6A Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – elinkeinoyhtymä yksityiskohtainen täyttöohje verovuosi 2017

Lomakesivulta saat lomakkeen ja lisätietoa.

Täytä veroilmoituksesta (lomake 6A) ja liitelomakkeista kaikki ne kohdat, joissa yhtymällä on ilmoitettavia tietoja. Täytä tuotot ja kulut veroilmoituksen Kirjanpito- ja Verotus-sarakkeisiin. Jos kalenterivuoden 2017 aikana on päättynyt useampia tilikausia, ilmoita tilikausien tiedot yhdellä veroilmoituksella ja liitelomakkeilla. Ilmoita varallisuustiedot viimeksi päättyneen tilikauden tietojen perusteella. Merkitse raha-arvot sentin tarkkuudella.

Elinkeinoyhtymän osakasselvitys (lomake 35): Elinkeinoyhtymän veroilmoituksen liitteenä annetaan osakasselvityslomake 35, jos esitäytetyissä osakas- tai osuustiedoissa on korjattavaa tai tietoihin on täydennettävää (esimerkiksi yksityisotot tai -sijoitukset). Täytä vain ne kohdat, jotka ovat uusia tai muuttuneet. Jos mitään korjattavaa tai täydennettävää ei ole, älä palauta lomaketta 35.

Ilmoita yrityksen tietojen tai toimialan muutokset (esim. tilikauden muutos) YTJ:n muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5, joka on kätevää antaa sähköisesti osoitteessa ytj.fi. Lomakkeita voi myös tarvittaessa tulostaa osoitteesta ytj.fi.

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja kaikki siihen liittyvät lomakkeet on kätevää antaa sähköisesti. Sähköiseen ilmoittamiseen tarvitaan Katso-tunniste. Lue lisää sähköisestä ilmoittamisesta.

Käytä vain Verohallinnon liitelomakkeita. Lähetä muita liitteitä (esim. kuitit ja erittelyt) vain, jos Verohallinto pyytää niitä erikseen.

903 Osuustiedot ovat muuttuneet

Merkitse rasti kohtaan 903, jos osuustiedot ovat muuttuneet verovuoden 2017 aikana. Erittele osuustietojen muutokset lomakkeella 35 (Elinkeinoyhtymän osakasselvitys). Täytä osakasselvityksestä vain ne kohdat, joiden tiedot ovat muuttuneet tai jotka olivat aiemmin jääneet puutteellisiksi. Jos mitkään tiedot eivät ole muuttuneet eikä ole uusia ilmoitettavia tietoja, älä palauta osakasselvityslomaketta 35.

Jos yhtymän osakas on luovuttanut yhtymäosuutensa, hänen on ilmoitettava luovutus henkilökohtaisessa verotuksessaan. Osakas ilmoittaa tiedot omassa esitäytetyssä veroilmoituksessaan ja antaa veroilmoituksen liitteenä lomakkeen 9 (Laskelma luovutusvoitosta tai  tappiosta).

907 Osakkaana ulkomaisessa yhtymässä Merkitse rasti, jos yhtymä on osakkaana ulkomaisessa yhtymässä.
908 Postiosoite on muuttunut Jos yhtymän postiosoite ei ole sama kuin lomakkeeseen valmiiksi merkitty osoite, merkitse rasti kohtaan 908 ja ilmoita uusi osoite Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5.
904 Vaatimus ulkomaisen veron hyvittämisestä Merkitse rasti kohtaan 904, jos olet maksanut veroja ulkomaille ja vaadit ulkomaisen veron hyvittämistä. Erittele vaatimus lomakkeella 70A.
  Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa Sen henkilön nimi ja puhelinnumero, joka tarvittaessa antaa Verohallinnolle lisätietoja.

I Tuloverolaskelma

Täytä tuloverolaskelman Verotus-sarakkeeseen yhtymän veronalaiset tuotot ja verotuksessa vähennyskelpoiset kulut.

Miten eri tulolähteiden veronalaiset tuotot ja vähennyskelpoiset kulut määräytyvät?

 • elinkeinotoiminta: elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) mukaan
 • maatalouden tulolähde: maatilatalouden tuloverolain (MVL) mukaan
 • henkilökohtainen tulolähde: tuloverolain (TVL) mukaan.

Tuloverolaskelmassa on varattu oma Kirjanpito-sarake niitä tuotto- ja kulueriä varten, joissa kirjanpitoon kirjattu määrä saattaa erota verotuksessa huomioon otettavasta määrästä.

Jos veroilmoituksella on tuotto- tai kuluerän kohdalla sekä Kirjanpito- että Verotus-sarake, on molemmat kohdat täytettävä, vaikka luvut olisivat yhtä suuret.

Henkilökohtaisen tulolähteen tuotot yhteensä ilmoitetaan yhtenä summana kohdassa 330. Henkilökohtaisen tulolähteen osinkoja ei kuitenkaan lasketa mukaan, vaan niille on oma kohtansa (331). Myös henkilökohtaisen tulolähteen kulut ilmoitetaan yhtenä summana (kohdassa 356).

Henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja kulut eritellään lomakkeella 7B. Vastaavasti maatalouden tulolähteen tuotot yhteensä ja kulut yhteensä ilmoitetaan veroilmoituksella 6A yhtenä summana omissa kohdissaan ja eritellään lomakkeella 7C.

Ilmoita tuloverolaskelman rahamäärät sentin tarkkuudella ilman etumerkkiä. Oletuksena on, että tuotot  lisäävät tulosta ja kulut pienentävät tulosta, joten kohtiin  ei ole merkitty etumerkkejä. Jos ilmoitettu erä poikkeaa oletusarvosta, merkitse luvun eteen aina miinusmerkki (-).

1 Elinkeinotoiminnan tuotot

300 Liikevaihto

Kirjanpidon mukainen liikevaihto. Liikevaihtoa ovat varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.

Liikevaihtoon mahdollisesti sisältyvät osingot ilmoitetaan rahoitustuottojen kohdassa 302 (Saadut osingot ja osuuskunnan ylijäämät).

301 Liiketoiminnan muut tuotot Veronalaiset liiketoiminnan muut tuotot tuloslaskelmasta. Tällaisia tuottoja voivat olla mm. käyttöomaisuuden luovutusvoitot, saadut vahingonkorvaukset sekä suoraan tuloutettavat avustukset ja tuet. Ilmoita kohdassa myös muut sellaiset veronalaiset elinkeinotoiminnan tuotot, joita ei ilmoiteta elinkeinotoiminnan tuottoina muissa tuloverolaskelman kohdissa.

Rahoitustuotot

302 Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen saadut osingot ja osuuskunnan ylijäämät

Elinkeinotoiminnasta saatujen osinkojen ja osuuskunnan ylijäämien kokonaissumma.

Merkitse kokonaissumma. Erittele osingot ja -osuuskunnan ylijäämät  tarkemmin lomakkeella 73B. Verohallinto vähentää osinkojen ja osuuskunnan ylijäämien verovapaan osan automaattisesti osakkaan verotuksessa. Vähennys tehdään yhtymästä saadusta tulo-osuudesta. Vähennyksen määrän Verohallinto laskee lomakkeella 73B tehdyn erittelyn perusteella.

Yhtymän elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvat osakkeet ovat kokonaan yhtymän nettovarallisuutta.

Saadut osingot

Yhtymän saamat osingot voivat olla elinkeinotoiminnan, henkilökohtaisen tulolähteen tai maatalouden tuottoja. Elinkeinotoiminnan osinkoa on elinkeinotoimintaan kuuluville osakkeille maksettu voitonjako. Vastaavasti maatalouden osinkoa on maatalouteen kuuluville osakkeille maksettu voitonjako. Muut osingot kuuluvat aina henkilökohtaiseen tulolähteeseen ja ne verotetaan suoraan osakkaiden tulona. Niitä ei siis lasketa mukaan henkilökohtaisen tulolähteen tulo-osuuteen.

Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvien osinkojen veronalainen osuus määräytyy sen mukaan, onko osingon jakaja julkisesti noteerattu yhtiö vai muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö.

 • Julkisesti noteeratuilta yhtiöiltä saaduista osingoista 85 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 15 % verovapaata tuloa.
 • Muilta kuin julkisesti noteeratuilta yhtiöiltä saaduista osingoista 75 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 25 % verovapaata tuloa.
Osuuskunnan jakamat ylijäämät

Ylijäämää on esimerkiksi voitonjako, joka on saatu osuuskunnasta osuuspääoman korkona. Ylijäämän verotussääntöjä sovelletaan lähtökohtaisesti myös varojen jakoon osuuskunnan vapaan oman pääoman rahastosta.

Ylijäämää koskevia verotussääntöjä sovelletaan myös voitto-osuuteen ja korkoon, jonka kotimainen säästöpankki on maksanut kantarahasto-osuudelle tai lisärahastosijoitukselle. Samoja verotussääntöjä sovelletaan lisäksi takuupääoman korkoon, jonka on maksanut keskinäinen vakuutusyhtiö tai vakuutusyhdistys.

Julkisesti noteeraamattomasta osuuskunnasta saatu ylijäämä 

Muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saadusta ylijäämästä 25 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 75 % verovapaata tuloa 5 000 euron yhteismäärään saakka. Tämän rajan ylittävistä ylijäämistä 75 % on veronalaista tuloa ja 25 % verovapaata tuloa.

Ylijäämiä verotetaan lievemmin 5 000 euron yhteismäärään saakka. Tämä lievennys on verovelvolliskohtainen ja sen saa verovuonna vain kertaalleen. Jos harjoitat elinkeinotoimintaa yhdessä puolisosi kanssa, voit käyttää elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa myös puolison jäljellä olevan lievennyksen.

Jos ylijäämät kuuluvat useisiin eri tulolähteisiin, lievennys käytetään niihin seuraavassa järjestyksessä:

 1. henkilökohtaisen tulolähteen ylijäämät
 2. maatalouden tulolähteen ylijäämät 
 3. elinkeinotoiminnan tulolähteen ylijäämät.

Julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saatu ylijäämä

Julkisesti noteeratun osuuskunnan jakamasta elinkeinotoimintaan kuuluvasta ylijäämästä on 85 % veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Suomessa ei ole tällä hetkellä julkisesti noteerattuja osuuskuntia.

Ylijäämänpalautus, joka on osuuskunnalle vähennyskelpoinen, on kuitenkin ylijäämän saajalle kokonaan veronalaista tuloa.

Lue lisää ylijäämien verotuksesta.

303 Korkotuotot Yhtymän elinkeinotoiminnasta saadut veronalaiset korkotuotot, esimerkiksi pankkisaamisten ja talletusten korkotuotot.
304 Voitto-osuudet yhtymistä Voitto-osuudet kirjanpidon mukaisina. Voitto-osuus yhtymästä on saajalle verovapaata tuloa. Sen sijaan saajaa verotetaan yhtymän tulo-osuudesta. Tulo-osuus lasketaan tuloverolain mukaan (TVL 16 ja 16a §).
305 Tulo-osuuksien veronalainen osuus

TVL 16 §:n mukaiset verotettavat tulo-osuudet kotimaisista yhtymistä. Ilmoita tulo-osuudet, jos ne ovat tiedossasi veroilmoitusta jättäessäsi. Jos tulo-osuudet eivät ole vielä tiedossasi, jätä kohta tyhjäksi. Verohallinto huomioi tulo-osuudet niiden tietojen perusteella, jotka se saa tulo-osuudet jakavalta kotimaiselta yhtiöltä. Tarkista verotuspäätöksestä, että nämä tulo-osuudet sisältyvät yhtymän tulokseen.

TVL 16 a §:ssä tarkoitetut tulo-osuudet ulkomaisesta yhtymästä ja eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä. Ilmoita tulo-osuudet veroilmoituksella. Jos tulo-osuudet eivät ole tiedossa veroilmoitusta jättäessäsi, täydennä veroilmoitusta heti, kun tulo-osuuden määrä on selvillä.
 
306 Muut rahoitustuotot Muut kuin edellä mainitut veronalaiset rahoitustuotot, esim. valuuttakurssivoitot.
307 Palautuvat arvonalennukset

Kirjanpidon mukaiset palautuvat arvonalennukset

 • rahoitusomaisuudesta (EVL 5a §:n 1 kohta)
 • vaihto-omaisuudesta (EVL 5a §:n 2 kohta
 • käyttöomaisuudesta (EVL 5a §:n 4 kohta).
308 Veronalainen osuus Veronalainen osuus palautuvista arvonalennuksista. Palautuva arvonalennus on yleensä veronalaista tuloa. Arvonalennuksen palautus on kuitenkin verovapaata tuloa silloin, kun vastaavaa (esimerkiksi EVL 42 §:n perusteella tehtyä) käyttöomaisuuden arvonalennusta ei ole aikanaan hyväksytty verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi.
309 Satunnaiset tuotot Kirjanpidon mukaiset satunnaiset tuotot. Kirjanpitolain mukaan satunnaisiksi katsotaan sellaiset tuotot, jotka perustuvat tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin.
310 Veronalainen osuus Veronalainen osuus satunnaisista tuotoista. Veronalainen osuus on yleensä sama kuin kirjanpidossa tuotoksi luettu määrä.
311 Varausten vähennykset Kirjanpidon mukaiset varausten vähennykset. Erittele kirjanpitoon merkityt varaukset lisäksi lomakkeella 62.
312 Veronalainen osuus

Veronalainen osuus varausten vähennyksistä. Veronalaisia ovat mm.

 • toimintavarauksen tuloutus (EVL 46a §)
 • vähentämättä jäänyt jälleenhankintavaraus (EVL 43 §)
 • rakennus-, laivanrakennus- tai metalliteollisuusliikettä harjoittavan yrityksen tekemä takuuvaraus siltä osin kuin se ylittää takuukorjauksista syntyneiden menojen määrän (EVL 47 §).

Tuloutus yksityiskäytöstä, jos yksityiskäytön kulut on vähennetty kirjanpidossa

Elinkeinoyhtymän osakkaan yksityiskäytöstä johtuneet kulut eivät ole vähennyskelpoisia yhtymän verotuksessa. Jos yksityiskäytön kulut sisältyvät kirjanpidossa vähennettyihin menoihin, tulouta yksityiskäytön osuus tässä kohdassa.

313 Auton yksityiskäyttö

Auton yksityiskäyttöä ovat mm. asunnon ja työpaikan väliset matkat, jotka osakas on ajanut yhtymän autolla.

Erittele autokulut osassa II (Selvitys käyttöomaisuuteen sisältyvien / leasingsopimuksella vuokralle otettujen henkilö- ja pakettiautojen kuluista sekä muiden osittain yksityiskäytössä olleiden ajoneuvojen kuluista).

Merkitse kohtaan 313 auton yksityiskäyttöä vastaava osuus, jos yksityisajojen kulut sisältyvät kirjanpidossa vähennettyihin menoihin.

314 Tavaroiden yksityiskäyttö

Tavaroiden yksityiskäytöstä aiheutuneet kulut.

Merkitse tavaroiden yksityiskäytön määräksi yksityistalouteen otettujen tavaroiden alkuperäinen hankintameno ilman arvonlisäveroa.

315 Muu yksityiskäyttö

Muun yksityiskäytön osuus, esim. puhelimen, kiinteistön, loma-asunnon ja veneen yksityiskäyttö.

Jos yhtymän osakas käyttää elinkeinotoimintaan kuuluvaa kiinteistöä yksityistarkoituksiin, lisää yksityiskäyttöä vastaava osuus kiinteistön kuluista ja poistosta elinkeinotoiminnan tuloon (EVL 51b §:n 1 momentti).

Esimerkki: Yhtymän osakas on käyttänyt elinkeinotoimintaan kuuluvaa kiinteistöä perheensä loma-asuntona. Kiinteistöön kohdistuu kuluja yhteensä 10 000 euroa, ja yksityiskäytön osuus kuluista on 3 000 euroa. Yhtymän elinkeinotoiminnan tuloon lisätään muuna yksityiskäyttönä 3 000 euroa.
316 Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä Veronalaisten elinkeinotoiminnan tuottojen yhteenlaskettu summa Verotus-sarakkeesta.

2 Tuloslaskelman verovapaat tuotot

317 Tuloslaskelman verovapaat tuotot Tuloslaskelmaan sisältyvien muiden mahdollisten verovapaiden tuottojen yhteismäärä. Muuta verovapaata tuottoa ovat esim. elokuvan tuotantotuki (EVL 6.1 §:n 1:n momentin 5 kohta) ja vapautusmenetelmän mukaiset ulkomaan tulot (eritteey lomakkeella 70A).

3 Henkilökohtaisen tulolähteen tuotot

330 Henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja veronalaiset luovutusvoitot

Erittele henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja veronalaiset luovutusvoitot lomakkeella 7B. Laske yhteen lomakkeen 7B kohdat 777 (Tuotot yhteensä) ja 786 (Veronalaiset luovutusvoitot verovuonna). Merkitse summa kohtaan 330.

Henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvat esimerkiksi vuokratuotot ulkopuoliselle vuokratuista huoneistoista.

Veronalaisen luovutusvoiton määrän saat, kun vähennät verovuoden luovutusvoitosta verovuoden luovutustappiot ja ne aiemmilta vuosilta syntyneet luovutustappiot, joita ei ole vähennetty aiempien vuosien verotuksessa.

Älä laske tämän kohdan tuottoihin niitä osinkoja ja osuuskunnan ylijäämiä, jotka kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen.

331 Henkilökohtaisen tulolähteen osingot ja osuuskunnan ylijäämät

Yhtymän henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvien osinkojen ja osuuskunnan ylijäämän yhteismäärä. Erittele osingot ja osuuskunnan ylijäämät lisäksi lomakkeella 73B.

Henkilökohtaisen tulolähteen osinkoa ei oteta huomioon, kun lasketaan yhtymän henkilökohtaisen tulolähteen jaettavaa tuloa. Osinko jaetaan verotettavaksi suoraan osakkaiden tulona niiden osuuksien mukaan, jotka osakkailla on yhtymän tuloon.

Osingot ja osuuskunnan ylijäämät voivat olla osakkaille kokonaan verovapaita, osittain verovapaita tai kokonaan veronalaisia.

Julkisesti noteeraamattomasta osuuskunnasta saatu ylijäämä

Osuuskunnan jäsenmäärä vaikuttaa ylijäämien verotukseen. Ratkaisevaa on se, kuinka paljon maksaneita jäseniä on ollut ylijäämän jakopäätöstä edeltävän tilikauden lopussa.

Jos jäseniä on ollut vähintään 500, yksityishenkilön tai kuolinpesän saamista ylijäämistä 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa 5 000 euron vuotuiseen yhteismäärään saakka. Ylijäämien 5 000 euron ylimenevästä osasta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa.

Jos jäseniä on alle 500, osuuskunnasta saatu ylijäämä on pääomatuloa siihen määrään saakka, joka vastaa osuuskunnan omaan pääomaan merkitylle määrälle laskettua 8 % vuotuista tuottoa. Ylijäämästä 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa 5 000 euroon saakka. Tämän ylittävästä määrästä 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa.

Jos alle 500 jäsenisestä osuuskunnasta saatu ylijäämä ylittää 8 %:n vuotuisen tuoton, ylittävästä määrästä 75 % on veronalaista ansiotuloa ja 25 % verovapaata tuloa.

Ansiotulona verotettaviin ylijäämiin ei sovelleta 5 000 euron lievennystä.

Julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saatu ylijäämä

Julkisesti noteeratun osuuskunnan jakamasta ylijäämästä 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa, kun saajana on yksityishenkilö tai kuolinpesä (ylijäämä on henkilökohtaisen tulolähteen tuloa). Suomessa ei ole tällä hetkellä julkisesti noteerattuja osuuskuntia.

Elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloon kuuluva ylijäämä jakautuu osana yritystuloa pääoma- ja ansiotuloksi eri sääntöjen mukaan.

Lue lisää ylijäämien verotuksesta .

4 Maatalouden tulolähteen tuotot yhteensä

332 Maatalouden tulolähteen tuotot yhteensä

Erittele maatalouden tulolähteen tuotot, kulut ja varallisuus lomakkeella 7C. Merkitse tähän kohtaan sama määrä, jonka ilmoitat lomakkeen 7C kohdassa ”Tuotot yhteensä” (792). Ilmoita myös maatalouden tulolähteeseen kuuluvat osingot ja osuuskunnan ylijäämät lomakkeella 7C ja laske ne mukaan tuottojen kokonaismäärään.

Maatalouden tulolähteen osingot ja osuuskunnan ylijäämät

Maatalouden tulolähteeseen kuuluvat osingot ovat kokonaisuudessaan yhtymän maatalouden tuloa.

Erittele osingot ja osuuskunnan ylijäämät lisäksi lomakkeella 73B. Osinkojen ja osuuskunnan ylijäämien verovapaa osa vähennetään automaattisesti osakkaan verotuksessa. Vähennys tehdään tulo-osuudesta, jonka osakas saa yhtymästä. Vähennyksen määrä lasketaan lomakkeella 73B tehdyn erittelyn perusteella.

Yhtymän maatalouden tulolähteeseen kuuluvat osakkeet ja osuudet ovat koko arvoltaan yhtymän maatalouden nettovarallisuutta.

Lue lisää ylijäämien verotuksesta .

5 Elinkeinotoiminnan kulut

Materiaalit ja palvelut

333 Ostot ja varastojen muutokset Tilikauden aikana luovutettujen hyödykkeiden hankintameno. Hankintameno saadaan oikaisemalla tilikauden ostojen määrää valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella (= alkuvarasto + ostot tilikauden aikana - loppuvarasto).
334 Ulkopuoliset palvelut Ulkopuolisten palveluiden kulujen yhteismäärä.

Henkilöstökulut

335 Palkat ja palkkiot Kirjanpidon mukaisten palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä.
336 Eläke- ja henkilösivukulut Kirjanpidon mukaiset eläkkeet ja henkilösivukulut. Henkilösivukuluja ovat esim. vakuutus- ym. maksut, jotka johtuvat työntekijöiden ja heidän omaistensa eläke-, sairaus- ja työkyvyttömyysetuuksien ja muiden etujen ja oikeuksien järjestämisestä.

Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset

337 Poistot Kirjanpidossa tulosta rasittavat suunnitelman mukaiset poistot ja poistoeron muutokset. Erittele poistot lisäksi lomakkeella 62 (Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista).
338 Vähennyskelpoinen osuus

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaiset elinkeinotoiminnan

 • tulolähteen poistot
 • korotetut poistot
 • lisäpoistot
 • veronhuojennuspoistot (EVL 24 §, 30–34 § ja 36–41 §).

Ilmoita kohdassa myös mahdolliset aikaisempina vuosina tehdyt poistot, joita ei ole vähennetty verotuksessa (ns. hyllypoistot) ja jotka haluat vähentää tänä vuonna. Erittele aikaisempina vuosina vähentämättä tai hyväksymättä jätetyt poistot lomakkeella 12A (Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista).

Poistojen vähennyskelpoinen osuus ei saa ylittää EVL:ssa säädettyä poistojen enimmäismäärää.

Leasingsopimuksella käyttöön otetusta omaisuudesta ei voi verotuksessa tehdä poistoja.

339 Käyttöomaisuuden arvonalentumiset Kirjanpidon mukaiset käyttöomaisuuden arvonalentumiset, joita ei ole ilmoitettu poistojen yhteydessä.
340 Vähennyskelpoinen osuus Vähennyskelpoinen osuus kulumattoman käyttöomaisuuden arvonalentumisesta (EVL 42 §). Vähennyskelpoista osuutta on vain sellainen arvonalennus, joka on tehty muista arvopapereista kuin osakkeista tai muusta kulumattomasta käyttöomaisuudesta kuin maa-alueesta. Ehtona on, että omaisuuden käypä arvo verovuoden päättyessä on olennaisesti alhaisempi kuin poistamatta oleva hankintameno.

Liiketoiminnan muut kulut

341 Edustuskulut Kaikki kirjanpidon mukaiset edustuskulut. Tietoa edustuskuluista ja edustuskulun käsitteestä (ohjeessa Edustusmenot tuloverotuksessa).
342 Vähennyskelpoinen osuus 50 % Verotuksessa saa vähentää 50 % edustuskuluista. Merkitse vähennyskelpoinen osa eli puolet edustuskulujen kokonaismäärästä tähän kohtaan.
343 Vuokrat Yhtymän maksamat vuokrat, esimerkiksi tilavuokrat.
344 Muut vähennyskelpoiset liiketoiminnan muut kulut

Kaikki sellaiset liiketoiminnan muut kulut, jotka ovat verotuksessa vähennyskelpoisia ja jotka eivät sisälly muihin tuloverolaskelman kulueriin. Tällaisia liiketoiminnan muita kuluja ovat esimerkiksi

 • matkakulut
 • ajoneuvokulut
 • leasingmaksut.
  Vähennyskelvottomat kulut Ne kirjanpidossa vähennetyt erät, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Älä sisällytä vähennyskelvottomia kuluja muihin tuloverolaskelman kulueriin. Vähennyskelvottomia kuluja ovat mm. vapautusmenetelmän mukaisiin ulkomaan tuloihin kohdistuvat menot (erittely lomakkeella 70A).
365 Välittömät verot Kirjanpidon mukaiset välittömät verot.
366 Sakot ja muut rangaistusmaksut

Sakkoja, seuraamusmaksuja ja muita rangaistusluonteisia maksuja ei voi vähentää verotuksessa.

Myöskään veronkorotuksia ei voi vähentää verotuksessa. Sillä ei ole merkitystä, mihin veroon veronkorotukset kohdistuvat. Vähentää ei voi myöskään veronlisäyksiä eikä viivekorkoa.

367 Muut vähennyskelvottomat kulut Muut verotuksessa vähennyskelvottomat kulut. Jos yhtymän kirjanpitoon sisältyy osakkaiden välittömiä veroja, ilmoita ne tässä kohdassa.

Rahoituskulut

346 Korkokulut Kirjanpidossa vähennettyjen korkokulujen yhteismäärä.
347 Vähennyskelpoinen osuus

Ilmoita kohdassa 347 vähennyskelpoinen osuus korkokuluista. Vähennyskelpoinen osuus saadaan, kun kirjanpidossa vähennetyistä korkokuluista vähennetään EVL 18 §:n 2:n momentin ja 18a §:n mukaiset vähennyskelvottomat erät.

Mitkä korkokulut eivät ole vähennyskelpoisia?
 1. EVL 18 §:n 2:n momentin mukaan korkoja ei voi vähentää silloin, kun taseen oma pääoma on yksityisottojen vuoksi negatiivinen ja yksityisottoja on rahoitettu vieraalla pääomalla. Tällaisessa tapauksessa katsotaan, että osa lainoista on käytetty yksityisottojen rahoittamiseen. Tätä osaa koroista ei voi vähentää elinkeinotoiminnan tuotoista.

  Laske mahdollinen korkojen vähennyskelvoton osuus osassa V (Laskelma korkokuluista). Vähennä korkokulujen yhteismäärästä vähennyskelvoton osuus. Vähennyskelvottomien korkojen määrä ei voi olla suurempi kuin elinkeinotoiminnan korkojen määrä.
   
 2. Elinkeinotoiminnan korkomenot ovat aina vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne ovat korkotulojen suuruiset (EVL 18a §). Kaikki korot ovat vähennyskelpoisia myös silloin, kun yhtiön nettokorkomenot ovat enintään 500  000 euroa. Nettokorkomenoilla tarkoitetaan sitä osuutta korkomenoista, joka ylittää korkotuotot.

  Jos verovuoden nettokorkomenot ylittävät 500 000 euroa, nettokorkomenot ovat vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne ovat enintään 25 prosenttia oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Vähennyskelvottomien nettokorkomenojen määrä on enintään yhtä suuri kuin etuyhteysyritysten väliset nettokorkomenot.

  Jos yhtymän nettokorkomenot ylittävät 500 000 euroa, täytä lomake 81 (Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista) ja laske vähennyskelvottomien korkojen määrä.

  Lomakkeella 81 voit myös vaatia verovuonna vähennettäväksi aikaisempien verovuosien 18a §:n mukaisia vähennyskelvottomia nettokorkomenoja.
348 Muut rahoituskulut Kirjanpidon mukaiset muut rahoituskulut, Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi lainojen hoitokulut, limiittipalkkiot, takausprovisiot, luottovakuutukset, kiinnityskulut, perimiskulut ja kurssitappiot.
349 Vähennyskelpoinen osuus Merkitse tähän kohtaan elinkeinotoiminnan rahoituskulujen vähennyskelpoinen osuus. Elinkeinotoiminnan kuluna voi vähentää vain elinkeinotoimintaan kohdistuvat menot. Vähennyskelvottomia rahoituskuluja ovat mm. kulut, jotka kohdistuvat yhtymän osakkaan yksityisottojen rahoittamiseen.
350 Satunnaiset kulut Kirjanpidon mukaiset satunnaiset kulut. Kirjanpitolain mukaan satunnaisiksi katsotaan sellaiset kulut, jotka perustuvat yhtymän tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin.
351 Vähennyskelpoinen osuus Vähennä satunnaisten kulujen kokonaismäärästä niiden mahdollinen vähennyskelvoton osuus ja merkitse jäljelle jäävä määrä kohtaan 351.
352 Varausten lisäykset Kirjanpidon mukaiset vapaaehtoisten varausten lisäykset. Erittele varaukset lisäksi lomakkeella 62.
353 Vähennyskelpoinen osuus

Verotuksessa vähennyskelpoinen osuus vapaaehtoisten varausten lisäyksistä.

Elinkeinoyhtymän verotuksessa vähennyskelpoisia varauksia ovat tietyin edellytyksin

 • jälleenhankintavaraus (EVL 43 §)
 • toimintavaraus (EVL 46a §)
 • takuuvaraus (EVL 47 §).
354 Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut Verotuksessa vähennyskelpoiset kulut, jotka eivät sisälly tilikauden tuloslaskelmaan (mm. koulutusvähennys, erittely lomakkeella 79).
355 Elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä Verotuksessa vähennyskelpoisten elinkeinotoiminnan kulujen yhteenlaskettu määrä Verotus-sarakkeesta.

6 Henkilökohtaisen tulolähteen kulut yhteensä

356 Henkilökohtaisen tulolähteen kulut yhteensä

Erittele henkilökohtaisen tulolähteen kulut lomakkeella 7B ja merkitse tähän kohtaan verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen yhteismäärä (lomakkeen 7B kohdasta 782).

Vahvistettavaa luovutustappiota ei merkitä henkilökohtaisen tulolähteen kuluksi, vaan se vähennetään luovutusvoitoista viiden seuraavan vuoden aikana.

Henkilökohtaisen tulolähteen kulut eivät saa sisältyä elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulolähteen kuluina ilmoitettaviin eriin.

7 Maatalouden tulolähteen kulut yhteensä

357 Maatalouden tulolähteen kulut yhteensä

Erittele maatalouden tulolähteen kulut lomakkeella 7C ja merkitse tähän maatalouden tulolähteen verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen yhteismäärä (lomakkeen 7C kohdasta 793).

Maatalouden tulolähteen kulut eivät saa sisältyä elinkeinotoiminnan tai henkilökohtaisen tulolähteen kuluina ilmoitettaviin eriin tai vähennyskelpoisten kulujen laskelmaan.

Verovuoden tulos tai tappio

358

359
Elinkeinotoiminnan tulos
tai Elinkeinotoiminnan tappio

Laske elinkeinotoiminnan tulos: Vähennä elinkeinotoiminnan veronalaisista tuotoista (kohta 316) elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut (kohta 355). Jos tulos on positiivinen, merkitse se kohtaan 358. Jos tulos on negatiivinen, merkitse se tappioksi (ilman etumerkkiä) kohtaan 359.

Verohallinto vähentää edellisten vuosien verotuksessa vahvistetut tappiot automaattisesti, joten niitä ei pidä merkitä veroilmoitukseen.

360

361
Henkilökohtaisen tulolähteen tulos tai Henkilökohtaisen tulolähteen tappio

Laske henkilökohtaisen tulolähteen tulos: Vähennä henkilökohtaisen tulolähteen tuotoista ja veronalaisista luovutusvoitoista (kohta 330) henkilökohtaisen tulolähteen kulut (kohta 356).

Jos tulos on positiivinen, merkitse se kohtaan 360.

Jos tulos on negatiivinen, merkitse se tappioksi (ilman etumerkkiä) kohtaan 361.

Henkilökohtaisen tulolähteen tulosta laskettaessa ei oteta huomioon henkilökohtaisen tulolähteen osinkoja ja osuuskunnan ylijäämiä. Ne siirretään verotettavaksi suoraan yhtymän osakkaiden tulona niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtymän tuloon.

362

363
Maatalouden tulolähteen tulos
tai Maatalouden tulolähteen tappio

Laske maatalouden tulolähteen tulos: Vähennä maatalouden tulolähteen tuotoista (kohta 332) maatalouden tulolähteen kulut (kohta 357).

Jos tulos on positiivinen, merkitse se kohtaan 362.

Jos tulos on negatiivinen, merkitse se tappioksi (ilman etumerkkiä) kohtaan 363.

Osissa IIV annettavat selvitykset

II Selvitys käyttöomaisuuteen sisältyvien tai leasingsopimuksella vuokralle otettujen henkilö- ja pakettiautojen kuluista sekä muiden osittain yksityiskäytössä olleiden ajoneuvojen kuluista

379
380
381
382
396
 

Kaikki käyttöomaisuuteen sisältyvien tai leasingsopimuksella vuokralle otettujen henkilö- ja pakettiautojen kulut sekä muiden verovuonna osittain yksityiskäytössä olleiden ajoneuvojen kulut. Ilmoita vuokralle otetut ajoneuvot, jos leasingsopimus on tehty yli kolmen kuukauden ajaksi.

Älä ilmoita tässä kuluja tai kilometrejä luontoisetuautoista, jotka ovat yhtymän osakkaiden tai muun henkilöstön käytössä.

Kohta 379: käyttöomaisuuteen kuuluvat ajoneuvot.

Merkitse tiedot verovuoden aikana ajetuista kilometreistä (elinkeinotoiminnan ajot, yksityisajot, kokonaiskilometrimäärä) sekä tiedot verovuoden kuluista (kulut yhteensä, kulut keskimäärin / km, yksityisajojen osuus kuluista). Ilmoita kaikkien ajoneuvojen osalta.

Kohta 396: Ilmoita, onko yksityisajojen osuus kuluista vähennetty kirjanpidossa vai ei. Jos yksityisajojen osuus kuluista on vähennetty kirjanpidossa menona, merkitse rasti kohtaan 1 ja ilmoita yksityisajojen kulut tuloverolaskelman kohdassa 313. Jos yksityisajojen kulut eivät sisälly elinkeinotoiminnan kuluina vähennettyihin eriin, merkitse rasti kohtaan 2.

Esimerkki: Auton varsinaiset kulut ovat 10 000 euroa. Autosta on tehty verovuonna 3 000 euron poisto. Autokulut ovat yhteensä 13 000 euroa (kohta 381). Autolla on ajettu verovuoden aikana 35 000 km, josta elinkeinotoiminnan matkoja on ollut 20 000 km ja yksityisajoja 15 000 km. Keskimääräiset autokulut lasketaan sentin tarkkuudella. Autokulut ovat keskimäärin 13 000 euroa / 35 000 km = 0,37 euroa/km. Kun yksityisajojen määrä 15 000 km kerrotaan keskimääräisillä kuluilla 0,37 euroa/km, saadaan yksityisajojen osuudeksi 5 550 euroa (kohta382). Koska kirjanpidossa on vähennetty kaikki autokulut, merkitään rasti vaihtoehtoon 1 (kohdassa 396) ja siirretään 5 550 euroa kohtaan 313.

III Selvitys yhtiömiehille ja heidän omaisilleen kalenterivuonna 2017 maksetuista vuokrista, koroista, luovutuksista ja muista suorituksista

Yhtiömiehille ja heidän omaisilleen maksetut vuokrat, korot ja muut sellaiset suoritukset, joista ei anneta vuosi-ilmoitusta. Ilmoita suoritukset kalenterivuoden ajalta, ei yhtymän tilikaudelta.

Maksettuja palkkoja, luontoisetuja, voitto-osuuksia ja yksityisnostoja ei ilmoiteta tässä kohdassa. Anna palkoista ja luontoiseduista työnantajan vuosi-ilmoitus. Ilmoita yksityisnostot elinkeinoyhtymän liitelomakkeella 35 (Yhtymäselvitys).

Merkitse yhtiömiehen ja omaisen Y-tunnus tai koko henkilötunnus.

Merkitse maksettujen vuokrien, korkojen, luovutushintojen ja muiden suoritusten määrät niille varattuihin sarakkeisiin kunkin saajan kohdalle.

Luovutushintojen yhteismäärään lasketaan mukaan esimerkiksi sellaisten kiinteistöjen, huoneistojen, arvopaperien ja autojen luovutushinnat, jotka yhtymä on kalenterivuoden aikana ostanut yhtiömieheltä tai hänen omaiseltaan.

Kohtaan ei tarvitse merkitä niiden yhtiömiesten tietoja, joille ei ole maksettu tällaisia suorituksia.

Yhtiömiehen tulee ilmoittaa nämä yhtymältä saadut tulot omassa esitäytetyssä veroilmoituksessaan.

IV Erittely elinkeinotoiminnan varoihin kuuluvista huoneistoista ja kiinteistöistä, joita yhtiömiehet ovat käyttäneet omana tai perheensä asuntona

Selvitä asunnon käyttö vain, jos asuntoa käyttänyt osakas on luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä.

Ilmoita seuraavat tiedot:

 • asuntoa käyttäneen osakkaan koko henkilötunnus
 • kiinteistön tai kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön nimi
 • se tilikauden ajankohta, jolloin huoneistoa tai kiinteistöä on käytetty asuntona. Merkitse käyttöajaksi jakso yhtymän tilikaudesta, jona huoneistoa tai kiinteistöä on käytetty omana tai perheen asuntona.
 • edellisen vuoden nettovarallisuuslaskelmassa käytetty asunnon tai kiinteistön arvo.

Jos osakas on käyttänyt yhtymän varoihin kuuluvaa huoneistoa tai kiinteistöä omana asuntonaan, asunnon arvo vähennetään osakkaan osuudesta yhtymän nettovarallisuuteen, kun lasketaan osakkaan pääomatulo-osuutta.

V Laskelma korkokuluista, jotka eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan tulosta silloin, kun oma pääoma on yksityisottojen vuoksi negatiivinen

Jos yhtymän oma pääoma on yksityisottojen vuoksi negatiivinen ja yksityisottoja on jouduttu rahoittamaan vieraalla pääomalla, kohdistuu osa yhtymän lainoista yksityisottojen rahoittamiseen eikä elinkeinotoimintaan. Tällaisesta lainasta aiheutuneita korkoja ei voi vähentää elinkeinotoiminnan kuluna.

Laske tässä kohdassa, mitä osaa korkokuluista ei voi vähentää elinkeinotoiminnasta negatiivisen oman pääoman vuoksi.

Vähennä vähennyskelvoton koron määrä (kohta 383) elinkeinotoiminnan korkokulujen määrästä (kohta 346). Vähennyskelvottomien korkojen määrä ei voi olla suurempi kuin elinkeinotoiminnan korkokulujen määrä. Ilmoita erotus kohdassa 347 (Vähennyskelpoinen osuus).

Siirrä laskelman mukainen oikaistu negatiivinen oma pääoma varallisuuslaskelman kohtaan 747 (Oikaistu negatiivinen oma pääoma) sekä lisää se kohtaan 730 (Henkilökohtaisen tulolähteen velat yhteensä). Korkojen vähennyskelpoisuudesta henkilökohtaisessa tulolähteessä säädetään TVL 58 §:ssä. Yhtiömiehen yksityistalouden rahoituksen ei voida katsoa liittyvän elinkeinoyhtymän tulonhankkimistoimintaan, joten korot eivät ole vähennyskelpoisia henkilökohtaisessa tulolähteessä.

Vähennyskelvottomien korkojen määrä lasketaan seuraavasti (EVL 18 §:n 2:n momentti):
Lisää verovuoden taseen mukaiseen negatiiviseen omaan pääomaan äänettömien yhtiömiesten pääomapanokset ja omaan pääomaan sisältyvät arvonkorotukset. Tämän jälkeen vähennä tilikauden tappio sekä aikaisempien tilikausien tappiot, joiden kattamiseen ei ole kertynyt voittovaroja. Kerro tämä negatiivisen oman pääoman jäännös tilinpäätöshetken mukaisella peruskorolla, johon on lisätty yksi prosenttiyksikkö. Saatu määrä on korkoa, jota ei voi vähentää elinkeinotoiminnan tulosta.

Peruskorko:

1.1.–30.6.2017 0,00 %
1.7.–31.12.2017 0,00 %

VI Varallisuuslaskelma

Varallisuuslaskelmalla ilmoitetaan tulolähteittäin yhtymän varat ja velat. Kukin varallisuus- ja velkaerä ilmoitetaan vain yhden tulolähteen varoissa tai veloissa. Elinkeinotoiminnan varojen ja velkojen erotuksena saadaan elinkeinotoiminnan nettovarallisuus ja maatalouden tulolähteen varojen ja velkojen erotuksena maatalouden nettovarallisuus. Näiden nettovarallisuuksien perusteella määräytyy, mikä on kunkin osakkaan ansio- ja pääomatulo-osuus elinkeinotoiminnan ja maatalouden verotettavista tulo-osuuksista. Henkilökohtaisen tulolähteen varojen ja velkojen erotusta ei lasketa, koska henkilökohtaisen tulolähteen tulo-osuus verotetaan kokonaan pääomatulona.

1 Elinkeinotoiminnan varat

Merkitse varat laskelmaan sen suuruisina kuin niiden poistamatta oleva hankintameno on. Poikkeukset on mainittu tässä ohjeessa.

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuutta ovat EVL 12 §:n mukaan elinkeinossa pysyvään käyttöön tarkoitetut maa-alueet, arvopaperit, rakennukset, koneet, kalusto ja muut esineet, patentit ja muut erikseen luovutettavissa olevat aineettomat oikeudet sekä soran- ja hiekanottopaikat, kaivokset, kivilouhokset, turvesuot ja muut sellaiset hyödykkeet.

Maa-alueet, arvopaperit ja muut sellaiset hyödykkeet ovat kulumatonta käyttöomaisuutta, muut edellä mainitut hyödykkeet ovat kuluvaa käyttöomaisuutta. Erittele kuluvasta käyttöomaisuudesta tehdyt poistot ja poistoeron muutokset lomakkeella 62.

701 Aineettomat oikeudet

Aineettomien oikeuksien arvojen yhteismäärä. Aineettomia oikeuksia ovat mm.

 • patentit
 • tekijänoikeudet
 • tavaramerkkioikeudet
 • lisenssimaksut
 • toimilupaoikeudet
 • tietokoneohjelmien lisenssimaksut.
702 Pitkävaikutteiset menot

Sellaiset pitkävaikutteiset menot, joilla on varallisuusarvoa.

Pitkävaikutteisia ovat menot, jotka kerryttävät tai säilyttävät tuloa kolmen tai useamman vuoden ajan. Näistä varoihin luetaan vain sellaiset aktivoidut menot, jotka EVL:n mukaan on aktivoitava eli joita ei voi vähentää vuosikuluna. Tällaisia menoja ovat mm. vuokrahuoneistojen perusparannusmenot ja liikearvon hankintameno (EVL 24 §). Sen sijaan esimerkiksi yhtiön perustamis- ja järjestelytoimista johtuneilla menoilla sekä tutkimus- ja tuotekehittelymenoilla (EVL 25 §) ei ole aktivointipakkoa eikä niitä oteta nettovarallisuudessa huomioon.

703 Kiinteistöt

Erittele käyttöomaisuuteen kuuluvat kiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat lomakkeella 18B ja siirrä kiinteistöjen arvojen yhteismäärä kohtaan 703.

Kiinteistöjen arvona käytetään joko verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenoa tai vuoden 2017 vertailuarvoa sen mukaan, kumpi näistä on suurempi. Vertailu tehdään erikseen kustakin kiinteistöstä sekä erillisestä rakennuksesta ja rakennelmasta.

Kiinteistöön luetaan maapohja ja sillä olevat rakennukset. Kiinteistönä pidetään TVL 6 §:n mukaan myös sellaista toisen maalla olevaa rakennusta, rakennelmaa ja muuta laitosta, joka voidaan maanomistajaa kuulematta luovuttaa kolmannelle henkilölle niin, että myös hallintaoikeus maahan siirtyy.

704 Koneet ja kalusto Koneiden ja kaluston arvona pidetään tuloverotuksessa poistamatonta hankintamenoa.
705 Käyttöomaisuusarvopaperit

Erittele lomakkeella 8B käyttö- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit. Vertaile käyttöomaisuuteen ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden tuloverotuksessa poistamatta olevaa hankintamenoa ja vertailuarvoa.

Siirrä kohtaan 705 käyttöomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden välisumma joko hankintamenon tai vertailuarvon sarakkeesta sen mukaan, kummassa arvopapereiden yhteenlaskettu arvo on suurempi. Siirrä rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden välisumma kohtaan 745.

Ennen vuotta 2006 hankittujen huoneisto-osakkeiden (asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet) vertailuarvona käytetään vuoden 2005 verotusarvoa. 1.1.2006 tai sen jälkeen hankitut huoneisto-osakkeet eivät ole mukana arvovertailussa. Näiden osakkeiden arvona käytetään aina verotuksessa poistamatonta hankintamenoa, johon on lisätty osakkeiden hankintamenosta vähennetty jälleenhankintavaraus.

Julkisesti noteeratun arvopaperin vertailuarvo on 70 % yhtymän tilinpäätöspäivän mukaisesta päätöskurssista. Sijoitusrahasto-osuuden vertailuarvo on 70 % käyvästä arvosta kalenterivuoden 2017 lopussa. Noteeraamattoman osakkeen vertailuarvo on ilmoitettu sen yhtiön verotuspäätöksessä, jonka osakkeista on kyse.

706 Muu käyttöomaisuus

Muuhun käyttöomaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden arvo.

Käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi

 • soran- ja savenottopaikat
 • malmi- ja mineraaliesiintymät
 • kivilouhokset
 • turvesuot
 • rautatiet
 • padot
 • sillat
 • altaat.

Kohdassa ilmoitetaan myös elinkeinotoiminnan jatkuvassa käytössä olevat eläimet.

707 Käyttöomaisuus yhteensä Käyttöomaisuushyödykkeiden yhteenlaskettu arvo.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuutta ovat elinkeinotoiminnassa sellaisenaan tai jalostettuina luovutettaviksi tarkoitetut

 • kauppatavarat
 • raaka-aineet
 • puolivalmisteet
 • muut hyödykkeet.

Vaihto-omaisuuteen kuuluvat myös elinkeinotoiminnassa kulutettaviksi tarkoitetut poltto- ja voiteluaineet ja muut tarvikkeet (EVL 10 §).

Ilmoita vaihto-omaisuuden arvona hankintameno, josta on vähennetty mahdollinen arvonalentumisvähennys (EVL 28 § 1 momentti).

708 Tavarat Tavaroita ovat ulkopuoliselta tavarantoimittajalta hankitut, sellaisenaan myytäväksi tarkoitetut hyödykkeet. Jos elinkeinoyhtymä harjoittaa tukku- tai vähittäiskauppaa, voi elinkeinoyhtymä sisällyttää tavaroihin myös tavaroiden myyntiä varten hankitut pakkaustarvikkeet.
709 Muu vaihto-omaisuus Muut vaihto-omaisuuteen kuuluvat hyödykkeet. Muuta vaihto-omaisuutta ovat mm. aineet ja tarvikkeet sekä itse valmistettavat tuotteet.
710 Vaihto-omaisuus yhteensä Tavaroiden ja muun vaihto-omaisuuden yhteismäärä.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuutta ovat

 • rahat
 • pankki- ja tilisaamiset
 • saamavekselit
 • muut rahoitusvarat. ( EVL 9 §)

Rahoitusomaisuuteen kuuluvan saamisen arvoksi merkitään nimellisarvo. Muun rahoitusomaisuuden arvoksi taas merkitään hankintameno. Molemmista arvoista pitää ensin tehdä arvonalentumisvähennykset EVL 17 §:n mukaan. Ulkomaanvaluuttana olevien saamisten arvo lasketaan samalla tavalla kuin kirjanpidossa eli yleensä tilinpäätöspäivän kurssin mukaisesti (kirjanpitolaki 5 luku 3 §).

711 Myyntisaamiset Kaikki pitkä- ja lyhytaikaiset myyntisaamiset, osamaksusaamiset yms.
712 Lainasaamiset

Merkitse tähän lainasaamiset.

Huom. Lainasaamiset osakkailta ilmoitetaan kohdassa 726 (Henkilökohtainen tulolähde / Varat / Saamiset osakkailta).

713 Siirtosaamiset Merkitse kohtaan 713 siirtosaamiset.
714 Rahat Yhtymän käteiset kassavarat.
715 Pankkisaamiset Pankkisaamisia ovat mm. pankkivarat, sijoitusvarat ja valuuttavarat
745 Rahoitusomaisuus-
arvopaperit

Erittele lomakkeella 8B käyttö- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit. Vertaile käyttöomaisuuteen ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden tuloverotuksessa poistamatta olevaa hankintamenoa ja vertailuarvoa. Siirrä kohtaan 745 rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden välisumma joko hankintamenon tai vertailuarvon sarakkeesta sen mukaisesti, kummassa arvopapereiden yhteenlaskettu arvo on suurempi. Siirrä käyttöomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden osalta välisumma kohtaan 705.

Julkisesti noteeratun arvopaperin vertailuarvo on 70 % yhtymän tilinpäätöspäivän mukaisesta päätöskurssista. Sijoitusrahasto-osuuden vertailuarvo on 70 % käyvästä arvosta kalenterivuoden 2017 lopussa. Noteeraamattoman osakkeen vertailuarvo on ilmoitettu sen yhtiön verotuspäätöksessä, jonka osakkeista on kyse.

716 Muu rahoitusomaisuus Muut kuin edellä ilmoitetut rahoitusomaisuuteen kuuluvat erät.
717 Rahoitusomaisuus yhteensä Yllä ilmoitetun rahoitusomaisuuden yhteismäärä.
718 Elinkeinotoiminnan varat yhteensä Elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuden, vaihto-omaisuuden ja rahoitusomaisuuden yhteenlaskettu määrä.

2 Elinkeinotoiminnan velat

719 Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta Rahoitusyhtiölainat, factoring-luottotilin velka sekä muut pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta. Pitkäaikaiseksi katsotaan velka tai se osa velasta, joka erääntyy maksettavaksi vuotta pidemmän ajan kuluttua.
746 Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta Rahoitusyhtiölainat, factoring-luottotilin velka sekä muut lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta. Velkaa pidetään lyhytaikaisena, jos se erääntyy maksettavaksi vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa.
720 Ostovelat Ilmoita kohdassa 720 pitkä- ja lyhytaikaiset ostovelat, osamaksuvelat, ostovelat ennakkolaskuista ja muut ostovelat.
721 Velat osakkaille Yhtymän velat osakkaille.
722 Siirtovelat

Pitkä- ja lyhytaikaiset siirtovelat, joita ovat mm.

 • etukäteen saadut vuokratulot
 • korkokulut
 • tilikaudelle suoriteperusteisesti kuuluvat palkkamenot ja lomapalkkamenot.
723 Muut pitkäaikaiset velat Muut kuin edellä ilmoitetut pitkäaikaiset velat. Pitkäaikaiseksi katsotaan velka tai se osa velasta, joka erääntyy maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua.
724 Muut lyhytaikaiset velat Muut kuin edellä ilmoitetut lyhytaikaiset velat. Velkaa pidetään lyhytaikaisena, jos se erääntyy maksettavaksi vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa.

Vähennetään

747 Oikaistu negatiivinen oma pääoma Merkitse kohtaan 747 Oikaistun negatiivisen oman pääoman määrä, jonka olet laskenut osassa V (Laskelma korkokuluista…). Kohtaan 747 siirrettävän oikaistun negatiivisen oman pääoman määrä voi olla enintään elinkeinotoiminnan velkojen määrä. Ylimenevä osa ilmoitetaan henkilökohtaisen tulolähteen veloissa (kohta 730).
725 Elinkeinotoiminnan velat yhteensä Laske elinkeinotoiminnan velat yhteensä: Vähennä elinkeinotoiminnan velkojen yhteenlasketusta summasta oikaistun negatiivisen oman pääoman määrä.

3 Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus

Tulon jakaminen pääoma- ja ansiotuloksi

Yhtymän osakkaiden elinkeinotoiminnan tulo-osuudet jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi.

Pääomatuloa on määrä, joka vastaa 20 %:n vuotuista tuottoa osakkaan osuudelle yhtymän edellisen vuoden nettovarallisuudesta. Verovuoden 2017 pääomatulo lasketaan kullekin osakkaalle sen osuuden perusteella, joka osakkaalla oli yhtymän verovuoden 2016 elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta.

Poikkeava tilikauden pituus (yli tai alle 12 kk) vaikuttaa pääomatulo-osuuden määrään.

Ennen pääomatulo-osuuksien laskemista edellisen vuoden nettovarallisuuteen lisätään 30 % ennakonpidätyksen alaisista palkoista, jotka yhtymä on maksanut verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Osakkaan osuutta elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta korjataan, jos elinkeinoyhtymän varoihin kuuluu asunto, jota osakas tai hänen perheenjäsenensä on käyttänyt asuntonaan. Tällaisen asunnon arvo vähennetään osakkaan nettovarallisuusosuudesta. Samoin menetellään, jos yhtymän osakkaalla on yhtymäosuuden hankintaan käytettyä korollista velkaa.

Jos yhtymän jaettavaan elinkeinotoiminnan tuloon sisältyy käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen tai arvopapereiden luovutusvoittoja, on osakkaan osuus luovutusvoitoista nettovarallisuudesta riippumatta aina pääomatuloa.

Pääomatulojen verotus on progressiivista. Vuonna 2017 verotettavasta pääomatulosta maksetaan tuloveroa 30 %. Pääomatulon 30 000 euroa ylittävästä osasta vero on kuitenkin 34 %. Ansiotulosta maksettava vero on progressiivinen, toisin sanoen verotettavan tulon noustessa myös veroprosentti kasvaa.

733 Elinkeinotoiminnan positiivinen nettovarallisuus Vähennä elinkeinotoiminnan varojen yhteismäärästä (kohta 718) elinkeinotoiminnan velkojen yhteismäärä (kohta 725). Jos varojen ja velkojen erotus on positiivinen, merkitse erotus kohtaan 733.
734 Elinkeinotoiminnan negatiivinen nettovarallisuus Vähennä elinkeinotoiminnan varojen yhteismäärästä (kohta 718) elinkeinotoiminnan velkojen yhteismäärä (kohta 725). Jos varojen ja velkojen erotus on negatiivinen, merkitse erotus kohtaan 734.

4 Henkilökohtainen tulolähde

Varat

726 Saamiset osakkailta Yhtymän saamiset osakkailta.
727 Muut saamiset Muut henkilökohtaisen tulolähteen saamiset.
728 Muut varat Henkilökohtaisen tulolähteen muut varat kuin saamiset, esimerkiksi ulkopuoliselle vuokratun osakehuoneiston arvo.
729 Varat yhteensä Kohdissa 726–728 ilmoitettujen henkilökohtaisen tulolähteen varojen yhteismäärä.
730 Velat yhteensä Henkilökohtaisen tulolähteen velkojen yhteismäärä. Ilmoita tässä kohdassa myös se osa oikaistun negatiivisen oman pääoman määrästä, jonka olet laskenut osassa V (Laskelma korkokuluista) ja  jota ei ole voitu vähentää elinkeinotoiminnan velkojen yhteismäärästä.

5 Maatalouden tulolähde

731 Varat yhteensä Kaikki maatalouden tulolähteen varat. Anna tarkempi erittely maatalouden tulolähteen varoista lomakkeella 7C. Merkitse tähän kohtaan määrä, jonka ilmoitat lomakkeen 7C kohdassa 794 (Varat yhteensä).
732 Velat yhteensä Kaikki maatalouden tulolähteeseen kohdistuvat velat. Ilmoita maatalouden tulolähteen velkojen yhteismäärä myös lomakkeella 7C.
735 Maatalouden positiivinen nettovarallisuus

Vähennä maatalouden tulolähteen varoista (kohta 731) maatalouden tulolähteen velat (kohta 732). Jos tulos on positiivinen, merkitse se tähän kohtaan.

Osakkaan osuus yhtymän maatalouden tulosta jaetaan osakkaiden pääoma- ja ansiotuloksi maatalouden nettovarallisuuden perusteella samoin kuin elinkeinotoiminnan tulo jaetaan elinkeinotoiminnan nettovarallisuuden perusteella (katso kohta 3, Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus).

736 Maatalouden negatiivinen nettovarallisuus Jos maatalouden tulolähteen varojen (kohta 731) ja velkojen (kohta 732) erotus on negatiivinen, merkitse erotus tähän kohtaan.

VII Elinkeinoyhtymän oman pääoman erittely

Erittele kohdassa kirjanpidon mukainen oma pääoma. Jos luku on negatiivinen, merkitse eteen miinusmerkki (-).
737 Äänettömien yhtiömiesten panokset tilikauden alussa Pääomat, jotka äänettömät yhtiömiehet ovat sijoittaneet yritykseen rahana tai muuna sijoituksena. Merkitse yhtiömiesten panokset tilikauden alun tilanteen mukaan.
738 Äänettömien yhtiömiesten panosten muutos Äänettömien yhtiömiesten pääomasijoituksissa tilikauden aikana tapahtuneet muutokset. Jos pääomasijoitukset ovat pienentyneet, merkitse eteen miinusmerkki (-).
739 Muu oma pääoma tilikauden alussa Muu oma pääoma tilikauden alussa. Merkitse tähän kohtaan mm. edellisten tilikausien voitto tai tappio sekä vastuunalaisten yhtiömiesten pääomasijoitusten ja yksityisottojen erotus. Jos muu oma pääoma on ollut negatiivinen, merkitse eteen miinusmerkki (-).
740 Voitto-osuus äänettömille yhtiömiehille Äänettömälle yhtiömiehelle maksettu voitto-osuus. Voitto-osuus perustuu pääomaan, jonka yhtiömies on sijoittanut yhtiöön.
741 Vastuunalaisten yhtiömiesten yksityisnostot/-sijoitukset Vastuunalaisten yhtiömiesten tilikauden aikana tekemien yksityissijoitusten ja yksityisottojen välinen erotus. Jos yksityisottojen määrä on ollut yksityissijoituksia suurempi, merkitse eteen miinusmerkki (-).
742 Tilikauden voitto/tappio (kirjanpito) Tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelman mukaan. Merkitse tappio miinusmerkkisenä (-).
743 Oma pääoma yhteensä Oman pääoman positiivinen tai negatiivinen määrä tilikauden lopussa. Merkitse negatiivinen oma pääoma miinusmerkkisenä (-).

VIII Käyttöomaisuusarvopapereiden ja -kiinteistöjen luovutusvoitot

393 Luovutusvoitot yhteensä

Käyttöomaisuuteen kuuluneista arvopapereista ja kiinteistöistä verovuonna saadut luovutusvoitot. Luovutusvoitolla tarkoitetaan luovutushinnan ja verotuksessa poistamattoman hankintamenon erotusta.

Jos yhtymä on kuitenkin muodostanut luovutusvoitosta jälleenhankintavarauksen, älä merkitse tähän varaukseen siirrettyä osaa voitosta.

Osakkaan tulo-osuudesta katsotaan aina pääomatuloksi vähintään määrä, joka vastaa käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoittoja. Tämän vuoksi luovutusvoittojen yhteismäärä on ilmoitettava kohdassa 393.

IX Maksetut palkat

394 Pääomatulo-osuuksien laskemisessa huomioon otettavien palkkojen määrä

Ennakonpidätyksen alaiset palkat, jotka yhtymä on maksanut verovuoden 2017 päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Kun Verohallinto laskee yhtymän osakkaan pääomatulo-osuutta, elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen lisätään 30 % tässä kohdassa ilmoitettujen palkkojen määrästä.

Esimerkki: Yhtymän verovuoden 2017 muodostaa tilikausi 1.1.–30.6.2017, joka on tilikauden muutoksesta johtuen poikkeuksellisesti 6 kuukauden mittainen (seuraava tilikausi 1.7.2017–30.6.2019). Kohdassa 394 ilmoitetaan 1.7.2016–30.6.2017 maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palkkojen määrä. Verohallinto lisää 30 % ilmoitetusta määrästä yhtymän  elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen, kun elinkeinotoiminnan tulo jaetaan osakkaiden ansio- ja pääomatuloksi.

X Tilintarkastus

911

912

Tilintarkastus suoritettu

Sisältääkö tilintarkastus kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja?

Merkitse kohtaan 911 rasti ruutuun 1 (Kyllä), jos tilintarkastus on tehty ennen veroilmoituksen antamista. Jos tilintarkastusta ei ole vielä tehty, mutta se tehdään myöhemmin, merkitse rasti ruutuun 2 (Ei, suoritetaan myöhemmin). Jos yhtymä on käyttänyt tilintarkastuslain (459/2007) antamaa mahdollisuutta jättää pienissä yhtymissä tilintarkastaja valitsematta tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella, merkitse rasti ruutuun 3 (Ei, tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella tilintarkastaja on jätetty valitsematta).

Jos tilintarkastuskertomus ei sisällä tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja, merkitse rasti kohdan 912 ruutuun 1 (Ei). Silloin tilintarkastuskertomusta ei liitetä veroilmoitukseen.

Jos tilintarkastuskertomus sisältää tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja, merkitse rasti ruutuun 2 (Kyllä). Liitä jäljennös tilintarkastuskertomuksesta veroilmoitukseen.

Myös veroilmoituksen antamisen jälkeen tehty tilintarkastuskertomus pitää toimittaa Verohallintoon vain, jos kertomuksessa on tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja. 

XI Tappion vähentäminen

913

914

Onko yhtymän osuuksista yli puolet vaihtanut omistajaa?

Verovuosi, jolloin vaihto on tapahtunut.

Täytä osa XI aina, jos yhtymällä on aikaisempina vuosina syntyneitä vähentämättömiä tappioita, vaikka yhtymäosuudet eivät olisikaan muuttuneet.

Elinkeinoyhtymän tappiota ei jaeta osakkaille. Tappiot vahvistetaan yhtymälle tulolähteittäin ja ne vähennetään saman tulolähteen tuloista seuraavan kymmenen verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa syntyy.

Aikaisempien vuosien tappiot vähennetään verovuoden tuloksesta, jos yli puolet yhtymän osuuksista ei ole vaihtanut omistajaa tappiovuonna tai sen jälkeen. Yhtymäosuuksilla tarkoitetaan osakkaiden osuuksia yhtymän varallisuuteen.

Jos yli puolet osuuksista yhtymän varallisuuteen ei ole vaihtanut omistajaa tappiovuoden tai sen jälkeen, merkitse rasti kohdan 913 ruutuun 2 (Ei).

Jos osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa, merkitse rasti kohdan 913 ruutuun 1 (Kyllä) ja ilmoita lisäksi kohdassa 914 verovuosi, jolloin vaihto on tapahtunut.

915 Poikkeava tulonjako

Elinkeinoyhtymän verovuoden tulos jaetaan osakkaille yhtiösopimuksessa sovittujen osakkuuksien ja osuuksien mukaisesti.

Jos yhtiösopimuksessa ei ole erikseen sovittu siitä miten elinkeinoyhtymän vuotuinen voitonjako on suoritettava, verovuoden tulos voidaan jakaa yhtymän erikseen vaatimalla tavalla, jolloin kyseessä on poikkeava tulonjako.

Jos yhtiösopimuksessa on erikseen sovittu vuotuisesta voitonjaosta ja tästä sovitusta voitonjaosta poiketaan, on muutos yhtiösopimukseen ilmoitettava rekisteröitäväksi Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Yhtiösopimusmuutos astuu voimaan muutossopimuksen allekirjoituspäivästä, kun se on rekisteröity.

Merkitse rasti ruutuun, jos elinkeinoyhtymän verovuoden tulos halutaan jakaa osakkaille poikkeavalla tavalla.  Ilmoita tulonjako lomakkeella 35 tai erillisellä erittelyllä. Täytä yhtymän nimi ja Y-tunnus selkeästi veroilmoituksen ja Verohallinnon liitelomakkeiden ensimmäiselle sivulle. Jos annat veroilmoituksen ja Verohallinnon liitelomakkeet muutoin kuin sähköisesti, merkitse Y-tunnus lomakkeiden jokaiselle sivulle.

    Merkitse päiväys. Muista allekirjoittaa veroilmoitus.