71B Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot, täyttöohje

Lomaketta 71B käyttävät osakeyhtiöt, osuuskunnat, säästöpankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt (eivät kuitenkaan pääomasijoitusyhtiöt). Lomakkeella yhtiö ilmoittaa veronalaiset luovutus- ja purkuvoitot sekä verotuksessa vähennyskelpoiset luovutus- ja purkutappiot, jotka ovat syntyneet verovuoden aikana myydyistä tai muuten luovutetuista elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluneista käyttöomaisuusosakkeista tai yhtymäosuuksista.

Katso lisätietoa osakkeiden luovutusten verotuksesta (Verohallinnon ohje Yhteisön osakkeiden luovutusten verokohtelusta).

2 Veronalainen luovutus- ja purkuvoitto sekä luovutusvoitoista vähennyskelpoinen luovutus- ja purkutappio (EVL 6b § 4–5 mom.)

A Veronalainen luovutus- ja purkuvoitto 

Ilmoita kohdassa kaikki käyttöomaisuuteen kuuluneiden osakkeiden veronalaiset luovutus- ja purkuvoitot.

Käyttöomaisuusosakkeen luovutus on veronalaista tuloa esimerkiksi silloin, kun yhtiönne omistusosuus luovutettavasta yhtiöstä on alle 10 % tai osakkeet on omistettu alle vuoden ajan.

Luovutus on veronalaista myös silloin, kun luovutetaan kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön osakkeita tai sellaisen osakeyhtiön osakkeita, jonka toiminta käsittää pääasiassa kiinteistöjen omistamista tai hallintaa.

1) Luovutettu osake, yhtiön nimi ja asuinvaltio

Merkitse kuhunkin sarakkeeseen vain yhden yhtiön osakkeita koskevat tiedot.

2) Hankintapäivä

Osakkeiden hankinta-aika päivän tarkkuudella. Ilmoita eri aikaan hankitut osakkeet eri sarakkeissa ja eri aikaan luovutetut osakkeet luovutusajankohdan mukaisesti omissa sarakkeissaan.

3) Luovutuspäivä

Osakkeen luovutusaika päivän tarkkuudella. Ilmoita eri aikaan hankitut osakkeet eri sarakkeissa ja eri aikaan luovutetut osakkeet luovutusajankohdan mukaisesti omissa sarakkeissaan.

Jos yhtiö on purkautunut, ilmoita jako-osan saantoajankohta. Normaalisti saantoajankohta on sen yhtiökokouksen päivä, jolloin selvitysmies on esittänyt lopputilityksen. Jos varallisuutta on jaettu jako-osan ennakkona, saantoajankohdaksi katsotaan jako-osan ennakon luovutushetki.

4) Omistusosuus ennen luovutusta (%)

Yhtiönne omistusosuus luovutetun yhtiön osakepääomasta osakkeiden luovutushetkellä.

5) Omistusosuus luovutuksen jälkeen (%) Yhtiönne omistusosuus luovutetun yhtiön osakepääomasta osakkeiden luovutuksen jälkeen.
6) Luovutushinta / todennäköinen luovutushinta

Luovutushinta sentin tarkkuudella. Jos kyse on yhtiön purkautumisesta, ilmoita, mikä olisi ollut todennäköinen luovutushinta.

7) Verotuksessa poistamaton hankintameno

Ilmoita osakkeiden hankintamenoksi verotuksessa poistamatta oleva hankintameno sentin tarkkuudella. Jos esim. osakkeista on tehty arvonalennuspoisto, joka on vain osittain hyväksytty verotuksessa, ilmoita tässä alkuperäisen hankintamenon ja hyväksytyn poiston erotus.

8) Voiton hankkimisesta johtuneet menot 

Osakkeiden luovutus- tai purkuvoiton hankkimisesta johtuneet muut menot. Tässä kohdassa ilmoitettuja menoja ei saa vähentää toiseen kertaan veroilmoituksen 6B tuloverolaskelman kuluissa.

9) Veronalainen luovutus- ja purkuvoitto

Veronalainen luovutus- ja purkuvoitto saadaan, kun luovutushinnasta vähennetään verotuksessa poistamaton hankintameno ja voiton hankkimisesta johtuneet menot.

Veronalaiset luovutus- ja purkuvoitot yhteensä

Muista aina ilmoittaa veronalaisten luovutus- ja purkuvoittojen yhteismäärä kohdassa Veronalaiset luovutus- ja purkuvoitot yhteensä.

B Luovutus- ja purkuvoitosta vähennyskelpoinen luovutus- ja purkutappio

Ilmoita kohdassa muiden kuin verovapaasti luovutettavissa olevien käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot.

Ilmoita purkutappio tässä kohdassa ainoastaan silloin, kun yhtiönne on omistanut purkautuneen yhtiön osakkeet vähintään yhden vuoden ajan ajanjaksona, joka on päättynyt enintään vuotta ennen jako-osuuden saantoajankohtaa. Lisäksi edellytetään, että yhtiönne omistusosuus on ollut alle 10 % osakepääomasta. Osakkeiden tulee kuulua näin omistettuihin osakkeisiin.

Ilmoita luovutus- ja purkutappiota koskevat tiedot samalla tavoin kuin luovutus- ja purkuvoittoa koskevat tiedot kohdassa A. Jos yhtiö on omistanut luovutuksen kohteena olevat osakkeet alle vuoden ajan, ilmoita kohdassa 9 luovutetulta yhtiöltä omistusaikana saatu osinko, konserniavustus ja muu niihin verrattava erä, joka on vähentänyt kohdeyhtiön varallisuutta. Konserniavustuksella tarkoitetaan tässä konserniavustuslaissa (L 825/1986) tarkoitettua avustusta.

Luovutustappion määrä saadaan, kun luovutushinnasta vähennetään verotuksessa poistamaton hankintameno ja voiton hankkimisesta johtuneet menot ja erotukseen lisätään luovutetulta yhtiöltä saatu osinko, konserniavustus tms. erä. Tämä luovutustappio on vähennyskelpoinen vain osakkeiden luovutuksista saaduista veronalaisista voitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna.

Merkitse vähennyskelpoinen luovutus- ja purkutappio kohtaan 10. Muista ilmoittaa myös vähennyskelpoisten tappioiden yhteismäärä kohdassa Luovutus- ja purkuvoitoista vähennyskelpoiset luovutus- ja purkutappiot yhteensä.

Kohdassa ei ilmoiteta rajoituksetta vähennyskelpoisia esim. kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön osakkeiden luovutuksesta syntyneitä luovutustappiota.

3 Yhtymäosuuden luovutus- ja purkuvoitto sekä luovutus- ja purkutappio

A Yhtymäosuuden luovutus- ja purkuvoitto

Ilmoita kohdassa kaikki käyttöomaisuuteen kuuluneiden yhtymäosuuksien luovutus- ja purkuvoitot. Tiedot ilmoitetaan samalla tavoin kuin osakkeiden luovutus- ja purkuvoittoa koskevat tiedot kohdassa 2 A.

B Luovutusvoitosta vähennyskelpoinen yhtymäosuuden luovutus- ja purkutappio

Ilmoita kohdassa kaikki käyttöomaisuuteen kuuluneiden yhtymäosuuksien luovutus- ja purkutappiot. Tiedot ilmoitetaan samalla tavoin kuin osakkeiden luovutus- ja purkuvoittoa koskevat tiedot kohdassa 2 A.

Verovuonna elinkeinotoiminnasta vähennyskelpoinen luovutus- ja purkutappio

Ilmoita kohdassa kaikki elinkeinotoiminnassa rajoituksetta vähennyskelpoiset luovutus- ja purkutappiot. Tällaisia tappioita ovat mm. asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden luovutustappio. Siirrä tappio veroilmoitukseen 6B kohtaan 373.

Veronalaiset luovutusvoitot ja vahvistetut tappiot

Kohdassa lasketaan veronalaiset luovutus- ja purkuvoitot sekä seuraaville vuosille siirtyvät luovutus- ja purkutappiot.

Veronalaiset luovutus- ja purkuvoitot saadaan vähentämällä veronalaisista osakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutus- ja purkuvoitoista viideltä edelliseltä vuodelta vahvistetut luovutusvoitoista vähennyskelpoiset osakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutus- ja purkutappiot. Vähentäminen aloitetaan vanhimman vuoden tappioista riippumatta siitä, onko kyse osakkeiden vai yhtymäosuuksien luovutuksista syntyneistä tappioista.

Jos tappio on syntynyt käyttöomaisuuteen kuuluvien muiden kuin verovapaasti luovutettavien osakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutuksesta, tappio on vähennyskelpoinen verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Osakkeiden luovutus- ja purkutappion voi vähentää ainoastaan osakkeiden luovutus- ja purkuvoitoista. Yhtymäosuuksien luovutus- ja purkutappion voi sen sijaan vähentää sekä osakkeiden että yhtymäosuuksien luovutus- ja purkuvoitoista.