70 Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi, täyttöohje

Lomakkeella 70 vaaditaan ulkomaille maksettujen verojen hyvittämistä Suomen tuloverotuksessa. Lomake täytetään silloin, kun yhtiö on maksanut ulkomaisia veroja verovuonna tai ulkomaista veroa ei ole voitu edellisenä vuonna hyvittää (koska Suomessa maksettavan tuloveron määrä on ollut hyvitettävää määrää pienempi).

Lomakkeen liitteenä on annettava luotettava selvitys ulkomaisen veron määrästä, veron maksamisesta sekä veron perusteesta. Jos tahdot antaa veron hyvittämiseen liittyviä lisätietoja, tee niistä vapaamuotoinen selvitys.

Vapaamuotoinen selvitys tulee antaa esimerkiksi silloin, jos yhtiönne on saanut toisesta EU:n jäsenvaltiosta korko- tai rojaltituloa, josta on peritty lähdevero. Ilmoita lisäselvityksessä maksajan yhtiömuoto ja välitön omistusosuutenne maksajayhtiöstä (korkorojaltidirektiivin soveltamisen edellytyksistä ks. tarkemmin 2003/49/EY).

Jos kyse on ulkomaisesta väliyhteisöstä tai kiinteästä toimipaikasta saadusta tulosta, täytä lisäksi lomake 74 (väliyhteisö) tai 75 (kiinteä toimipaikka).

Hyvitettäväksi vaadittava vero yhteensä (Täytä tämä kohta aina)

Merkitse tähän kohtaan kaikkien niiden verojen yhteissumma, joita yhtiö vaatii hyvitettäväksi verovuonna. Tämä kohta on aina täytettävä.

Jos olet täyttänyt useita lomakkeita (koska hyvitettäviä veroja on ollut enemmän kuin kuusi), merkitse kaikkien hyvitettäväksi vaadittavien verojen yhteismäärä kuitenkin vain yhdelle näistä lomakkeista.

Vaadin huomioimaan aiempina verovuosina ilmoitetut hyvittämiskelpoiset lähdeverot, joita ei ole aiemmin hyvitetty

Merkitse rasti ruutuun Kyllä, jos vaadit huomioimaan aiempina verovuosina ilmoitettuja hyvittämiskelpoisia lähdeveroja, joita ei ole aiemmin hyvitetty.

Lähdevaltion maakoodi

Valtio, josta ulkomainen tulo on saatu

Ulkomaisen veron maksupäivä (ppkkvvvv)

Päivä, jolloin ulkomainen vero on maksettu.

Hyvitettäväksi vaaditun veron nimi

Ulkomaisen veron nimi suomeksi ja lisäksi alkuperäiskielellä tai englanniksi.

Tulotyyppi

Ulkomailta saadun tulon tyyppi (esim. osinko, korko, rojalti, kiinteästä omaisuudesta saatu tulo, myyntivoitto, liiketulo)

Verosopimuksen mukainen pidätysprosentti

Pidätysprosentti, joka on säädetty Suomen ja kyseisen valtion välisessä verosopimuksessa tätä tulotyyppiä koskevassa artiklassa. Jos verosopimusta ei ole, kohta jätetään tyhjäksi.

Muuntokurssi

Valuuttakurssi, jonka mukaan ulkomailta saatu tulo on muunnettu euroiksi.

Tulon määrä (sisältää maksetun veron)

Ulkomailta saatu bruttotulo, josta ei ole vähennetty ulkomaille maksettua veroa eikä tulon hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia.

Tuloon kohdistuvat menot

Ulkomailta saadun tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot ja korot, jotka ovat Suomessa vähennyskelpoisia.

Hyvitettäväksi vaadittava määrä (laske myös kohtaan Hyvitettäväksi vaadittava vero yhteensä)

Se osuus ulkomaisesta verosta, jonka yhtiö vaatii hyvitettäväksi Suomen verotuksessa. Siirrä hyvitettäväksi vaadittujen verojen yhteenlaskettu määrä eri sarakkeista kohtaan 551.

Hyvityksen enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon seuraavat pääsäännöt *):

  • Hyvityksen enimmäismäärä lasketaan tulolähteittäin.
  • Hyvitys ei voi olla suurempi kuin se vero, joka vastaavasta tulosta maksettaisiin Suomen verotuksessa.
  • Hyvitys ei myöskään voi olla suurempi kuin kyseisen tulolähteen tulosta Suomeen maksettava vero. Jos tulolähde on esim. tappiollinen eikä siitä sen vuoksi makseta lainkaan veroja Suomeen, ulkomaille maksettua veroa ei hyvitetä.
  • Hyvittämättä jäänyt määrä voidaan vähentää samaan tulolähteeseen kuuluvien tulojen veroista viiden seuraavan verovuoden aikana, jos verovelvollinen vaatii vähennystä. Käyttämättömät hyvitykset vähennetään hyvityksen enimmäismäärän rajoissa siinä järjestyksessä kuin ne ovat syntyneet.
  • Suomi hyvittää vain verosopimuksen mukaisesti perityn veron. Jos lähdevaltio on perinyt suuremman veron, yhtiön on haettava liikaa peritty vero takaisin lähdevaltion veroviranomaisilta.

*) Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta (18.12.1995/1552) ja Suomen solmimat verosopimukset.

Hyvitettäväksi vaadittava vero

Ulkomaille maksettuja veroja voidaan hyvittää vain silloin, kun maksettu vero on lopullinen tai ulkomaisen lopullisen veron ollessa maksamatta sitä vastaava ennakkovero on maksettu. Merkitkää rasti kohtaan lopullinen vero tai ennakkovero sen mukaan, kumpaa veroa vaaditte hyvitettäväksi.

Jos maksetun lopullisen veron määrä muuttuu tai hyvitetyksi vaaditun ennakkoveron määrä ei vastaa lopullisen veron määrää, on muutoksesta ilmoitettava verotuksen toimittaneelle Verohallinnon yksikölle.

Fiktiivinen hyvitys

Eräiden verosopimusten perusteella Suomi hyvittää myös sellaista veroa, jota lähdevaltio ei ole perinyt (fiktiivinen hyvitys). Kohtaan ”Ulkomaille maksetun veron määrä” merkitään vain tosiasiassa maksettu vero. Fiktiivisen hyvityksen määrä sisällytetään kohtaan ”Hyvitettäväksi vaadittava määrä”. Merkitse tämän lisäksi rasti kohtaan ”Verosopimus edellyttää fiktiivistä hyvitystä”.