Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

67 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys, täyttöohje 2021

Lomakkeella 67 yritys tai yhteisö vaatii elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulolähteiden verotuksessa lisävähennystä tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella (laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025). Lisäksi veroilmoituksen liitteenä on annettava vapaamuotoinen selvitys vähennyksen perusteena olevasta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Lisävähennyksen tekeminen edellyttää, että yritys tai yhteisö tekee tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation kanssa tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyötä, joka liittyy sen omaan elinkeinotoimintaan tai maatalouteen. Lisävähennyksen perusteena on tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation alihankintalaskut. Lisävähennyksen määrä on 50 prosenttia yrityksen tai yhteisön tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvien tutkimushankkeiden alihankintalaskuista. Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 500 000 euroa ja alaraja 5 000 euroa.

Lue lisää tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä

Yrityksen tiedot

Yrityksen tai yhteisön nimi, y-tunnus ja tilikausi.

Lisävähennyksen perusteena olevat tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeen alihankintalaskut, jotka on maksettu tutkimus- tai tiedonvälitysorganisaatiolle

Ilmoita tässä kohdassa kulut, joiden perusteella yritys tai yhteisö vaatii lisävähennystä. Lisävähennystä voi vaatia vain sellaisten alihankintalaskujen perusteella, joiden laskuttaja on tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatio. Tämän lisäksi lisävähennyksen vaatiminen edellyttää, että laskutettava toiminta on laissa tarkoitettua tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Muista kuin tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä alihankintalaskun eristä ei voi tehdä lisävähennystä. Alihankintalasku voi siten olla lisävähennyksen perusteena joko kokonaan tai osittain. Lisävähennystä ei voi tehdä muista kuluista, kuten yrityksen tai yhteisön oman henkilöstön palkoista.

Hyväksyttäviä tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioita ovat sellaiset ETA-alueella toimivat yhteisöt, joiden päätavoitteena on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen toiminnan tuloksia koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kautta. Tällaisessa yhteisössä ratkaisevaa vaikutusvaltaa osakkaana, jäsenenä tai muulla vastaavalla tavalla käyttävillä yrityksillä ei saa olla etuoikeutta sen saavuttamiin tuloksiin. Yhteistyöorganisaation pääasiallisen toiminnan tulee olla luonteeltaan ei-kaupallista. Lisävähennystä ei siten voi tehdä täysin kaupallisten toimijoiden, kuten konsulttitoimistojen tai vastaavien toimijoiden kanssa tehdyn yhteistyön perusteella. Yhteistyöorganisaatio voi kuitenkin ei-kaupallisen päätehtävänsä ohella harjoittaa myös taloudellista toimintaa, jonka piirissä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyöhankkeet voivat olla.

Laissa tarkoitettua tutkimus- ja kehittämistoimintaa ovat yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perustutkimus, teollinen tutkimus, kokeellinen kehittäminen ja toteutettavuustutkimus, joilla systemaattisesti tavoitellaan tiedon lisäämistä tai tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan on liityttävä yrityksen tai yhteisön omaan elinkeinotoimintaan tai maatalouteen.

Älä ilmoita tässä kohdassa kuluja alihankintalaskuista, joiden kattamiseksi yritys tai yhteisö on saanut suoraa valtiontukea tai muuta julkista tukea. Myös samaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeeseen saatu julkinen yleistuki voi vaikuttaa lisävähennyksen määrään. Lue lisää siitä, miten tuki otetaan huomioon lisävähennyksen laskentaperusteessa Verohallinnon ohjeen Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosina 2021-2025 luvusta 4.4.

Alihankintalaskujen perusteella vaadittu lisävähennys

Ilmoita vaaditun lisävähennyksen määrä. Lisävähennyksen määrä on 50 prosenttia hyväksyttävistä alihankintalaskujen eristä. Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 500 000 euroa. Lisävähennystä ei myönnetä, jos verovuonna vähennettävä määrä on alle 5 000 euroa.

Koska lisävähennyksen vähimmäismäärä on 5 000 euroa, lisävähennyksen voi tehdä vain, jos yrityksellä tai yhteisöllä on lisävähennyksen perusteena olevia kuluja elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulolähteessä yhteensä vähintään 10 000 euroa. Molempien tulolähteiden lisävähennyksen määrä saa puolestaan verovuonna olla enintään 500 000 euroa.

Lisävähennys tehdään elinkeinotoiminnan tulolähteessä, jos se perustuu elinkeinotoiminnan kuluina vähennettäviin alihankintalaskuihin. Ilmoita elinkeinotoiminnan lisävähennyksen määrä myös pääveroilmoituksen tuloverolaskelmassa tai vastaavassa kohdassa seuraavasti:

6B tai 6U: kohdassa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys

6C: kohdassa Kaikki muut vähennykset

5 tai 6A: kohdassa Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut

Lisävähennys tehdään maatalouden tulolähteessä, jos se perustuu maatalouden kuluina vähennettäviin alihankintalaskuihin. Ilmoita maatalouden lisävähennyksen määrä myös pääveroilmoituksen tuloverolaskelmassa tai vastaavassa kohdassa seuraavasti:

7M: kohdassa Muut kulut (mm. koulutusvähennys)

2 ja 2Y: kohdassa Muut vähennykset (esim. lisävähennykset ja koulutusvähennys)

Tutkimus- tai tiedonvälitysorganisaatiot ja niille maksetut (tutkimus- tai kehittämishankkeen) kulut

Anna tiedot niistä tutkimus- ja tiedonlevitysorganisaatioista, joiden kanssa yritys tai yhteisö on tehnyt tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä. Anna lisäksi tieto kunkin organisaation alihankintalaskujen euromääristä.

Lisävähennyksen muut edellytykset

Yritys ei ole saanut edellä ilmoitettuihin kuluihin suoraa tukea tai rahoitusta

Anna tässä kohdassa tieto, onko yritys tai yhteisö saanut hankkeeseen liittyvien alihankintalaskujen kattamiseksi suoraa valtiontukea tai muuta julkista tukea. Lain mukaan lisävähennystä ei myönnetä siltä osin kuin yritys tai yhteisö on saanut tällaista tukea. Alihankintalaskuja, joiden kattamiseen on saatu suoraa valtiontukea tai muuta julkista rahoitusta ei saa sisällyttää lomakkeen kohtaan Lisävähennyksen perusteena olevat tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeen alihankintalaskut, jotka on maksettu tutkimus- tai tiedonvälitysorganisaatiolle.

OmaVerossa palvelu kysyy, onko yritys saanut ilmoitettuihin kuluihin suoraa tukea tai rahoitusta. Jos yritys ei ole saanut suoraa valtion tukea tai muuta julkista tukea alihankintalaskujen kattamiseksi, vastataan "Ei".

Muissa sähköisissä ilmoittamiskanavissa tässä kohdassa esitetään väittämä "Yritys ei ole saanut edellä ilmoitettuihin kuluihin suoraa tukea tai rahoitusta". Jos yritys ei ole saanut suoraa valtion tukea tai muuta julkista tukea alihankintalaskujen kattamiseksi, väittämä pitää paikkaansa ja vastataan "Kyllä" (sallitut arvot kohdassa ovat 1=kyllä ja 2=ei).

Hanke on toteutettu yhteistyössä tutkimusorganisaation kanssa

Anna tässä kohdassa tieto, onko yritys tai yhteisö toteuttanut hankkeen yhteistyössä lain tarkoittaman tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation kanssa. Hyväksyttyjä organisaatioita ovat sellaiset ETA-alueella toimivat yhteisöt, joiden päätavoitteena on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen toiminnan tuloksia koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kautta. Tällaisessa yhteisössä ratkaisevaa vaikutusvaltaa osakkaana, jäsenenä tai muulla vastaavalla tavalla käyttävillä yrityksillä ei saa olla etuoikeutta sen saavuttamiin tuloksiin.

Vapaamuotoinen selvitys

Anna lomakkeen 67 lisäksi vapaamuotoinen selvitys lisävähennyksen perusteena olevasta tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyöstä. Vapaamuotoisen selvityksen sisältö voi vaihdella tilanteen mukaan. Käsittelyn nopeuttamiseksi anna selvityksessä tarkempaa tietoa esim. seuraavista aiheista:

  • Selvitys tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation kanssa tehdystä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyöstä. Jos lisävähennysvaatimus perustuu useaan eri hankkeeseen, selvitys on annettava jokaisen hankkeen osalta erikseen. Erittele myös kyseiseen hankkeeseen kohdistuvien kulujen määrä.
  • Millä tavoin tutkimus- ja kehittämistoiminta liittyy yrityksen tai yhteisön varsinaiseen elinkeinotoimintaan tai maatalouteen?
  • Millä perusteella yhteistyöorganisaatio täyttää lain 2 §:n 2 kohdan edellytykset?
  • Päivämäärä, jolloin tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation laskutuksen perusteena oleva sopimus on allekirjoitettu.
  • Selvitys lisävähennyksen perusteena olevaan hankkeeseen saadusta suorasta valtiontuesta tai muusta julkisesta tuesta. Miten saatu tuki on huomioitu lisävähennyksen määrässä?
  • Jos yritys on ollut verovuonna vastaanottavana tai hankkivana osapuolena sulautumisessa, jakautumisessa, osittaisjakautumisessa, liiketoimintasiirrossa tai liiketoimintakaupassa, selvitys siitä, miten yritysjärjestelyn toisen osapuolen siirtyvän toiminnan perusteella tekemä lisävähennys on otettu huomioon lisävähennyksen määrässä?