73B Erittely elinkeinoyhtymän saamista osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä, täyttöohje 2017

Tällä lomakkeella elinkeinoyhtymä erittelee saamansa osingot ja osuuskunnan ylijäämät tulolähteittäin ja maksajaryhmittäin. Merkitse lomakkeen yläosaan elinkeinoyhtymän nimi, Y-tunnus ja tilikausi.

Osingon verotukseen vaikuttavat seuraavat asiat:

  • onko maksajayhtiö julkisesti noteerattu vai noteeraamaton yhtiö
  • onko maksajayhtiön kotipaikka EU- tai ETA-maassa vai Euroopan talousalueen ulkopuolella
  • onko Suomella verosopimus maksajayhtiön kotivaltion kanssa, jos kotivaltio on Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Osuuskunnan ylijäämän verotukseen vaikuttavat seuraavat asiat:

  • onko osuuskunta julkisesti noteerattu vai noteeraamaton
  • onko osuuskunnan kotipaikka EU- tai ETA-maassa vai Euroopan talousalueen ulkopuolella
  • osuuskunnan jäsenmäärä ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa (henkilökohtainen tulolähde).

Osuuskunnan ylijäämä

Ylijäämää on esimerkiksi aiemmin osuuspääoman korkona osuuskunnasta saatu voitonjako. Ylijäämän verotussääntöjä sovelletaan lähtökohtaisesti myös varojen jakoon osuuskunnan vapaan oman pääoman rahastosta.

Ylijäämää koskevia verotussääntöjä sovelletaan myös kotimaisen säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksamaan voitto-osuuteen ja korkoon sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksaman takuupääoman korkoon.

Merkitse saadut osingot ja osuuskunnan ylijäämät sarakkeisiin tulolähteittäin ja täysimääräisinä. Verohallinto laskee osinkojen ja osuuskunnan ylijäämien verovapaan ja veronalaisen osuuden sekä huomioi tulolajin (ansiotulo/pääomatulo). Yhtymän saamien osinkojen ja osuuskunnan ylijäämien verovapaat osat vähennetään osakkaan omassa verotuksessa. Käyttämättömät verovapaat osuudet huomioidaan osakkaan verotuksessa. 

Lue lisää osinkotulojen verotuksesta.

Lue lisää ylijäämien verotuksesta.

A Elinkeinotoiminnan tulolähteen osingot ja osuuskunnan ylijäämät

Merkitse osaan A kaikki elinkeinotoimintaan kuuluvat osingot ja osuuskunnan ylijäämät. Nämä osingot sisältyvät kokonaan yhtymän elinkeinotuloon. Tulo jaetaan täysimääräisenä verotettavaksi osakkaiden tulona.

Osinkotulon ja osuuskunnan ylijäämän osittainen tai täysi verovapaus toteutetaan osakkaiden verotuksessa vähentämällä osakkaan tulo-osuudesta osingon ja osuuskunnan ylijäämän verovapaa osa. Verovapaa osa määräytyy osakkaan verotusta koskevan EVL 6a, EVL 6d §:n MVL 5 §:n mukaan. Jos osakkaan yhtymästä saama tulo-osuus ei riitä vähennyksen tekemiseen, vähennys tehdään saman elinkeinoyhtymän saman tulolähteen tulo-osuudesta kymmenenä seuraavana verovuotena, sitä mukaa kuin tuloa kertyy. Verohallinto vähentää verovuonna vähentämättä olevat osuudet viran puolesta. Vähennyksen jälkeen Verohallinto jakaa tulo-osuuden pääoma- ja ansiotuloksi.

Jos osakkaana on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä, osinkojen verotus riippuu siitä, onko maksajana julkisesti noteerattu vai muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö.

Jos osakkaana on yhteisö, yhteisön elinkeinotoimintaan kuuluvien osakkeiden tuottamat osingot ovat verovapaita, kun maksajana on

  • kotimainen yhteisö
  • emo-tytäryhtiödirektiivissä mainittu yhteisö (EVL 6a §).

Verovapaita voivat olla myös osingot, jotka on saatu EU- tai ETA-valtiosta muilta kuin emo-tytäryhtiödirektiivin tarkoittamilta yhtiöiltä. Verovapauden ehtona on, että osinkoa jakavalla yhteisöllä on velvollisuus suorittaa vähintään 10 prosenttia veroa siitä tulostaan, josta osinko on jaettu. Yhteisöllä ei saa olla mahdollisuutta verosta vapauttamiseen tai muutakaan veron maksamiseen liittyvä valintamahdollisuutta. Lisäksi yhteisön kotipaikan on oltava siinä valtiossa, johon vero maksetaan, ja kotipaikan määritelmän pitää perustua tämän valtion verolainsäädäntöön. Yhteisön kotipaikan tulee olla myös verosopimuksen mukaan EU- tai ETA-valtiossa.

Kaikki muut yhteisön saamat osingot ovat veronalaisia.

Katso poikkeukset osinkojen verovapauteen.

Merkitse kohtaan A myös elinkeinotoiminnan tulolähteen osuuskunnan ylijäämät. Ne lasketaan kokonaan mukaan yhtymän elinkeinotuloon.

Julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saatu ylijäämä

Merkitse kohtaan 744 julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saadut ylijäämät täysimääräisenä.  Huom! Suomessa ei ole tällä hetkellä julkisesti noteerattuja osuuskuntia.

Muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saatu ylijäämä

Merkitse kohtaan 769 muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saadut ylijäämät täysimääräisenä.

Ilmoita elinkeinotoiminnan tulolähteen osinkojen ja osuuskunnan ylijäämien yhteismäärä veroilmoituksen 6A tuloverolaskelman kohdassa Saadut osingot ja osuuskunnan ylijäämät (302). Osakkeet ja osuudet, joiden perusteella osinko tai ylijäämä on saatu, on laskettava mukaan koko määrältään yhtymän nettovarallisuuteen.

B Henkilökohtaisen tulolähteen osingot ja osuuskunnan ylijäämät

Henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluva osinko ja ylijäämä jaetaan suoraan verotettavaksi osakkaiden tulona niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtymän tuloon. Henkilökohtaisen tulolähteen osinkoa ja ylijäämää ei huomioida yhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuloa laskettaessa, vaan ne luetaan suoraan osakkaan tuloksi osakasta koskevien tuloverolain säännösten mukaisesti.

Julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saatu ylijäämä

Merkitse kohtaan 771 julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saadut ylijäämät täysimääräisenä. Huom! Suomessa ei ole tällä hetkellä julkisesti noteerattuja osuuskuntia.

Muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saatu ylijäämä

Merkitse kohtaan 772 muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saadut ylijäämät täysimääräisenä, kun osuuskunnassa on ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa vähintään 500 osuusmaksun maksanutta jäsentä.

Merkitse kohtaan 773 muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saadut ylijäämät täysimääräisenä, jos osuuskunnassa on ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa alle 500 osuusmaksun maksanutta jäsentä.

Merkitse kohtaan 774 ylijäämät saaduista osingoista Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolisista maista, joiden kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Ilmoita henkilökohtaisen tulolähteen osinkojen ja osuuskunnan ylijäämien yhteismäärä veroilmoituksen 6A tuloverolaskelman kohdassa Henkilökohtaisen tulolähteen osingot ja osuuskunnan ylijäämät (331). Osinkojen ja osuuskunnan ylijäämien yhteismäärä ei saa sisältyä yhtymän tuloverolaskelman kohdassa Henkilökohtaisen tulolähteen tuotot (330) ilmoitettavaan määrään.

Kokonaan veronalaiset osingot (REIT-yhtiöstä saadut osingot)

Merkitse kohtaan 768 osingot yhtiöistä, joihin sovelletaan lakia eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden verohuojennuksesta. Tällaisista yhtiöistä saadut osingot ovat kokonaan veronalaista tuloa.

Mikäli yhtymän omistamat REIT-yhtiön osakkeet kuuluvat elinkeinotoiminnan tai maataloustoiminnan tulolähteeseen, ilmoitetaan nämä osingot lomakkeen 73B kyseisten tulolähteiden kohdissa 751 ja 759 (osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä).

C Maatalouden tulolähteen osingot ja osuuskunnan ylijäämät

Maatalouden tulolähteen osinkoja ja osuuskunnan ylijäämiä käsitellään samoin kuin kohdassa A mainittuja elinkeinotoiminnan tulolähteen osinkoja ja osuuskunnan ylijäämiä.

Ilmoita maatalouden tulolähteen osinkojen ja osuuskunnan ylijäämien yhteismäärä yhtenä summana muiden maatalouden tuottojen kanssa veroilmoituksen 6A tuloverolaskelmassa, kohdassa Maatalouden tulolähteen tuotot yhteensä (332).

Ilmoita maatalouden tulolähteen osinkojen ja osuuskunnan ylijäämien yhteismäärä myös lomakkeella 7C (Erittely elinkeinoyhtymän maatalouden tulolähteen tuloksesta).