81 Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista, täyttöohje 2018

Tätä lomaketta käyttävät yhteisöt (TVL 3 §), avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja vastaavien ulkomaisten yhtiöiden Suomessa olevat kiinteät toimipaikat. Lomakkeella ilmoitetaan verovuoden nettokorkomenot ja niiden vähennyskelpoinen osuus, jos yhtiön nettokorkomenot ovat yli 500 000 euroa ja yhtiöllä on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) mukaisia etuyhteysvelkojen (EVL 18 a §) korkomenoja. Tällä lomakkeella yhtiö vaatii myös aikaisempien verovuosien vähennyskelvottomia nettokorkomenoja (EVL 18 a §) vähennettäväksi.

Ilmoittamisvelvollisuus ei koske luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (luottolaitoslaki) tarkoitettua luottolaitosta ja tällaisen luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa yritystä; vakuutuslaitosta tai sen omistusyhteisöä; rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettua rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisöä eikä eläkelaitosta (EVL 18 a § 4 mom.).

Lue lisää elinkeinotoiminnan korkovähennysoikeuden rajoituksesta

Yrityksen tiedot Täytä yhtiön nimi, y-tunnus ja tilikausi.

Verovuoden nettokorkomenot

Nettokorkomenot yhteensä

Merkitse verovuoden korkomenoista se osuus, joka ylittää verovuoden korkotulot.

Nettokorkomenot lasketaan vähentämällä veroilmoituksen 6B korkotuloista (Tuloverolaskelman Rahoitustuottojen kohdat Korkotuotot etuyhteysveloista, Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä, Muut korkotuotot) korkomenot (Tuloverolaskelman Rahoituskulujen kohdat Korkokulut etuyhteysveloista, Korkokulut omistusyhteysyrityksille, Muut korkokulut).

Elinkeinoyhtymillä nettokorkomenot lasketaan vähentämällä veroilmoituksen 6A korkotuloista (kohta 303) korkomenot (kohta 346).

Etuyhteysvelkojen nettokorkomenot (EVL 18 a §) yhteensä

Merkitse EVL 18 a §:n mukaisista etuyhteysvelkojen kotimaisille ja ulkomaisille osapuolille maksetuista korkomenoista se osuus, joka ylittää etuyhteysveloista kotimaisilta ja ulkomaisilta osapuolilta saadut korkotulot.

Etuyhteysvelkojen nettokorkomenot lasketaan vähentämällä etuyhteysvelkojen korkotuloista (veroilmoituksen 6B Tuloverolaskelman Rahoitustuottojen kohta Korkotuotot etuyhteysveloista) etuyhteysvelkojen korkomenot (veroilmoituksen 6B Tuloverolaskelman Rahoituskulujen kohta Korkokulut etuyhteysveloista).

Elinkeinoyhtymän veroilmoituksella 6A ei ole etuyhteysvelkojen korkotuloille ja korkomenoille omia kohtia. Etuyhteysvelkojen nettokorkomenot saadaan kirjanpidon tiedoista.

Etuyhteysvelka voi olla välitöntä tai välillistä. Välitön etuyhteysvelka muodostuu silloin, kun velkasuhteen osapuolet ovat etuyhteydessä verotusmenettelystä annetun lain (VML) 31 §:ssä tarkoitetulla tavalla (EVL 18 a § 5 mom.). Välillisenä etuyhteysvelkana pidetään muulta kuin etuyhteydessä olevalta osapuolelta otettua velkaa siltä osin kuin:

  • etuyhteydessä olevalla osapuolella on saatava muulta kuin etuyhteydessä olevalta osapuolelta ja saatavalla on yhteys velkaan tai
  • velan vakuutena on etuyhteysosapuolen saatava (EVL 18 a § 6 mom.).

Kohdassa tulee ilmoittaa sekä välittömien että välillisten etuyhteysvelkojen nettokorkomenot. (Katso ohje Korkovähennysoikeuden rajoitukset elinkeinotoiminnassa, kohta 3.2).

Etuyhteysvelkojen nettokorkomenot (EVL 18 a §) ulkomaisille osapuolille Merkitse ne EVL 18 a §:n mukaiset etuyhteysvelkojen nettokorkomenot, jotka on maksettu ulkomaisille osapuolille.

Oikaistu elinkeinotoiminnan tulos

Elinkeinotoiminnan tuottojen ja kulujen erotus, johon sisältyy saatu ja annettu konserniavustus

Merkitse verovuoden elinkeinotoiminnan tuottojen ja kulujen erotus verotuksessa (ennen tuloverojen, muiden vähennyskelvottomien verojen sekä aikaisempien vuosien vahvistettujen tappioiden vähentämistä).

Verovuonna saatu ja annettu konserniavustus sisältyy elinkeinotoiminnan tuottoihin ja kuluihin.

Korkomenot

Merkitse yhtiön verovuoden korkomenot (veroilmoituksen 6B Tuloverolaskelman Rahoituskulujen kohdat Korkokulut etuyhteysveloista, Korkokulut omistusyhteysyrityksille, Muut korkokulut).

Merkitse elinkeinoyhtymän verovuoden korkomenot (veroilmoituksen 6A kohta 346)

Verotuksessa tehdyt poistot

Merkitse verotuksessa verovuonna tehdyt vähennyskelpoiset poistot (veroilmoituksen 6B Tuloverolaskelman Elinkeinotoiminnan kulut -osan kohta 3 Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset, Vähennyskelpoinen osuus).

Merkitse elinkeinoyhtymän verotuksessa verovuonna tehdyt vähennyskelpoiset poistot (veroilmoituksen 6A kohta 338).

Oikaistu elinkeinotoiminnan tulos Laske oikaistu elinkeinotoiminnan tulos lisäämällä elinkeinotoiminnan tuottojen ja kulujen erotukseen yhtiön verovuoden korkomenot ja verotuksessa tehdyt poistot.

25 % rajan soveltaminen nettokorkomenoihin

25 % osuus oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta

Laske 25 % osuus oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta.

Jos verovuoden nettokorkomenot ovat yli 500 000 euroa, nettokorkomenot voidaan vähentää siltä osin kuin ne ovat enintään 25 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta (EVL 18 a § 2 mom.).

25 % rajan ylittävät nettokorkomenot

Merkitse nettokorkomenot siltä osin kuin ne ylittävät 25 % osuuden oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta.

25 % rajan ylittäviä nettokorkomenoja verrataan EVL 18 a §:n mukaisten etuyhteysvelkojen nettokorkomenojen yhteismäärään.

Verovuoden vähennyskelvottomat nettokorkomenot

Verovuoden vähennyskelvottomien nettokorkomenojen määrä lasketaan vertaamalla etuyhteysvelkojen nettokorkomenoja 25 % rajan ylittäviin nettokorkomenojen määrään. Merkitse vähennyskelvottomiksi nettokorkomenoiksi jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista (a tai b):

a) etuyhteysvelkojen nettokorkomenot, jos niitä on vähemmän kuin 25 %:n rajan ylittäviä nettokorkomenoja.

b) 25 %:n rajan ylittävä osuus nettokorkomenoista, jos etuyhteysvelkojen nettokorkomenoja enemmän kuin 25 % rajan ylittäviä nettokorkomenoja.

Nettokorkomenoista on vähennyskelvotonta se osuus, joka ylittää 25 %:n oikaistusta elinkeinotoiminnan tulosta. Vähennyskelvotonta on kuitenkin enintään etuyhteysvelkojen nettokorkomenojen yhteismäärä (EVL 18 a § 2 mom.).

Lisää verovuoden vähennyskelvottomien nettokorkomenojen määrä myös lomakkeen kohtaan Vähennyskelvottomat nettokorkomenot yhteensä verovuoden lopussa.

Sama luku siirretään myös veroilmoituksen 6 osaan ”2 Laskelma verotettavasta tulosta” kohtaan  ”3 Muut lisäykset” tai veroilmoituksen 6C osaan ”6 Laskelma kirjanpidon mukaisesta ja veronalaisesta tuloksesta”.

Verovuoden vähennyskelpoiset korkomenot (EVL 18 a §)

 

 

 

Laske verovuoden vähennyskelpoiset korkomenot seuraavasti:

vähennä lomakkeen 6B Tuloverolaskelman Rahoituskulujen kohdassa Korkokulut etuyhteysveloista ilmoitetuista etuyhteysvelkojen korkokuluista verovuoden vähennyskelvottomat nettokorkomenot.

Siirrä tämä vähennyskelpoisten korkomenojen määrä veroilmoituksen 6B kohtaan Korkokulut etuyhteysveloista - Vähennyskelpoinen osuus (EVL 18 a §).

Ilmoita elinkeinoyhtymän vähennyskelpoisten nettokorkomenojen määrä veroilmoituksen 6A kohdassa 347 (Vähennyskelpoinen osuus EVL 18 a §:n ja 18.2 §:n mukaan).

Vähennyskelvottomat nettokorkomenot yhteensä

Vähennyskelvottomat nettokorkomenot verovuoden alussa

Merkitse ne vähennyskelvottomat nettokorkomenot, jotka ovat jääneet aikaisempina vuosina käyttämättä EVL 18 a §:n perusteella.

Merkitse käyttämättä olevien, vähennyskelvottomien nettokorkomenojen yhteismäärä verovuoden alun tilanteen mukaan.

Verovuonna käytetyt aikaisempien vuosien vähennyskelvottomat nettokorkomenot

Merkitse ne aikaisempien verovuosien vähennyskelvottomat korkomenot, jotka yhtiö vaatii vähennettäväksi verovuonna.

Täyttöohjeen tämä kohta on päivitetty verovuoden aikana korkovähennysoikeuden rajoituksista annetun ohjeen vuoksi.

Aikaisempien verovuosien vähennyskelvottomia nettokorkomenoja voidaan vähentää myöhempinä verovuosina seuraavasti:

  1. Vähennyskelvottomien nettokorkomenojen vähentäminen silloin, kun verovuoden nettokorkomenot ovat enintään 500 000 euroa: Verovuoden nettokorkomenoja ja aikaisempien vuosien vähennyskelvottomia nettokorkomenoja voidaan vähentää yhteensä enintään 500 000 €.
  2. Vähennyskelvottomien nettokorkomenojen vähentäminen silloin, kun verovuoden nettokorkomenot ylittävät 500 000 euroa: Aikaisempina vuosina vähennyskelvottomiksi jääneitä nettokorkomenoja voidaan vähentää siltä osin kuin verovuoden nettokorkomenoja on vähemmän kuin 25 prosenttia yhtiön oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta.

Aikaisempien vuosien nettokorkomenoja ei voida vähentää verovuonna, jos verovuoden korkomenoihin sovelletaan EVL 18 a §:n 3 momentin mukaista vapautusta.

Lisää sama määrä veroilmoituksen 6B Tuloverolaskelman Rahoituskulujen kohtaan Korkokulut etuyhteysveloista - Vähennyskelpoinen osuus (EVL 18 a §).

Elinkeinoyhtymän veroilmoituksen 6A:lla lisäys tehdään kohtaan 347.

Vähennyskelvottomat nettokorkomenot yhteensä verovuoden lopussa

Merkitse tähän, paljonko verovuoden ja aikaisempien verovuosien vähennyskelvottomia nettokorkomenoja jää vielä käyttämättä.

Vähennyskelvottomien nettokorkomenojen yhteismäärä verovuoden lopussa saadaan, kun verovuoden alussa käyttämättä olleista vähennyskelvottomista nettokorkomenoista vähennetään verovuonna käytetyt aikaisempien vuosien vähennyskelvottomat nettokorkomenot ja saatuun lukuun lisätään verovuoden vähennyskelvottomat nettokorkomenot.

Vapautuksen vaatiminen korkovähennysrajoituksista

Vaaditaan vapautusta EVL 18 a §:n korkovähennysrajoituksista, koska oman pääoman suhde vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen taseen loppusummaan on korkeampi tai yhtä suuri kuin vahvistetun konsernitaseen vastaava suhdeluku verovuoden lopussa.
(Merkitse yhtiön ja konsernin omavaraisuusaste verovuonna alla oleviin kohtiin)

Merkitse rasti tähän kohtaan, jos yhtiö vaatii, että verovuonna sovelletaan tasevertailuun perustuvaa vapautusta (EVL 18 a §:n 3 mom.).

Taseella tarkoitetaan ensisijaisesti kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaista vahvistettua tasetta. Jos kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaista tasetta ei ole, voidaan tasevertailussa käyttää.EU-valtion tai ETA-valtion kirjanpitolainsäädännön mukaista vahvistettua tasetta. Näiden puuttuessa voidaan käyttää vastaavien säännösten mukaista vahvistettua tasetta.

Vapautusta voidaan soveltaa vain silloin, kun tase on laadittu jossakin EU-valtiossa, ETA-valtiossa tai sellaisessa valtiossa, jonka kanssa Suomella on voimassa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva tuloverosopimus.

Konsernitaseella tarkoitetaan koko konsernin vahvistettua tasetta, johon sisältyvät kaikki konserniyhtiöt. Vertailussa ei voi käyttää alakonsernin tasetta.

Yhtiön omavaraisuusaste

Merkitse yhtiön omavaraisuusaste prosentteina.

Täytä tämä kohta vain, jos yhtiö vaatii vapautusta EVL 18 a §:n korkovähennysrajoituksista verovuonna.

Konsernin omavaraisuusaste

Merkitse koko konsernin omavaraisuusaste prosentteina.

Täytä tämä kohta vain, jos yhtiö vaatii vapautusta EVL 18 a §:n korkovähennysrajoituksista verovuonna.