Erittelyt eläkkeistä ja etuuksista 2017

Vuosi-ilmoituksen 7803 täyttöohje

Muutokset edelliseen vuoteen

Suorituslajien määritelmiä on täsmennetty.

Työeläkejärjestelmään vuoden 2017 alusta tulevat uudet eläkemuodot osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke ilmoitetaan suorituslajilla B.

1.6.2017 voimaan tulevan eläketukilain mukainen eläketuki ilmoitetaan suorituslajilla F.

Vastuuvakuutuksen perusteella maksettujen korvausten ilmoittamista on täsmennetty. Suorituslajilla F ilmoitetaan ne vakuutukseen perustuvat ansionmenetyskorvaukset ja päivärahat, jotka maksetaan yli vuoden ajalta. ja rinnastetaan eläkkeisiin. Suorituslajilla K ilmoitetaan potilas- ja vastuuvakuutuksen ansionmenetyskorvaus ja päiväraha, jotka maksetaan enintään vuoden ajalta. Suorituslajilla L ilmoitetaan jatkossa vain valtion varoista rikosvahingon johdosta maksettu päiväraha tai vastaava korvaus.

Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista on annettava sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa. Velvollisuus ei koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää.

Yleistä

Eläkkeiden ja etuuksien vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan veronalaiset rahana maksetut eläkkeet ja etuudet sekä pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvat suoritukset. Tiedot ilmoitetaan kunkin saajan osalta erikseen.

Työnantajat, jotka maksavat palkkojen ohella itse eläkkeitä suoraan entisille työntekijöilleen, ilmoittavat tiedot maksetuista eläkkeistä Työnantajan/suorituksen maksajan vuosi-ilmoituksella.

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoituksella.

Takautuvista, verotuksessa jaksotettavista eläkkeistä on lisäksi annettava erittely.

Määräaika vuosi-ilmoituksen antamiselle

Vuosi-ilmoitus on annettava eläkkeen tai etuuden maksamisvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa ”Vuosi-ilmoitusten korjaaminen” (vero.fi > Lomakkeet > Vuosi-ilmoituslomakkeet.

Vuosi-ilmoitusten korjaaminen muuttuu. Uudessa korjaamismenettelyssä uusin ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, tieto on nollattava ja annettava uusi tieto.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

  • Tietuetunnus
  • Suorituslaji
  • Maksuvuosi
  • Maksajan tunnus
  • Eläkkeen tai etuuden saajan henkilötunnus
  • Eläkkeen tai etuuden saajan nimi

Erittelyyn merkittävät tiedot

Takaisin perityt etuudet

Erittelyllä (kohta 17) ilmoitetaan myös suorituksen saajalta vuonna 2017 takaisin peritty etuus, jonka alkuperäinen maksuvuosi on vuotta 2017 aikaisempi.

Henkilötunnus

Suorituksen saajan nimen lisäksi on aina merkittävä täydellinen henkilötunnus. Vuosi-ilmoitusta eläkkeistä ja etuuksista ei voi antaa suorituksen saajan Y-tunnuksella. Puutteellinen tai virheellinen vuosi-ilmoitus palautetaan suorituksen maksajalle täydentämistä varten.

Suorituslajit

Saajakohtaiset tiedot on annettava suorituslajeittain siten, että kukin suorituslaji ilmoitetaan omalla rivillään. Jokaiselle riville on merkittävä suorituslajin tunnus, esimerkiksi A silloin, kun ilmoitetaan maksettu kansaneläke.

Samalla rivillä voidaan ilmoittaa vain yhden suorituslajin suorituksia. Esimerkiksi eläkkeitä ja tapaturmapäivärahoja koskevia tietoja tai pääomatulona ja ansiotulona pidettäviä vakuutussuorituksia ei voida ilmoittaa samalla rivillä.

A Kansaneläke

AA Takuueläke

B Työ-, virka-, yrittäjäeläke ja työuraeläke (myös osittainen varhennettu vanhuuseläke, sukupolvenvaihdoseläke, luopumiseläke, luopumistuki, perhe-eläke, rintamaveteraanien varhaiseläke sekä kuntoutustuki)

B6 Eläke, joka on maksettu yleisesti verovelvolliselle ulkomailla asuvalle henkilölle ja josta on peritty vain sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu (mm. yksityisen sektorin Ranskassa, Espanjassa tai Portugalissa asuvalle maksama eläke)

C Pakollisen tapaturmavakuutukseen perustuva eläke

CL Pakollisen liikennevakuutukseen perustuva eläke

D Potilasvakuutuksen eläke

E Ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoiden erityiskorvaus

F Muut ansiotuloa olevat eläkkeet paitsi F1, kuten verovelvollisen itsensä sekä työnantajan ottamaan vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvat eläkkeet, eläketuki, veronalainen valtion taiteilijaeläke, ylimääräinen urheilijaeläke, sanomalehtimieseläke ja rikosvahingon johdosta valtion varoista maksettu eläke sekä ne vakuutukseen perustuvat ansionmenetyskorvaukset ja päivärahat, jotka maksetaan yli vuoden ajalta ja rinnastetaan eläkkeisiin. Suorituslajilla F ilmoitetaan myös ansiotulona verotettava EU-virkamiehen vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke (ei asetusten mukainen) ja pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva ansiotulona verotettava suoritus.

F1 Ansiotulona verotettava EU-virkamiehen vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke (ei asetusten mukainen), joka verotetaan 20 %:lla korotettuna.

W Maatalousyrittäjien luopumiskorvaus

W1 Opintoraha

I Pakollisen tapaturma- ja liikennevakuutuksen sekä sotilastapaturmalain perusteella maksettavat päivärahat, jotka maksetaan enintään vuoden ajalta

J Takaisin peritty suoritus, jolla ei ole omaa suorituslajin tunnusta

Ansiotuloa olevat vapaaehtoiseen henkilövakuutukseen perustuvat suoritukset, jotka maksetaan veronalaisen tulon sijaan tai muutoin tulojen taikka elatuksen vähentymisen vuoksi.

Potilas- ja vastuuvakuutuksen ansionmenetyskorvaus ja päiväraha, jotka maksetaan enintään vuoden ajalta

Muu ansiotuloa oleva vahingonkorvaus

Sairaalavakuutuksen hoitopäiväkorvaus, joka ei ole riippuvainen hoitopäivämaksuista. Hoitopäiväkorvaukseksi merkitään suoritus, josta on vähennetty sairaalassaolokustannukset.

L Valtion varoista rikosvahingon johdosta maksettu päiväraha tai vastaava korvaus

M Veronalainen lakkoavustus

N Kuntoutusraha ja -avustus

O Kansaneläkelaitoksen maksama veronalainen yleinen perhe-eläke

R1 Reserviläispalkka, siviilipalvelusmiehelle maksettu täydennyspalveluspalkka

S Sairausvakuutuslain, kansaneläkelain, työtapaturma- ja ammattitautilain ja tartuntatautilain nojalla maksettavat ansionmenetyskorvaukset, maatalousyrittäjien sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaukset sekä vakuutuskassojen maksamat veronalaiset etuudet lukuun ottamatta täydennyspäivärahaa, joka ilmoitetaan lomakkeella Veroh 7801, ja erorahan tuottoa, joka ilmoitetaan suorituslajilla Q.

T Työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki (myös matka-avustuksena maksettu), vuorottelukorvaus, osa-aikalisä

Q Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva pääomatuloa oleva vuosittain maksettava eläke

Q1 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva pääomatuloa oleva vuosittain maksettava suoritus

Q2 Muut pääomatulona verotettavat eläkkeet ja etuudet. Esimerkiksi henkivakuutuksen perusteella saatu veronalaista pääomatuloa oleva kuolemantapauskorvaus (kuolemantapauksen johdosta veronalaisen tulon sijaan saatu kertakorvaus on kuitenkin ansiotuloa), veronalainen säästösumma, vakuutusmaksujen palautus, takaisinostolla saatu määrä, muutosarvo ja tuotto sekä vakuutuskassojen maksaman erorahan tuotto.

Suorituslajilla Q2 ilmoitetaan säästäjän tai muun säästövaroihin oikeutetun kuoleman johdosta maksetut pitkäaikaissäästämissopimuksen säästövarat.

Q3 Kapitalisaatiosopimuksen voitto

U Koulutustuki, toistuva korvaus ja aikuiskoulutustuki

V1 Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna

V2 Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna

V3 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna

V4 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna

Huom. Suorituslajeilla V1, V2, V3 ja V4 ilmoitetaan aina korottamaton euromäärä, vaikka ennakonpidätys toimitetaan korotetusta määrästä.

X Lapsen kotihoidon tuki ja osittainen hoitoraha

Kuntalisä ilmoitetaan suorituslajilla x, jos se on osa kotihoidon tukea. Yksityisen hoidon tukea oleva kuntalisä ilmoitetaan työnantajan/suorituksen maksajan vuosi-ilmoituksella.

Suorituslajilla x ilmoitetaan myös kunnan maksama päivähoidon palveluraha oman lapsen hoidosta.

Y Starttiraha

Z Lakisääteisen eläkevakuutusmaksun palautus sekä ansiotuloa oleva vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksun palautus, veronalainen takaisinosto ja muutosarvo sekä itse otetun kertamaksullisen eläkevakuutuksen tuotto

Suorituslajilla Z ilmoitetaan ainoastaan luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle maksetut suoritukset. Vuosi-ilmoitus annetaan aina suorituksen saajan henkilötunnuksella, vaikka tällä olisi Y-tunnus.