7A erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta, täyttöohje 2017

Yhteisö antaa lomakkeella 7A erittelyn henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvista tuotoista ja kuluista.

Henkilökohtaisen tulolähteen tuloa verotetaan soveltuvin osin tuloverolain (TVL) mukaan.

Ei-keskinäiset kiinteistöyhtiöt ilmoittavat tavallisesti kaikki tuotot ja kulut tällä lomakkeella.

Henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvaa toimintaa voi olla esimerkiksi

  •  elinkeinotoimintaan kuulumattoman kiinteistön ja huoneisto-osakkeen vuokraus
  •  passiivinen arvopaperiomistus
  • yhtiön rahavarojen lainaaminen osakkaalle (koron periminen)
  • elinkeinotoimintaan kuulumaton metsätalouden harjoittaminen.

Lisäksi yhteisö ilmoittaa lomakkeella 7A luovutusvoitot ja -tappiot, jotka ovat syntyneet henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvasta omaisuudesta. Luovutustappiota ei ilmoiteta henkilökohtaisen tulolähteen kuluissa, vaan se voidaan vähentää luovutusvoitoista verovuoden ja viiden seuraavan vuoden aikana (TVL 50 §).

Myös henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvasta omaisuudesta tehdyt poistot tulee ilmoittaa lomakkeella.

Henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja kulut ilmoitetaan lomakkeella 7A, eikä niitä eritellä lomakkeen 6B osissa 6 Elinkeinotoiminnan tuotot ja 7 Elinkeinotoiminnan kulut.

2 Erittely tuotoista ja kuluista

1 Tuotot

Vuokratuotot kiinteistöistä ja osakehuoneistoista

Vuokratulot sellaisista kiinteistöistä tai osakehuoneistoista, jotka eivät kuulu elinkeinotoimintaan.

Elinkeinotoimintaan kuulumattomasta kiinteistöstä tai osakehuoneistosta saadut vuokratulot kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen.

Kiinteistö tai osakehuoneisto kuuluu henkilökohtaiseen tulolähteeseen, jos sitä ei käytetä yksinomaan tai pääasiassa tarkoitukseen, joka välittömästi tai välillisesti edistää elinkeinotoimintaa.

Osinkotuotot ja ylijäämät (erittele lomakkeella 73)

Osinkotuotot, jotka katsotaan kuuluvaksi yhteisön henkilökohtaiseen tulolähteeseen.

Yhteisöllä voi olla tilanteita, joissa arvopaperit on tarkoitettu yhtiön passiiviseksi omaisuudeksi. Jos arvopaperit on omistettu pitkään eikä niillä käydä kauppaa, arvopaperit voivat kuulua henkilökohtaiseen tulolähteeseen.

Katso lisää ohjeesta Arvopaperisijoittamisen tulolähde

Erittele lisäksi osinkotuotot lomakkeella 73.

Osinkotuotot veronalainen osuus (EVL 6a §)

Osinkotuottojen veronalainen osuus.

Riippumatta osinkojen tulolähteestä niiden veronalaisuus määräytyy EVL 6a §:n mukaan.

 

Osakaslainan korot Yhteisön osakkaalleen antaman lainan korko.
Voitto-osuudet yhtymistä

Kirjanpito-sarake:

Voitto-osuudet yhtymistä sen mukaisina kuin ne ovat kirjanpidossa.

Voitto-osuus yhtymästä on verovapaata tuloa.

Yhtymän osakkaalle veronalaista tuloa on TVL 16 §:n ja 16 a §:n mukaan laskettava yhtymän tulo-osuus.

Verotus-sarake: Tulo-osuuksien veronalainen osuus

Merkitse tähän kohtaan TVL 16 §:n mukaiset verotettavat tulo-osuudet kotimaisista yhtymistä sekä TVL 16 a §:ssä tarkoitetut tulo-osuudet ulkomaisesta yhtymästä ja eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä.

Jos verotettavat tulo-osuudet eivät vielä ole tiedossa, jätä kohta tyhjäksi. Korjaa antamaasi veroilmoitusta myöhemmin, jos tulo-osuuden todellinen määrä selviää vasta veroilmoituksen antamisen jälkeen.
Varausten vähennykset

Kirjanpito-sarake:

Kirjanpidon mukaiset pakollisten ja verotusperusteisten varausten vähennykset.

Verotus-sarake:

Veronalainen osuus varausten vähennyksistä.

Erittele kirjanpitoon merkityt varaukset lomakkeella 62.

Muut tuotot Muut tuotot, joita verotetaan tuloverolain mukaan.
Muut veronalaiset tuotot (ei tilikauden tuloslaskelmassa) Veronalaiset tuotot, jotka eivät sisälly tilikauden tuloslaskelmaan.
Veronpalautus

Tuloslaskelmaan tuotoksi kirjattu veronpalautus.

Merkitse tähän myös veronpalautukselle maksettu yhteisökorko. Yhteisökorko on verovapaata tuloa.
Tuloslaskelman muut verottomat tuotot

Tuloslaskelmaan sisältyvien muiden verovapaiden tuottojen yhteismäärä.

Muita verovapaita tuottoja ovat esimerkiksi fuusiovoitot (EVL 52 b §).

Sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoa ylläpitävän yhteisön perimät liittymismaksut ovat verovapaata tuloa, jos ne palautetaan maksajalle. Siirtokelpoiset liittymismaksut sen sijaan ovat veronalaista tuloa, eikä niitä merkitä tähän (muutettu EVL 6 § 1 mom. 3 kohta).

Tässä kohdassa ilmoitetaan myös ne luovutusvoitot, jotka on saatu epäsuoran tuloutuksen piiriin kuuluvasta irtaimesta kuluvasta käyttöomaisuudesta (EVL 30 §).
Tuotot yhteensä Laske tuotot yhteen ja siirrä loppusumma osaan 4 ”Henkilökohtaisen tulolähteen tulos tai tappio” kohtaan ”Tuotot ja veronalaiset luovutusvoitot yhteensä”.

2 Kulut

Poistot

Henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvasta omaisuudesta tilikauden aikana tehdyt poistot.

Suunnitelman mukaiset poistot ja poistoeron muutokset, jotka rasittavat kirjanpidossa tulosta.

Ilmoita poistot myös lomakkeella 62. Siirrä lomakkeelta 62 poistojen ja poistoeron muutosten yhteismäärä tähän kohtaan.

Katso lisää lomakkeen 62 täyttöohjeesta.

Henkilökohtaisen tulolähteen poistoja ei ilmoiteta erikseen lomakkeella 6B.

Poistot - vähennyskelpoinen osuus

Ilmoita kohdassa henkilökohtaisen tulolähteen poistojen verotuksessa vähennyskelpoinen osuus.

Tulonhankinnassa käytettyjen hyödykkeiden hankintamenot vähennetään vuotuisin poistoin.  Vähentämisessä noudatetaan soveltuvin osin EVL 33 §:n säädöksiä (TVL 114 §).

Muut vuokraukseen kohdistuvat kulut Muut vuokraukseen kohdistuvat kulut, kuten lämmitys- ja sähkökulut sekä kiinteistövero.
Välittömät verot

Tuloslaskelmaan kuluksi kirjatut tuloverot. Kohtaan merkitään siis suoriteperusteisesti tilikaudelle kuuluvat verot, ei pelkästään tilikaudella maksettuja ennakkoveroja.

Kiinteistöveroa ei merkitä tähän, sillä se on vähennyskelpoinen.
Veronkorotukset

Kaikki veronkorotukset ovat vähennyskelvottomia riippumatta siitä, mihin veroon ne kohdistuvat.

Merkitse tähän myös maksettava yhteisökorko sekä veronlisäys, viivekorko ja laiminlyöntimaksu. Myös ne ovat vähennyskelvottomia
Fuusiotappio Fuusiotappio (EVL 52b §).
Muut vähennyskelvottomat kulut Merkitse tähän kohtaan mahdolliset muut verotuksessa vähennyskelvottomat kulut
Varausten lisäykset

Kirjanpito-sarake:

Kirjanpidon mukaiset verotusperusteisten varausten lisäykset. Anna erittely varauksista lomakkeella 62.

Verotus-sarake: Vähennyskelpoinen osuus

Se osa verotusperusteisista varauksista, jonka voi vähentää verotuksessa.
Muut vähennyskelpoiset kulut (ei tilikauden tuloslaskelmassa)

Verotuksessa vähennyskelpoiset kulut, jotka eivät sisälly tilikauden tuloslaskelmaan.

Tässä kohdassa ilmoitetaan esimerkiksi työperäiset osingot. Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä maksettu osinko on ansiotuloa, jos osingon jakoperusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos (TVL 33 b § 3 mom., lisätietoa ohjeessa Työpanokseen perustuvan osingon verotus, dnro 1103/32/2009).
Muihin tuottoihin kohdistuvat kulut Kulut, jotka kohdistuvat henkilökohtaisen tulolähteen muihin tuottoihin.
Kulut yhteensä

Laske lopuksi kulut yhteen ja siirrä loppusumma lomakkeen osaan 4 ”Henkilökohtaisen tulolähteen tulos tai tappio” kohtaan ”Kulut yhteensä”. Luovutustappiota ei ilmoiteta henkilökohtaisen tulolähteen kuluissa.

3 Luovutusvoitot ja -tappiot

Luovutusvoiton ja - tappion määrä lasketaan niin, että omaisuudesta saadusta vastikkeesta vähennetään poistamatta oleva hankintameno ja voiton hankkimisesta johtuneet menot (TVL 46 §).
Luovutusvoitot yhteensä

Luovutusvoitot, jotka ovat syntyneet yhteisön tilikauden aikana henkilökohtaisen tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden luovutuksesta.

Erittele luovutusvoitot lisäksi osassa 5 ”Erittely luovutusvoitoista ja luovutustappioista”.

Luovutustappiot yhteensä (vähennetään luovutusvoitoista viiden seuraavan vuoden aikana – TVL 50 §)

Merkitse kohtaan verovuoden aikana syntyneet luovutustappiot.

Luovutustappiot vähennetään vastaavista henkilökohtaisen tulolähteen luovutusvoitoista sinä verovuonna, kun luovutusvoitto on syntynyt, sekä viiden seuraavan vuoden aikana sitä mukaa kuin verotettavaa luovutusvoittoa syntyy (TVL 50 §).

Luovutustappioita ei siirretä henkilökohtaisen tulolähteen kuluihin.

Edellisiltä vuosilta vahvistettu luovutustappio

Yhteisön aikaisemmilta vuosilta vahvistetut henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappiot.

Yhteisön aikaisemmat vahvistetut luovutustappiot voi tarkistaa esimerkiksi edellisten vuosien verotuspäätöksistä.

Luovutustappiot voi vähentää vastaavista luovutusvoitoista verovuoden ja viiden seuraavan vuoden aikana (TVL 50 §).

Et voi vähentää yhden tulolähteen voitosta toisen tulolähteen tappiota

Veronalaiset luovutusvoitot  (siirrä osaan 4 kohtaan Tuotot ja veronalaiset luovutusvoitot yhteensä)

Yhteisön veronalaiset luovutusvoitot.

Veronalaiset luovutusvoitot lasketaan vähentämällä verovuoden luovutusvoitoista aikaisempien vuosien vahvistetut tappiot, jotka ovat vielä vähentämättä ja verovuoden tappio.

Jos yhteenlasketut luovutustappiot ovat suuremmat kuin luovutusvoitot, jätä tämä kohta tyhjäksi ja täytä kohta ”Vahvistettava luovutustappio”.

Siirrä lopuksi tässä kohdassa ilmoittamasi luovutusvoitto myös lomakkeen osaan 4 ”Henkilökohtaisen tulolähteen tulos tai tappio” kohtaan ”Tuotot ja veronalaiset luovutusvoitot yhteensä”.

Vahvistettava luovutustappio (ei lasketa mukaan henkilökohtaisen tulolähteen tulokseen tai tappioon)

Merkitse kohtaan yhteisön verovuodelta vahvistettava luovutustappio.

Vahvistettavaa luovutustappiota ei ilmoiteta henkilökohtaisen tulolähteen kuluissa.

4 Henkilökohtaisen tulolähteen tulos/tappio
 

Henkilökohtaisen tulolähteen tulos tai tappio saadaan, kun henkilökohtaisen tulolähteen tuottojen ja veronalaisen luovutusvoiton yhteismäärästä vähennetään kulut.

Luovutustappiota ei merkitä henkilökohtaisen tulolähteen kuluksi. Tuloverolain (TVL) 50 §:n mukaan omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään vain omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy.

5 Erittely luovutusvoitoista ja luovutustappioista (TVL:n mukainen omaisuus)

Erittele tässä tilikauden aikana syntynyt tuloverolain alainen luovutusvoitto ja luovutustappio.

Luovutettu hyödyke: merkitse, mitä on luovutettu.

Luovutushinta: ilmoita luovutetun hyödykkeen myyntihinta.

Hankintameno: merkitse hyödykkeen poistamatta oleva hankintameno

Voiton hankkimisesta johtuneisiin menoihin lasketaan mukaan esimerkiksi kiinteistövälittäjän palkkio ja muut välittömästi kauppaan liittyvät kustannukset (TVL 46 §).

Luovutusvoitto tai -tappio saadaan, kun luovutushinnasta vähennetään poistamatta oleva hankintameno sekä voiton hankkimisesta johtuneet menot.