Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

6 Veroilmoitus – yhteisetuus, valtion laitos, ulkomainen kuolinpesä ym., täyttöohje 2021

Verovuosi 2021

Veroilmoituksen 6 antavat muun muassa yhteisetuus, valtion laitos, ulkomainen kuolinpesä ja konkurssipesä. Lisäksi veroilmoituksen 6 antavat muut kirjanpitovelvolliset yhteisöt, joille ei sovellu veroilmoitus 4, 6B, 6C tai 6U.

Lomakesivulta saat lomakkeet ja lisätietoa

Huomioitavaa

Veroilmoituksessa 6 ei tarvitse ilmoittaa varallisuustietoja (varallisuuslaskelma) eikä eritellä, miten verotettava tulo jakaantuu eri veroprosenttien mukaan. Henkilökohtaisen tulolähteen toiminnasta ei anneta liitettä 7A eikä maatalouden tulolähteen toiminnasta liitettä 7M, vaan kaikki tulolähteet ilmoitetaan ainoastaan veroilmoituksessa 6.

Toimialan muutosta ei ilmoiteta veroilmoituksessa. Jos toimiala on muuttunut, ilmoita uusi toimiala heti muutoksen jälkeen OmaVerossa kohdassa "Toimialan muutos". Ilmoita päätoimiala TOL 2008 -luokituksen mukaan. Katso toimialakoodit Tilastokeskuksen sivuilta.

Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa

Sen henkilön nimi ja puhelinnumero, joka tarvittaessa antaa Verohallinnolle lisätietoja.

Toimintaa sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla

Ilmoita tässä kohdassa, jos yhteisöllä tai yhteisetuudella on toimintaa sekä Ahvenanmaalla että mantereella.

Anna tieto myös seuraavissa tapauksissa:

 • Toimintaa on vain Ahvenanmaalla, mutta kotipaikka on mantereella.
 • Kotipaikka on Ahvenanmaalla, ja toimintaa on Manner-Suomessa.

Selvitä vapaamuotoisella liitteellä, miten tulos jakautuu Ahvenanmaan ja Manner-Suomen kesken. Voit ilmoittaa Ahvenanmaan ja Manner-Suomen osuudet joko prosentteina tai euroina. Käytä laskelman pohjana nimenomaan verotettavaa tulosta. Esimerkiksi liikevaihdon tai muun sellaisen tiedon perusteella laskelmaa ei voi tehdä.

Ahvenanmaalainen yhteisö maksaa kaikesta ansaitsemastaan tulosta kunnallisveroa Ahvenanmaalle. Tämä perustuu Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolakiin (ks. Ålands författningssamling, 119/2011).

Saman säännöksen mukaan myös yhteisö, jolla on kotipaikka Manner-Suomessa, maksaa Ahvenanmaalle kunnallisveroa siitä osasta tuloa, joka on ansaittu Ahvenanmaalla. Tuloverolain (TVL) mukaan kaikki yhteisöt maksavat kuitenkin 20 %:a tuloveroa, joka jaetaan valtion, kuntien ja seurakuntien kesken. Ahvenanmaalla toimivien yhteisöjen kunnallisverotus olisi sen vuoksi kaksinkertainen. Tämän kaksinkertaisuuden poistaa joko Ahvenanmaan maakuntahallitus tai Verohallinto yhteisön kotipaikan mukaan.

2 Laskelma verotettavasta tulosta

Kun lasket yhteisön verotettavan tulon, lähtökohtana on koko toiminnan kirjanpidon tulos. Lisää tulokseen kulut, joita ei voi vähentää verotuksessa, sekä verovapaan toiminnan tappio. Vähennä tuloksesta verovapaat tuotot sekä verovapaan toiminnan tulos.

Älä merkitse edellisten vuosien tappioita verotettavan tulon laskelmaan. Verohallinto vähentää aiempien vuosien tappiot automaattisesti tulos- ja tappiotiedoista, jotka merkitset osaan 3, jos osakkeista tai osuuksista yli puolet ei ole vaihtanut omistajaa lomakkeen osassa 4 kuvatulla tavalla. Aiempien vuosien tappioiden määrän voit tarkistaa verotuspäätöksestä.

Kun olet laskenut verotettavan tulon, erittele se eri tulolähteiden tuloksiksi ja tappioiksi osassa 3.

Esimerkki: Yhteisön tilinpäätöksessä voitto on 3 500 euroa. Yhteisö on maksanut veroja 900 euroa. Lisäksi yhteisö on saanut osinkoja, joiden verovapaa osuus on 300 euroa. Yhteisön verovuoden verotettava tulo on 4 100 euroa (3 500 e + 900 e - 300 e).
Jos yhteisön tilinpäätöksessä olisi 3 500 euroa tappiota, verotuksessa vahvistettava tappio olisi 2 900 euroa (-3 500 e + 900 e - 300 e).

Esimerkkejä: yhteisetuuden verotettava tulo
Yhteisetuudella osinkotulot ovat kokonaan veronalaisia. Edellisen esimerkin tilanteessa verotettava tulo olisi 4 400 euroa (3 500 e + 900 e) tai tappio 2 600 euroa (-3 500 e + 900 e).

Toinen esimerkki: TVL:n mukaan verotettavan osakaskunnan tilikauden tulos on 2 550 euroa. Siitä 500 euroa on yli 10 vuotta omistetun kiinteistön myyntivoittoa. Osakaskunta on maksanut veroja 1 100 euroa.

Osakaskunta vähentää luovutushinnasta todellisen hankintamenon (100 euroa) sijaan 40 prosentin hankintameno-olettaman (500 x 0,4 = 200 euroa). Siten osakaskunnan verotettava tulo on 3 550 euroa (2 550 e + 1 100 e + 100 e - 200 e). Tämä luku ilmoitetaan kohdassa 6 Laskennallinen tulos sekä osan 3 kohdassa Henkilökohtaisen tulolähteen tulos.

1 Tilikauden tulos (voitto tai tappio)

Kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tulos.

Jos tulos on tappiollinen, merkitse luvun eteen miinusmerkki.

2 Välittömät verot

Tuloverot, jotka on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan. Näitä välittömiä veroja ei voi vähentää verotuksessa.

3 Muut lisäykset

Sellaiset kirjanpitoon sisältyvät kulut, joita ei voi vähentää verotuksessa. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi:

 • verovapaan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Jos nämä menot ovat verovapaita tuloja suuremmat, ylimenevän osan saa kuitenkin vähentää (laki elinkeinotulon verottamisesta, EVL 16 §:n 2 kohta).
 • puolet edustuskuluista (EVL 8.1 §:n 8 kohta)
 • sakot, seuraamusmaksut ja muut julkisoikeudelliset sanktionluonteiset maksuseuraamukset (EVL 16 §:n 5 kohta)
 • veronkorotus, myöhästymismaksu, huojennettu viivästyskorko, viivästyskorko ja laiminlyöntimaksu
 • sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoon liittymisestä suoritetut maksut, jos saajayhtiö palauttaa maksun, kun liittymisedusta luovutaan (EVL 16 §:n 3 kohta)
 • verovapaan toiminnan tappio
 • vähennyskelvottomat luovutustappiot
 • kirjanpidossa tehdyt poistot, joita ei käytetä verotuksessa poistona verovuonna 2021. Erittele tällaiset poistot lomakkeella 12A.

Merkitse myös veronalaiset tulot, jotka eivät sisälly kirjanpitoon. Tällaista tuloa on esimerkiksi osuus avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön verotettavasta tulosta (ks. myös kohta 5).

4 Veronpalautus

Mahdollinen veronpalautus, joka on kirjattu tuloslaskelmaan tuotoksi.

5 Muut vähennykset yhteensä

Ilmoita tässä verovapaat tulot, jotka on kirjattu kirjanpitoon tuotoksi, kuten

 • palautuskorko
 • voitto-osuus yhtymästä.

  Yhtymän maksama voitto-osuus on osakkaalle verovapaata tuloa. Sen sijaan osakasta verotetaan yhtymän tulo-osuudesta.
 • osinkojen verovapaa osuus.

  Erittele osingot ja muut voitonjaon luonteiset erät lomakkeella 73, jos yhteisö harjoittaa elinkeinotoimintaa. Yhteisön elinkeinotoimintaan kuuluvien osakkeiden tuottamat osingot ovat pääosin verovapaita (EVL 6a §). Suomesta ja muista EU-valtioista saatuja osinkoja kohdellaan yhdenvertaisesti.

Ilmoita kohdassa myös verovapaan toiminnan tulos.

Merkitse tähän myös kaikki sellaiset verotuksessa vähennyskelpoiset erät, joita ei ole vähennetty tilikauden 2021 kirjanpidossa. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi:

 • aikaisempina vuosina hyväksymättä jätetyt poistot, jotka halutaan vähentää verovuonna 2021. Erittele tällaiset poistot lomakkeella 12A.
 • pelkästään verotuksessa tehtävät vähennykset (yhteisetuuksilla esimerkiksi menovaraus ja metsävähennys).

Yhteisetuus voi vähentää todellisen hankintamenon sijaan ns. hankintameno-olettaman, kun se luovuttaa henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvaa omaisuutta. Hankintameno-olettaman suuruus on joko 20, 40 tai 80 prosenttia omaisuuden luovutushinnasta (TVL 46 ja 49 §).

Ilmoita hankintameno-olettama tässä. Kun käytät hankintameno-olettamaa, poista verotuksessa vähennettävistä kuluista kirjanpitoon kuluksi kirjattu todellinen hankintameno siten, että ilmoitat sen lisäyksenä kohdassa 3.

6 Laskennallinen tulos
tai
7 Tappio

Jos yhteisöllä on ollut toimintaa vain yhdessä tulolähteessä, merkitse tulolähteen verotettava tulos kohtaan 6. Jos tulos on tappiollinen, merkitse tappio kohtaan 7.

Jos yhteisöllä on ollut toimintaa useammassa kuin yhdessä tulolähteessä, laske yhteen tulolähteiden tulokset. Jos luku on positiivinen, merkitse se kohtaan 6. Jos luku on negatiivinen, merkitse se kohtaan 7.

Tee aina erittely tulolähteittäin osassa 3 (Tulos tai tappio).

Veroilmoituksen osa 3 pitää täyttää aina − myös silloin, kun toimintaa on vain yhdessä tulolähteessä.

Osan 3 tappioihin ei merkitä sellaisia eriä, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa.

8 Erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa

Erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa. Tällaisia eriä ovat

 • asuintalovarauksen lisäys
 • annettu lahjoitus (TVL 57 §)
 • annettu konserniavustus.

9  Laskennallinen tappio

Vähennä kohdan 7 tappiosta ne erät, jotka merkitsit kohtaan 8.. Et voi kuitenkaan vähentää enempää kuin tappio kohdassa 7. Merkitse erotus kohtaan 9.

3 Eri tulolähteiden veronalainen tulos ennen tappioiden vähentämistä tai verovuoden vahvistettava tappio

Ilmoita tässä eri tulolähteiden verovuoden 2021 tulokset tai vahvistettavat tappiot. Aikaisempien vuosien tappioita ei tarvitse huomioida tässä kohdassa.

Täytä tämä kohta aina, vaikka toimintaa olisi ollut vain yhdessä tulolähteessä.

Esimerkki: elinkeinotoiminta ja muu toiminta
Yhteisön tilinpäätöksen voitto on 3 500 euroa. Yhteisö on maksanut veroja 900 euroa. Lisäksi se on saanut verovapaata tuloa 300 euroa. Yhteisön verovuoden verotettava tulo on 4 100 euroa (3 500 e + 900 e - 300 e). Jos yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tulos (esim. vuokraustoiminnan tulos) on 500 euroa, kohtaan Elinkeinotoiminnan tulos merkitään 3 600 euroa ja kohtaan Henkilökohtaisen tulolähteen tulos merkitään 500 euroa.

Jos yhteisön tilinpäätöksessä olisi 3 500 euroa tappiota, verotuksen laskennallinen tappio olisi 2 900 euroa (-3 500 e + 900 e - 300 e). Jos yhteisöllä olisi tässä mukana henkilökohtaisen tulolähteen tulos 500 euroa, se merkittäisiin kohtaan Henkilökohtaisen tulolähteen tulos. Elinkeinotoiminnan vahvistettava tappio olisi 3 400 euroa.

Elinkeinotoiminnan tulos

Elinkeinotoiminnan tulos, jos se on positiivinen.

Laske elinkeinotoiminnan tulos: vähennä elinkeinotoiminnan veronalaisista tuotoista elinkeinotoi­minnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut.

Henkilökohtaisen tulolähteen tulos

Henkilökohtaisen tulolähteen tulos, jos se on positiivinen.

Laske yhteen henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja veronalaiset luovutusvoitot. Vähennä summasta henkilökohtaisen tulolähteen kulut.

Huom. Älä merkitse luovutustappioita henkilökohtaisen tulolähteen kuluksi.Tuloverolain (TVL) 50 §:n mukaan omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy.

Jos yhteisöllä tai yhteisetuudella on tilikaudella luovutustappioita, jotka ovat rajoitetusti vähennyskelpoisia (TVL 50 §), eivätkä vähennysedellytykset täyty, merkitse luovutustappiot lisäykseksi verotettavan tulon laskelmaan (osan 2 kohtaan 3 Muut lisäykset).

Maatalouden tulolähteen tulos

Maatalouden tulolähteen tulos, jos se on positiivinen.

Laske maatalouden tulolähteen tulos: vähennä maatalouden tulolähteen tuotoista maatalouden tulolähteen kulut.

Elinkeinotoiminnan tappio

Elinkeinotoiminnan vahvistettava tappio on tavallisesti elinkeinotoiminnan veronalaisten tuottojen ja elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen negatiivinen erotus.

Jos kuluihin kuitenkin sisältyy annettuja lahjoituksia tai konserniavustuksia, pienennä tappiota niiden määrällä, sillä tällaisia eriä ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa.

Henkilökohtaisen tulolähteen tappio

Henkilökohtaisen tulolähteen tappio eli negatiivinen tulos.

Laske yhteen henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja veronalaiset luovutusvoitot. Vähennä summasta henkilökohtaisen tulolähteen kulut.

Huom. Älä merkitse luovutustappioita henkilökohtaisen tulolähteen kuluksi. Tuloverolain (TVL) 50 §:n mukaan omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy.

Jos yhteisöllä tai yhteisetuudella on tilikaudella luovutustappioita, jotka ovat rajoitetusti vähennyskelpoisia (TVL 50 §), eivätkä vähennysedellytykset täyty, lisää luovutustappiot verotettavan tulon laskelmaan (osan 2 kohtaan 3 Muut lisäykset).

Maatalouden tulolähteen tappio

Laske tappio: vähennä maatalouden tulolähteen tuotoista maatalouden tulolähteen kulut.

4 Omistusosuuksien muutokset ja tappiot

Täytä tämä osa aina, jos yhteisön osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa yhden verovuoden aikana tai vaiheittain usean vuoden aikana. Tieto vaikuttaa oikeuteen vähentää aiempien vuosien tappioita.Yhteisön ja yhteisetuuden tappioita voi vähentää saman tulolähteen tuloksesta seuraavien 10 verovuoden aikana.

Aikaisempien vuosien tappioita ei voi vähentää, jos

 • yhteisön osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muutoin kuin perinnön tai testamentin kautta
 • yli puolet jäsenistä on vaihtunut.

Yhteisetuuksien ei tarvitse täyttää tätä kohtaa, koska osakasmuutokset eivät vaikuta yhteisetuuden tappion vähentämiseen.

Verovuosi, jolloin vaihto on tapahtunut

Merkitse tähän kohtaan verovuosi, jolloin vaihto on tapahtunut, jos yhteisön osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa yhden verovuoden aikana tai yli puolet jäsenistä on vaihtunut. Verovuotta ei tarvitse ilmoittaa uudelleen, jos se on jo aikaisemmin ilmoitettu veroilmoituksessa.

Merkitse verovuosi kuitenkin myös seuraavissa tapauksissa:

 • osakkeet ovat vaihtaneet omistajaa usean vuoden aikana
 • jäsenet ovat vaihtuneet vaiheittain usean vuoden aikana
 • yhtiössä on tapahtunut välillisiä omistajanvaihdoksia.

Ilmoita näissä tapauksissa se verovuosi, jota ennen tai jonka aikana syntyneet tappiot eivät omistajanvaihdosten vuoksi ole vähennyskelpoisia. Anna lisäksi selvitys omistajanvaihdoksista ja vaihtumisajoista erillisellä vapaamuotoisella liitteellä.

5 Tilintarkastus

Onko tilintarkastus tehty?

Valitse vaihtoehto ”Kyllä”, jos tilintarkastus on tehty ennen veroilmoituksen antamista.

Valitse vaihtoehto ”Ei, tehdään myöhemmin”, jos tilintarkastusta ei ole vielä tehty, mutta se tehdään myöhemmin.

Valitse vaihtoehto ”Ei, tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella tilintarkastaja on jätetty valitsematta”, jos yhtiö on käyttänyt tilintarkastuslain antamaa mahdollisuutta jättää tilintarkastaja valitsematta pienissä yhtiöissä.

Yhteisö voi jättää tilintarkastajan valitsematta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltävällä tilikaudella on toteutunut enintään yksi seuraavista:

 • taseen loppusumma on yli 100 000 euroa
 • liikevaihto on yli 200 000 euroa
 • yhteisön palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä.

Tilintarkastaja pitää kuitenkin valita, jos yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai yhteisön säännöissä on niin sovittu.

Tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n 4 momentissa on lisäksi eräitä toimialaa ja vaikutusvaltaa koskevia rajoituksia.

Lähetä tilintarkastuskertomus kuukauden kuluessa sen valmistumisesta Verohallintoon. Jos olet antanut veroilmoituksen sähköisesti, lähetä myös tilintarkastuskertomus sähköisesti.

Tilintarkastuskertomuksen voi palauttaa myös paperilla. Lähetä paperinen tilintarkastuskertomus osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO.

Sisältääkö tilintarkastuskertomus kielteisiä lausuntoja?

Valitse vaihtoehto ”Ei”, jos tilintarkastuskertomus ei sisällä tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja. Tilintarkastuskertomusta ei silloin tarvitse liittää veroilmoitukseen.

Valitse vaihtoehto ”Kyllä”, jos tilintarkastuskertomuksessa on tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja. Liitä tässä tapauksessa veroilmoitukseen jäljennös tilintarkastuskertomuksesta.

Jos annat veroilmoituksen paperilla, muista päiväys ja allekirjoitus.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2021