70A Elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi, täyttöohje 2016

Ulkomaille maksettuja veroja voidaan tietyissä tilanteissa hyvittää yrityksen tuloverosta Suomessa. Tätä lomaketta käytetään hyvityksen hakemiseen.(1)

Jos yritys on verovuoden aikana maksanut ulkomaisia veroja, liitä tämä lomake täytettynä veroilmoitukseen.

Jos kyse on ulkomaisesta väliyhteisöstä tai kiinteästä toimipaikasta, täytä lisäksi lomake 74 (Laskelma ulkomaisen väliyhtiön tulo-osuudesta) tai 75 (Laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta).

Lähdevaltio Valtio, josta ulkomainen tulo on saatu.
Tulotyyppi Ulkomailta saadun tulon tyyppi (esim. liiketulo, osinko, korko, rojalti, kiinteästä omaisuudesta saatu tulo, myyntivoitto).
Tulon määrä (sis. pidätetyn lähdeveron) Ulkomailta saatu tulo bruttomääräisenä: tulosta ei ole vähennetty ulkomailla pidätettyä veroa eikä tulon hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia.
Tuloon kohdistuvat menot Ulkomailta saadun tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot ja korot.
Verosopimuksen mukainen pidätysprosentti Veron pidätysprosentti, joka on säädetty Suomen ja kyseisen valtion välisessä verosopimuksessa tätä tulotyyppiä koskevassa artiklassa. Jos verosopimusta ei ole, kohta jätetään tyhjäksi.
Muuntokurssi Valuuttakurssi, jolla ulkomailta saatu tulo on muunnettu euroiksi.
Hyvitettäväksi vaadittava vero

Ulkomaille maksettuja veroja voidaan hyvittää vain silloin, jos vero on lopullinen tai jos ulkomainen lopullinen vero on vielä maksamatta mutta sitä vastaava ennakkovero on maksettu.

Merkitse rasti kohtaan Lopullinen vero tai Ennakkovero sen mukaan, kumpaa veroa yritys vaatii hyvitettäväksi.

Jos maksetun lopullisen veron määrä muuttuu tai hyvitetyksi vaaditun ennakkoveron määrä ei vastaa lopullisen veron määrää, ilmoita muutoksesta Verohallinnolle.

Jos elinkeinoyhtymä tekee vaatimuksen ulkomaille maksettujen verojen hyvittämisestä, hyvitys huomioidaan osakkaan verotuksessa.

Suomi hyvittää vain verosopimuksen mukaisesti perityn veron. Jos lähdevaltio on perinyt veroa verosopimusta suuremman määrän, tulee liikaa peritty vero hakea takaisin lähdevaltion veroviranomaiselta.

Hyvityksen enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon seuraavat pääsäännöt: *)

Hyvityksen enimmäismäärä lasketaan tulolähteittäin.

Hyvitys ei voi olla suurempi kuin se vero, joka vastaavasta tulosta maksettaisiin Suomen verotuksessa.

Hyvitys ei myöskään voi olla suurempi kuin kyseisen tulolähteen tulosta Suomeen maksettava vero. Jos tulolähde on esim. tappiollinen eikä siitä sen vuoksi makseta lainkaan veroja Suomeen, ulkomaille maksettua veroa ei hyvitetä.

Hyvittämättä jäänyt määrä voidaan vähentää samaan tulolähteeseen kuuluvien tulojen veroista viiden seuraavan verovuoden aikana, jos verovelvollinen vaatii vähennystä. Käyttämättömät hyvitykset vähennetään hyvityksen enimmäismäärän rajoissa siinä järjestyksessä kuin ne ovat syntyneet.

Suomi hyvittää vain verosopimuksen mukaisesti perityn veron. Jos lähdevaltio on perinyt suuremman veron, yhtiön on haettava liikaa peritty vero takaisin lähdevaltion veroviranomaiselta.

*) Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta (18.12.1995/1552) ja Suomen solmimat verosopimukset.

Fiktiivinen hyvitys Joidenkin verosopimusten perusteella Suomi hyvittää myös sellaista veroa, jota lähdevaltio ei ole perinyt (fiktiivinen hyvitys). Merkitse kohtaan ”Ulkomaille maksetun veron määrä” vain todellisuudessa maksettu vero. 
Rastita lisäksi kohta ”Verosopimus edellyttää fiktiivistä hyvitystä”.
 

1) Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 18.12.1995/1552 ja Suomen solmimat verosopimukset.