6 Veroilmoitus – yhteisetuus, valtion laitos, ulkomainen kuolinpesä yms. yksityiskohtainen täyttöohje

verovuosi 2017

Muutoksia verovuonna 2017

Verovuonna 2017 veroilmoituksen 6 antavat muun muassa yhteisetuus, valtion laitos, ulkomainen kuolinpesä ja konkurssipesä. Kunta, seurakunta ja ammattikorkeakoulu antavat verovuodesta 2017 lähtien veroilmoituksen 6C.

Veroilmoituksessa 6 ei tarvitse verovuodesta 2017 lähtien ilmoittaa varallisuustietoja (varallisuuslaskelma) eikä eritellä, miten verotettava tulo jakaantuu eri veroprosenttien mukaan. Henkilökohtaisen tulolähteen toiminnasta ei tarvitse enää antaa liitettä 7A, vaan kaikki tulolähteet käsitellään ainoastaan veroilmoituksella 6.

Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa

Ilmoita sen henkilön nimi ja puhelinnumero, joka tarvittaessa antaa Verohallinnolle lisätietoja.

Toimiala on muuttunut

Ilmoita uusi toimiala, jos toimiala on muuttunut. 

Ilmoita muuttunut päätoimiala TOL 2008 -luokituksen mukaan. Katso toimialakoodit Tilastokeskuksen sivuilta (tilastokeskus.fi).

Toimintaa sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla

Merkitse kohtaan rasti, jos yhteisöllä tai yhteisetuudella on toimintaa sekä Ahvenanmaalla että mantereella.

Merkitse rasti myös siinä tapauksessa, että toimintaa on vain Ahvenanmaalla mutta kotipaikka on mantereella, samoin, jos kotipaikka on Ahvenanmaalla ja toimintaa on Manner-Suomessa.

Selvitä vapaamuotoisella liitteellä, miten tulos jakautuu Ahvenanmaan ja Manner-Suomen kesken.

Ahvenanmaalainen yhteisö maksaa kaikesta ansaitsemastaan tulosta kunnallisveroa Ahvenanmaalle. Tämä perustuu Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolakiin (ks. Ålands författningssamling, 119/2011).

Saman säännöksen mukaan myös yhteisö, jolla on kotipaikka Manner-Suomessa, maksaa Ahvenanmaalle kunnallisveroa siitä osasta tuloa, joka on ansaittu Ahvenanmaalla. Tuloverolain mukaan kaikki yhteisöt maksavat kuitenkin 20 %:n tuloveron, joka jaetaan valtion, kuntien ja seurakuntien kesken. Ahvenanmaalla toimivien yhteisöjen kunnallisverotus on sen vuoksi kaksinkertainen. Tämän kaksinkertaisuuden poistaa joko Ahvenanmaan maakuntahallitus tai Verohallinto yhteisön kotipaikan mukaan.

2 Laskelma verotettavasta tulosta

Kun lomaketta 6 käyttävien yhteisöjen verotettava tulo lasketaan, lähtökohtana on koko toiminnan kirjanpidon tulos. Tulokseen lisätään verotuksessa vähennyskelvottomat kulut sekä verovapaan toiminnan tappio, ja siitä vähennetään verovapaat tuotot sekä verovapaan toiminnan tulos.

Aikaisempien vuosien tappioita ei merkitä verotettavan tulon laskelmaan. Verohallinto vähentää aiempien vuosien tappiot automaattisesti osaan 3 merkityistä tulos- ja tappiotiedoista (kohdat 500–502 ja 505–507), jos osakkeista tai osuuksista yli puolet ei ole vaihtanut omistajaa lomakkeen osassa 4 kuvatulla tavalla. Aiempien vuosien tappioiden määrän voit tarkistaa verotuspäätöksestä.

Kun verotettava tulo on laskettu, se eritellään eri tulolähteiden tuloksiksi ja tappioiksi osassa II (tulos tai tappio).

Esimerkki: Yhteisön tilinpäätöksessä voitto on 3 500 euroa. Yhteisö on maksanut veroja 900 euroa. Lisäksi yhteisö on saanut osinkoja, joiden verovapaa osuus on 300 euroa. Yhteisön verovuoden verotettava tulo on 4 100 euroa (3 500 e + 900 e – 300 e).
Jos yhteisön tilinpäätöksessä olisi 3 500 euroa tappiota, verotuksessa vahvistettava tappio olisi 2 900 euroa (-3 500 e + 900 e - 300 e).
1 Tilikauden tulos (voitto tai tappio)

Kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tulos.

Jos tulos on tappiollinen, merkitse luvun eteen miinusmerkki.

2 Välittömät verot

Välittömiä veroja ei voi vähentää verotuksessa, joten merkitse tähän kohtaan tuloverot, jotka on kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi.

3 Muut lisäykset

Sellaiset kirjanpitoon sisältyvät kulut, joita ei voi vähentää verotuksessa. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi:

 • verovapaan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Jos nämä menot ovat verovapaita tuloja suuremmat, ylimenevän osan saa kuitenkin vähentää (EVL 16 §:n 2 kohta).
 • puolet edustuskuluista (EVL 8.1 §:n 8 kohta)
 • sakot, seuraamusmaksut ja muut julkisoikeudelliset sanktionluonteiset maksuseuraamukset (EVL 16 §:n 5 kohta)
 • veronkorotukset, maksettava yhteisökorko, veronlisäys ja viivekorko sekä laiminlyöntimaksu
 • sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoon liittymisestä suoritetut maksut, jos saajayhtiö palauttaa maksun, kun liittymisedusta luovutaan (EVL 16 §:n 3 kohta).
 • Verovapaan toiminnan tappio
 • Vähennyskelvottomat luovutustappiot
 • Kirjanpidossa tehdyt poistot, joita ei käytetä verotuksessa poistona verovuonna 2017. Erittele tällaiset poistot lomakkeella 12A.

Merkitse myös veronalaiset tulot, jotka eivät sisälly kirjanpitoon. Tällaista tuloa on esimerkiksi osuus avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön verotettavasta tulosta (ks. myös kohta 5).

4 Veronpalautukset

Mahdollinen tuloslaskelmaan tuotoksi kirjattu veronpalautus.

5 Muut vähennykset

Ilmoita tässä verovapaat tulot, jotka on kirjattu kirjanpitoon tuotoksi, kuten

 • palautettu yhteisökorko (veronpalautukselle maksettu korko)
 • voitto-osuus yhtymästä
  Yhtymän maksama voitto-osuus on osakkaalle verovapaata tuloa. Sen sijaan osakasta verotetaan yhtymän tulo-osuudesta.
 • osinkojen verovapaa osuus.
  Erittele osingot ja muut voitonjaon luonteiset erät lomakkeella 73, jos yhteisö harjoittaa elinkeinotoimintaa. Yhteisön elinkeinotoimintaan kuuluvien osakkeiden tuottamat osingot ovat pääosin verovapaita (EVL 6a §). Suomesta ja muista EU-valtioista saatuja osinkoja kohdellaan yhdenvertaisesti.

Ilmoita kohdassa myös verovapaan toiminnan tulos.

Merkitse tähän myös kaikki sellaiset verotuksessa vähennyskelpoiset erät, joita ei ole vähennetty tilikauden 2017 kirjanpidossa. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi aikaisempina vuosina hyväksymättä jätetyt poistot, jotka halutaan vähentää verovuonna 2017. Erittele tällaiset poistot lomakkeella 12A.

6 Toiminnan verotettava tulos
7 Toiminnan tappio

Jos yhteisöllä on ollut toimintaa vain yhdessä tulolähteessä, merkitse sen tulolähteen verotettava tulos kohtaan 6. Jos tulos on tappiollinen, merkitse tappio kohtaan 7.

Jos yhteisöllä on ollut toimintaa useammassa kuin yhdessä tulolähteessä, laske yhteen tulolähteiden tulokset. Jos luku on voitollinen, merkitse se kohtaan 6. Jos luku on tappiollinen, merkitse se kohtaan 7.

Tee aina erittely tulolähteittäin osassa 3 (tulos tai tappio).

Veroilmoituksen osa 3 on täytettävä aina myös silloin, kun toimintaa on vain yhdessä tulolähteessä.

Osan 3 tappiotietoihin ei merkitä sellaisia eriä, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa.

8 Erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa

Erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa. Tällaisia eriä ovat

 • asuintalovarauksen lisäys
 • annettu lahjoitus (TVL 57 §)
 • annettu konserniavustus.
9  Laskennallinen tappio

Vähennä kohdan 7 tappiosta kohdassa 8 tarkoitetut erät (enintään 0 euroon asti). Merkitse erotus kohtaan 9.

3 Eri tulolähteiden veronalainen tulos ennen tappioiden vähentämistä tai verovuoden vahvistettava tappio

Ilmoita tässä eri tulolähteiden verovuoden 2017 tulokset tai vahvistettavat tappiot. Aikaisempien vuosien tappioita ei tarvitse huomioida tässä kohdassa.

Täytä tämä kohta aina, vaikka toimintaa olisi ollut vain yhdessä tulolähteessä.

Esimerkki: elinkeinotoiminta ja muu toiminta
Yhteisön tilinpäätöksen voitto on 3 500 euroa. Yhteisö on maksanut veroja 900 euroa. Lisäksi se on saanut verovapaata tuloa 300 euroa. Yhteisön verovuoden verotettava tulo on 4 100 euroa (3 500 e + 900 e – 300 e). Jos yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tulos (esim. vuokraustoiminnan tulos) on 500 euroa, kohtaan Elinkeinotoiminnan tulos merkitään 3 600 euroa ja kohtaan Henkilökohtaisen tulolähteen tulos merkitään 500 euroa.

Jos yhteisön tilinpäätöksessä olisi 3 500 euroa tappiota, verotuksen laskennallinen tappio olisi 2 900 euroa (– 3 500 e + 900 e – 300 e). Jos yhteisöllä olisi tässä mukana henkilökohtaisen tulolähteen tulos 500 euroa, se merkittäisiin kohtaan Henkilökohtaisen tulolähteen tulos. Elinkeinotoiminnan vahvistettava tappio olisi 3 400 euroa.

Elinkeinotoiminnan tulos

Elinkeinotoiminnan tulos, jos se on positiivinen.

Laske elinkeinotoiminnan tulos: vähennä elinkeinotoiminnan veronalaisista tuotoista elinkeinotoi­minnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut.

Henkilökohtaisen tulolähteen tulos

Henkilökohtaisen tulolähteen tulos, jos se on positiivinen.

Vähennä henkilökohtaisen tulolähteen tuottojen ja veronalaisen luovutusvoiton yhteismäärästä henkilökohtaisen tulolähteen kulut.

Huom. Luovutustappioita ei merkitä henkilökohtaisen tulolähteen kuluksi. Tuloverolain (TVL) 50 §:n mukaan omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy.

Jos yhtiöllä on tilikaudella luovutustappioita, jotka ovat rajoitetusti vähennyskelpoisia (TVL 50 §), eivätkä vähennysedellytykset täyty, merkitse luovutustappiot lisäykseksi verotettavan tulon laskelmaan (osan 2 kohtaan 3 Muut lisäykset).

Maatalouden tulolähteen tulos

Maatalouden tulolähteen tulos, jos se on positiivinen.

Laske maatalouden tulolähteen tulos: vähennä maatalouden tulolähteen tuotoista maatalouden tulolähteen kulut.

Elinkeinotoiminnan tappio

Elinkeinotoiminnan vahvistettava tappio on tavallisesti elinkeinotoiminnan veronalaisten tuottojen ja elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen negatiivinen erotus.

Jos kuluihin kuitenkin sisältyy annettuja lahjoituksia tai konserniavustuksia, pienennä tappiota niiden määrällä, sillä tällaisia eriä ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa.

Henkilökohtaisen tulolähteen tappio

Henkilökohtaisen tulolähteen tappio eli negatiivinen tulos.

Vähennä henkilökohtaisen tulolähteen tuottojen ja veronalaisen luovutusvoiton yhteismäärästä henkilökohtaisen tulolähteen kulut.

Huom. Luovutustappioita ei merkitä henkilökohtaisen tulolähteen kuluksi. Tuloverolain (TVL) 50 §:n mukaan omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy.

Jos yhtiöllä on tilikaudella luovutustappioita, jotka ovat rajoitetusti vähennyskelpoisia (TVL 50 §), eivätkä vähennysedellytykset täyty, lisää luovutustappiot verotettavan tulon laskelmaan (osan 2 kohtaan 3 Muut lisäykset).

Maatalouden tulolähteen tappio

Laske tappio: vähennä maatalouden tulolähteen tuotoista maatalouden tulolähteen kulut.

4 Omistusosuuksien muutokset ja tappiot

Tämä osa on täytettävä aina, jos yhteisön osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa yhden verovuoden aikana tai vaiheittain usean vuoden aikana. Tieto vaikuttaa aikaisempien vuosien tappioiden vähennysoikeuteen.

Yhteisön ja yhteisetuuden tappioita voi vähentää saman tulolähteen tuloksesta seuraavien 10 verovuoden aikana.

Aikaisempien vuosien tappioita ei vähennetä, jos yhteisön osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muutoin kuin perinnön tai testamentin kautta, tai jos yli puolet jäsenistä on vaihtunut. 

Verovuosi, jolloin vaihto on tapahtunut

 • Merkitse tähän kohtaan verovuosi, jolloin vaihto on tapahtunut, jos yhteisön osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa yhden verovuoden aikana tai yli puolet jäsenistä on vaihtunut.

  Merkitse verovuosi myös siinä tapauksessa, että osakkeet ovat vaihtaneet omistajaa tai jäsenet vaihtuneet vaiheittain usean vuoden aikana tai yhtiössä on tapahtunut välillisiä omistajanvaihdoksia. Ilmoita silloin se verovuosi, jota ennen tai jonka aikana syntyneet tappiot eivät omistajanvaihdosten vuoksi ole vähennyskelpoisia. Anna lisäksi selvitys omistajanvaihdoksista ja vaihtumisajoista erillisellä vapaamuotoisella liitteellä ja merkitse rasti kohtaan ”Muita, vapaamuotoisia liitteitä” (osassa 6 Liitteet).

5 Tilintarkastus

Onko tilintarkastus tehty?

Merkitse rasti ruutuun ”Kyllä”, jos tilintarkastus on tehty ennen veroilmoituksen antamista.

Merkitse rasti ruutuun ”Ei, tehdään myöhemmin”, jos tilintarkastusta ei ole vielä tehty, mutta se tehdään myöhemmin.

Merkitse rasti ruutuun ”Ei, tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella tilintarkastaja on jätetty valitsematta”, jos yhtiö on käyttänyt tilintarkastuslain antamaa mahdollisuutta jättää tilintarkastaja valitsematta pienissä yhtiöissä.

Yhteisö voi jättää tilintarkastajan valitsematta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltävällä tilikaudella on toteutunut enintään yksi seuraavista:

 • taseen loppusumma on yli 100 000 euroa
 • liikevaihto on yli 200 000 euroa
 • yhteisön palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastaja on kuitenkin valittava, jos yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai yhteisön säännöissä on niin sovittu.

Tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n 4 momentissa on lisäksi eräitä toimialaa ja vaikutusvaltaa koskevia rajoituksia.

Lähetä tilintarkastuskertomus kuukauden kuluessa sen valmistumisesta Verohallintoon. Jos olet antanut veroilmoituksen sähköisesti, lähetä myös tilintarkastuskertomus sähköisesti.

Tilintarkastuskertomuksen voi palauttaa myös paperilla. Lähetä paperinen tilintarkastuskertomus osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO.

Sisältääkö tilintarkastuskertomus kielteisiä lausuntoja?

Merkitse rasti ruutuun ”Ei”, jos tilintarkastuskertomus ei sisällä tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja. Tilintarkastuskertomusta ei silloin tarvitse liittää veroilmoitukseen.

Merkitse rasti ruutuun ”Kyllä”, jos tilintarkastuskertomuksessa on tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja. Liitä tässä tapauksessa veroilmoitukseen jäljennös tilintarkastuskertomuksesta.

6 Liitteet

Liitteet

Merkitse rasti kaikkien veroilmoituksen liitteenä olevien asiakirjojen kohdalle.

Muita liitteitä ovat vapaamuotoiset liitteet, kuten selvitys siitä, miten tulos jakautuu Ahvenanmaan ja Manner-Suomen kesken, tai selvitys vaiheittain usean vuoden aikana tapahtuneista omistajanvaihdoksista.

Vältä sellaisten vapaamuotoisten liitteiden antamista, joita ei mainita täyttöohjeessa, ellei liitteen antaminen ole välttämätöntä jonkin verotukseen vaikuttavan seikan selventämiseksi.

Jos annat veroilmoituksen paperilla, muista päiväys ja allekirjoitus.