6C Veroilmoitus – yhdistys, säätiö, kunta, seurakunta ym., täyttöohje 2021

Veroilmoituksen 6C antavat seuraavat asiakasryhmät:

 • yhdistykset
  • aatteellinen yhdistys
  • erityislainsäädäntöön perustuva yhdistys
  • metsänhoitoyhdistys
  • muu taloudellinen yhdistys
 • säätiöt, kuten säätiölain mukainen säätiö
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat
 • ylioppilaskunnat ja osakunnat
 • ammattikorkeakouluosakeyhtiöt ja yliopistot
 • paliskunnat.

Veroilmoitus pitää antaa sähköisesti. Ilmoituksen voi antaa OmaVerossa tai tiedostona Ilmoitin.fi:ssä.
Paperilomaketta voi käyttää vain poikkeustapauksissa.

Tietoa veroilmoituksen liitteistä:

 • Veroilmoitukseen pitää aina liittää tilikauden tuloslaskelma ja tase. Yhdistyksen ja säätiön pitää lisäksi liittää veroilmoitukseen toimintakertomus tai muu vapaamuotoinen selvitys yhdistyksen toiminnasta.
 • Liitteitä 7A ja 2C ei käytetä.
 • Maatalouden tulolähteen tuotot ja kulut ilmoitetaan liitteellä 7M.
 • Katso lista kaikista liitelomakkeista.

Huomioi lisäksi seuraavaa:

 • Toimialan muutosta ei ilmoiteta veroilmoituksessa. Jos toimiala muuttuu, ilmoita uusi toimiala heti muutoksen jälkeen OmaVerossa kohdassa "Toimialan muutos". Ilmoita päätoimiala TOL 2008 -luokituksen mukaan. Katso toimialakoodit Tilastokeskuksen sivuilta.
 • Täytä veroilmoituksesta ja liitelomakkeista kaikki ne kohdat, jotka koskevat yhteisöä. On tärkeää täyttää veroilmoitus ja sen liitteet huolellisesti, jotta veroilmoituksen käsittely nopeutuu ja yhteisö saa oikeansisältöisen verotuspäätöksen
 • Anna jokaisen tilikauden tiedot omilla lomakkeillaan, jos kalenterivuoden 2021 aikana päättyy useampia tilikausia. Verohallinto yhdistää eri tilikausien tiedot.
 • Ilmoita euromäärät veroilmoituksella aina sentin tarkkuudella.
 • Lue, milloin yhdistyksen ja säätiön on annettava veroilmoitus.
 • Yhdistysrekisteriin ilmoitetut muutokset eivät välity Verohallinnolle. Nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö voi ilmoittaa osoite- ja yhteystietojen muutokset Verohallinnolle Muutos- ja lopettamisilmoituksella Y4. Ilmoittaminen on maksutonta. Lue tarkemmin osoite- ja yhteystietojen muuttamisesta (YTJ).

Verovelvollisen tiedot

Tilikausi

Merkitse tähän kohtaan yhteisön tilikausi.

Jos tilikauden päättymisaika muutetaan myöhäisemmäksi, siitä on tehtävä ilmoitus kaksi kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi aiempien sääntöjen mukaan päättynyt.

Jos tilikauden päättymistä aikaistetaan, ilmoitus on tehtävä kaksi kuukautta ennen sitä päivää, jona uusi tilikausi päättyy.

Tee ilmoitus muutos- ja lopettamisilmoituksella Y4. Lomakkeen saat osoitteesta www.ytj.fi.

Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa

Ilmoita sen henkilön nimi ja puhelinnumero, joka antaa tarvittaessa Verohallinnolle lisätietoja.

Jos toimintaa on sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla

Anna tässä kohdassa tieto, jos yhteisöllä on toimintaa sekä Ahvenanmaalla että mantereella.

Anna tässä tieto myös näissä tapauksissa:

 • Yhteisöllä on toimintaa vain Ahvenanmaalla, mutta sen kotipaikka on mantereella.
 • Yhteisön kotipaikka on Ahvenanmaalla, ja sillä on toimintaa Manner-Suomessa.

Anna vapaamuotoinen selvitys siitä, miten tulos jakautuu Ahvenanmaan ja Manner-Suomen kesken. Ilmoita tuloksen jakautuminen Ahvenanmaan ja Manner-Suomen osuuksiin joko prosentteina tai euromääräisenä. Laskelman pohjana on oltava nimenomaan verotettava tulos. Laskelmaa ei voi tehdä esimerkiksi liikevaihdon tai muun sellaisen tiedon perusteella. Liitä selvitys veroilmoitukseen.

Ahvenanmaalainen yhteisö maksaa kaikesta ansaitsemastaan tulosta kunnallisveroa Ahvenanmaalle. Tämä perustuu Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolakiin (ks. Ålands författningssamling 119/2011).

Saman säännöksen mukaan myös Manner-Suomessa kotipaikkaa pitävä yhteisö maksaa Ahvenanmaalle kunnallisveroa siitä osasta tuloa, joka on ansaittu Ahvenanmaalla. Tuloverolain mukaan kaikki yhteisöt maksavat kuitenkin 20 %:n tuloveron, joka jaetaan valtion, kuntien ja seurakuntien kesken.

Ahvenanmaalla toimivien yhteisöjen kunnallisverotus on siis kaksinkertainen. Tämän kaksinkertaisuuden poistaa yhteisön kotipaikan mukaan joko Ahvenanmaan maakuntahallitus tai Verohallinto.

Kunta, kuntayhtymä, seurakunta, uskonnollinen yhdyskunta, ammattikorkeakoulu ja yliopisto täyttävät osat 4, 5, 6 ja 8 (tarvittaessa).

2 Yhdistyksen ja säätiön erittelytiedot

Yhdistyksen henkilöjäsenten, yhteisöjäsenten ja kannattajajäsenten määrä

Vain yhdistys täyttää tämän kohdan.

Merkitse kenttiin yhdistyksen henkilöjäsenten, yhteisöjäsenten ja kannattajajäsenten määrä tilikauden päättyessä.

Säännöissä on tapahtunut muutos ja uudet säännöt ovat veroilmoituksen liitteenä

Anna tässä kohdassa tieto, jos yhdistyksen säännöissä on tapahtunut muutoksia. Anna uudet säännöt veroilmoituksen vapaamuotoisena liitteenä.

Yhdistyksen tai säätiön yleishyödyllisyys

Anna tässä kohdassa tieto, onko yhdistys tai säätiö yleishyödyllinen vai muu kuin yleishyödyllinen yhteisö.

Jos yhdistys tai säätiö on antanut aiemminkin veroilmoituksen, merkitse tieto edellisvuoden verotusratkaisun mukaisesti.

Yhdistys tai säätiö voi katsoa, että sen yleishyödyllisyysasema on muuttunut edellisvuodesta, koska sen toiminta on muuttunut. Ilmoita silloin tässä kohdassa yhdistyksen tai säätiön oma mielipide asiasta. Anna lisäksi asiasta kirjallinen selvitys vapaamuotoisena liitteenä.

Jos yhdistys tai säätiö on merkitty verovuoden aikana Verohallinnon rekisteriin eikä sillä ole Verohallinnon kannanottoa yleishyödyllisyydestä, merkitse tähän kohtaan yhdistyksen tai säätiön oma mielipide asiasta.

Lue tarkemmin, milloin yhdistys tai säätiö on yleishyödyllinen 

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö on verovelvollinen elinkeinotulosta ja muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta. Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön elinkeinotulon tuloveroprosentti on 20 (%) ja veronalaisen kiinteistötulon tuloveroprosentti 8,87 (%).Jos yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen, se on verovelvollinen kaikista tuloistaan. Tuloveroprosentti on 20 (%).

3 Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön erittelytiedot

Täytä tämä osa vain, jos yhdistys tai säätiö on yleishyödyllinen.

Toiminnassa tai varainhankinnassa on tapahtunut olennainen muutos

Anna tässä kohdassa tieto, jos yhdistyksen tai säätiön toiminnassa tai varainhankinnassa on tapahtunut olennaisia muutoksia edellisen tilikauden jälkeen. Anna muutoksista selvitys vapaamuotoisena liitteenä.

Olennaisena muutoksena pidetään esimerkiksi seuraavia tilanteita:

 • Toiminta on muuttunut siten, että yhdistystä tai säätiötä ei voitaisi enää pitää yleishyödyllisenä yhteisönä.
 •  Yhdistys tai säätiö on ollut osallisena yritys- tai toiminnanjärjestelyssä, kuten liiketoimintasiirrossa tai sulautumisessa.
 • Yhdistys tai säätiö aloittaa uutta myyntitoimintaa, jonka tuotot ovat yli 10 000 euroa, eivätkä tuotot ole kertaluontoisia.
 • Yhdistyksen tai säätiön omassa käytössä ollutta kiinteistöä aletaan vuokrata muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen käyttöön.
 • Aiemmin avustuksilla rahoitettu toiminta muuttuu palveluksi, joka tuotetaan ostopalveluna, maksusitoumusten perusteella tai muutoin maksua vastaan.

Säätiön pääasiallinen tarkoitus

Vain säätiö täyttää tämän kohdan.

Anna tieto, onko säätiö apurahasäätiö vai muu säätiö.

Apurahasäätiö on säätiö, jonka pääasiallinen tarkoitus on jakaa stipendejä, apurahoja tai avustuksia.

Muita säätiöitä ovat muun muassa

 • sosiaali- ja terveysalan säätiöt
 • kiinteistöjen tai huoneistojen omistamiseen, hallintaan tai vuokraukseen keskittyvät säätiöt
 • kulttuuria tai museotoimintaa edistävät säätiöt
 • harrastustoimintaa tai urheilua edistävät säätiöt
 • koulutus- tai tutkimustoimintaa harjoittavat säätiöt.

Apurahasäätiön tilikauden aikana jakamat apurahat yhteensä

Jos apurahasäätiö on jakanut tilikauden aikana stipendejä, apurahoja, tunnustuspalkintoja tai muita suorituksia, ilmoita tässä niiden kappalemäärä ja yhteenlaskettu euromäärä.

4 Erittely verovapaasta tavaroiden ja palvelujen myynnistä

Erittele tässä osassa sellainen tavaroiden ja palveluiden myynti, jonka yhteisö katsoo olevan verovapaata toimintaa. Jos yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen, älä täytä tätä kohtaa.

Jos ilmoitat paperilomakkeella, siinä on tilaa vain seitsemälle eri toiminnalle. Jos yhteisöllä on useampia toimintoja, anna loput tiedot vapaamuotoisena selvityksenä.

Älä merkitse erittelyyn kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien, uskonnollisten yhdyskuntien, ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen lakisääteistä toimintaa. Kunta ei erittele tässä kohdassa myöskään sellaista tavaroiden tai palveluiden myyntiä, joka tapahtuu kunnan omalla alueella.

Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön toimintana voit ilmoittaa esimerkiksi

 • arpajaiset, myyjäiset, urheilukilpailut, jäsenlehden julkaisun tai muut toiminnot, joita tarkoitetaan tuloverolain (TVL) 23.3 §:ssä. Voit ilmoittaa nämä TVL 23.3 §:ssä tarkoitetut toiminnot yhtenä summana.
 • tuotot, jotka on saatu jäsenille omakustannushintaan välitetyistä verryttelyasuista
 • kuntouttavan työtoiminnan harjoittamisen, kun toiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta (2.3.2001/189).

Harjoitettu toiminta

Ilmoita tässä sarakkeessa, mitä verovapaita tavaroita tai palveluita yhteisö on myynyt vuoden aikana. Ilmoita jokainen toiminto erikseen. Tuloverolain 23.3 §:ssä tarkoitetut toiminnot voit ilmoittaa yhtenä summana.

Myynnin tuotot ilman julkisia tukia

Tavaroiden tai palveluiden myynnistä saadut tuotot. Myynnin tuottoihin ei lasketa mukaan julkista tukea, joka on saatu toimintaa varten.

Toimintaa varten saatu julkinen tuki

Toimintaa varten saatu julkinen tuki tai avustus. Älä ilmoita tässä kohdassa yleisavustuksia.

Julkisena tukena voidaan pitää tukea tai avustusta, joka on myönnetty valtion, kunnan, muun julkisyhteisön, julkisoikeudellisen yhteisön Euroopan yhteisön tai Euroopan unionin varoista. Tällaisena avustuksena voidaan pitää myös Veikkauksen antamaa avustusta.

Julkista tukea eivät ole esimerkiksi maksut, jotka on saatu kuntien kanssa solmittujen maksusitoumusten tai erilaisten palvelutuotantosopimusten perusteella. Ilmoita ne edellisessä kohdassa myynnin tuottoina.

Toimintaan kohdistuvat kulut

Myyntituottoihin kohdistuvat kulut.

5 Erittely veronalaisesta elinkeinotoiminnasta

Jos yhteisö ei harjoita elinkeinotoimintaa, jätä tämä osa tyhjäksi.

Erittele tässä osassa yhteisön veronalainen elinkeinotoiminta. Tee erittely toiminnoittain. Jos yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen, älä täytä tätä kohtaa.

Jos annat veroilmoituksen paperilomakkeella, siinä on tilaa vain seitsemän eri toiminnan tuotoille ja kuluille. Jos yhteisöllä on useampia toimintoja, anna loput tiedot vapaamuotoisena selvityksenä.

Yhdistys ja säätiö ilmoittavat tässä osassa myös sellaisen elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut, joista yhteisö on saanut veronhuojennuslain (680/1976) mukaisen verovapauspäätöksen tai joista on vireillä veronhuojennushakemus. Lue tarvittaessa eri yhteisöjen omista ohjeista, mikä on veronalaista elinkeinotoimintaa:

Harjoitettu toiminta

Ilmoita tässä sarakkeessa, mitä elinkeinotoimintaa yhteisö on tilikauden aikana harjoittanut. Tee erittely toiminnoittain: ilmoita esimerkiksi veronalainen julkaisutoiminta omalla rivillään ja kahviotoiminta omalla rivillään.

Veronalaiset tuotot

Elinkeinotoiminnasta saadut veronalaiset tuotot. Ilmoita tässä myös mahdolliset elinkeinotoimintaan saadut tuet ja avustukset, esimerkiksi työllistämistuet.

Veronpalautukset eivät ole veronalaisia tuottoja. Ilmoita ne osassa 6 (Laskelma kirjanpidon mukaisesta ja veronalaisesta tuloksesta) kohdassa Veronpalautus.

Verotuksessa vähennyskelpoiset kulut

Elinkeinotoimintaan kohdistuvat kulut. Ilmoita vain verotuksessa vähennyskelpoiset kulut.

Esimerkiksi tulovero ei ole vähennyskelpoinen kulu. Ilmoita se osan 6 (Laskelma kirjanpidon mukaisesta ja veronalaisesta tuloksesta) kohdassa Välittömät verot ja veronkorotukset.

Toiminnasta on haettu maksullista huojennuspäätöstä

Tämän kohdan täyttää tarvittaessa vain yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö.

Anna tässä kohdassa tieto, jos yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön elinkeinotulolle on myönnetty yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuslain (680/1976) mukainen huojennus. Merkitse rasti myös, jos yhteisö on tehnyt veronhuojennushakemuksen.

6 Laskelma kirjanpidon mukaisesta ja veronalaisesta tuloksesta

Erittele ensin yhteisön kirjanpidon mukaiset tuotot ja kulut sarakkeeseen "Kirjanpidon mukainen erä" (KP). Muista lisäksi ilmoittaa veronalaisen toiminnan tiedot Veronalainen toiminta -sarakkeissa.

Jos yhteisöllä on veronalaista toimintaa, erittele elinkeinotoiminnan tulolähteen tuotot ja kulut sarakkeeseen "Elinkeinotoiminnan tulolähde" (EVL) ja henkilökohtaisen tulolähteen veronalaiset tuotot ja vähennyskelpoiset kulut sarakkeeseen "Henkilökohtainen tulolähde" (TVL). Kiinteistötulot ilmoitetaan tässä osassa osana henkilökohtaisen tulolähteen tietoja.

Jos yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen, sillä ei ole enää henkilökohtaista tulolähdettä verovuodesta 2020 lähtien. Tällaiset yhdistykset ja säätiöt ilmoittavat elinkeinotoiminnan tulolähteen tuottoina ja kuluina myös sellaiset tuotot ja kulut, jotka eivät liity varsinaiseen elinkeinotoimintaan (laki elinkeinotulon verottamisesta, EVL, 1 §:n 1 momentin mukainen elinkeinotoiminta). Saraketta "Henkilökohtainen tulolähde" ei siis tarvitse täyttää miltään osin.

Henkilökohtainen tulolähde säilyy seuraavilla asiakkailla:

 • yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat
 • ylioppilaskunnat ja osakunnat
 • ammattikorkeakouluosakeyhtiöt ja yliopistot.

Nämä yhteisöt ilmoittavat edelleen henkilökohtaisen tulolähteen veronalaiset tuotot ja vähennyskelpoiset kulut sarakkeessa "Henkilökohtainen tulolähde".

Jos yhteisö harjoittaa maataloustoimintaa, ilmoita maatalouden tulolähteen tulos tai tappio liitteessä 7M.

Esimerkki: Yleishyödyllinen yhteisö merkitsee ensin sarakkeeseen "Kirjanpidon mukainen erä" (KP) kaikki kirjanpidon mukaiset tuotot ja kulut. Jos yhteisöllä on veronalaista elinkeinotoimintaa tai veronalaista henkilökohtaisen tulolähteen tuloa (kuten kiinteistötuloa), se merkitsee kaikki veronalaiset elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut sarakkeeseen "Elinkeinotoiminnan tulolähde" (EVL) ja kaikki veronalaiset henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja kulut sarakkeeseen "Henkilökohtainen tulolähde" (TVL). Älä esimerkiksi täytä yleishyödyllisen toiminnan tuottoja ja kuluja kohtaan "TVL-tulolähteen tuotot ja kulut".

Yhdistys ja säätiö

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö ei erittele tässä sellaisen elinkeinotoiminnan tuottoja ja kuluja, joista yhteisö on saanut veronhuojennuspäätöksen tai joista on vireillä veronhuojennushakemus.
Yleishyödyllisen yhdistyksen verovapaita tuloja ovat muun muassa jäsenmaksut, vuokratulot osakehuoneistosta, lahjoitukset sekä luovutusvoitot, elleivät tulot liity elinkeinotoimintaan. Myös osingot ovat tavallisesti verovapaita. Tällaiset verovapaat tulot ilmoitetaan vain sarakkeessa "Kirjanpidon mukainen erä".

Esimerkki 1: Yleishyödyllisen yhdistyksen veronalaista elinkeinotoimintaa ovat jäätelökioskin pitäminen ja naulakkopalvelu. Yhdistys merkitsee näiden toimintojen yhteenlasketut myyntituotot riville ”Tavaroiden ja palveluiden myynti” sarakkeeseen ”Elinkeinotoiminnan tulolähde”. Toimintojen kulut jaetaan asianomaisiin kohtiin sarakkeeseen ”Elinkeinotoiminnan tulolähde”. Jos yhdistyksellä on lisäksi veronalaista kiinteistötuloa, se merkitsee kiinteistön vuokrauksesta saadut tuotot riville ”Vuokratulot kiinteistöstä” sarakkeeseen ”Henkilökohtainen tulolähde”.

Esimerkki 2: Yhdistyksen toiminta kohdistuu vain tietyn kaveripiirin harrastustoimintaan, eikä yhdistys ole avoin kaikille toiminnasta kiinnostuneille. Yhdistys ei ole yleishyödyllinen yhteisö. Yhdistys rahoittaa toimintansa vain jäseniltä keräämillään pienillä maksuilla. Yhdistys merkitsee ensin kaikki kirjanpidon mukaiset tuotot ja kulut sarakkeeseen ”Kirjanpidon mukainen erä”. Yhdistys ei harjoita varsinaista EVL 1 §:n 1 momentin mukaista elinkeinotoimintaa. Koska yhdistys ei ole yleishyödyllinen yhteisö, se merkitsee kuitenkin kaikki tuotot ja kulut sarakkeeseen ”Elinkeinotoiminnan tulolähde”. Yhdistyksellä ei ole henkilökohtaista tulolähdettä, joten sen harjoittaman niin kutsutun muun toiminnan tuotot ja kulut lasketaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännösten mukaisesti. Muulla toiminnalla tarkoitetaan muuta kuin EVL 1 §:n 1 momentin mukaista elinkeinotoimintaa tai maatalouden tulolähteessä verotettavaa toimintaa.

Esimerkki 3: Yleishyödyllisen yhdistyksen elinkeinotoimintaa on siivouspalveluiden ja laitamainosten myynti. Yhdistys on saanut veronhuojennuksen laitamainosten myynnistä saamalleen tulolle. Yhdistys merkitsee siivouspalveluiden myynnistä saadut tuotot ja kulut sarakkeeseen Elinkeinotoiminnan tulolähde. Laitamainosten myynnistä saadut tuotot ja kulut yhdistys merkitsee vain sarakkeeseen ”Kirjanpidon mukaiset erät”.

Yliopisto ja ammattikorkeakoulu

Korkeakoulun perustehtäviin liittyvä, lakisääteiseen tutkintoon johtava koulutus on verovapaata toimintaa. Ilmoita tällaisen koulutustoiminnan tuotot ja kulut vain sarakkeessa "Kirjanpidon mukainen erä".

Työvoimakoulutusten ja tilauskoulutusten tarjoaminen on korkeakoulun elinkeinotoimintaa. Ilmoita elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut sarakkeessa "Elinkeinotoiminnan tulolähde".

Seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat

Esimerkki: Seurakunta saa puunmyyntituloja omistamastaan kiinteistöstä. Puunmyyntitulot ovat seurakunnan henkilökohtaisen tulolähteen veronalaista tuloa, ja ne ilmoitetaan sarakkeessa ”Henkilökohtainen tulolähde”.

Ilmoita oletusarvosta poikkeaminen miinusmerkillä

Ilmoita raha-arvot sentin tarkkuudella ilman plus- tai miinusmerkkiä. Oletuksena on, että tuotot lisäävät tulosta ja kulut pienentävät sitä, joten lomakkeeseen ei ole merkitty etumerkkejä. Jos erä poikkeaa oletusarvosta, merkitse luvun eteen aina miinusmerkki.

Tuotot

Yhdistyksen jäsenmaksut

Jäsenmaksut, jotka yhdistys on kerännyt jäseniltään.

Ilmoita tässä kohdassa vain ne jäsenmaksutuotot, jotka jäävät yhdistykselle. Jäsenmaksutuotot voi ilmoittaa nettotulona, jos yhdistys perii jäsenmaksujen yhteydessä eteenpäin tilitettäviä maksuja, kuten piirijärjestön jäsenmaksuja (kirjanpitolautakunnan lausunto 892/1987).

Merkitse tähän kohtaan myös jäsenmaksuosuudet, jotka yhdistys on saanut piiriltä tai liitolta.

Tavaroiden ja palvelujen myynti

Tuotot, jotka yhteisö on saanut tavaroiden tai palvelujen myynnistä

Vuokratulot kiinteistöistä

Vuokratulot, jotka yhteisö on saanut tuloverolain 6 §:ssä tarkoitetusta kiinteistöstä. Älä ilmoita tässä osakehuoneistosta saatuja vuokratuloja.

Jos vuokratulot kiinteistöstä ovat yhteisön verovapaata tuloa, täytä tulot vain sarakkeeseen ”Kirjanpidon mukainen erä”.

Jos kiinteistön tuottama tulo on osa yhteisön elinkeinotoimintaa, täytä kiinteistön vuokratulot sarakkeen ”Kirjanpidon mukainen erä” lisäksi sarakkeeseen ”Elinkeinotoiminnan tulolähde”.

Jos kiinteistöstä yli puolet on yhteisön elinkeinotoimintaa edistävässä käytössä, on kiinteistöstä saatava tulo kokonaan elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloa.

Esimerkkejä – yhdistys ja säätiö

Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön vuokratulot kiinteistöstä ovat veronalaisia, jos tulot on saatu kiinteistön muusta kuin yleisestä ja yleishyödyllisestä käytöstä (esimerkiksi kiinteistöä on vuokrattu yhdistyksen jäsenille, juhlatilaisuuksiin, asuinkäyttöön tai yrityksille). Elinkeinotoimintaan liittyvät vuokratulot ovat veronalaista tuloa elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Jos kiinteistöä on vuokrattu yleiseen tai yleishyödylliseen käyttöön, vuokratulot ovat siltä osin verovapaita.

Esimerkki 1: Yleishyödyllinen yhdistys on vuokrannut kiinteistöä osittain asuinkäyttöön ja satunnaisesti jäsenten ja ulkopuolisten yksityistilaisuuksiin. Kiinteistö on osittain yhdistyksen oman yleishyödyllisen toiminnan käytössä, ja satunnaisesti vuokratuloja on saatu myös kylän muiden yhdistysten yleishyödyllisestä käytöstä. Yhdistys ei harjoita lyhytaikaista tilavuokrausta esimerkiksi juhliin niin, että vuokraus olisi elinkeinotoimintaa.

Yhdistys ilmoittaa ensin kaikki kiinteistöstä saadut veronalaiset ja verovapaat vuokratulot sarakkeessa ”Kirjanpidon mukainen erä”. Sitten yhdistys erittelee veronalaisten vuokratulojen osuuden sarakkeeseen ”Henkilökohtainen tulolähde”. Tässä tapauksessa veronalaisia tuloja ovat tulot asuinkäytöstä sekä jäsenten ja ulkopuolisten yksityistilaisuuksista.

Esimerkki 2: Yleishyödyllinen yhdistys saa vuokratuloja vanhuksille vuokraamistaan palveluasunnoista. Asumiskäyttöön vuokraaminen on yhdistyksen veronalaista kiinteistötuloa. Yhdistys merkitsee ensin kaikki saadut vuokratulot sarakkeeseen ”Kirjanpidon mukainen erä” ja siirtää sitten vanhuksille vuokraamisesta saadut tulot myös sarakkeeseen ”Henkilökohtainen tulolähde”.

Esimerkki 3: Yhdistys ei ole yleishyödyllinen. Se saa kiinteistöstä vuokratuloja talonmieheltä, eri yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä, yritykseltä ja juhlatilaisuuksista. Yhdistys ei harjoita kiinteistössä tilavuokrausta elinkeinotoiminnan muodossa. Yhdistys merkitsee kaikki kiinteistöstä saamansa vuokratulot sarakkeeseen ”Kirjanpidon mukainen erä”.

Lisäksi yhdistys täyttää kaikki vuokratulot sarakkeeseen ”Elinkeinotoiminnan tulolähde”, koska muu kuin yleishyödyllinen yhdistys on verovelvollinen kaikesta tulostaan eikä sillä ole verotuksessa henkilökohtaista tulolähdettä. Myös yhdistyksen niin kutsutun muun toiminnan tuotot ja kulut lasketaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännösten mukaisesti. Muulla toiminnalla tarkoitetaan muuta kuin EVL 1 §:n 1 momentin mukaista elinkeinotoimintaa tai maatalouden tulolähteessä verotettavaa toimintaa.

Lue tarkemmin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistötuloista.

Esimerkkejä - korkeakoulut

Yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat verovelvollisia vuokratulosta, joka on saatu muuhun kuin yleiseen tarkoitukseen käytetystä kiinteistöstä tai kiinteistön osasta. Veronalaista tuloa ovat esimerkiksi vuokratulot liiketoimintaa harjoittavalta osakeyhtiöltä tai vuokratulot yleishyödyllisestä käytöstä, esimerkiksi tilojen vuokrauksesta ylioppilaskunnalle tai ainejärjestölle. Lue tarvittaessa tarkemmin korkeakoulujen kiinteistötuloista.

Esimerkki: Yliopisto saa vuokratuloja kiinteistön vuokraamisesta ylioppilaskunnalle, liiketoimintaa harjoittavalle yhtiölle, kaupungin sosiaalitoimistolle ja yksityistilaisuuksiin. Yliopisto ilmoittaa saamansa vuokratulot sarakkeessa ”Kirjanpidon mukainen erä”. Lisäksi yliopisto merkitsee kiinteistöstä saadut veronalaiset vuokratulot sarakkeeseen ”Henkilökohtainen tulolähde”. Sen sijaan kaupungilta saatu vuokratulo ei ole veronalaista.

Muut vuokratulot

Yhteisön saamat muut vuokratulot, kuten vuokratulot osakehuoneistosta tai keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä tai tulot yhteisön itselleen vuokraaman huoneiston edelleenvuokrauksesta.

Osakehuoneistolla tarkoitetaan asunto-osakeyhtiöön kuuluvaa huoneistoa, jonka hallintaan oikeuttavat tietyt asunto-osakeyhtiön osakkeet.

Puun myyntitulot

Puun myynnistä saadut tulot.

Puun myyntitulot ovat veronalaista kiinteistötuloa, joten täytä puun myynnistä saadut tulot sarakkeeseen "Henkilökohtainen tulolähde". Ilmoita tässä vain ne puun myyntitulot, jotka yhteisö on saanut tuloverolain 6 §:ssä tarkoitetuista kiinteistöistä. Jos yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen, ilmoita puun myyntitulot sarakkeessa "Elinkeinotoiminnan tulolähde".

Osinkotulot

Yhteisön saamat osinkotulot. Jos yhteisöllä on veronalaisia osinkotuloja, täytä lisäksi liitelomake 73 (Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä, 3096).

Voitto-osuudet yhtymistä

Yhteisön saamat voitto-osuudet yhtymistä. Yhtymästä saatu voitto-osuus on verovapaata tuloa.

Tulo-osuuksien veronalainen osuus

Yhtymästä saatu, tuloverolain 16 §:n ja 16 a §:n mukaan laskettava veronalainen tulo-osuus. Jos verotettavat tulo-osuudet eivät ole vielä tiedossa, jätä tämä kohta tyhjäksi.

Yhtymästä saatu tulo-osuus verotetaan siinä yhteisön tulolähteessä, jonka tuloa tulo-osuus on yhtymälle. Täytä elinkeinotoiminnan veronalainen tulo-osuus sarakkeeseen "Elinkeinotoiminnan tulolähde" ja henkilökohtaisen tulolähteen veronalainen tulo-osuus sarakkeeseen "Henkilökohtainen tulolähde". Muu kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö ilmoittaa kuitenkin myös henkilökohtaisen tulolähteen tulo-osuuden sarakkeessa "Elinkeinotoiminnan tulolähde". Tulo-osuudet ilmoitetaan samalla tavalla riippumatta siitä, onko yhteisö yhtymässä äänetön vai vastuunalainen yhtiömies.

Lue lisää yhtymästä saadusta tulo-osuudesta verotusohjeen kohdasta 2.5.9.

Yleisavustukset

Yleisavustus, joka on saatu yhteisön toimintaa varten.

Yleisavustuksia ovat muun muassa ne julkisyhteisöltä tai Veikkaukselta saadut avustukset ja puoluetuet, joita ei ole saatu tietyn menon kattamiseksi.

Huomaa, että avustus on yhteisön veronalaista tuloa, jos se on saatu veronalaista toimintaa varten. Täytä veronalaista toimintaa varten saadut yleisavustukset sarakkeeseen "Kirjanpidon mukainen erä" ja sarakkeeseen "Elinkeinotoiminnan tulolähde" tai "Henkilökohtainen tulolähde". Jos yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen, ilmoita sen saama veronalainen avustus aina sarakkeessa "Elinkeinotoiminnan tulolähde".

Kaikki muut tuotot

Ilmoita tässä kohdassa yhteisön kaikki muut tuotot.

Veronpalautus

Veronpalautus, joka on kirjattu tuloslaskelmaan tuotoksi.

Merkitse tähän myös veronpalautukselle maksettu yhteisökorko. Veronpalautus ja yhteisökorko ovat verovapaata tuloa.

Tilinpäätössiirrot

Yhteisön kirjanpidossa olevat tilinpäätössiirrot, kuten poistoeron muutos ja verotusperusteisten varausten muutos.

Tuotot yhteensä

Laske tähän sarakkeittain yhteisön tuottojen summa.

Kulut

Henkilöstökulut

Yhteisön maksamat palkat, palkkiot ja eläkekulut sekä muut henkilösivukulut.

Poistot

Yhteisön kirjanpidossa olevat poistot. Jos yhteisöllä on poistoja, jotka kuuluvat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen tai henkilökohtaiseen tulolähteeseen, erittele nämä poistot omissa sarakkeissaan.

Jos yhteisöllä on veronalaiseen toimintaan kohdistuvia poistoja, täytä lisäksi liite 62 (Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista, 3050). Huomaa, että lomakkeessa 62 eritellään vain veronalaisen toiminnan osuus menojäännöksistä tai poistamattomista hankintamenoista sekä poistoista.

Esimerkki 1: Yhteisö omistaa koneita ja laitteita, jotka ovat kokonaan elinkeinotoiminnan käytössä. Yhteisö on merkinnyt irtaimen käyttöomaisuuden poistotiedot lomakkeeseen 62. Lisäksi yhteisö merkitsee poiston sarakkeeseen "Elinkeinotoiminnan tulolähde".

Esimerkki 2: Yhteisön omistama rakennus on osittain elinkeinotoiminnan käytössä. Yhteisö merkitsee lomakkeeseen 62 vain veronalaisen toiminnan osuuden poistosta ja poistamattomasta hankintamenosta. Lisäksi yhteisö merkitsee elinkeinotoiminnan osuuden poistosta sarakkeeseen "Elinkeinotoiminnan tulolähde".

Edustuskulut

Yhteisön edustuskulut.

Elinkeinotoimintaan kohdistuvista edustuskuluista vain puolet on vähennyskelpoisia (laki elinkeinotulon verottamisesta 8.1 § kohta 8).

OmaVero: Ilmoita luku vain kirjanpito-sarakkeessa. OmaVero laskee verotus-sarakkeeseen puolet edustuskuluista.

Kaikki muut kulut

Ilmoita tässä yhteisön kaikki muut kulut.

Jos muihin kuluihin sisältyy verotuksessa tehtävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys, anna veroilmoituksen liitteenä aina myös lomake 67 (Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys). Lue lisää Verohallinnon ohjeesta Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosina 2021–2025.

Välittömät verot ja veronkorotukset

Tuloslaskelmaan kuluksi kirjatut tuloverot sekä kaikkiin veroihin kohdistuvat veronkorotukset, yhteisökorko, veronlisäys, viivekorko, myöhästymismaksu ja laiminlyöntimaksu. Näitä eriä ei voi vähentää verotuksessa.

Kiinteistöveroa ei merkitä tähän, koska se on vähennyskelpoinen siltä osin kuin kiinteistö on veronalaisen toiminnan käytössä.

Tilinpäätössiirrot

Yhteisön tuloslaskelmaan kuluksi kirjatut tilinpäätössiirrot, kuten poistoeron muutos ja verotusperusteisten varausten muutos.

Kulut yhteensä

Laske tähän sarakkeittain yhteisön kulujen summa.

7 Muu kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: muuhun omaisuuteen kuuluvien yhtymäosuuksien ja osakkeiden myyntivoitot ja -tappiot

Tämän osan täyttää vain yhdistys tai säätiö, joka ei ole yleishyödyllinen.

Täytä tämä osa aina, jos yhteisöllä on myynnistä tai muusta omaisuuden luovutuksesta syntyneitä luovutusvoittoja tai muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden tai yhtymäosuuksien luovutustappioita.

Ilmoita tässä osassa kaikki muuhun omaisuuteen kuuluvan omaisuuden luovutuksista syntyneet voitot (myös muut kuin osakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutusvoitot).

Ilmoita tässä osassa vain niiden osakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutustappiot (luovutus- ja menetystilanteet), joiden vähennyskelpoisuutta on rajoitettu siten, että ne ovat vähennyskelpoisia vain muun omaisuuden luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä seuraavana verovuonna (EVL 8 a § ja 42 a §).

Luovutusvoitto ja -tappio lasketaan niin, että omaisuudesta saadusta vastikkeesta vähennetään poistamaton hankintameno ja voiton hankkimisesta johtuneet menot.

Luovutusvoitot yhteensä

Luovutusvoitot, jotka ovat syntyneet yhteisön tilikauden aikana muun omaisuuden luovutuksesta.

Luovutustappiot yhteensä (vähennetään luovutusvoitoista viiden seuraavan vuoden aikana, EVL 8 a § ja 42 a §)

Verovuoden aikana muuhun omaisuuteen kuuluvien yhtymäosuuksien tai osakkeiden luovutuksesta syntyneet luovutustappiot.

Luovutustappiot vähennetään muun omaisuudenluovutusvoitoista sinä verovuonna, kun luovutusvoitto on syntynyt, sekä viiden seuraavan vuoden aikana sitä mukaa kuin verotettavaa luovutusvoittoa syntyy (EVL 8 a § ja 42 a §).

Edellisiltä vuosilta vahvistettu luovutustappio

Yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappiot, jotka on vahvistettu aiemmilta vuosilta. Ilmoita tässä kohdassa vain sellaiset luovutustappiot, jotka vähennetään muun omaisuuden luovutusvoitoista.

Yhteisön aikaisemmat vahvistetut luovutustappiot voi tarkistaa esimerkiksi edellisten vuosien verotuspäätöksistä.

Henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappiot voi vähentää verovuodesta 2020 alkaen muun omaisuuden luovutusvoitoista. Vähennyksen voi tehdä viiden vuoden aikana luovutustappion vahvistamisesta lukien (TVL 50 §). Jos yhdistyksellä tai säätiöllä ei ole muun omaisuuden luovutusvoittoja, TVL 50 §:n mukaan luovutustappiot vähennetään käyttöomaisuuskiinteistöjen tai käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutuksesta syntyneestä voitosta. Ilmoita tällaiset voitot osan "6 Laskelma kirjanpidon mukaisesta ja veronalaisesta tuloksesta" kohdassa "Kaikki muut tuotot" siten, että luovutusvoiton määrästä on vähennetty siitä vähennettävissä oleva luovutustappion määrä.

Jos vähennettävä luovutustappio on vähintään yhtä suuri kuin verovuonna saatu luovutusvoitto, veroilmoitukseen ei merkitä mitään. Verovuoden luovutusvoitto kuitenkin pienentää tulevien vuosien vähennettävissä olevaa luovutustappiota, ja tämä huomioidaan seuraavien vuosien mahdollisten luovutusvoittojen suuruudessa.

Veronalaiset luovutusvoitot (laske mukaan elinkeinotoiminnan tulokseen tai tappioon osassa 8)

Yhteisön veronalaiset muun omaisuuden luovutuksista saadut luovutusvoitot.

Veronalaiset luovutusvoitot lasketaan seuraavasti:

Vähennä verovuoden muun omaisuuden luovutusvoitoista verovuoden muuhun omaisuuteen kuuluneiden osakkeiden tai yhtymäosuuksien luovutustappiot sekä aikaisempien vuosien vahvistetut TVL 50 §:n mukaiset luovutustappiot, jotka ovat vielä vähentämättä.

Laske veronalaiset luovutusvoitot mukaan elinkeinotoiminnantulokseen tai tappioon osassa 8.

Älä ilmoita muun omaisuuden luovutusvoittoja elinkeinotoiminnan tuotoissa osassa 6.

Jos verovuoden yhteenlasketut luovutustappiot ovat suuremmat kuin luovutusvoitot, jätä tämä kohta tyhjäksi ja täytä kohta ”Vahvistettava luovutustappio”.

Vahvistettava luovutustappio (älä laske mukaan elinkeinotoiminnan tulokseen tai tappioon)

Merkitse kohtaan verovuodelta vahvistettava yhteisön muuhun omaisuuteen kuuluneiden osakkeiden tai yhtymäosuuksien luovutuksista syntynyt luovutustappio siltä osin kuin se ei ole ollut vähennettävissä luovutusvoitoista. Älä laske luovutustappiota mukaan elinkeinotoiminnan tulolähteen tulokseen tai tappioon osassa 8.

Älä ilmoita vahvistettavaa luovutustappiota elinkeinotoiminnan kuluissa osassa 6.

8 Eri tulolähteiden veronalainen tulos ennen tappioiden vähentämistä tai verovuoden vahvistettava tappio

Ilmoita osassa yhteisön elinkeinotoiminnan veronalainen tulos tai vahvistettava tappio sekä henkilökohtaisen tulolähteen veronalainen tulos tai vahvistettava tappio.

Älä merkitse aikaisempien vuosien vahvistettuja tappioita veroilmoitukseen. Verohallinto tekee vähennyksen automaattisesti. Merkitse taulukkoon kunkin tulolähteen veronalainen tulos sellaisena kuin se on ennen aikaisempien vuosien tappioiden vähentämistä. Vahvistettujen ja vähennettyjen tappioiden määrän voit tarvittaessa tarkistaa verotuspäätöksestä.

Jos yhteisöllä on maatalouden tulolähteen tuloa, täytä liite 7M.

Elinkeinotoiminnan tulos

Merkitse elinkeinotoiminnan tulos tähän kohtaan, jos tulos on positiivinen.

Elinkeinotoiminnan tulos saadaan, kun elinkeinotoiminnan veronalaisista tuotoista vähennetään elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut.

Elinkeinotoiminnan tappio

Merkitse tähän kohtaan elinkeinotoiminnan vahvistettava tappio. Se on tavallisesti negatiivinen erotus, joka saadaan, kun elinkeinotoiminnan veronalaisista tuotoista vähennetään vähennyskelpoiset kulut.

Jos kuluihin kuitenkin sisältyy esimerkiksi lahjoituksia, vähennä ne tappiosta, sillä niitä ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa.

Henkilökohtaisen tulolähteen tulos

Merkitse tähän kohtaan henkilökohtaisen tulolähteen tulos, jos se on positiivinen.
Tulos saadaan, kun henkilökohtaisen tulolähteen tuotoista vähennetään henkilökohtaisen tulolähteen kulut.

Henkilökohtaisen tulolähteen tappio

Merkitse tähän kohtaan henkilökohtaisen tulolähteen tappio eli negatiivinen tulos.

Tulos saadaan, kun henkilökohtaisen tulolähteen tuotoista vähennetään henkilökohtaisen tulolähteen kulut.

Erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa

Täytä tähän vain erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa. Tällainen erä on asuintalovaraus.

Jos annat veroilmoituksen paperilla, muista päivätä ja allekirjoittaa se.