6C Veroilmoitus – yhdistys ja säätiö, yksityiskohtainen täyttöohje

verovuosi 2016

184 Toimintaa sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla

Merkitse kohtaan 184 rasti, jos yhteisöllä on toimintaa sekä Ahvenanmaalla että mantereella.

Merkitse rasti myös siinä tapauksessa, että yhteisöllä on toimintaa vain Ahvenanmaalla, mutta kotipaikka on mantereella, tai kotipaikka on Ahvenanmaalla ja toimintaa Manner-Suomessa.

Selvitä vapaamuotoisella liitteellä, miten tulos jakautuu Ahvenanmaan ja Manner-Suomen kesken.

Ahvenanmaalainen yhteisö maksaa kaikesta ansaitsemastaan tulosta kunnallisveroa Ahvenanmaalle. Tämä perustuu Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolakiin (ks. Ålands författningssamling 119/2011). Saman säännöksen mukaan myös Manner-Suomessa kotipaikan omaava yhteisö maksaa Ahvenanmaalle kunnallisveroa siitä osasta tuloa, joka on ansaittu Ahvenanmaalla. Tuloverolain mukaan kaikki yhteisöt maksavat kuitenkin 20 %:n tuloveron, joka jaetaan valtion, kuntien ja seurakuntien kesken. Ahvenanmaalla toimivien yhteisöjen kunnallisverotus on siis kaksinkertainen. Tämän kaksinkertaisuuden poistaa yhteisön kotipaikan mukaan joko Ahvenanmaan maakuntahallitus tai Verohallinto.

152 Yhdistyksen tai säätiön yleishyödyllisyys

Merkitse kohtaan 152 rastilla tieto siitä, onko yhteisö mielestään yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö (1) vai ei (2).

Yleishyödyllisen yhteisön määritelmä: Milloin yhdistys tai säätiö on yleishyödyllinen?

153 154 Yhdistyksen jäsenmäärä

Merkitse kohtaan 153 yhdistyksen henkilöjäsenten määrä ja kohtaan 154 yhteisöjäsenten määrä. Ilmoita vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet, älä laske mukaan esimerkiksi kannatusjäseniä tai alajärjestöjen jäseniä.

175 Toimiala on muuttunut

Merkitse rasti kohtaan 175, jos yhdistyksen tai säätiön toimiala on muuttunut. Lomakkeelle merkityn toimialan täytyy vastata yhdistyksen tai säätiön varsinaista toimintaa (ei esimerkiksi varsinaisen toiminnan rahoittamiseksi harjoitettua elinkeinotoimintaa).

Ilmoita oikea toimiala TOL 2008 -luokituksen mukaisesti. Katso toimialakoodit Tilastokeskuksen internetsivuilta (www.tilastokeskus.fi).

  Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa

Ilmoita sen henkilön nimi ja puhelinnumero, joka tarvittaessa antaa Verohallinnolle lisätietoja.

I Hallintoon kuuluville maksetut palkat, palkkiot ja muut suoritukset

Ilmoita tässä kohdassa ne yhteisön hallintoon kuuluvat henkilöt, joille on tilikauden aikana maksettu palkkoja, palkkioita, päivärahoja, kustannusten korvauksia tai muita suorituksia.

Kohtaa ei tarvitse täyttää, jos hallintoon kuuluville maksetut suoritukset ovat yhteensä alle 5 000 euroa.

Hallintoon kuuluvilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yhteisön hallituksen jäseniä sekä johtavia toimihenkilöitä: toimitusjohtajaa, toiminnanjohtajaa, pääsihteeriä, asiamiestä ja rahastonhoitajaa.

Jos tiedot eivät mahdu tähän kohtaan, ilmoita ne vapaamuotoisella liitteellä ja merkitse rasti kohtaan Liitteet, Muita liitteitä (180).

Nimi ja henkilötunnus

Merkitse suorituksen saajan nimi riville a ja henkilötunnus riville b.

Asema yhdistyksessä tai säätiössä

Suorituksen saajan asema yhteisössä, esimerkiksi ”hallituksen jäsen” tai ”toiminnanjohtaja”.

Suorituksen peruste

Merkitse tähän kohtaan rasti sen mukaan, onko suoritus sellainen, josta annetaan vuosi-ilmoitus, vai onko kyseessä muu suoritus.

Vuosi-ilmoitus annetaan esimerkiksi palkoista, luontoiseduista, päivärahoista, kustannusten korvauksista ja stipendeistä.

Muulla suorituksella tarkoitetaan esimerkiksi vuokria ja korkoja, sekä luovutushintoja kaupoista ja vaihdoista, jotka on tehty yhteisön ja hallintoon kuuluvan henkilön välillä.

Muun suorituksen määrä

Ilmoita tässä kohdassa suorituksen euromäärä, jos suorituksesta ei anneta vuosi-ilmoitusta (Muut suoritukset).

Jos suorituksesta annetaan vuosi-ilmoitus (esim. palkat, palkkiot, luontoisedut, matkakustannusten korvaukset), euromääriä ei ilmoiteta tässä, sillä tiedot käyvät ilmi yhdistyksen antamasta vuosi-ilmoituksesta.

II Yhdistyksen tai säätiön koko toiminnan tuotot ja kulut

Erittele osassa II yhdistyksen tai säätiön koko toiminnan tuotot ja kulut kirjanpidon mukaisina.

Tämä lomakkeen osa noudattaa pääosin kirjanpitoasetuksen 1 luvun 3 §:n mukaista aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelmakaavaa. Tuloslaskelmakaavan kohdissa 3, 6 ja 9 esitettyjä tuotto- ja kulujäämäeriä ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.

Jos yhdistyksen tai säätiön tuloslaskelmaan sisältyy välittömiä veroja, merkitse ne lomakkeeseen kuluksi sen toiminnan kohdalle, johon vero perustuu. Mahdollinen veronpalautus merkitään tuotoksi. Jos yhdistys tai säätiö on käyttänyt kirjanpitoasetuksen 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua kiinteistön tuloslaskelmakaavaa, osan II laskelmaa ei tarvitse täyttää. Merkitse silloin rasti kohtaan 600 ja anna tiedot kiinteistöstä erillisellä tuloslaskelmalla sekä lomakkeella 76 (Yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden kiinteistöt).

Ilmoita oletusarvosta poikkeaminen miinusmerkillä
Ilmoita raha-arvot sentin tarkkuudella ilman etumerkkiä. Oletuksena on, että tuotot lisäävät tulosta ja kulut pienentävät tulosta, joten lomakkeelle ei ole merkitty etumerkkejä. Jos erä poikkeaa oletusarvosta, merkitse luvun eteen aina miinusmerkki.

Varsinainen toiminta

Varsinaisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka toteuttaa yhteisön säännöissä mainittua tarkoitusta ja ilmentää sitä, miksi yhteisö on olemassa.

Varsinaiseen toimintaan liittyvät kulut jaotellaan henkilöstökuluihin, poistoihin ja muihin kuluihin.

610 Tuotot

Varsinaisen toiminnan tuottojen yhteismäärä. Varsinaisen toiminnan tuottoihin kuuluvat myös mm. avustukset, jotka on saatu varsinaisena toimintana pidettäviin hankkeisiin.

Jos yhdistys tai säätiö on yleishyödyllinen, erittele varsinaisen toiminnan tuotot taulukossa A (Erittely varsinaisen toiminnan tuotoista), jos nämä tuotot ovat yhteensä yli 8 500 euroa.

630 Henkilöstökulut

Varsinaiseen toimintaan kohdistuvien henkilöstökulujen yhteismäärä.

Henkilöstökuluja ovat

 • palkat
 • palkkiot
 • eläkkeet
 • henkilösivukulut (esimerkiksi vakuutus- yms. maksut, jotka johtuvat eläke-, sairaus- ja työkyvyttömyysetuuksien sekä muiden etujen ja oikeuksien järjestämisestä työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen).
631 Poistot

Varsinaiseen toimintaan kohdistuvien poistojen määrä.

632 Muut varsinaisen toiminnan kulut

Muut varsinaiseen toimintaan kohdistuvat kulut. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi

 • yleiskulut (kuten yhtiövastikkeet, vuokrat, posti- ja puhelinkulut)
 • yhdistyksen keskusjärjestölleen maksamat jäsenmaksut.
Varainhankinta

Varainhankinnan tuotot auttavat yhteisöä toteuttamaan yhteisön varsinaista toimintaa. Varainhankintaan kuuluvat tuotot, jotka on saatu mm. keräyksistä, erilaisista tempauksista, myyjäisistä ja arpajaisista. Varainhankinnan kuluina ilmoitetaan siihen kohdistuvat kustannukset.

Millainen varainhankinta on verotonta?

Varainhankinnasta saadut tulot ovat verottomia, jos varoilla rahoitetaan yleishyödyllisen yhteisön omaa toimintaa ja varojen hankkimiseksi on järjestetty vain vähäistä toimintaa. Tällaisia yleishyödyllisen yhteisön verottomia tuloja ovat TVL 23.3 §:n mukaan tulot, jotka on saatu

 1. arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta näihin verrattavasta toiminnasta, jonka yhteisö on järjestänyt oman toimintansa rahoittamiseksi. Myös tulot tällaisten tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- tai muusta sellaisesta toiminnasta ovat verottomia.
 2. jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista
 3. adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden vastaavien myynnistä
 4. sellaisten tuotteiden tai palveluiden myynnistä, jotka on valmistettu tai tehty hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa sairaaloissa, kehitysvammaisten hoitolaitoksissa, vankiloissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa vastaavissa huoltolaitoksissa
 5. bingopelin pitämisestä.
611 633 TVL 23.3 §:n mukainen varainhankinta

Vain yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö voi täyttää tämän kohdan.

Merkitse kohtaan 611verottoman varainhankinnan tuottojen yhteissumma.

Merkitse kohtaan 633 näihin tuottoihin kohdistuvat kulut, myös mahdolliset henkilöstökulut ja poistot.

  Muu varainhankinta
612 634 Tavara- ja palvelumyynti

Koko toiminnasta verovelvollinen yhdistys tai säätiö: ilmoita kohdassa 612 kaikesta varainhankintaan liittyvästä tavara- ja palvelumyynnistä saadut tuotot. Ilmoita kohdassa 634 näihin tuottoihin kohdistuvat kulut.

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: Merkitsee kohtaan 612 tuotot, jotka on saatu muusta tavara- ja palvelumyynnistä kuin edellä kuvatusta vähäisestä varainhankinnasta (ks. ohjeen kohta ”Millainen varainhankinta on verotonta”). Tällaiseen varainhankintaan kohdistuvat kulut ilmoitetaan kohdassa 634.

Jos yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö tekee työtä ulkopuoliselle (esim. talkootyötä), ilmoita työstä saadut tuotot ja siihen kohdistuvat kulut tässä kohdassa silloin, jos toiminta ei ole TVL 23.3 §:ssä tarkoitettua varainhankintaa. Lue yhdistysten ja säätiöiden osalta lisää ohjeesta Talkootyön verotus.

614 636 Jäsenmaksut

Varainhankintaan kirjatut tuotot jäsenmaksuista. Jos yhdistys perii jäsenmaksujen yhteydessä eteenpäin tilitettäviä maksuja, esimerkiksi piirijärjestön jäsenmaksuja, jäsenmaksutuotot voi ilmoittaa nettona (kirjanpitolautakunnan lausunto 892/1987). Ilmoita kohdassa 614 siis ne jäsenmaksutuotot, jotka jäävät yhdistykselle.

Merkitse kohtaan 636 jäsenmaksujen keräämisestä aiheutuneet kulut.

615 637 Muu kuin edellä mainittu varainhankinta

Kohta 615: tuotot, jotka on saatu muusta kuin aiemmissa kohdissa mainitusta varainhankinnasta.

Kohta 637: kulut, jotka ovat aiheutuneet muusta varainhankinnasta.

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Sijoitus- ja rahoitustoiminnalla pyritään hankkimaan tuottoja varsinaisen toiminnan rahoittamiseksi.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottoja ovat esimerkiksi sijoitusomaisuudesta saadut vuokra-, korko- ja osinkotuotot.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluja ovat sijoitusomaisuuden hankkimisesta ja hoitamisesta aiheutuneet kulut.

616 638 Osingot

Kohta 616: yhteisön saamien osinkojen ja muiden voitonjaon luonteisten erien yhteismäärä.

Kohta 638: kohdan 616 eristä aiheutuneet kulut.

Anna osinkotuloista lisäksi liitelomake 73 (Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä), jos yhteisön koko toiminta on veronalaista tai yhteisö on yleishyödyllinen yhteisö, jolla on elinkeinotoimintaan liittyviä osinkotuloja.

Ilmoita lomakkeella 73 osingot, jotka on saatu sellaisista yhtiöistä (ns. REIT-yhtiöistä), joihin sovelletaan lakia eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta.

Muita voitonjaon luonteisia eriä ovat (EVL 6 a §:n ja TVL 33 d §:n mukaan)

 • korko, jonka osuuskunta on maksanut osuuspääomalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle
 • voitto-osuus ja korko, jonka säästöpankki on maksanut kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle
 • keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistysten maksama takuupääoman korko.
617 639 Vuokrat

Merkitse kohtaan 617 yhteisön saamat vuokratulot sekä kohtaan 639 niiden hankkimisesta aiheutuneet kulut.

618 640 Muut

Kohta 618: muut kuin kohdissa 616 ja 617 mainitut sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot.

Kohta 640: muut kuin kohdissa 638 ja 639 mainitut sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut.

Tässä kohdassa ilmoitetaan esimerkiksi korot ja avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä saadut voitto-osuudet.

619 641 Satunnaiset erät

Merkitse kohtaan 619 kirjanpidon mukaiset satunnaiset tuotot ja kohtaan 641 satunnaiset kulut.

Satunnaisia eriä ovat sellaiset erät, jotka perustuvat yhteisön tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin (kirjanpitolaki 4 luku 2 §). Satunnaisia eriä voivat olla esimerkiksi luovutusvoitot ja -tappiot tai merkittävät lahjoitukset.

620 Yleisavustukset

Yhteisön tilikaudella saamien yleisavustusten yhteismäärä.

Yleisavustuksia ovat muun muassa ne julkisyhteisöltä tai Raha-automaattiyhdistykseltä saadut avustukset ja puoluetuet, joita ei ole saatu tietyn menon kattamiseksi.

621 642 Tilikauden tulos

Kohta 621 (Voitto): tilikauden tulos, jos tuottojen ja kulujen erotus on voitollinen.

Kohta 642 (Tappio): tilikauden tulos, jos tuottojen ja kulujen erotus on tappiollinen.

Jos yhteisöllä ei ole tilinpäätössiirtoja, merkitse sama luku laskelman alimmalle riville kohtaan 664 (Tilikauden ylijäämä) tai kohtaan 665 (Tilikauden alijäämä).

622 643 Tilinpäätössiirrot

Kohta 622: Laske yhteen poistoeron ja vapaaehtoisten varausten vähennykset ja merkitse summa tähän.

Kohta 643: Laske yhteen poistoeron ja vapaaehtoisten varausten lisäykset ja merkitse summa tähän.

  Tilikauden ylijäämä / alijäämä

Merkitse tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen jälkeen

 • kohtaan Ylijäämä, jos tulos on voitollinen
 • kohtaan Alijäämä, jos tulos on tappiollinen.

Jos yhdistys tai säätiö on koko toiminnastaan verovelvollinen, siirrä sama luku lomakkeen osan VI kohtaan 1 (Tilikauden ylijäämä) tai kohtaan 6 (Tilikauden alijäämä).

III Tase

Ilmoita tasetiedot siinä järjestyksessä kuin ne ovat kirjanpitoasetuksen 1 luvun 7 §:ssä olevassa lyhennetyssä tasekaavassa. Ilmoita tiedot sellaisina kuin ne ovat kirjanpidossa.
  Vastaavaa
  Pysyvät vastaavat
650 Aineettomat hyödykkeet

Aineettomien hyödykkeiden yhteenlaskettu tasearvo.

Aineettomia hyödykkeitä ovat

 • kehittämismenot
 • aineettomat oikeudet
 • liikearvo
 • muut pitkävaikutteiset menot
 • aineettomista hyödykkeistä maksetut ennakot.
651 Aineelliset hyödykkeet

Aineellisten hyödykkeiden yhteenlaskettu tasearvo.

Aineellisia hyödykkeitä ovat

 • maa- ja vesialueet
 • rakennukset ja rakennelmat
 • koneet ja kalusto
 • muut aineelliset hyödykkeet
 • ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat.
652 Sijoitukset

Yhteisön omistamien arvopapereiden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten yhteenlaskettu tasearvo.

Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvia arvopapereita ei merkitä tähän, vaan kohtaan 653 (Vaihto-omaisuus) tai 655 (Rahoitusarvopaperit).

Merkitse kohtaan 652 myös omakatteisten rahastojen varat, jotka kirjanpidossa on ilmoitettava omana ryhmänään. Omakatteisten rahastojen varat voivat olla esimerkiksi arvopapereita, kiinteistöjä, rahaa tai pankkisaamisia.

  Vaihtuvat vastaavat
653 Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden yhteenlaskettu tasearvo.

Vaihto-omaisuutta ovat

 • aineet ja tarvikkeet
 • keskeneräiset tuotteet
 • valmiit tuotteet ja tavarat
 • muu vaihto-omaisuus
 • vaihto-omaisuudesta maksetut ennakkomaksut.
654 Saamiset

Pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten saamisten yhteenlaskettu tasearvo.

655 Rahoitusarvopaperit

Rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopaperien yhteenlaskettu tasearvo.

656 Rahat ja pankkisaamiset

Yhdistyksen tai säätiön käteiset rahavarat ja pankkisaamiset. Rahavaroja ja pankkisaamisia ovat esimerkiksi

 • pankkivarat
 • talletukset
 • sijoitusvarat
 • valuuttavarat.
  Vastattavaa
  Oma pääoma
660 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma

Yhteisön osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma, esimerkiksi säätiön peruspääoma.

661

Rahastot

 • yhteisön sidotut rahastot
 • arvonkorotusrahasto
 • käyvän arvon rahasto
 • vapaat rahastot
 • omakatteisten rahastojen pääoma.
662 Edellisten tilikausien ylijäämä

Kirjanpidon mukainen edellisten tilikausien ylijäämä.

663 Edellisten tilikausien alijäämä

Kirjanpidon mukainen edellisten tilikausien alijäämä.

664 Tilikauden ylijäämä

Kirjanpidon mukainen tilikauden ylijäämä.

665 Tilikauden alijäämä

Kirjanpidon mukainen tilikauden alijäämä.

666 Tilinpäätössiirtojen kertymä

Kertyneen poistoeron ja vapaaehtoisten varausten yhteismäärä.

667 Pakolliset varaukset

Pakolliset varaukset, esimerkiksi eläke- ja verovaraus.

668 Vieras pääoma

Lyhyt- ja pitkäaikaisen vieraan pääoman yhteenlaskettu tasearvo.

IV Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön erittelytiedot

Ilmoita erittelytiedot vain, jos yhdistys tai säätiö on yleishyödyllinen.

601 Sääntömuutos tai muu olennainen muutos

Ilmoita kohdassa 601, onko yhteisön sääntöjä muutettu tai onko yhteisön toiminnassa tai varainhankintamuodoissa tapahtunut olennaisia muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Merkitse rasti joko kohtaan 2 (Ei) tai 1 (Kyllä).

Jos yhteisön sääntöjä on muutettu tilikauden aikana, liitä veroilmoitukseen jäljennös uusista säännöistä. Jos yhteisön toiminta tai varainhankintamuodot ovat muuttuneet olennaisesti aikaisempiin vuosiin verrattuna, liitä veroilmoitukseen vapaamuotoinen selvitys muutoksista.

Olennaisena muutoksena pidetään esimerkiksi seuraavia tilanteita:

 • Yhteisö ottaa käyttöön uusia varainhankintamuotoja, joiden tuotot ovat yli 8 500 euroa.
 • Toiminta on aikaisemmin kohdistunut vain jäseniin, mutta sitä aletaan markkinoida myös yhteisön ulkopuolisille.
 • Yhteisön omassa käytössä ollutta kiinteistöä aletaan vuokrata muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen käyttöön.
602 Voimassa oleva huojennuspäätös/-hakemus

Merkitse rasti kohdan 602 vaihtoehtoon 1 (Kyllä), jos yhteisön elinkeino- tai kiinteistötulolle on myönnetty yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuslaissa (680/1976) tarkoitettu huojennus tai yhteisö on tehnyt veronhuojennushakemuksen.

Erittele lisäksi veroilmoituksen osassa V (Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön veronalainen liiketoiminta) ne elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut, joita myönnetty huojennus tai vireillä oleva huojennushakemus koskee. Jos huojennuspäätös koskee kiinteistötuloa, ilmoita kiinteistön tuotot ja kulut lomakkeella 76 (Yleishyödyllisten yhdistysten tai säätiöiden kiinteistöt).

603 Yhdistys tai säätiö omistaa kiinteistöjä

Merkitse rasti kohdan 603 vaihtoehtoon 1 (Kyllä), jos yhteisö omistaa kiinteistöjä, ja kohtaan 2 (Ei), jos yhteisö ei omista kiinteistöjä. Kiinteistönä pidetään myös vuokramaalla olevaa rakennusta, jos vuokraoikeuden voi maanomistajaa kuulematta siirtää kolmannelle osapuolelle.

Jos yhteisö omistaa kiinteistöjä, erittele lisäksi kiinteistöjen käyttötarkoitukset ja verotettava kiinteistötulo lomakkeella 76 (Yleishyödyllisten yhdistysten tai säätiöiden kiinteistöt).

604 Säätiön pääasiallinen tarkoitus

Vain säätiöt täyttävät tämän kohdan. Ilmoita kohdassa 604 säätiön pääasiallinen tarkoitus: 1 (Apurahasäätiö) tai 2 (Muu säätiö).

Apurahasäätiö on säätiö, jonka pääasiallinen tarkoitus on stipendien, apurahojen ja/tai avustusten jakaminen.

Muita säätiöitä ovat mm.

 • sosiaali- ja terveysalan säätiöt
 • kiinteistöjen tai huoneistojen omistamiseen, hallintaan tai vuokraukseen keskittyvät säätiöt
 • kulttuuria tai museotoimintaa edistävät säätiöt
 • harrastustoimintaa tai urheilua edistävät säätiöt
 • koulutus- tai tutkimustoimintaa harjoittavat säätiöt.
605 606 Jaetut stipendit, apurahat tunnustuspalkinnot tms.

Jos yhteisö on tilikauden aikana jakanut stipendejä, apurahoja, tunnustuspalkintoja tms. suorituksia, ilmoita kohdassa 605 niiden yhteenlaskettu lukumäärä ja kohdassa 606 yhteenlaskettu euromäärä.

A Erittely varsinaisen toiminnan tuotoista

Täytä tämä kohta vain, jos yhdistys tai säätiö on yleishyödyllinen. Anna erittely tuloslaskelman kohdassa 610 ilmoitetuista varsinaisen toiminnan tuotoista sekä niihin kohdistuvista kuluista, jos tuottojen yhteissumma on yli 8 500 euroa.

Anna tiedot toiminnoittain. Lomakkeella voi ilmoittaa kolmen eri toiminnan tuotot ja kulut sekä saadut avustukset, tuet, yms. Jos toimintoja on useampia, anna vastaavat tiedot vapaamuotoisella selvityksellä ja merkitse rasti veroilmoituksen lopussa kohdassa Liitteet olevaan ruutuun Muita liitteitä (180). Merkitse tuottolajiin kohdistuvat kulut tuottojen viereiseen sarakkeeseen.

Merkitse myös, onko toiminta kohdistunut vain jäseniin vai ei.

B Erittely tavara- ja palvelumyynnistä, jota yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö pitää verovapaana

Tämän kohdan täyttävät vain yleishyödylliset yhdistykset tai säätiöt.
Tässä kohdassa annetaan tarkentavia tietoja sellaisesta tuloslaskelman kohdissa 612 ja 634 ilmoitetusta tavara- ja palvelumyynnistä, jota yhteisö pitää verottomana (veronalainen myynti eritellään osassa V). Anna erittelytiedot, jos tavara- ja palvelumyynnin tuotot ovat yli 8 500 euroa. Anna tiedot toiminnoittain.

Lomakkeella on tilaa neljän eri toiminnan tuottojen ja kulujen ilmoittamiselle. Jos yhdistyksellä tai säätiöllä on useamman tyyppistä toimintaa, anna vastaavat tiedot vapaamuotoisella selvityksellä ja merkitse rasti kohdassa Liitteet olevaan vaihtoehtoon Muita liitteitä (180).

Harjoitettu toiminta

Ilmoita tässä sarakkeessa, mitä tavaroita (esimerkiksi kulutushyödykkeitä tai julkaisuja) tai palveluita (esimerkiksi siivouspalveluja tai kodinhoitoa) yhteisö on myynyt.

Tee erittely toiminnoittain. Ilmoita esimerkiksi kaikki tuloslaskelman kohtiin 612 ja 634 (Tavara- ja palvelumyynti) sisältyvä julkaisutoiminta samalla rivillä.

Myynti tapahtuu

Merkitse kohtaan rasti sen mukaan, myydäänkö tavaroita ja palveluita yhdistyksen jäsenille vai muille. Myynti kohdistuu muille kuin jäsenille esimerkiksi silloin, kun yhdistyksen ylläpitämä kahvila on avoinna kaikille tai kun kuka tahansa voi ostaa yhteisön myymiä hyödykkeitä yhdistyksen myyntipisteestä tai tilata niitä internetistä. Voit merkitä rastin jompaankumpaan tai kumpaankin ruutuun.

Tuotot

Ilmoita tässä sarakkeessa toiminnan bruttomääräiset myyntituotot.

Kulut

Ilmoita tässä sarakkeessa myyntituottoihin kohdistuvat kulut.

V Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön veronalainen elinkeinotoiminta

Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta (TVL 23 §).

Erittele osassa V yleishyödyllinen yhdistyksen tai säätiön veronalaisen elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut toiminnoittain ja tee laskelma elinkeinotoiminnan tulolähteen verotettavasta tulosta.

Ilmoita tässä osassa myös sellaisen elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut, josta yhteisö on saanut veronhuojennuslain (680/1976) mukaisen verovapauspäätöksen tai josta veronhuojennushakemus on vireillä.

Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön muiden tulolähteiden tulon veronalaisuutta ja verovapautta selostetaan jäljempänä osassa VII.

Jos yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö ei harjoita mitään elinkeinotoimintaa, jätä tämä osa tyhjäksi.

  Harjoitettu toiminta

Ilmoita tässä kohdassa, mitä elinkeinotoimintaa yhteisö on tilikauden aikana harjoittanut. Tee erittely toiminnoittain.

Ilmoita esimerkiksi veronalaisen julkaisutoiminnan tuotot ja kulut omana kohtanaan ja kahviotoiminnan tuotot ja kulut omana kohtanaan.

Kohdassa on tilaa viiden eri toiminnan erittelytiedoille. Jos yhdistyksellä tai säätiöllä on useamman tyyppistä toimintaa, anna vastaavat tiedot vapaamuotoisella selvityksellä ja merkitse rasti kohdassa Liitteet olevaan ruutuun Muita liitteitä (180).

  Huojennuspäätös/-hakemus

Merkitse kohtaan rasti, jos yhdistys tai säätiö on saanut tähän toimintaan liittyvän veronhuojennuspäätöksen tai jos veronhuojennushakemus on vireillä.

  Tuotot

Ilmoita sarakkeessa kunkin elinkeinotuloa tuottavan toiminnan tuotot bruttomääräisinä.

  Kulut

Ilmoita sarakkeessa kunkin elinkeinotuloa tuottavan toiminnan kulut.

  Tulos

Ilmoita sarakkeessa kunkin toiminnan nettotulos.

219 Nettotulos

Laske elinkeinotoiminnan nettotulos ja merkitse luku tähän kohtaan.

Jos nettotulos on negatiivinen, merkitse luvun eteen miinusmerkki.

  Lisätään
  Välittömät verot

Välittömiä veroja ei voi vähentää verotuksessa.

Merkitse tähän kohtaan tuloverot, jotka on tuloslaskelmassa vähennetty kuluna.

Merkitse veronpalautus kohtaan 226 (Muut vähennykset).

Kiinteistöveroa ei merkitä tähän, sillä kiinteistövero on vähennyskelpoinen, jos se kohdistuu elinkeinotoiminnan (tai muun tulonhankkimistoiminnan) käytössä olevaan kiinteistöön.

224 Muut lisäykset

Sellaiset kirjanpitoon sisältyvät kulut, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi

 • veronkorotukset, maksettava yhteisökorko, veronlisäys, viivekorko sekä laiminlyöntimaksu
 • elantomenot
 • säätiön valvontamaksu
 • puolet edustuskuluista (EVL 8.1 § 8 kohta)
 • sakot, seuraamusmaksut ja muut sanktionluonteiset maksuseuraamukset (EVL 16 § 5 kohta).

Merkitse tähän myös yhdistyksen tai säätiön osuus avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön elinkeinotoiminnan verotettavasta tulosta (TVL 16 ja 16a §), jos osuus on jo tiedossa.

  Vähennetään
227 Huojennuspäätöksessä tarkoitettujen toimintojen nettotulos

Vähennä kohdassa 227 veronhuojennuspäätöksessä tarkoitettujen toimintojen yhteenlaskettu nettotulos, jos se on positiivinen.

Jos huojennettujen toimintojen yhteenlaskettu nettotulos on negatiivinen, merkitse se kohtaan 224 (Muut lisäykset).

226 Muut vähennykset

Verottomat tulot, jotka on kirjattu kirjanpitoon tuotoksi. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi

 • veronpalautus
 • palautettu yhteisökorko (veronpalautukselle maksettu korko)
 • elinkeinotoimintaan kuuluvien osinkojen veroton osuus. Osinkotulojen veroton osuus lasketaan liitelomakkeella 73. Henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvat osinkotulot ovat yleishyödylliselle yhteisölle kokonaan verotonta tuloa, eikä niitä merkitä tähän kohtaan.
 • avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä saadut voitto-osuudet sen mukaisina kuin ne ovat kirjanpidossa. Voitto-osuus yhtymästä on verotonta tuloa. (Sen sijaan saajaa verotetaan osuudestaan yhtymän verotettavaan tuloon, ks. edellä kohta 224 Muut lisäykset.)
500 505 Elinkeinotoiminnan tulos/tappio

Merkitse laskelman alimmalle riville elinkeinotoiminnan tulos kohdissa 222, 224, 226 ja 227 mainittujen verotuksen oikaisuerien jälkeen. Jos tulos on tappiollinen, merkitse luvun eteen miinusmerkki.

Siirrä voitollinen tulos osaan VII kohtaan 500 (Elinkeinotoiminnan tulos) tai tappiollinen tulos kohtaan 505 (Elinkeinotoiminnan tappio).

VI Laskelma muun yhteisön kuin yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnan tuloksesta

Osan VI täyttävät vain sellaiset yhdistykset tai säätiöt, joiden toiminta on kokonaan veronalaista. Esimerkiksi taloudellisen yhdistyksen toiminta on kokonaan veronalaista.

Koko toiminnastaan verovelvollisella yhteisöllä voi olla kolme tulolähdettä:

 1. elinkeinotoiminnan tulolähde
 2. maatalouden tulolähde
 3. muun toiminnan tulolähde eli ns. henkilökohtainen tulolähde. Tähän tulolähteeseen kuuluvaa on esimerkiksi kiinteistöstä tai huoneisto-osakkeista saatu vuokratulo silloin, kun kiinteistö tai huoneisto ei ole elinkeinotoiminnan käytössä.
Osassa VI lasketaan vain elinkeinotoiminnan tulos. Henkilökohtaisen tulolähteen tuloksen laskemiseksi on täytettävä lomake 7A (Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta).
  1 Tilikauden ylijäämä

Tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä.

  Lisätään  
222 2 Välittömät verot

Välittömiä veroja ei voi vähentää verotuksessa. Merkitse kohtaan 222 ne tuloverot, jotka on tuloslaskelmassa vähennetty kuluna.

224 3 Muut lisäykset

Kaikki sellaiset kirjanpitoon sisältyvät elinkeinotoiminnan kulut, joita ei voi vähentää verotuksessa. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi

 • veronkorotukset, maksettava yhteisökorko, veronlisäys, viivekorko sekä laiminlyöntimaksu
 • säätiön valvontamaksu
 • puolet edustuskuluista (EVL 8.1 § 8 kohta)
 • sakot, seuraamusmaksut ja muut sanktionluonteiset maksuseuraamukset (EVL 16 § 5 kohta).

Merkitse tähän kohtaan myös mahdollinen osuus avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön elinkeinotoiminnan verotettavasta tulosta (TVL 16 ja 16a §), jos se on jo tiedossa.

  4 Henkilökohtaisen tulolähteen verovuoden tappio

Laske yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tulos liitelomakkeella 7A. Jos henkilökohtaisen tulolähteen tulos on tappiollinen, merkitse tulos kohtaan 4. Siirrä tappio myös kohtaan 506 (Henkilökohtaisen tulolähteen tappio).

Henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvaa toimintaa on esimerkiksi elinkeinotoimintaan kuulumattoman kiinteistön tai huoneisto-osakkeen vuokraus.

  5 Maatalouden tulolähteen verovuoden tappio

Jos yhteisö harjoittaa maataloutta ja maatalouden tulolähteen tulos on tappiollinen, lisää tappio elinkeinotoiminnan tulokseen kohdassa 5. Siirrä tappio myös kohtaan 507 (Maatalouden tulolähteen tappio).

  Vähennetään

 

  6 Tilikauden alijäämä

Tuloslaskelman osoittama tilikauden alijäämä.

226 7 Muut vähennykset

Elinkeinotoimintaan kohdistuvat verottomat tulot, jotka on kirjattu kirjanpitoon tuotoksi. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi

 • veronpalautus
 • palautettu yhteisökorko (veronpalautukselle maksettu korko)
 • avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä saatu voitto-osuus kirjanpidon mukaisena
 • elinkeinotoimintaan kuuluvien osinkojen veroton osuus.

Laske verovapaiden osinkotulojen osuus liitelomakkeella 73.

Jos yhteisön koko toiminta on veronalaista, henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvat osinkotulot ovat veronalaista tuloa. Ilmoita ne liitelomakkeella 7A.

  8 Henkilökohtaisen tulolähteen tulos

Laske yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tulos liitelomakkeella 7A. Jos henkilökohtaisen tulolähteen tulos on voitollinen, merkitse se tähän kohtaan.

 

9 Maatalouden tulolähteen tulos

Jos yhteisö harjoittaa maataloutta ja maatalouden tulolähteen tulos on voitollinen, merkitse se tähän kohtaan.

  10 Elinkeinotoiminnan tulos

Lisättyjen ja vähennettyjen erien jälkeen saadaan selville elinkeinotoiminnan veronalainen tulos. Jos tulos on positiivinen, merkitse se tähän kohtaan. Siirrä tulos myös kohtaan 500 (Elinkeinotoiminnan tulos).

  11 Elinkeinotoiminnan verovuoden tappio

Lisättyjen ja vähennettyjen erien jälkeen saadaan selville elinkeinotoiminnan veronalainen tulos. Jos tulos on negatiivinen, merkitse se tähän kohtaan.

504 12 Lisätään erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa

Lisää verovuoden tappioon erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa ja merkitse luku tähän kohtaan. Tällaisia eriä ovat mm. annetut lahjoitukset (TVL 57 §).

  13 Elinkeinotoiminnan verovuoden vahvistettava tappio

Elinkeinotoiminnan verovuoden vahvistettava tappio saadaan, kun elinkeinotoiminnan tappiota (kohta 11) pienennetään kohdassa 12 ilmoitetuilla erillä, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa. Siirrä luku kohtaan 505 (Elinkeinotoiminnan tappio).

VII Eri tulolähteiden veronalainen tulos ennen tappioiden vähentämistä / verovuoden vahvistettava tappio

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö

Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnan veroprosentti on 20.

Yleishyödyllinen yhteisö on lisäksi verovelvollinen tulosta, joka on saatu muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetystä kiinteistöstä tai kiinteistön osasta. Myös metsätalouden pääomatulo (puun myyntitulo) ja maatalouden tulo ovat kiinteistötuloa. Kiinteistötulot kuuluvat maatalouden tulolähteen tuloja lukuun ottamatta yleensä henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Yleishyödyllisen yhteisön veronalaisen kiinteistötulon veroprosentti on 6,18.

Yleishyödyllisen yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen ja maatalouden tulolähteen veronalainen tulos lasketaan lomakkeella 76.

Yleishyödyllinen yhteisö ei ole verovelvollinen muista henkilökohtaisen tai maatalouden tulolähteen tuloista kuin veronalaisista kiinteistötuloista (jotka on ilmoitettu lomakkeella 76). Esimerkiksi henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvat osinkotulot ja lahjoitukset ovat yleishyödylliselle yhteisölle verotonta tuloa. Myös kiinteistöstä saatu tulo on verotonta, jos kiinteistöä käytetään yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Aikaisempina vuosina vahvistetut tappiot vähennetään saman tulolähteen tuloksesta. Verohallinto tekee vähennyksen automaattisesti. Merkitse taulukkoon kunkin tulolähteen veronalainen tulos sellaisena kuin se on ennen aikaisempien vuosien tappioiden vähentämistä. Vahvistettujen ja vähennettyjen tappioiden määrän voit tarkistaa verotuspäätöksestä.

Muu yhteisö kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö

Jos yhdistys tai säätiö ei ole tuloverolain 22 §:n mukainen yleishyödyllinen yhteisö, se on verovelvollinen kaikista tuloistaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Muu kuin yleishyödyllinen yhteisö maksaa tuloveroa kaikesta tulostaan 20 %.

Aikaisempina vuosina vahvistetut tappiot vähennetään saman tulolähteen tuloksesta. Verohallinto tekee vähennyksen automaattisesti. Ilmoita kunkin tulolähteen tulos ennen tappioiden vähentämistä. Voit tarkistaa vahvistettujen ja vähennettyjen tappioiden määrän verotuspäätöksestä.

500

Elinkeinotoiminnan tulos

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: Siirrä kohtaan 500 osassa V tekemäsi laskelman mukainen elinkeinotoiminnan tulos, jos se on positiivinen.

Muu kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: Merkitse kohtaan 500 elinkeinotoiminnan tulos, jonka olet laskenut osan VI kohdassa 10 (Elinkeinotoiminnan tulos).

505

Elinkeinotoiminnan tappio

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: Siirrä kohtaan 505 elinkeinotoiminnan tappio osasta V.

Muu kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: Merkitse kohtaan 505 elinkeinotoiminnan verovuoden tappio, jonka olet laskenut osan VI kohdassa 13 (Elinkeinotoiminnan verovuoden vahvistettava tappio).

501

Henkilökohtaisen tulolähteen tulos

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: Siirrä kohtaan 501 veronalainen kiinteistötulo, jonka olet laskenut lomakkeella 76.

Muu kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: Merkitse kohtaan 501 liitelomakkeella 7A laskemasi henkilökohtaisen tulolähteen positiivinen nettotulos (sama luku, jonka olet merkinnyt osan VI kohtaan 8).

506

Henkilökohtaisen tulolähteen tappio

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: Siirrä kohtaan 506 kiinteistötulo lomakkeelta 76, jos kiinteistötulo on tappiollinen.

Muu kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: Merkitse kohtaan 506 henkilökohtaisen tulolähteen tappio. Luku on sama kuin osan VI kohdassa 4 (Henkilökohtaisen tulolähteen verovuoden tappio).

502

Maatalouden tulolähteen tulos

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: Merkitse kohtaan 502 maatalouden tulolähteen tulos, jos se on positiivinen.

Muu kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: Merkitse kohtaan 502 maatalouden tulolähteen nettotulos. Luku on sama kuin osan VI kohdassa 9 (Maatalouden tulolähteen tulos).

507

Maatalouden tulolähteen tappio

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: Merkitse kohtaan 507 maatalouden tulolähteen tulos, jos se on tappiollinen.

Muu kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: Merkitse kohtaan 507 maatalouden tulolähteen tappio. Luku on sama kuin osan VI kohdassa 5 (Maatalouden tulolähteen verovuoden tappio).

VIII Tilintarkastus tai toiminnantarkastus

177

Tilintarkastus tai toiminnantarkastus suoritettu

Merkitse rasti kohdan 177 ruutuun 1 (Kyllä), jos tilintarkastus tai toiminnantarkastus on tehty ennen veroilmoituksen antamista.

Merkitse rasti kohdan 177 ruutuun 2 (Ei, suoritetaan myöhemmin), jos tilintarkastusta tai toiminnantarkastusta ei ole vielä tehty, mutta se tehdään myöhemmin.

Lähetä tarkastuskertomus kuukauden kuluessa tilin- tai toiminnantarkastuksesta Verohallintoon. Jos olet antanut veroilmoituksen sähköisesti, lähetä myös tarkastuskertomus sähköisesti.

Tarkastuskertomuksen voi palauttaa myös paperilla. Lähetä paperinen tarkastuskertomus seuraavaan osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO

178

Sisältääkö tilintarkastuskertomus kielteisiä lausuntoja

Merkitse rasti kohdan 178 ruutuun 2 (Ei), jos tilintarkastuskertomus ei sisällä tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja. Silloin tilintarkastuskertomusta ei tarvitse liittää veroilmoitukseen.

Merkitse rasti kohdassa 178 olevaan ruutuun 1 (Kyllä), jos tilintarkastuskertomuksessa on tilitarkastuslain 15 §:ssä tarkoitettuja lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja. Liitä jäljennös tilintarkastuskertomuksesta veroilmoitukseen.

 

Liitteet

Ilmoita tässä kohdassa kaikki veroilmoitukseen liittämäsi asiakirjat.

Muita liitteitä ovat vapaamuotoiset liitteet, kuten yhteisön säännöt tai veronhuojennuspäätös.

 

 

Muista päivätä ja allekirjoittaa veroilmoitus!