Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajalle maksetut vakuutussuoritukset 2016

Vuosi-ilmoituksen 3928 täyttöohje

Muutokset edelliseen vuoteen

Ei ole.

Yleistä

Vakuutuskorvauksen maksaja tai välittäjä ilmoittaa tällä vuosi-ilmoituksella maksamansa vahinkovakuutuskorvauksen, jonka saajana on avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö taikka osakeyhtiö, osuuskunta tai muu tuloverolain 3 §:ssä tarkoitettu yhteisö. Lisäksi maksaja tai välittäjä ilmoittaa tällä vuosi-ilmoituksella sellaisen luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle maksamansa vahinkovakuutuskorvauksen, joka liittyy tämän harjoittamaan liike- tai ammattitoimintaan taikka maatalouteen. Yksittäistä alle 1 700 euron suuruista vakuutuskorvausta ei kuitenkaan ilmoiteta.

Jos vahinkovakuutuskorvaus maksetaan muulle kuin sellaiselle luonnolliselle tai juridiselle henkilölle, jolla on välittömästi vakuutukseen perustuva oikeus vaatia korvausta, suoritusta ei ilmoiteta.

Metsään kohdistuneesta vahingosta maksettu vakuutuskorvaus ilmoitetaan omalla suorituslajillaan puun ostajan vuosi-ilmoituksella.

Tällä vuosi-ilmoituksella ei ilmoiteta henkilövakuutuksen perustuvia vakuutuskorvauksia tai muita suorituksia. Jos henkilövakuutukseen perustuva suoritus maksetaan luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle, se ilmoitetaan eläkkeiden ja etuuksien vuosi-ilmoituksella. Yhteisöille maksettuja henkilövakuutukseen perustuvia suorituksia ei lainkaan ilmoiteta

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Ilmoitus annetaan maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa ”Vuosi-ilmoitusten korjaaminen”. Ohje löytyy vero.fi > Lomakkeet > Vuosi-ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet.

Jos vuosi-ilmoitus on annettu paperilla, tietojen korjaukset ilmoitetaan elinkeinonharjoittajille maksettujen vakuutussuoritusten korjauslomakkeella 3930.

Maksajaa tai välittäjää koskevat tiedot

Maksajan tai välittäjän Y-tunnus on aina merkittävä. Verohallinto palauttaa puutteelliset ilmoitukset ilmoittajalle täydentämistä varten.

Vakuutussuorituksen saajaa koskevat tiedot

Vakuutussuorituksen saajasta ilmoitetaan nimi, osoite sekä täydellinen Y-tunnus. Henkilötunnusta käytetään silloin, kun suorituksen saajana on elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava luonnollinen henkilö, jolla ei ole Y-tunnusta.

Vakuutuksen tai vahingon numero

Vakuutussuorituksen yksilöimistä varten ilmoitetaan joko vakuutuksen tai vahinkotapahtuman numero.

Vakuutussuorituksen määrä

Vakuutuskorvaus ilmoitetaan, jos yksittäinen vakuutussuoritus on vähintään 1 700 euroa. Alle 1 700 euron vakuutussuorituksia ei ilmoiteta.

Vakuutuskorvauslaji

Vakuutuskorvauslaji merkitään seuraavasti:

2 = vahinkovakuutuskorvaus

Maksupäivä

Maksupäiväksi merkitään se päivä, jolloin vakuutussuoritus on maksettu.