunnus
 • velan ja koron määrä.

Jos olet yrittäjäosakas ja korjaat osakkeiden hankintavelan korkoja, ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja) sen yhtiön nimi ja Y-tunnus, jonka osakkeiden hankintaan velka kohdistuu.

7.7 Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen (pitkäaikaissäästämissopimuksen) maksut

Ilmoita tässä kohdassa vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimuksen perusteella maksetut maksut.

Vähennykseksi hyväksytyn määrän näet verotuspäätöksestäsi. Jos korjaat tätä kohtaa, anna selvitys kohdassa 15 (Lisätietoja).

Vähennysoikeus on vain sillä puolisolla, joka on vakuutettuna tai varoihin oikeutettuna. Vähennystä ei voi siirtää puolisolle.

Euroopan talousalueella toimivasta vakuutusyhtiöstä otettujen eläkevakuutusten maksut ovat vähennyskelpoisia kuten kotimaiset eläkevakuutusmaksut.

Lue lisää PS-sopimuksesta ja vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta

7.8 Verotusyhtymän maatalouden tappio

Jos olet osakkaana maatalousyhtymässä ja haluat vähentää yhtymälle verovuonna 2017 syntynyttä maatalouden tappiota tai yhtymän maatalouden lopetustappiota pääomatuloistasi, merkitse tähän kohtaan osuutesi vähennettävän tappion määrästä joko prosentteina tai euroina. Ilmoita lisäksi yhtymän nimi ja Y-tunnus.

8 Alijäämähyvitys

Alijäämä syntyy, jos pääomatuloista tehtävät vähennykset (esim. asuntolainan korot) ovat suuremmat kuin pääomatulot tai pääomatuloja ei ole lainkaan. Tästä alijäämästä 30 % (ensiasunnon koroista 32 %) vähennetään alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista.

Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa. Enimmäismäärä on kuitenkin suurempi, jos sinulla on alaikäisiä lapsia. Enimmäismäärään tehdään silloin ns. lapsikorotus, joka on 400 euroa yhdestä alaikäisestä lapsesta ja yhteensä 800 euroa kahdesta tai useammasta lapsesta.

Jos alijäämää ei voida ottaa huomioon verosta tehtävänä vähennyksenä, sen perusteella vahvistetaan pääomatulolajin tappio. Pääomatulolajin tappio on vähennyskelpoinen ainoastaan pääomatuloista, ja se vähennetään 10 seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Lue lisätietoa alijäämähyvityksestä

8.1 Alijäämähyvityksen lapsikorotus

Jos vaadit, että alijäämähyvityksen enimmäismäärän lapsikorotus tehdään omassa verotuksessasi, merkitse, kuinka monesta lapsesta vaadit korotusta.

Jos lapsia on useampia, puolisot voivat jakaa lapsikorotuksen niin, että molemmat saavat 400 euron lapsikorotuksen. Jos puolisoilla on yksi lapsi, korotusta ei voida jakaa. Puolisot voivat valita, kumman verotuksessa lapsikorotus tehdään.

8.2 Alijäämähyvityksen siirto puolisolle

Merkitse rasti, jos vaadit, että alijäämähyvitys siirretään puolisosi verotukseen. Voit vaatia alijäämähyvityksen siirtämistä puolisollesi, jos sinulla ei ole ansiotuloista määrättäviä veroja tai verot eivät riitä koko alijäämähyvityksen vähentämiseen.

Vaatimus on tehtävä ennen verotuksen päättymistä (31.10.2018).

9 Perhe- ja huoltosuhteen muutos

9.1 Puolisoiden erilleen muutto

Jos sinä ja puolisosi olette muuttaneet vuoden 2017 aikana pysyvästi erilleen lopettaaksenne yhteiselämänne, merkitse tähän kohtaan päivä, jolloin olette muuttaneet erilleen.

9.2 Lasten yhteishuolto

Merkitse rasti, jos sinä ja puolisosi olette vuoden 2017 aikana muuttaneet pysyvästi erilleen ja yhteishuollossa olevat lapsenne ovat suurimman osan verovuodesta asuneet luonasi.

10 Ulkomaan tulot

Ilmoita tässä kohdassa tulot, jotka olet saanut ulkomailta (eläketulot, muut ansiotulot ja pääomatulot). Jos ilmoitat tai korjaat näitä tietoja, täytä lisäksi aina liitelomake 16. Ilmoita liitelomakkeessa tarkemmat tiedot ulkomailta saamastasi tulosta sekä ulkomaille maksamastasi verosta. Muista ilmoittaa maksamasi ulkomainen vero myös veroilmoituksen kohdassa 11.1 (Ulkomaiset verot).

Lomake 16, Selvitys ulkomaantuloista

10.1 Ulkomaan eläketulot

Ilmoita tässä kohdassa bruttona eläkkeet, jotka olet saanut ulkomailta. Älä vähennä niistä veroa, jonka olet maksanut ulkomaille. Täytä lisäksi liitelomakkeeseen 16 tarkemmat tiedot eläketulosta.

Ilmoita eläke euroina Euroopan keskuspankin julkaiseman vuoden 2017 keskikurssin mukaan. Voit käyttää myös sitä valuuttakurssia, jota valuutanvaihdossa todellisuudessa käytettiin.

Ilmoita maksamasi ulkomainen vero kohdassa 11.1 (Ulkomaiset verot). Ilmoita ulkomaille maksetun veron määrä myös liitelomakkeella 16.

Lomake 16, Selvitys ulkomaantuloista

Veroilmoitukseen on merkitty valmiiksi Ruotsista saatuja eläketuloja Ruotsin verohallinnolta saatujen tietojen perusteella. Tarkista tiedot. Huomaathan, että eläkkeestä ei välttämättä ole peritty veroa Ruotsissa, jos eläke ei ole suurempi kuin tietty perusosa.

Lue lisää ulkomailta saadin eläketulon verotuksesta.

10.2 Muut ulkomaan ansiotulot

Ulkomailta saamasi muut ansiotulot kuin eläkkeet.

Ilmoita tässä kohdassa palkat ja luontoisedut, jotka olet saanut ulkomaiselta työnantajalta sekä muut ansiotulot ulkomailta. Täytä lisäksi tarkemmat tiedot ulkomaantyöskentelystä ja muista ansiotuloista liitelomakkeeseen 16.

Ilmoita ulkomailta saamasi ansiotulot euroina Euroopan keskuspankin julkaiseman vuoden 2017 keskikurssin mukaan. Voit käyttää myös maksupäivän kurssia.

Lomake 16, Selvitys ulkomaantuloista

Ilmoita ulkomailta saamasi ansiotulot euroina Euroopan keskuspankin julkaiseman vuoden 2017 keskikurssin mukaan. Voit käyttää myös maksupäivän kurssia

Tarkista vuoden 2017 keskikursseja (Valuuttakurssit)

Ilmoita maksamasi ulkomainen vero kohdassa 11.1 (Ulkomaiset verot). Ilmoita ulkomaille maksetun veron määrä myös liitelomakkeella 16.

10.3 Ulkomaan pääomatulot

Ilmoita tässä kohdassa esimerkiksi

 • osinkotulot ulkomailta
 • korkotulot ulkomailta
 • tuotot, jotka on maksettu sijoitusrahaston tuotto-osuuksille.

Ulkomailta saatuja osinkoja ovat esimerkiksi Nordean, Telian ja Daniscon maksamat osingot. Jos suomalainen välittäjä on ilmoittanut ulkomaiset lähdeverot, näet ne erittelyosasta. Lähdeverot on tällöin huomioitu myös verotuspäätöksessä.

Jos korjaat tätä kohtaa, täytä lisäksi tarkemmat tiedot ulkomailta saaduista osinkotuloista ja muista pääomatuloista liitelomakkeeseen 16.

Ilmoita maksamasi ulkomainen vero kohdassa 11.1 (Ulkomaiset verot). Ilmoita ulkomaille maksetun veron määrä myös liitelomakkeessa 16.

Lomake 16, Selvitys ulkomaantuloista

Jos olet saanut luovutusvoittoa tai -tappiota ulkomailta, katso ilmoittamisohje kohdasta 4.3, 4.4 tai 4.5 ja 4.6. Jos olet saanut vuokratuloa ulkomailta, katso ilmoittamisohje kohdasta 4.1 tai 4.2.

11 Ulkomaan tuloista maksetut ulkomaiset verot

11.1 Ulkomaiset verot

Ilmoita ulkomaan tuloista maksamasi ulkomaiset verot euroina. Laske ne joko tulon maksupäivän kurssin tai vuoden 2017 keskikurssin mukaan. Ilmoita ulkomaille maksetun veron määrä myös liitelomakkeessa 16.

Lomake 16, Selvitys ulkomaantuloista

Ulkomaille maksettua veroa voidaan hyvittää enintään verosopimuksessa määritellyn veroprosentin mukaan. Tarkista enimmäisprosentti verosopimuksesta ja ilmoita tässä kohdassa korkeintaan verosopimuksen mukaan laskettu vero, vaikka olisitkin maksanut enemmän veroa ulkomaille. Esimerkiksi pohjoismaisessa verosopimuksessa osinkojen veroprosentti on 15 %.   

Lue lisää voimassa olevista verosopimuksista.

Tarkista vuoden 2017 keskikurssit (Valuuttakurssit).

12 Verosta tehtävät vähennykset

Verohallinto laskee valmiiksi työtulovähennyksen ja lapsivähennyksen. Vähennyksen määrän näet verotuspäätöksestä.

Lue lisää vähennyksistä, jotka Verohallinto tekee puolestasi.

12.1 Kotitalousvähennyksen kustannukset

Ilmoita kotitalousvähennys liitelomakkeella 14A (Kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta) tai 14B (Kotitalousvähennys työntekijälle maksetusta palkasta). Siirrä kustannusten määrä lomakkeen ohjeen mukaisesti veroilmoitukseen. Verohallinto laskee vähennyskelpoisen osuuden kustannuksista.

Ilmoita vähennys sen vuoden veroilmoituksessa, jonka aikana olet maksanut vähennykseen oikeuttavan työkorvauksen tai palkan.

Jos haluat jakaa kotitalousvähennyksen esimerkiksi puolisosi kanssa, molempien on täytettävä oma lomake 14A tai 14B.

Sinun ei tarvitse selvittää uudelleen niitä kotitalousvähennykseen oikeuttavia kustannuksia, jotka olet jo selvittänyt ja jotka on merkitty valmiiksi ilmoitusosan kohtaan 12.1. Tarkista kuitenkin tiedot ja korjaa ne tarvittaessa.

Esimerkki: Puolisot ovat teettäneet siivoustyötä kerran viikossa. Kertamaksu on ollut 100 euroa. Vuodessa siivousyritykselle on maksettu yhteensä 5 200 euroa.

 • Puolisot jakavat kustannukset: molemmille 2 600 euroa (yhteensä 5 200 euroa).
 • Molemmat täyttävät oman lomakkeen 14A, ilmoittavat kokonaismääräksi 5 200 euroa ja omaksi osuudekseen 2 600 euroa.
 • Molemmat puolisot merkitsevät kustannusten määrän (2 600 euroa) ilmoitusosan kohtaan 12.1 vähentämättä 100 euron omavastuuosuutta.

Jos työ on tehty muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa, anna lomakkeen 14A lisäksi selvitys ulkomaisen yrityksen verovelvoitteiden hoitamisesta. Voit antaa selvityksen lomakkeella 14C tai muulla yrityksen kotivaltion veroviranomaisen antamalla vastaavalla selvityksellä.

Lue lisää kotitalousvähennyksestä.

12.2 Kelan ilmoittaman opintolainan lyhennykset

Kohtaan on merkitty Kelan ilmoittamat, opintolainavähennykseen oikeuttavat opintolainan lyhennykset. Jos tiedoissa on korjattavaa, ota yhteyttä Kelaan puhelimitse (020 692 209). Verohallinto korjaa tiedot Kelan korjausilmoituksen perusteella.

Lue lisää opintolainavähennyksestä.

12.3 Maksetut elatusmaksut

Merkitse, kuinka monesta alaikäisestä (syntynyt vuonna 2000 tai myöhemmin) lapsesta olet maksanut elatusmaksuja. Ilmoita verovuonna maksamiesi maksujen yhteismäärä. Voit saada elatusvelvollisuusvähennyksen, jos

 • elatusavun suoritus perustuu lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mukaiseen sopimukseen tai tuomioon
 • lapsi ei ole ennen vuoden 2017 alkua täyttänyt 17 vuotta.

Vähennys on ⅛ maksetusta määrästä, kuitenkin enintään 80 euroa vuodessa alaikäistä lasta kohden.

Ilmoita kohdassa 15, (Lisätietoja) niiden alaikäisten lasten nimet ja syntymäajat, joista olet maksanut elatusmaksua.

Jos olet ilmoittanut elatusmaksuja aiemmin ja ne on merkitty oikein veroilmoituksen kohtaan 12.3, sinun ei tarvitse ilmoittaa niitä uudestaan.

Lue lisää elatusvelvollisuusvähennyksestä.

13 Maksetut ennakkoverot ja ennakon täydennysmaksut

13.1 Ennakot ja täydennysmaksut

Kohtaan on merkitty maksamasi ennakot tai ennakon täydennysmaksut. Ne on otettu huomioon verotuspäätöksessä.

Jos maksuasi ei ole ehditty huomioida veroilmoituksessa, saat syksyllä uuden verotuspäätöksen. Siitä voit tarkistaa, että maksu on otettu huomioon.

Muista ilmoittaa tulot (esim. vuokratulot), joista olet maksanut ennakkoa tai ennakon täydennysmaksua!

14 Varat ja velat

14.1 Varat

Ilmoitettavia varoja ovat

 • kiinteistöt, vuokramaalla olevat rakennukset ja erottamattomat määräalat
 • asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet
 • muiden yhtiöiden osakkeet ja osuuskuntien osuudet (eivät kuitenkaan kulutusosuuskuntien ja osuuspankkien tavanomaiset osuudet)
 • sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet
 • muut arvopaperit ja arvo-osuudet (eivät kuitenkaan korkotulon lähdeveron alaiset joukkovelkakirjat eivätkä niitä vastaavat ETA-alueen joukkovelkakirjat)
 • osuudet avoimesta yhtiöstä, kommandiittiyhtiöstä ja muusta yhtymästä
 • hallinta- tai nautintaoikeus kiinteistöön, asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeisiin tai muihin arvopapereihin.

Ilmoita myös vastaavat ulkomailla olevat varat. Älä ilmoita muita varoja (esim. henkilöautoja, veneitä ja koti-irtaimistoa).

Ilmoita varat 31.12.2017 tilanteen mukaisina. Varojen arvoa ei ole merkitty erittelyosaan, eikä sinunkaan tarvitse ilmoittaa arvoa.

Jos erittelyosaan merkittyihin tietoihin on lisättävää tai korjattavaa, merkitse rasti ilmoitusosan kohtaan 14.1 ja ilmoita varojen lisäykset ja korjaukset kohdassa 15 (Lisätietoja). Ilmoita muuttuneista varoista niiden laji, lukumäärä ja muut tiedot, joiden avulla varat voi yksilöidä. Varojen arvoa ei tarvitse ilmoittaa. Joukkovelkakirjoista ja muista saamisista on kuitenkin ilmoitettava niiden nimellisarvo.

Kiinteistötiedot on ilmoitettava vain, jos tiedoissa on korjattavaa tai lisättävää. Korjaa tiedot Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa tai ilmoita korjaukset ilmoitusosalla, jonka olet saanut kiinteistöverotuspäätöksen mukana.

Ilmoita muutokset verkossa.

Voit käyttää verkkopalvelua vain, jos olet saanut postitse kiinteistöverotuspäätöksen. Jos et ole saanut kiinteistöverotuspäätöstä, ilmoita muutokset paperilomakkeella.

Täytä ja tulosta lomake: Kiinteistöverotus 2018, ilmoitusosa (lomake 3743).

Ilmoita liike- ja ammattitoiminnan varat lomakkeella 5 ja maatalouden varat lomakkeella 2.

14.2 Velat

Ilmoita velka vain, jos velan antaja on

 • pankki tai muu luotto- ja rahoituslaitos
 • valtio
 • kunta
 • vakuutus- tai eläkelaitos
 • huoltokonttori
 • työnantaja.

Ilmoita muiden luotonantajien myöntämät lainat vain, jos lainan korko on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Tarkemmat tiedot veloista näet erittelyosan kohdasta 7, jossa käsitellään korkoja.

Jos korjaat velkatietoja, ilmoita lisäksi kohdassa 15 (Lisätietoja)

 • luotonantajan nimi
 • velan määrä
 • velan käyttötarkoitus.
 
Veronpalautuksen siirto puolison hyväksi

Merkitse rasti, jos veronpalautuksesi saa käyttää puolisosi jäännösveron maksuksi.

15 Lisätietoja

Jos täydennät tai korjaat tietoja, anna tarvittaessa tarkempi selvitys täydennyksestä tai korjauksesta tässä kohdassa. Voit antaa kohdassa myös muita lisätietoja, esimerkiksi asianhoitajan nimen ja osoitteen.

Ilmoitatko paperilomakkeella? Lue ohjeet

 • Tee merkintöjä vain ilmoitusosan valkoisiin täyttöruutuihin.
 • Voit selvittää korjaamaasi tietoa Lisätietoja-kohdassa veroilmoituksen kääntöpuolella.
 • Ilmoita vain oma osuutesi tuloista ja vähennyksistä (esim. vuokratuloista tai kotitalousvähennyksestä).
 • Jos ilmoitat paperilla, täytä myös tarvittavat liitelomakkeet (esim. vuokratulot, kotitalousvähennys, arvopaperikaupat, ulkomaantulot).
 • Siirrä liitelomakkeissa ilmoittamasi summat veroilmoitukseen liitelomakkeiden ohjeiden mukaisesti. Palauta liitelomakkeet yhdessä veroilmoituksen kanssa.
 • Allekirjoita veroilmoituksen ilmoitusosa ja postita se Verohallintoon. Säilytä muut osat itselläsi. Postiosoite on painettu veroilmoitukseen.

Huomioi myös seuraavat asiat:

 • Merkitse nimesi ja henkilötunnuksesi selkeästi veroilmoituksen ja liitteiden kaikille sivuille.
 • Käytä veroilmoituslomakkeena ja liitelomakkeina vain Verohallinnon lähettämiä tai vero.fi:stä tulostettuja lomakkeita. Älä niittaa lomakkeita yhteen.
 • Anna tiedot verovuoden 2017 lomakkeilla.
 • Älä liitä mukaan kuitteja, tositteita tai alkuperäisiä asiakirjoja. Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa.

Liitelomakkeet

7H Vuokratulot, osakehuoneisto
7K Vuokratulot, kiinteistö
9 Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta
9A Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitosta tai -tappiosta
13 Osakeyhtiön osakkaan tiedot
14A Kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta
14B Kotitalousvähennys työntekijälle maksetusta palkasta
14C Todistus ulkomaisen yrityksen verovelvoitteiden hoitamisesta Suomen veroviranomaisia varten
15 Taiteilijan ja freelancerin tulot
16 Selvitys ulkomaantuloista
19 Työasuntovähennys
2L Metsälahjavähennys

Metsälahjavähennys

Jos olet saanut vuonna 2017 metsää lahjaksi tai lahjanluonteisella kaupalla, sinulla voi olla oikeus metsälahjavähennykseen. Voit vaatia metsälahjavähennystä lomakkeella 2L. Vaatimus metsälahjavähennyksestä on esitettävä ennen verotuksen päättymistä (31.10.2018). Lue lisää metsälahjavähennyksestä.

Lomake 2L, Metsälahjavähennys

Rajoitetusti verovelvollinen – mitä tietoja on ilmoitettava

Veroilmoituksella ilmoitetaan vain

 • Suomesta saatu eläke, vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen tai pitkäaikaissäästämissopimuksen perusteella saatu suoritus ja muu Suomesta saatu tulo, joka ei kuulu lähdeverotuksen piiriin (esimerkiksi Suomessa olevasta kiinteistöstä tai asunto-osakkeesta saatu vuokratulo tai luovutusvoitto)
 • Suomessa oleva kiinteä omaisuus, suomalaisen asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet, tällaiseen omaisuuteen kohdistuva hallinta- tai nautintaoikeus sekä osuus suomalaisessa yhtymässä
 • velka, jonka korko on vähennyskelpoinen Suomessa toimitettavassa verotuksessa
 • vuokratyöntekijän Suomesta saama lähdeveron alainen palkkatulo.

Tarkista, että esitäytetyt tiedot edellä mainituista tuloista, vähennyksistä, varoista ja veloista ovat oikein eikä tietoja puutu. Tee tarvittavat korjaukset ja lisäykset.

Ilmoita maatalouden tiedot lomakkeella 2, metsätalouden tiedot lomakkeella 2C ja elinkeinotoiminnan tiedot lomakkeella 5.

Rajoitetusti verovelvollisen henkilön ansiotulo voidaan verottaa progressiivisesti

Jos olet vaatinut ennakkoperintää varten, että ansiotulosi verotetaan progressiivisesti lähdeverotuksen sijaan, tarkista, että esitäytetyt tulot ja vähennykset ovat oikein. Tee tarvittavat korjaukset ja lisäykset.

Voit hakea progressiivista verotusta myös palauttamalla veroilmoituksen. Ilmoita veroilmoituksessa Suomesta saadut ansiotulot sekä asuinvaltiossasi verotettavat ansiotulot vuodelta 2017 sekä näihin tuloihin kohdistuvat vähennykset. Lue lisää rajoitetusti verovelvollisen ansiotulon verotuksesta.

Jäännösveron maksaminen ja veronpalautus

 • Jos ennakkoon maksamasi verot ovat suuremmat kuin lopullinen veron määrä, saat veronpalautusta. Veronpalautus maksetaan tilillesi 11.12.2018.
 • Veronpalautukselle maksetaan korkoa. Vuonna 2018 veronpalautuksen korko on 0,5 %. Palautuskorko ei ole veronalaista tuloa.
 • Sinun on maksettava jäännösveroa, jos ennakkoon maksetut verot eivät riitä kattamaan lopullisen veron määrää. Jäännösvero jaetaan kahteen maksuerään, jos maksettavaa on 170 euroa tai enemmän.
 • Jäännösveron 1. erän eräpäivä on 3.12.2018 ja 2. erän eräpäivä 1.2.2019.
 • Voit maksaa jäännösveron myös e-laskulla. Tilaa e-lasku verkkopankissasi.
 • Jos olet jo aiemmin tilannut e-laskun kiinteistöverosta tai henkilöasiakkaan ennakkoverosta, saat e-laskun myös jäännösverosta. Jos et halua maksaa jäännösveroa e-laskulla, voit perua tilauksen. Huomioithan, että samalla perut kuitenkin myös kiinteistöveroa ja henkilöasiakkaan ennakkoveroa koskevan e-laskun. Jäännösverolle peritään korkoa, jos jäännösveron määrä on enemmän kuin noin 4 788 euroa. Korko on 0,5 %, jos jäännösveron määrä on enintään 10 000 euroa. Jäännösveron 10 000 euroa ylittävältä osuudelta korko on 2,0 %.
 • Jäännösveron korkoa voit pienentää maksamalla ennakon täydennysmaksua verovuodelle 2017 viimeistään 30.9.2018. Viimeistään 30.9. maksettu jäännösvero rinnastetaan ennakon täydennysmaksuun. Koska 30.9. on vuonna 2018 pyhäpäivä, määräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi 1.10.2018. Saat lokakuun loppuun mennessä verotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeet, joissa maksu on huomioitu. Jos maksettavaa vielä jää, ensimmäisen erän eräpäivä on joulukuussa.
 • Vuoden 2017 verotus päättyy 31.10.2018.

Tilinumero

Ilmoita Verohallinnolle tilinumerosi, jos et ole tehnyt sitä aiemmin tai jos aikaisemmin ilmoittamasi tilinumero on muuttunut. Voit tarkistaa ja ilmoittaa tilinumeron Veroilmoitus verkossa -palvelussa veroilmoituksesi palautuspäivään saakka ja sen jälkeen OmaVerossa.

Molempia tapoja varten tarvitset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai sirullisen henkilökortin ja kortinlukijan.

Tilinumeron voit ilmoittaa myös lomakkeella 7208 (Henkilöasiakkaan ilmoitus tilinumerosta, lomake).

Ilmoita tilinumero IBAN-muodossa. Löydät tilinumerosi tässä muodossa esimerkiksi tiliotteesta, jonka saat pankista.

Yrittäjän ja muun arvonlisäverovelvollisen yksityishenkilön on kuitenkin ilmoitettava tilinumeronsa Verohallinnolle sähköisesti OmaVerossa. Paperilomaketta voi käyttää vain erityisestä syystä.

Kuolinpesän tilinumero

Kuolinpesän tilinumeroa ei voi ilmoittaa verkossa. Kuolinpesän tilinumeron muuttamiseen tarvitaan valtakirja, jonka kaikki pesän osakkaat ovat allekirjoittaneet.

Täytä ja tulosta lomake Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta (lomake 7926)

 

Sivun alkuun