6 Veroilmoitus – yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta yms. yksityiskohtainen täyttöohje

verovuosi 2016

184 Toimintaa sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla

Merkitse kohtaan rasti, jos yhteisöllä tai yhteisetuudella on toimintaa sekä Ahvenanmaalla että mantereella.

Merkitse rasti myös siinä tapauksessa, että toimintaa on vain Ahvenanmaalla mutta kotipaikka on mantereella, samoin, jos kotipaikka on Ahvenanmaalla ja toimintaa on Manner-Suomessa.

Selvitä vapaamuotoisella liitteellä, miten tulos jakautuu Ahvenanmaan ja Manner-Suomen kesken.

Ahvenanmaalainen yhteisö maksaa kaikesta ansaitsemastaan tulosta kunnallisveroa Ahvenanmaalle. Tämä perustuu Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolakiin (ks. Ålands författningssamling, 119/2011).

Saman säännöksen mukaan myös yhteisö, jolla on kotipaikka Manner-Suomessa, maksaa Ahvenanmaalle kunnallisveroa siitä osasta tuloa, joka on ansaittu Ahvenanmaalla. Tuloverolain mukaan kaikki yhteisöt maksavat kuitenkin 20 %:n tuloveron, joka jaetaan valtion, kuntien ja seurakuntien kesken. Ahvenanmaalla toimivien yhteisöjen kunnallisverotus on sen vuoksi kaksinkertainen. Tämän kaksinkertaisuuden poistaa joko Ahvenanmaan maakuntahallitus tai Verohallinto yhteisön kotipaikan mukaan.

175 Toimiala on muuttunut

Merkitse rasti kohtaan 175, jos toimiala on muuttunut.

Ilmoita muuttunut päätoimiala TOL 2008 -luokituksen mukaan. Katso toimialakoodit Tilastokeskuksen sivuilta (tilastokeskus.fi).

  Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa

Ilmoita sen henkilön nimi ja puhelinnumero, joka tarvittaessa antaa Verohallinnolle lisätietoja.

I Laskelma verotettavasta tulosta

Kun lomaketta 6 käyttävien yhteisöjen verotettava tulo lasketaan, lähtökohtana on koko toiminnan kirjanpidon tulos. Tulokseen lisätään verotuksessa vähennyskelvottomat kulut sekä verovapaan toiminnan tappio  ja siitä vähennetään verovapaat tuotot sekä verovapaan toiminnan tulos.

Aikaisempien vuosien tappioita ei merkitä verotettavan tulon laskelmaan. Verohallinto vähentää aiempien vuosien tappiot automaattisesti osaan II merkityistä tulos- ja tappiotiedoista (kohdat 500–502 ja 505–507), jos osakkeista tai osuuksista yli puolet ei ole vaihtanut omistajaa lomakkeen osassa VI kuvatulla tavalla. Aiempien vuosien tappioiden määrän voit tarkistaa verotuspäätöksestä.

Kun verotettava tulo on laskettu, se eritellään eri tulolähteiden tuloksiksi ja tappioiksi osassa II (tulos tai tappio).

Esimerkki: Yhteisön tilinpäätöksessä voitto on 3 500 euroa. Yhteisö on maksanut veroja 900 euroa. Lisäksi yhteisö on saanut osinkoja, joiden verovapaa osuus on 300 euroa. Yhteisön verovuoden verotettava tulo on 4 100 euroa (3 500 e + 900 e - 300 e).
Jos yhteisön tilinpäätöksessä olisi 3 500 euroa tappiota, verotuksessa vahvistettava tappio olisi 2 900 euroa (-3 500 e + 900 e - 300 e).
259 1 Tilikauden tulos (voitto tai tappio)

Kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tulos.

Jos tulos on tappiollinen, merkitse luvun eteen miinusmerkki.

222 2 Välittömät verot

Välittömiä veroja ei voi vähentää verotuksessa, joten merkitse tähän kohtaan tuloverot, jotka on kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi.

224 3 Muut lisäykset

Sellaiset kirjanpitoon sisältyvät kulut, joita ei voi vähentää verotuksessa. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi:

 • verovapaan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Jos nämä menot ovat verovapaita tuloja suuremmat, ylimenevän osan saa kuitenkin vähentää (EVL 16 § 2 kohta).
 • puolet edustuskuluista (EVL 8.1 § 8 kohta)
 • sakot, seuraamusmaksut ja muut julkisoikeudelliset sanktionluonteiset maksuseuraamukset (EVL 16 § 5 kohta)
 • veronkorotukset, maksettava yhteisökorko, veronlisäys ja viivekorko sekä laiminlyöntimaksu
 • sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoon liittymisestä suoritetut maksut, jos saajayhtiö palauttaa maksun, kun liittymisedusta luovutaan (EVL 16 § 3 kohta).

Verovapaan toiminnan tappio

Vähennyskelvottomat luovutustappiot

Kirjanpidossa tehdyt poistot, joita ei käytetä verotuksessa poistona verovuonna 2016. Erittele tällaiset poistot lomakkeella 12A.

Merkitse myös veronalaiset tulot, jotka eivät sisälly kirjanpitoon. Tällaista tuloa on esimerkiksi osuus avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön verotettavasta tulosta (ks. myös kohta 5).

225 4 Veronpalautukset

Mahdollinen tuloslaskelmaan tuotoksi kirjattu veronpalautus.

226 5 Muut vähennykset

Ilmoita tässä verovapaat tulot, jotka on kirjattu kirjanpitoon tuotoksi, kuten

 • palautettu yhteisökorko (veronpalautukselle maksettu korko)
 • voitto-osuus yhtymästä
  Yhtymän maksama voitto-osuus on osakkaalle verovapaata tuloa. Sen sijaan osakasta verotetaan yhtymän tulo-osuudesta.
 • osinkojen verovapaa osuus.
  Erittele osingot ja muut voitonjaon luonteiset erät lomakkeella 73, jos yhteisö harjoittaa elinkeinotoimintaa. Yhteisön elinkeinotoimintaan kuuluvien osakkeiden tuottamat osingot ovat pääosin verovapaita (EVL 6a §). Suomesta ja muista EU-valtioista saatuja osinkoja kohdellaan yhdenvertaisesti.

Ilmoita kohdassa myös verovapaan toiminnan tulos.

Merkitse tähän myös kaikki sellaiset verotuksessa vähennyskelpoiset erät, joita ei ole vähennetty tilikauden 2016 kirjanpidossa. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi aikaisempina vuosina hyväksymättä jätetyt poistot, jotka halutaan vähentää verovuonna 2016. Erittele tällaiset poistot lomakkeella 12A.

  6 Toiminnan verotettava tulos
7 Toiminnan tappio

Jos yhteisöllä on ollut toimintaa vain yhdessä tulolähteessä, merkitse sen tulolähteen verotettava tulos kohtaan 6. Jos tulos on tappiollinen, merkitse tappio kohtaan 7.

Jos yhteisöllä on ollut toimintaa useammassa kuin yhdessä tulolähteessä, laske yhteen tulolähteiden tulokset. Jos luku on voitollinen, merkitse se kohtaan 6. Jos luku on tappiollinen, merkitse se kohtaan 7.

Tee aina erittely tulolähteittäin osassa II (tulos tai tappio).

Veroilmoituksen osa II on täytettävä aina myös silloin, kun toimintaa on vain yhdessä tulolähteessä.

Osan II tappiotietoihin ei merkitä sellaisia eriä, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa (kohdan 504 erät).

504 8 Erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa

Erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa. Tällaisia eriä ovat

 • asuintalovarauksen lisäys
 • annettu lahjoitus (TVL 57 §)
 • annettu konserniavustus.
  9 Toiminnan laskennallinen tappio verotuksessa

Vähennä kohdan 7 tappiosta kohdassa 8 tarkoitetut erät (enintään 0 euroon asti). Merkitse erotus kohtaan 9.

II Eri tulolähteiden veronalainen tulos ennen tappioiden vähentämistä / verovuoden vahvistettava tappio (tulos tai tappio)

Ilmoita tässä eri tulolähteiden verovuoden 2016 tulokset tai vahvistettavat tappiot. Aikaisempien vuosien tappioita ei tarvitse huomioida tässä kohdassa.

Täytä tämä kohta aina, vaikka toimintaa olisi ollut vain yhdessä tulolähteessä.

500

Elinkeinotoiminnan tulos

Elinkeinotoiminnan tulos, jos se on positiivinen.

Laske elinkeinotoiminnan tulos: vähennä elinkeinotoiminnan veronalaisista tuotoista elinkeinotoi­minnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut.

501

Henkilökohtaisen tulolähteen tulos

Henkilökohtaisen tulolähteen tulos, jos se on positiivinen.

Laske henkilökohtaisen tulolähteen tulos lomakkeella 7A: vähennä henkilökohtaisen tulolähteen tuottojen ja veronalaisen luovutusvoiton yhteismäärästä henkilökohtaisen tulolähteen kulut.

Huom. Luovutustappioita ei merkitä henkilökohtaisen tulolähteen kuluksi. Tuloverolain (TVL) 50 §:n mukaan omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy.

Jos yhtiöllä on tilikaudella luovutustappioita, jotka ovat rajoitetusti vähennyskelpoisia (TVL 50 §), eivätkä vähennysedellytykset täyty, merkitse luovutustappiot lisäykseksi verotettavan tulon laskelmaan (kohtaan 3 Muut lisäykset).

502

Maatalouden tulolähteen tulos

Maatalouden tulolähteen tulos, jos se on positiivinen.

Laske maatalouden tulolähteen tulos: vähennä maatalouden tulolähteen tuotoista maatalouden tulolähteen kulut.

505

Elinkeinotoiminnan tappio

Elinkeinotoiminnan vahvistettava tappio on tavallisesti elinkeinotoiminnan veronalaisten tuottojen ja elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen negatiivinen erotus.

Jos kuluihin kuitenkin sisältyy annettuja lahjoituksia tai konserniavustuksia (kohta 504), pienennä kohtaan 505 merkittävää tappiota niiden määrällä, sillä tällaisia eriä ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa.

506

Henkilökohtaisen tulolähteen tappio

Henkilökohtaisen tulolähteen tappio eli negatiivinen tulos.

Laske henkilökohtaisen tulolähteen tappio lomakkeella 7A: vähennä henkilökohtaisen tulolähteen tuottojen ja veronalaisen luovutusvoiton yhteismäärästä henkilökohtaisen tulolähteen kulut.

Huom. Luovutustappioita ei merkitä henkilökohtaisen tulolähteen kuluksi. Tuloverolain (TVL) 50 §:n mukaan omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy.

Jos yhtiöllä on tilikaudella luovutustappioita, jotka ovat rajoitetusti vähennyskelpoisia (TVL 50 §), eivätkä vähennysedellytykset täyty, lisää luovutustappiot verotettavan tulon laskelmaan (kohtaan 3 Muut lisäykset).

507

Maatalouden tulolähteen tappio

Laske tappio: vähennä maatalouden tulolähteen tuotoista maatalouden tulolähteen kulut.

III Verotettavan tulon jakaantuminen tuloveroprosentin mukaan

Ilmoita osassa III, miten yhteisön tai yhteisetuuden verotettava tulo jakaantuu eri tuloveroprosenttien mukaan.

Tätä osaa ei täytetä, jos yhteisön tai yhteisetuuden toimintaan sovelletaan ainoastaan 20 %:n tai 28 %:n verokantaa. Osittain verovapaan yhteisön ja yhteisetuuksista tiekunnan on sen sijaan täytettävä tämä kohta aina, kun niille muodostuu verotettavaa tuloa.

Täyttäessäsi osan III kohtia 515, 516 tai 517, vähennä vuoden 2016 verotettavasta tuloksesta myös mahdolliset vanhat tappiot (Tulos lasketaan tässä siis toisin kuin osassa II, jossa tulosta ja tappiosta ei vähennetä vanhoja tappioita).

515

20 % / 28 %

 • Jätä kohta tyhjäksi, jos yhteisön tai yhteisetuuden toimintaan sovelletaan ainoastaan 20 %:n tai 28 %:n verokantaa.

 • Yhteisön veroprosentti on 20 %.

 • Yhteisetuuden (muun kuin tiekunnan) veroprosentti on 28 %.

516

6,18 %

Vuonna 2016 osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan veroprosentti on 6,18.

Tässä tarkoitettuja osittain verovapaita yhteisöjä ovat

 • valtio ja sen laitokset
 • Raha-automaattiyhdistys
 • Oy Veikkaus Ab
 • kunta
 • kuntayhtymä
 • maakunta yms. yhteisö, joka maksaa veroa vain kunnalle ja seurakunnalle (ks. TVL 21.1 §).

Edellä mainitut yhteisöt maksavat veroa elinkeinotoiminnan tulosta sekä maatilojen ja muiden kuin yleisiin tarkoituksiin käytettyjen kiinteistöjen tulosta (ks. tarkemmin TVL 21.3–21.4 §).

Kunnan on maksettava veroa kunnan ulkopuolella harjoittamansa elinkeinotoiminnan tulosta ja kunnan alueen ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön tuottamasta tulosta.

517

6,18 %

Seuraavat yhteisöt maksavat veroa vain kunnalle:

 • evankelisluterilainen kirkko
 • ortodoksinen kirkkokunta
 • muu uskonnollinen yhdyskunta
 • näiden seurakunnat sekä näiden palveluksessa olevia varten perustettu eläkelaitos, -säätiö ja -kassa (TVL 21.2 §).

Vuonna 2016 näiden yhteisöjen veroprosentti on 6,18. Veroa maksetaan elinkeinotulosta ja tulosta, joka on saatu muusta kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetystä kiinteistöstä tai kiinteistön osasta.

IV Varallisuuslaskelma

Yhteisön ja yhteisetuuden varat ja velat on ilmoitettava mm. tilastointia varten, vaikka varallisuusverotus on poistettu vuonna 2006.

Ilmoita varallisuuslaskelmalla kiinteistöjen, rakennusten ja rakennelmien (myös metsän, maatalousmaan, vesialueiden ja joutomaan) sekä arvopapereiden arvot tuloverotuksessa poistamattoman hankintamenon suuruisina. Poistamattoman hankintamenon ja vertailuarvon välistä vertailua ei tehdä, koska lomaketta 6 käyttävät yhteisöt ja yhteisetuudet eivät jaa osinkoa eikä näiden yhteisöjen varallisuudella ole muutenkaan vaikutusta omistajien verotukseen.

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

1 Aineettomat hyödykkeet, joilla on varallisuusarvoa

Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot, joilla on varallisuusarvoa.

Pitkävaikutteisista menoista varoihin luetaan vain sellaiset aktivoidut menot, jotka elinkeinoverolain mukaan on aktivoitava. Tällaisia menoja ovat mm. vuokrahuoneistojen perusparannusmenot. Sen sijaan esimerkiksi yhtiön perustamis- ja järjestelytoimista johtuneilla menoilla sekä tutkimus- ja tuotekehittelymenoilla ei ole varallisuusarvoa, eikä niitä oteta huomioon varoina.

2 Kiinteistöjen, rakennusten ja rakennelmien tuloverotuksessa poistamatta oleva hankintameno

Käyttöomaisuuteen kuuluvan kiinteistön, rakennuksen ja rakennelman tuloverotuksessa poistamatta oleva hankintameno ilman arvonkorotuksia.

Kiinteistöön luetaan maapohja ja sillä olevat rakennukset. Tuloverotuksessa poistamattomalla hankintamenolla tarkoitetaan määrää, joka hankintamenosta on jäljellä, kun siitä on vähennetty verotuksessa hyväksytyt poistot.

Jos rakennuksen tai rakennelman tasearvona on hankintameno, josta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot, oikaise tasearvoa suunnitelman mukaisen poiston ja verotuksessa hyväksytyn poiston poistoerolla.

Jos hankintamenoa on katettu jälleenhankintavarauksella tms. varauksella, tuloverotuksessa poistamatta oleva hankintameno on jäljellä oleva hankintameno sen jälkeen, kun varaus on vähennetty siitä.

Jos yhteisö omistaa useita kiinteistöjä, erittele ja laske kiinteistöjen yhteinen tuloverotuksessa poistamatta oleva hankintameno lomakkeella 18.

Lomake 18, luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä

3 Arvopapereiden  poistamatta olevahankintameno verotuksessa

Yhteisön tai yhteisetuuden omistamien arvopapereiden yhteenlaskettu tuloverotuksessa poistamatta oleva hankintameno. Vaihto- ja sijoitusomaisuuteen kuuluvia arvopapereita ei merkitä tähän.

Erittele arvopaperit ja laske niiden yhteinen arvo lomakkeella 8A.

Lomake 8A, luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista

4 Muu käyttöomaisuus

Koneiden ja kaluston sekä mahdollisen muun käyttöomaisuuden arvo. Käytä arvona tuloverotuksessa poistamatta olevaa hankintamenoa.

5 Muut pitkäaikaiset sijoitukset

Muut pitkäaikaiset sijoitukset. Niiden arvon määrittämisessä käytetään käyttöomaisuuden arvostamisperusteita.

6 Vaihto-omaisuus

Merkitse tähän kohtaan vaihto-omaisuuden arvoksi hankintameno, josta olet vähentänyt mahdollisen EVL 28.1 §:ssä tarkoitetun arvonalentumisvähennyksen.

7 Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuteen kuuluvat rahat ja saamiset.

Rahoitusomaisuuteen kuuluvien saamisten arvo on nimellisarvo, josta on tehty mahdollinen EVL 17 §:ssä tarkoitettu arvonalentumisvähennys.

Muun rahoitusomaisuuden arvona pidetään hankintamenoa.

8 Muut lisäykset

Mahdollinen muu kuin edellä mainittu omaisuus.

9 Vieras pääoma

Lyhyt- ja pitkäaikaisen vieraan pääoman yhteismäärä.

Merkitse velan arvoksi nimellisarvo. Jos velka on sidottu indeksiin tai muuhun vertailuperusteeseen, arvona pidetään muuttuneen vertailuperusteen mukaista arvoa.

Huomaa, että mm. seuraavat erät ovat velkaa:

 • pääomalaina silloin, kun se on taloudelliselta luonteeltaan vierasta pääomaa
 • tilikaudelle suoriteperusteisesti kirjatut verot
 • liittymämaksut, jos yhteisö ylläpitää sähkö-, tele- vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoa ja on sitoutunut palauttamaan nämä liittymismaksut maksajalle, kun tämä luopuu liittymisedustaan.

Velkana ei pidetä:

 • yhteisön omaa pääomaa, rahastoja ja varauksia (kohdassa 10 mainittua poikkeusta lukuun ottamatta)
 • kirjanpitolain 5 luvun 18 §:n mukaisia laskennallisia verovelkoja.

10 Muut vähennykset

Mahdolliset muut velat, esimerkiksi eläkesäätiön ja muun eläkelaitoksen eläkesitoumuksista johtuva eläkevastuu, joka on laskettu vakuutusteknisten perusteiden mukaan.

11 Varallisuus

Yhteisön varallisuus: vähennä varojen yhteismäärästä (kohdat 1–8 yhteensä) velat (kohdat 9 ja 10).

V Tilintarkastus

Tilintarkastus suoritettu

Merkitse rasti ruutuun 1 (Kyllä), jos tilintarkastus on tehty ennen veroilmoituksen antamista.

Merkitse rasti ruutuun 2 (Ei, suoritetaan myöhemmin), jos tilintarkastusta ei ole vielä tehty, mutta se tehdään myöhemmin.

Lähetä tilintarkastuskertomus kuukauden kuluessa sen valmistumisesta Verohallintoon. Jos olet antanut veroilmoituksen sähköisesti, lähetä myös tilintarkastuskertomus sähköisesti.

Tilintarkastuskertomuksen voi palauttaa myös paperilla. Lähetä paperinen tilintarkastuskertomus osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO.

Sisältääkö tilintarkastuskertomus kielteisiä lausuntoja

Merkitse rasti ruutuun 2 (Ei), jos tilintarkastuskertomus ei sisällä tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja. Tilintarkastuskertomusta ei silloin tarvitse liittää veroilmoitukseen.

Merkitse rasti ruutuun 1 (Kyllä), jos tilintarkastuskertomuksessa on tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja. Liitä tässä tapauksessa jäljennös tilintarkastuskertomuksesta veroilmoitukseen.

VI Omistusmuutos ja tappiot

Tämä osa on täytettävä aina. Tieto vaikuttaa aikaisempien vuosien tappioiden vähennysoikeuteen ja käyttämättömien hyvitysten käyttämiseen.

Yhteisön ja yhteisetuuden tappioita voi vähentää saman tulolähteen tuloksesta seuraavien 10 verovuoden aikana. Myös käyttämättömän yhtiöveron hyvityksen käyttöaika on 10 verovuotta.

Käyttämätön hyvitys on syntynyt niin, että yhteisön saamaan osinkoon liittyvää yhtiöveron hyvitystä ei ole voitu lukea kokonaan hyväksi, koska yhteisöllä ei ole ollut maksettavaa tuloveroa. Yhtiöveron hyvitystä koskeva laki on kumottu 1.1.2005 alkaen. Yhteisölle verovuonna 2004 ja sitä aikaisemmin syntyneiden käyttämättömien hyvitysten käyttöaika ei kuitenkaan muuttunut, vaan se on edelleen 10 vuotta.

Aikaisempien vuosien tappioita ei vähennetä, jos yhteisön osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muutoin kuin perinnön tai testamentin kautta, tai jos yli puolet jäsenistä on vaihtunut. Tällainen omistajien vaihtuminen estää myös käyttämättömän hyvityksen vähentämisen verosta.

179

Ei

Merkitse rasti ruutuun 2 (Ei), jos yhteisön osakkeista tai osuuksista yli puolet ei ole vaihtanut omistajaa eikä jäsenistä yli puolet ole vaihtunut.

179

 

531

Kyllä

 

Verovuosi, jolloin vaihto on tapahtunut

Merkitse rasti ruutuun 1 (Kyllä), jos yhteisön osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa yhden verovuoden aikana tai yli puolet jäsenistä on vaihtunut. Merkitse lisäksi kohtaan 531 verovuosi, jona vaihdos on tapahtunut.

Merkitse rasti Kyllä-ruutuun myös siinä tapauksessa, että osakkeet ovat vaihtaneet omistajaa tai jäsenet vaihtuneet vaiheittain usean vuoden aikana tai yhtiössä on tapahtunut välillisiä omistajanvaihdoksia. Jätä silloin täyttämättä kohta 531 (Verovuosi, jolloin vaihto on tapahtunut). Anna sen sijaan selvitys omistajanvaihdoksista ja vaihtumisajoista erillisellä vapaamuotoisella liitteellä.

 

 

180

Liitteet

 

Muita liitteitä

Merkitse tässä kohdassa rasti kaikkien veroilmoituksen liitteenä olevien asiakirjojen kohdalle.

Muita liitteitä ovat vapaamuotoiset liitteet, kuten selvitys siitä, miten tulos jakautuu Ahvenanmaan ja Manner-Suomen kesken.

Vältä sellaisten vapaamuotoisten liitteiden antamista, joita ei mainita täyttöoppaassa, ellei liitteen antaminen ole välttämätöntä jonkin verotukseen vaikuttavan seikan selventämiseksi.

Jos annat veroilmoituksen paperilla, muista päiväys ja allekirjoitus.