67 Vaatimus tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä, täyttöohje

Lomakkeella 67 osakeyhtiöt ja osuuskunnat vaativat tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennystä (Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013–2014). Lain voimassaoloaikaa on lyhennetty niin, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennystä voi vaatia vain vuosilta 2013 ja 2014 toimitettavissa verotuksissa.

Lomakkeen lisäksi on aina annettava vapaamuotoinen selvitys vähennyksen perusteena olevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan sisällöstä. Selvityksessä on mainittava mm. seuraavat asiat:

 • Milloin vähennyksen perusteena oleva hanke on aloitettu? Mikä on hankkeen suunniteltu kesto?
 • Miten toiminta liittyy yrityksen elinkeinotoimintaan?
 • Millaisia tutkimus- ja kehittämistehtäviä hankkeeseen sisältyy?
 • Millaisen innovaation syntymiseen hanke tähtää?

Pelkästään tämän selvityksen vuoksi ei merkitä rastia varsinaisen veroilmoituksen 6B kohtaan Muita liitteitä (180). Jos veroilmoitus ja selvitys annetaan sähköisesti, selvityksen liitetyypiksi valitaan muu liite.

Lisävähennystä voi vaatia usean eri tutkimus- ja kehittämishankkeen perusteella. Täytä kuitenkin vain yksi lomake 67. Yhdistä eri hankkeiden tiedot samalle  lomakkeelle ja anna yksi vapaamuotoinen selvitys kaikesta lisävähennyksen perusteena olevasta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Yrityksen tiedot  
 • Yrityksen nimi, Y-tunnus ja tilikausi.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkamenojen kokonaismäärä verovuonna 980
 • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkojen kokonaismäärä verovuonna (ennakkoperintälain 13 §:n mukaiset palkat).
Lisävähennyksen perusteena oleva tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkamenojen määrä 981
 • Vähennyksen laskentaperusteessa otetaan huomioon elinkeinoverolain mukaan vähennyskelpoiset palkat, joiden suorittamisvelvollisuus on EVL:n mukaan syntynyt ko. verovuonna.
 • Vaikka menot jaksotettaisiin EVL 25 §:n perusteella, verovuoden laskentaperusteessa huomioidaan jaksotuksesta huolimatta kaikki ne palkat, joiden suorittamisvelvollisuus on syntynyt verovuonna.
 • Palkka otetaan huomioon rahamääräisestä arvostaan. Luontoisetuna saatu palkka otetaan huomioon tuloverolain 64 §:n 1 momentissa tarkoitetusta käyvästä arvostaan. Palkkojen määrässä otetaan huomioon työntekijöille maksettujen palkkojen bruttomäärä ilman työnantajan sosiaaliturvamaksua ja työnantajan eläke- ja vakuutusmaksuja.
Vaadittu lisävähennyksen määrä 982
 • Lisävähennyksen määrä on 100 % kohdassa 981 ilmoitetuista tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkoista.
 • Lisävähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 400 000 euroa ja vähimmäismäärä 15 000 euroa. Jos palkat ovat alle 15 000 euroa, lisävähennystä ei saa.
Mihin seuraavista innovaatiolajeista vähennyksen perusteena oleva tutkimus- ja kehittämistoiminta kohdistuu?
Prosessi-innovaatio 983
 • Merkitse, kuinka suuri osuus lisävähennyksen perusteesta kohdistuu prosessi-innovaatioon. Merkitse osuus täysinä prosentteina.
 • Prosessi-innovaatiolla tarkoitetaan yrityksen käyttöönottamaa tavaroiden tai palveluiden tuotantoprosessia, jakelumenetelmää tai tukitoimintoa, joka on uusi tai olennaisesti parannettu.
Tuoteinnovaatio 984
 • Merkitse, kuinka suuri osuus lisävähennyksen perusteesta kohdistuu tuoteinnovaatioon. Merkitse osuus täysinä prosentteina.
 • Tuoteinnovaatiolla tarkoitetaan yrityksen markkinoille tuomaa tavaraa tai palvelua, joka on uusi tai olennaisesti parannettu.
Muu innovaatio 985
 • Merkitse, kuinka suuri osuus lisävähennyksen perusteesta kohdistuu muuhun kuin  prosessi- ja tuote-innovaatioihin. Ilmoita osuus täysinä prosentteina.
 • Muita innovaatioita voivat olla esimerkiksi organisaatioinnovaatio tai markkinointi-innovaatio
Lisävähennyksen erityiset edellytykset
Onko hankkeeseen saatu muuta kotimaista tai ulkomaista valtiontukea? 986
 • Merkitse, onko hankkeeseen saatu sellaisia tukia, joita tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklassa.
 • Valtiontuella tarkoitetaan toimenpiteitä, joissa julkinen sektori (mukaan lukien kunnat) myöntää yrityksille suoraa tukea tai muuta taloudellista etua. Tuen muodolla ei ole merkitystä. Tyypillisesti kyseessä on suora rahasuoritus, mutta myös esimerkiksi myös markkinahintaa alhaisempi kiinteistön vuokra tai maan myynti alle markkinahinnan katsotaan tueksi.
Onko hanke toteutettu yhteistyössä tutkimusorganisaation kanssa ja onko tutkimusorganisaatio saanut valtion tueksi katsottavia rahoitusosuuksia tähän hankkeeseen? 987
 • Merkitse, onko hanke toteutettu yhteistyössä tutkimusorganisaation kanssa ja onko tutkimusorganisaatio saanut hanketta varten valtion tueksi katsottavia rahoitusosuuksia.
 • Tutkimusorganisaatiolla tarkoitetaan sellaista korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen kaltaista yksikköä, jonka päätavoitteena on harjoittaa perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä ja levittää tutkimustuloksia koulutuksen, julkaisujen tai teknologiansiirron kautta. Tutkimusorganisaation voitto on investoitava edelleen tähän toimintaan, tulosten levittämiseen tai opetukseen. Organisaation oikeusasemalla (julkis- tai yksityisoikeudellinen) ja rahoitustavalla ei ole merkitystä.
 • Tutkimusorganisaation määritelmän täyttävät Suomessa esimerkiksi yliopistot, ammattikorkeakoulut sekä yksityiset toimijat, jotka toimintansa puolesta kuuluvat määritelmän piiriin (kuten UKK-instituutti).

Onko yritys yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 6 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisissa vaikeuksissa?

988
 • Merkitse, onko lisävähennystä vaativa yritys taloudellisissa vaikeuksissa.
 • Yritys on taloudellisissa vaikeuksissa, jos se ei pysty omilla varoillaan tai omistajilta, osakkailta tai luotonantajilta saaduilla varoilla pysäyttämään sellaista tappiollista kehitystä, joka johtaa lähes varmasti yrityksen toiminnan loppumiseen lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä, elleivät viranomaiset puutu tilanteeseen.
 • Yritys voi olla taloudellisissa vaikeuksissa esimerkiksi, jos yritys on menettänyt yli puolet merkitystä pääomastaan ja yli neljännes pääomasta on menetetty viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Yritys on taloudellisissa vaikeuksissa myös silloin, jos yritys täyttää lainsäädännön edellytykset konkurssiin tai saneerausmenettelyyn asettamiselle.
Kohdistuuko yritykseen em. artiklan 6 kohdan b alakohdassa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys? 989
 • Onko yrityksellä palauttamattomia tukia, joista yritys on saanut sellaisen takaisinperintäpäätöksen, jota tarkoitetaan eräiden valtiontukea koskevien Euroopan yhteisön sääntöjen soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä? Valitse vaihtoehto 1 (Kyllä), jos yritys on saanut tällaisen takaisinperintäpäätöksen eikä yritys ole palauttanut tukea neljän kuukauden kuluessa päätöksestä.
  Takaisinperintäpäätöksellä pannaan täytäntöön komission tekemä päätös valtiontuen takaisinperimisestä.