Alkoholi- ja alkoholijuomaveroilmoitus, täyttöohje

 

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen

Verohallinto
valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Rekisteröity vastaanottaja

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle viranomainen on myöntänyt oikeuden ansiotoiminnassaan vastaanottaa valmisteveronalaisia tuotteita toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä (valmisteverotuslaki 6 §:n 7 kohta). Rekisteröity vastaanottaja ei saa varastoida eikä lähettää tuotteita väliaikaisesti verottomina (valmisteverotuslaki 52 §).

Se, joka on hankkinut alkoholia tai alkoholijuomia verottomaan tarkoitukseen, on velvollinen suorittamaan tuotteista valmisteveron, jos tuotteet on käytetty muuhun kuin verottomaan tarkoitukseen (valmisteverotuslaki 13 §). Vero määrätään verokauden aikana verolliseen tarkoitukseen käytetyistä tuotteista. Verotuksessa sovelletaan rekisteröityä vastanottajaa koskevia säännöksiä (valmisteverotuslaki 13 §:n 1 mom. ja 15 §:n 3 mom.).

Veroedustaja

Suomeen sijoittautunut henkilö, jonka etämyyjä on nimennyt ja jolle viranomainen on myöntänyt oikeuden suorittaa valmisteverot etämyyjän puolesta Suomessa vastaanotetuista tuotteista (valmisteverotuslaki 6 §:n 13 kohta).

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle viranomainen on myöntänyt oikeuden ansiotoiminnassaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä vastaanottaa tietyn määrän valmisteveron alaisia tuotteita, jotka tietty lähettäjä tiettynä ajankohtana lähettää toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta.

Rekisteröimätön verovelvollinen

Muu verovelvollinen kuin verokausi-ilmoittaja. (Verokausi-ilmoittajalla tarkoitetaan valtuutettua varastonpitäjää, rekisteröityä vastaanottajaa, veroedustajaa sekä niitä verovelvollisia, joihin asianomaisen valmisteverolain tai muun lain mukaan sovelletaan rekisteröityä elinkeinonharjoittajaa koskevia säännöksiä).

Rekisteröimätön verovelvollinen on muun muassa henkilö, joka poistaa tai jonka puolesta valmisteveron alaiset tuotteet poistetaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä sekä henkilö, joka valmistaa tai jalostaa valmisteveron alaisia tuotteita muualla kuin verottomassa varastossa. Rekisteröimättömän verovelvollisen veroilmoituksen antaa myös henkilö, joka on hankkinut toisessa jäsenmaassa jo verotettuja tuotteita ja pitää tuotteita hallussaan kaupallisessa tarkoituksessa Suomessa niiden täällä tapahtuvaa luovuttamista tai käyttöä varten (ks. esim. valmisteverotuslaki 12 § ja 9 luku).

Muulla verovelvollisella tarkoitetaan myös esimerkiksi yksityishenkilöä, joka tekee etäoston tai vastaanottaa lahjalähetyksen, joka sisältää sallittua enemmän valmisteveron alaisia tuotteita.

Veroilmoituksen antaminen ja veron maksaminen

Rekisteröidyn vastaanottajan ja veroedustajan on annettava veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan kuukauden 18. päivänä (valmisteverotuslaki  31 § 1 mom.). Rekisteröidyn vastaanottajan ja veroedustajan on maksettava verokaudelta suoritettava valmistevero viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 27. päivänä. Jos määräpäivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, valmisteveron saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen (valmisteverotuslaki 46 § 1 mom.)

Muun verovelvollisen on annettava veroilmoitus neljän arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet on vastaanotettu tai veron suorittamisvelvollisuus on muutoin syntynyt tämä päivä mukaan luettuna. Arkipäiväksi ei katsota arkilauantaita. (valmisteverotuslaki 31 § 2 mom.). Vero on tällöin maksettava kymmenen arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet on vastaanotettu tai veron suorittamisvelvollisuus on muutoin syntynyt.( valmisteverotuslaki 46 § 2 mom.). Jos verovelvollinen ei ole saanut verotuspäätöstä tiedoksi ennen maksun määräajan päättymistä, valmistevero on suoritettava veroilmoituksen tai verovelvollisen kirjanpidon mukaisena (valmisteverotuslaki 46 § 3 mom.) 

Verovelvollisen nimi

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi tai luonnollisen henkilön nimi.

Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite

Osoite, johon verovelvollinen haluaa verotuspäätöksen toimitettavan. Postitse lähetettävät lisätietopyynnöt toimitetaan tähän samaan osoitteeseen.

Verokausi (rekisteröity vastaanottaja tai veroedustaja täyttää)

Rekisteröidyn vastaanottajan tai veroedustajan verokausi on kalenterikuukausi. Muut merkitsevät tuotteiden vastaanottopäivän.

Tuotteiden vastaanottopvm (väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja ja rekisteröimätön verovelvollinen täyttää)

Päivä jolloin tuotteet on vastaanotettu Suomessa.

Vakuuden viitenumero

Väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanottajan tai rekisteröimättömän verovelvollisen asettaman vakuuden viitenumero

Valmisteverotustunnus

Veroilmoituksen yksilöivät tunnukset on merkitty rekisteröidyn vastaanottajan tai veroedustajan lupapäätökseen tummennettuina.

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja merkitsee tähän kohtaan saamansa kertaluontoisen valmisteveronumeron.

Y-tunnus / Henkilötunnus

Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus (ilmoitetaan muodossa 1234567-8) tai henkilön henkilötunnus.

Asiakkaan viite              

Verovelvollinen ilmoittaa halutessaan oman viitteensä.

Verovelvollisen kotivaltio, jos muu kuin Suomi

Ulkomainen yritys tai henkilö ilmoittaa tässä kohdassa kotivaltionsa. Kotivaltiota ei ilmoiteta jos veroilmoittamisessa käytetään suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta.

Kauppalaskun numero        

Ilmoitetaan vähintään yhden kauppalaskun numero, johon veroilmoitus liittyy. Kauppalaskun numeron ilmoittaminen koskee vain väliaikaisesti rekisteröityä vastaanottajaa ja rekisteröimätönt verovelvollista.          

Tullausnumero

Tullin maahantuonnin yhteydessä antama tullausnumero.                             

Ei ilmoitettavaa                   

Tähän kohtaan merkitään rasti, jos verovelvollisella ei ole verokaudelta ilmoitettavia verollisia tai verottomia tuotemääriä eikä vähennyksiä veroista.

Tuotteet

Viinit ja välituotteet

Viinin ja muiden käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien sekä välituotteiden vastaanotettu tai tuotu määrä merkitään täysinä litroina. Edellä mainitusta poiketen yksityishenkilöt merkitsevät verotettavien tuotteiden määrän kahden desimaalin tarkkuudella (esim. 2,25 litraa).

Olut

Oluen määrä merkitään senttilitroina etyylialkoholia (eacl = tilavuusprosentti x litramäärä ; esim 4,5 % olut, 10 kpl 0,33 litran tölkkejä = 4,5 x 10 x 0,33 litraa = 14,85 eacl = 14 eacl). Vastaanotettu ja tuotu olut ilmoitetaan vielä erikseen täysinä litroina omassa lokerossaan.

Oluen tuoteryhmä on nelinumeroinen, jos kyse on pienpanimon tuottamasta oluesta (alkoholi- ja alkoholijuomaverolaki 9 §). Tästä verovelvollisen tulee esittää luotettava selvitys. Pienpanimon, jonka vuosituotanto on yli 10.000.000 litraa mutta alle 15.000.000 litraa, tuottama olut 10.000.000 litraa ylittävän määrän osalta on kuitenkin ilmoitettava tuoteryhmissä 11 tai 12.

Yksityishenkilöt merkitsevät oluen senttilitroina kahden desimaalin tarkkuudella (esim. 14,85 eacl). Yksityishenkilöt merkitsevät myös oluen litramäärän kahden desimaalin tarkkuudella (esim. 3,30 litraa).

Etyylialkoholi

Etyylialkoholin määrä merkitään senttilitroina etyylialkoholia (eacl = tilavuusprosentti x litramäärä ; esim. 38 % etyylialkoholi, 10 kpl 0,5 litran pulloja = 38 x 10 x 0,5 litraa =190 eacl). Vastaanotettu ja tuotu juomamäärä ilmoitetaan vielä erikseen täysinä litroina omassa lokerossaan. Yksityishenkilöt merkitsevät määrän senttilitroina etyylialkoholia kahden desimaalin tarkkuudella (esim. 101,25 eacl). Yksityishenkilöt merkitsevät myös juomamäärän litroina kahden desimaalin tarkkuudella (esim. 4,50 litraa).

Verolliset määrät

Määrät ilmoitetaan tuoteryhmittäin Verollinen määrä –sarakkeessa.

Tummennetut lokerot jätetään täyttämättä. Määrät ilmoitetaan täysinä litroina (viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat ja välituotteet) tai täysinä senttilitroina etyylialkoholia (olut ja etyylialkoholi). Tämän lisäksi olut ja etyylialkoholi ilmoitetaan täysinä litroina omassa lokerossaan. Edellä mainitusta poiketen yksityishenkilöt ilmoittavat verollisten vastaanottojen ja tuontien määrät kahden desimaalin tarkkuudella.

Verottomat määrät

Määrät ilmoitetaan tuoteryhmittäin Veroton määrä –sarakkeessa, kunkin verottomuuden kohdalla olevan koodin lokerossa.

Verokauden aikana tapahtuneet verottomat vastaanotot ja tuonnit ilmoitetaan täysinä litroina alla olevien selitysten mukaisesti asianomaisen koodin lokerossa.

Verottomuuden perusteet ja koodien selitykset

Lain nimi ja verottomuuspykälä

Koodi

Selitys

Valmisteverotuslaki

 

 

19 §

190

Muonitus

Viranomaisen määräämillä ehdoilla ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla vesi- tai ilma-aluksella myytäväksi tai kulutettavaksi tarkoitetut tuotteet.

 

Alkoholi- ja alkoholijuomaverolaki

 

 

8 § 1 kohta

811

tuotteet, jotka käytetään alkoholi- ja alkoholijuomaverolaissa tarkoitettujen tuotteiden tai etikan valmistukseen.

8 § 2 kohta

812

tuotteet, jotka käytetään muiden tuotteiden valmistukseen, jos tuote ei sisällä nautittavissa olevaa alkoholia

8 § 3 kohta

813

tuotteet, jotka käytetään tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen tai laboratoriotoiminnassa välttämättömiin kokeisiin ja analyyseihin

8 § 4 kohta

814

tuotteet, jotka sisältyvät sellaisiin aromiaineisiin, jotka käytetään elintarvikkeiden tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien valmistukseen

8 § 5 kohta

815

tuotteet, jotka sisältyvät lääkelaissa tarkoitettuihin lääkkeisiin sekä tuotteet, joita käytetään lääkkeiden tai terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa tarkoitettujen laitteiden ja tarvikkeiden valmistukseen

8 § 6 kohta

816

tuotteet, jotka sisältyvät sellaisiin täytettyihin tai muihin elintarvikkeisiin,joiden alkoholipitoisuus on enintään 8,5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilogrammassa suklaata tai 5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilogrammassa muuta elintarviketta

8 § 7 kohta

817

tuotteet, jotka sisältyvät elintarvikelain 7 §:n ja 9 § 3 momentin nojalla annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa tarkoitettuihin ravintolisiin

8 § 8 kohta

818

tuotteet, jotka käytetään virvoitusjuomaverosta annetussa laissa tarkoitettujen virvoitusjuomien valmistukseen

8 § 9 kohta

819 

 

tuotteet, jotka toimitetaan lääkelaissa tarkoitetuille apteekeille, erikoissairaanhoitolaissa tarkoitetuille sairaaloille, kansanterveyslaissa tarkoitetuille terveyskeskuksille lääketieteellisiin tai lääkintätarkoituksiin
 8 § 10 kohta 8110 tuotteet, jotka toimitetaan yksityisestä terveydenhuollosta annetussa
laissa tarkoitetuille terveydenhuollon palvelujen tuottajille lääketieteellisiin tai lääkintätarkoituksiin

Alkoholi- ja alkoholijuomaveron 8 § 1 momentissa tarkoitettuun valmistukseen rinnastetaan laadunvalvonta ja muu valmistustoiminnassa välttämätön käyttö, tuotekehittely sekä koneiden ja laitteiden toiminnan kannalta välttämätön puhdistuskäyttö. 

Ohjeita verottomuuskoodien käytöstä veroilmoituksella:

Koodi 811

Verovelvollinen ilmoittaa niiden vastaanottamiensa tuotteiden määrät, jotka se itse käyttää alkoholin ja alkoholijuomien tai etikan valmistukseen sekä niiden tuotteiden määrät, jotka se on vastaanoton jälkeen toimittanut toiselle käytettäväksi alkoholin ja alkoholijuomien tai etikan valmistuksessa.

Kun verovelvollinen itse käyttää vastaanottamansa alkoholin tai alkoholijuoman alkoholiverolain alaisten tuotteiden valmistukseen, on kyseessä tilanne, jossa verovelvollisella on valtuutetun varastonpitäjän lupa valmistettaville tuotteille, mutta ei vastaanotetuille tuotteille (verottoman varaston lupa koskee esim. viiniä tai välituotteita ja on vastaanotettu etyylialkoholia viinin väkevöittämiseen).

Huomioitavaa, kun tuotteita toimitetaan toiselle käytettäväksi: Rekisteröity vastaanottaja, väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja ja rekisteröimätön verovelvollinen eivät voi siirtää tuotteita verottomuusjärjestelmässä. Jos verovelvollinen vastaanoton jälkeen toimittaa tuotteita eteenpäin (valtuutetulle varastonpitäjälle), on kyse kulutukseen luovutettujen tuotteiden toimittamisesta. Valtuutettu varastonpitäjä ei saa ottaa verottomaan varastoonsa sellaisia kulutukseen luovutettuja tuotteita, joita sillä on lupaehtojen mukaan oikeus varastoida verottomasti varastossaan.


Koodi 818
Koodilla 818 ilmoitetaan tuotteiden käyttö tai luovutus virvoitusjuomien valmistukseen.
Kun verovelvollinen itse käyttää vastaanottamansa alkoholin tai alkoholijuoman virvoitusjuomien valmistukseen, on kyseessä tilanne, jossa verovelvollisella on valtuutetun varastonpitäjän lupa virvoitusjuomille, mutta ei vastaanotetuille alkoholille tai alkoholijuomille.

Alkoholijuomavero (euroa)

Asianomaisen tuoteryhmän kohdalle merkitään verollisina vastaanotettujen ja tuotujen alkoholijuomien alkoholijuomavero euroina sentin tarkkuudella.

Huom! Alkoholi- ja alkoholijuomajuomaverosta annetun lain liitteenä olevassa verotaulukossa alkoholijuomavero on ilmoitettu sentin sadasosan tarkkuudella. Tätä tarkkuutta tulee käyttää veron määrää laskettaessa.

Verojen määrät yhteensä ennen vähennyksiä

Kaikkien verollisina vastaanotettujen ja tuotujen alkoholijuomien alkoholijuomavero yhteensä euroina sentin tarkkuudella.

Vähennykset

Vähennykset ilmoitetaan lomakkeen lopussa. Vähennykset ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Vähennysten perusteet:

Täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt tuotteet (lomakkeen koodi 16H2)

Rekisteröity vastaanottaja voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta veron, joka on suoritettu tai suoritettava kulutukseen luovutetuista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt ennalta arvaamattoman tapahtuman tai ylivoimaisen esteen vuoksi. Vähennystä ei voi tehdä, jos tuhoutuminen tai menettäminen on johtunut tuotteiden luonteesta.

Täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen tulee voida näyttää toteen. Tuotteet, joista tehdään vähennys, on hävitettävä viranomaisen valvonnassa tai sen hyväksymällä tavalla.

Edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneet vähennykset (lomakkeen koodi 16K3)

Jos vähennystä ei voida tehdä täysimääräisenä verokaudelta suoritettavaa veroa laskettaessa, voi vähentämättä jääneen määrän vähentää kuluvan vuoden seuraavilta tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta tehtävissä ilmoituksissa.

(Verosta tehtävät vähennykset, Valmisteverotuslaki 16 §).

Tiedot edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneistä vähennyksistä löytyvät edellisten verokausien verotuspäätöksistä.

Huom! Vaikka veroilmoituksella vähennyksiä ei eritellä tuotteittain / tuoteryhmittäin, eikä tuotteiden määriä ilmoiteta, on näiden tietojen kuitenkin selvittävä verovelvollisen kirjanpidosta. Verovelvollisen kirjanpitoaineistosta tulee selvitä yksilöidysti jokainen verosta tehty vähennys ja sen peruste.

Vähennykset yhteensä

Vähennysten yhteismäärä ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

Maksettava määrä

Suoritettavan alkoholijuomaveron määrä yhteensä euroina sentin tarkkuudella.

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä, jolloin ilmoitus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön / verovelvollisen allekirjoitus.

Veroilmoituksen täyttäjän / vastuuhenkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite

Merkitään verovelvollisen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.