70 Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi, täyttöohje 2021

Tällä lomakkeella voit vaatia ulkomaille maksettujen verojen hyvittämistä Suomen tuloverotuksessa. Lomake annetaan veroilmoituksen liitteenä sähköisesti (esimerkiksi OmaVerossa) Hyvitystä voit vaatia, jos yhtiö on maksanut ulkomaisia veroja verovuonna. Lisäksi voit vaatia hyvitystä aiempien verovuosien ulkomaisesta verosta, jos sitä ei ole aiemmin voitu hyvittää (koska Suomeen maksettava tulovero on ollut pienempi kuin hyvitettävä ulkomainen vero).

Lomakkeen ja lisätietoa saat lomakesivulta

Anna lomakkeen liitteenä luotettava selvitys ulkomaisen veron määrästä, veron maksamisesta sekä veron perusteesta.

Jos tahdot antaa veron hyvittämiseen liittyviä lisätietoja, tee niistä vapaamuotoinen selvitys veroilmoituksen liitteeksi. Vapaamuotoinen selvitys tarvitaan esimerkiksi silloin, jos yhtiö on saanut toisesta EU:n jäsenvaltiosta korko- tai rojaltituloa, josta on peritty lähdevero. Ilmoita lisäselvityksessä koron tai rojaltin maksajan yhtiömuoto ja oman yhtiönne välitön omistusosuus maksajayhtiöstä.
Lisätietoa: korkorojaltidirektiivi (2003/49/EY).

Jos tulo on saatu ulkomaisesta väliyhteisöstä tai ulkomaisesta kiinteästä toimipaikasta, anna lisäksi lomake 74 (väliyhteisö) tai 75 (kiinteä toimipaikka).

Tulolähdejaon muutoksen vaikutuksista käyttämättömiin ulkomaisen veron hyvityksiin on kerrottu ohjeen Eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen kappaleessa 5.1.

Myös aiempien verovuosien veroja voidaan hyvittää

Voit vaatia hyvitystä myös aiempien verovuosien ulkomaisista veroista, jos niitä ei ole aiemmin hyvitetty.

Tätä lomaketta voit käyttää vain, jos hyvitystä ei ole voitu aiemmin tehdä, koska Suomeen maksettava vero on ollut pienempi kuin hyvitettävä vero.

Jos ulkomainen vero olisi voitu hyvittää jo veron maksuvuonna mutta yhtiö ei ole silloin vaatinut hyvitystä, et voi käyttää tätä lomaketta. Tällaisessa tapauksessa yhtiön on tehtävä hyvitystä varten oikaisuvaatimus sille verovuodelle, jolta yhtiö on maksanut ulkomaisen veron.

Jos veroa ei ole voitu hyvittää aiemmin oikeana verovuonna, täytä verovuoden 2021 ulkomaisista veroista normaaliin tapaan verovuoden 2021 lomake 70. Anna aikaisempien verovuosien hyvittämättä jääneistä veroista vapaamuotoinen selvitys verovuoden 2021 veroilmoituksessa. Selvitystä ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos yhtiö on ilmoittanut verot ja muut tarvittavat tiedot jo kyseisenä verovuonna.

Jos vero olisi voitu hyvittää oikeana verovuonna mutta yhtiö ei silloin ilmoittanut veroa eikä vaatinut hyvitystä, tee oikaisuvaatimus. Jos vero olisi voitu hyvittää heti sen maksuvuonna, tee oikaisuvaatimus sille verovuodelle. Jos vero olisi voitu hyvittää vasta maksuvuoden jälkeen, tee oikaisuvaatimus sille verovuodelle, jona vero olisi ollut ensimmäistä kertaa hyvitettävissä.

Sekä vapaamuotoisessa selvityksessä että oikaisuvaatimuksessa pitää kertoa seuraavat asiat:

 • tulon määrä
 • tuloon kohdistuvat menot
 • hyvitettäväksi vaadittavan veron määrä
 • tulon lähdevaltio eli maa, josta tulo on saatu
 • veron maksupäivä ja veron nimi (suomeksi ja lisäksi joko alkuperäiskielellä tai englanniksi)
 • tulon tyyppi, esimerkiksi osinko, rojalti tai korko
 • verosopimuksen mukainen ennakonpidätysprosentti
 • valuutan muuntokurssi, jos tulo ja vero eivät ole euroina
 • selvitys mahdollisesta fiktiivisestä hyvityksestä

Lomakkeen yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Hyvitettäväksi vaadittava vero yhteensä

Merkitse tähän kohtaan kaikkien niiden verojen yhteissumma, joita yhtiö vaatii hyvitettäväksi verovuonna. Laske mukaan myös se osuus veroista, jota ei voi hyvittää juuri kyseisenä verovuonna kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain (menetelmälaki) mukaiset enimmäismäärät huomioiden. Verohallinto laskee verovuoden hyvitettävän osuuden sekä huomioi hyvittämättä jääneen osuuden asiakkaan vaatimuksesta tulevina vuosina.

Verosopimustilanteessa vaadi kuitenkin hyvitettäväksi enintään vain lähdevaltion verotusoikeuden mukainen euromäärä. Jos veroa vaaditaan hyvitettäväksi verosopimuksen vastaisesti, Verohallinto voi määrätä veronkorotuksen.

Täytä tämä kohta aina, jos ilmoitat uusia hyvitettäviä veroja eli vaadit hyvitystä sellaisista veroista, joita ei ole aiemmin ilmoitettu Verohallinnolle.

Älä täytä tätä kohtaa, jos olet ilmoittanut kaikki hyvitettäväksi vaadittavat verot Verohallinnolle jo aiemmin (joko verovuonna 2017 tai sen jälkeen, nämä tiedot ovat jo Verohallinnon kannassa).

Jos ilmoitat paperilomakkeella ja olet täyttänyt useita lomakkeita, merkitse kaikkien hyvitettäväksi vaadittavien verojen yhteismäärä kuitenkin vain yhdelle näistä lomakkeista.

Vaadin huomioimaan aiempina verovuosina ilmoitetut hyvittämiskelpoiset lähdeverot, joita ei ole aiemmin hyvitetty

Rastita "Kyllä", jos vaadit huomioimaan aiempina verovuosina ilmoitettuja hyvittämiskelpoisia lähdeveroja, joita ei ole aiemmin hyvitetty.

Jos olet jo ilmoittanut nämä verot Verohallinnolle aikaisemmin joko vuonna 2017 tai sen jälkeen, etkä vaadi nyt hyvitystä kokonaan uusista veroista, älä täytä lomakkeesta muita kohtia. Verohallinto ottaa verot huomioon tämän kohdan ja aikaisempien ilmoitusten perusteella.

Aikaisempien vuosien hyvittämättä jääneitä veroja voi vaatia hyvitettäväksi sellaisena verovuonna, kun yhtiöllä on ulkomaan tuloista Suomessa maksettavaa veroa.

Lähdevaltion maakoodi

Valtio, josta ulkomainen tulo on saatu.

Ulkomaisen veron maksupäivä (ppkkvvvv)

Päivä, jolloin yhtiö on maksanut ulkomaisen veron.

Hyvitettäväksi vaaditun veron nimi

Ulkomaisen veron nimi suomeksi ja lisäksi alkuperäiskielellä tai englanniksi.

Tulotyyppi

Ulkomailta saadun tulon tyyppi (esim. osinko, korko, rojalti, kiinteästä omaisuudesta saatu tulo, myyntivoitto tai liiketulo).

Verosopimuksen mukainen pidätysprosentti

Ennakonpidätysprosentti, joka on säädetty Suomen ja tulon lähdevaltion välisessä verosopimuksessa tätä tulotyyppiä koskevassa artiklassa. Jos verosopimusta ei ole, jätä kohta tyhjäksi.

Muuntokurssi

Valuuttakurssi, jonka mukaan ulkomailta saatu tulo on muunnettu euroiksi. Käytä muuntokurssina maksupäivän valuuttakurssia.

Tulon määrä (sisältää maksetun veron)

Ulkomailta saatu bruttotulo, josta ei ole vähennetty ulkomaille maksettua veroa eikä tulon hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia.

Tuloon kohdistuvat menot

Ulkomailta saadun tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot ja korot, jotka ovat Suomessa vähennyskelpoisia.

Hyvitettäväksi vaadittava määrä

Se osuus ulkomaisesta verosta, jonka yhtiö vaatii hyvitettäväksi Suomen verotuksessa. Siirrä hyvitettäväksi vaadittujen verojen yhteenlaskettu määrä eri sarakkeista kohtaan 551. Vaadi tässä hyvitettäväksi myös se osuus verosta, joka ylittää menetelmälain mukaisen enimmäishyvityksen. Verohallinto laskee verovuonna hyvitettävän osuuden ja hyvittää vähentämättä jääneen osuuden asiakkaan vaatimuksesta tulevina vuosina. Verosopimustilanteessa vaadi kuitenkin enintään vain lähdevaltion verotusoikeuden mukainen määrä. Kannattaa tarkastaa, onko veroa pidätetty verosopimuksen mukaisesti. Hyvitysvaatimus ei saa ylittää verosopimuksen mukaista lähdevaltion verotusoikeutta. Jos veroa vaaditaan hyvitettäväksi verosopimuksen vastaisesti, Verohallinto voi määrätä veronkorotuksen.

Hyvityksen enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon seuraavat pääsäännöt *):

 • Hyvityksen enimmäismäärä lasketaan tulolähteittäin.
 • Hyvitys ei voi olla suurempi kuin se vero, joka vastaavasta tulosta maksettaisiin Suomen verotuksessa.
 • Hyvitys ei myöskään voi olla suurempi kuin saman tulolähteen tulosta Suomeen maksettava vero. Esimerkiksi jos tulolähde on tappiollinen eikä siitä sen vuoksi makseta lainkaan veroja Suomeen, ulkomaille maksettua veroa ei hyvitetä.
 • Hyvittämättä jäänyt määrä voidaan vähentää samaan tulolähteeseen kuuluvien tulojen veroista viiden seuraavan verovuoden aikana, jos verovelvollinen vaatii vähennystä. Käyttämättömät hyvitykset vähennetään hyvityksen enimmäismäärän rajoissa siinä järjestyksessä kuin ne ovat syntyneet.
 • Suomi hyvittää vain verosopimuksen mukaisesti perityn veron. Jos lähdevaltio on perinyt suuremman veron, yhtiön on haettava liikaa peritty vero takaisin lähdevaltion veroviranomaisilta.

*) Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta (18.12.1995/1552) ja Suomen solmimat verosopimukset.

Hyvitettäväksi vaadittava vero

Ulkomaille maksettuja veroja voidaan hyvittää vain silloin, kun maksettu vero on lopullinen tai lopullista veroa vastaava ennakkovero on maksettu. Merkitse rasti kohtaan lopullinen vero tai ennakkovero sen mukaan, kumpaa veroa yhtiö vaatii hyvitettäväksi.

Jos maksetun lopullisen veron määrä muuttuu tai hyvitetyksi vaaditun ennakkoveron määrä ei vastaa lopullisen veron määrää, ilmoita muuttunut tieto Verohallinnolle.

Fiktiivinen hyvitys

Eräiden verosopimusten perusteella Suomi hyvittää myös sellaista veroa, jota lähdevaltio ei ole perinyt. Tällaista hyvitystä kutsutaan fiktiiviseksi hyvitykseksi. Merkitse kohtaan ”Ulkomaille maksetun veron määrä” vain se vero, jonka yhtiö on tosiasiassa maksanut. Laske fiktiivinen hyvitys mukaan kohtaan ”Hyvitettäväksi vaadittava määrä”. Merkitse lisäksi rasti kohtaan ”Verosopimus edellyttää fiktiivistä hyvitystä”.

Hybridijärjestelyyn liittyvä ulkomaille maksettu vero

Täytä tämä osa vain, jos yhteisö on maksanut ulkomaille veroa rajat ylittävän hybridijärjestelyn yhteydessä. Anna tällöin järjestelystä myös lomake 82 Selvitys rajat ylittävistä hybridijärjestelyistä.

Lähdevaltion maakoodi

Valtio, josta ulkomainen tulo on saatu.

Maksupäivä (ppkkvvvv)

Päivä, jolloin yhtiö on maksanut ulkomaisen veron.

Hyvitettäväksi vaaditun veron nimi (suomeksi sekä alkuperäiskielellä tai englanniksi)

Ulkomaisen veron nimi suomeksi ja lisäksi alkuperäiskielellä tai englanniksi.

Ulkomailta saatu nettotulo

Ulkomailta saadun nettotulon määrä. Huomaa, että tässä kohdassa nettotuloa laskettaessa ulkomailta saadusta bruttotulosta vähennetään ainoastaan edelleen maksettava suoritus. Vähennä bruttotulosta vain edelleen maksettu suoritus, älä muita menoja. Näin saadaan Suomeen jäävän verotettavan nettotulon määrä.

Ulkomaille maksetun veron määrä

Ulkomaille maksetun veron määrä.

Ulkomaisen veron suhteellinen määrä Suomessa verotettavasta nettotulosta

Laske suhdeluku siten, että jaa transaktiosta Suomeen jäävä nettotulo bruttotulolla, ja kerro jäännös ulkomailla pidätetyllä lähdeverolla.

Ulkomailta saatu nettotulo (laskettu edellä)
/ulkomailta "saatu" bruttotulolla
*kertaa ulkomailla pidätetty lähdevero
= hyvitettävä vero

Tuloksena saadaan hyvitettävän lähdeveron osuus pidätetystä lähdeverosta.

Hyvitettäväksi vaadittava määrä

Laske hyvitettäväksi vaadittava määrä mukaan kohtaan "Hyvitettäväksi vaadittava vero yhteensä". Huomaa, että tästä ei voi muodostua käyttämätöntä hyvitystä tulevina vuosina hyvitettäväksi.