5 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – liikkeen- tai ammatinharjoittaja, täyttöohje 2019

Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa. Liikkeen- tai ammatinharjoittaja ilmoittaa tällä veroilmoituksella elinkeinotoiminnan tuotot, kulut, varat ja velat. Elinkeinotoiminnan tulos lasketaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) mukaan.

Jos korjaat aiemmin antamaasi veroilmoitusta, tee uusi korvaava veroilmoitus. Anna kaikki aiemmin antamasi tiedot uudelleen, pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen tai uuden tiedon lisääminen ei riitä.

Yleisiä ohjeita

 • Täytä veroilmoituksesta ja liitelomakkeista kaikki ne kohdat, joita koskevia tietoja sinulla on. Verohallinto laskee yrittäjävähennyksen puolestasi eikä sitä tarvitse erikseen vaatia veroilmoituksella.

 • Jos kalenterivuoden 2019 aikana on päättynyt useampia tilikausia, ilmoita kaikkien tilikausien tiedot yhdellä veroilmoituksella ja liitelomakkeilla. Ilmoita varallisuustiedot viimeksi päättyneen tilikauden tietojen perusteella.

 • Merkitse raha-arvot veroilmoitukseen sentin tarkkuudella.

 • Ilmoita maatalouden tulot ja menot maatalouden veroilmoituksella (veroilmoitus 2), metsätalouden tulot ja menot metsätalouden veroilmoituksella (2C) ja muun toiminnan tulot ja vähennykset henkilöasiakkaan esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä.

 • Elinkeinotoiminnan veroilmoituksen ja sen liitelomakkeet voi antaa sähköisesti esimerkiksi OmaVerossa. Sähköiseen ilmoittamiseen tarvitset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai Katso-tunnisteen.

Anna veroilmoitus OmaVerossa

Katso ohje: Näin annat liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoituksen 5 OmaVerossa

Sisällys

1. Henkilötiedot ja verovuosi
2. Tuloverolaskelma
2.1 Elinkeinotoiminnan tuotot
2.2 Tuloslaskelman verovapaat tuotot
2.3 Elinkeinotoiminnan kulut
3. Vaatimus tappion vähentämisestä pääomatuloista
4. Yritystulon jako yrittäjäpuolisoiden kesken
5. Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta tehdyt poistot
6. Selvitys käyttöomaisuuteen sisältyvien tai leasing-sopimuksella vuokralle otettujen henkilö- tai pakettiautojen kuluista sekä muiden osittain yksityiskäytössä olleiden ajoneuvojen kuluista 
7. Rahan nostot ja sijoitukset kirjanpidon mukaan
8. Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan asunnon käyttämisestä elinkeinotoiminnassa
9. Selvitys lisääntyneistä elantokustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tilapäisestä työmatkasta
10. Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan auton käytöstä elinkeinotoiminnassa
11. Laskelma vähennyskelvottomista korkokuluista
12. Varallisuuslaskelma
12.1 Elinkeinotoiminnan varat
12.2 Elinkeinotoiminnan velat
12.3 Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus
13. Oman pääoman erittely
14. Toimintavaraus
15. Maksetut palkat
16. Käyttöomaisuusarvopapereiden ja -kiinteistöjen luovutusvoitot
17. Vaatimus jaettavasta yritystulosta

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Nimi

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan nimi.

Y-tunnus tai henkilötunnus

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan Y-tunnus tai henkilötunnus.

Verovuosi

Merkitse lomakkeeseen verovuosi, jota veroilmoitus koskee.

Tilikausi

Merkitse lomakkeeseen tilikausi. Muutos tilikauteen on tehtävä ytj.fi:n kautta muutos- ja lopettamisilmoituksella. Muutosilmoituksen voi antaa sähköisesti tai lomakkeella Y6.

Jos verovuoden aikana on päättynyt useampia tilikausia, ilmoita kaikkien tilikausien tiedot yhdellä veroilmoituksella ja liitelomakkeilla.

Toimiala

Merkitse Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukainen toimiala:

 • toimialan numerokoodi 
 • toimialan nimi.

Muutos toimialatietoon on tehtävä muutos- ja lopettamisilmoituksella. Muutosilmoituksen voi antaa sähköisesti tai lomakkeella Y6.

Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa (nimi)

Ilmoita sen henkilön nimi, joka tarvittaessa antaa Verohallinnolle veroilmoitusta täydentäviä tietoja.

Puhelinnumero

Merkitse puhelinnumero omaan kohtaansa.

Vaadin ulkomaisen veron hyvittämistä

Merkitse rasti, jos yritys on maksanut verovuonna veroa ulkomaille ja vaadit ulkomaisen veron hyvittämistä. Anna tarkemmat tiedot lomakkeella 70 (Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi).

Kahdenkertainen kirjanpito

Merkitse rasti, jos pidät kahdenkertaista kirjanpitoa.

2 Tuloverolaskelma

Ilmoita tuloverolaskelman Verotus-sarakkeessa elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot ja verotuksessa vähennyskelpoiset kulut.

Ilmoita Kirjanpito-sarakkeessa ne tuotto- ja kuluerät, joissa kirjanpitoon kirjattu määrä saattaa erota veronalaisesta tai verotuksessa huomioon otettavasta määrästä. Jos veroilmoituksessa on tuotto- tai kuluerän kohdalla sekä Kirjanpito- että Verotus-sarake, täytä molemmat sarakkeet, vaikka luvut olisivat yhtä suuret.

Ilmoita tällä veroilmoituksella vain liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoimintaan liittyvät tiedot.

2.1 Elinkeinotoiminnan tuotot

Elinkeinotoiminnan tuloa ovat kaikki tulot, jotka olet saanut liike- tai ammattitoiminnasta rahana tai rahanarvoisena etuutena.

Ilmoita myyntitulot nettomääräisinä ilman arvonlisäveron osuutta.

Liikevaihto

Verovuoden liikevaihto. Liikevaihtoa ovat varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.

Jos pidät yhdenkertaista kirjanpitoa, ilmoita tuotot ilman arvonlisäveron osuutta ja vähennä niistä myynnin oikaisuerät.

Saadut avustukset ja tuet

Ilmoita tässä kohdassa vain suoraan tuloutetut elinkeinotoimintaan liittyvät avustukset ja tuet (TEM, YM, Business Finland jne.). Julkisyhteisöltä käyttöomaisuuden hankkimiseksi saatuja avustuksia ei ilmoiteta tässä kohdassa, vaan tulouta ne epäsuorasti hankintamenon vähennyksenä.

Jos olet saanut arvonlisäveron alarajahuojennusta, ilmoita myös se tässä kohdassa.

Liiketoiminnan muut tuotot

Elinkeinotoiminnan muut veronalaiset tuotot, joita ovat mm.

 • käyttöomaisuuden luovutusvoitot
 • saamasi vahingonkorvaukset
 • muut sellaiset veronalaiset elinkeinotoiminnan tuotot, joita ei ilmoiteta elinkeinotoiminnan tuottoina muissa tuloverolaskelman kohdissa.

Tuloutus yksityiskäytöstä, jos yksityiskäytön kulut on vähennetty kirjanpidossa

Auton yksityiskäyttö

Ilmoita tässä kohdassa auton yksityiskäyttöä vastaava osuus, jos yksityisajojen kulut sisältyvät kirjanpidossa vähennettyihin menoihin.

Auton yksityiskäyttöä ovat esimerkiksi asunnon ja työpaikan väliset matkat. Ilmoita niistä aiheutuneet matkakulut esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä.

Erittele elinkeinotoiminnan autokulut tarkemmin osassa 6 (Selvitys käyttöomaisuuteen sisältyvien tai leasingsopimuksella vuokralle otettujen henkilö- ja pakettiautojen kuluista sekä muiden osittain yksityiskäytössä olleiden ajoneuvojen kuluista).

Tavaroiden yksityiskäyttö

Yksityistalouteen otettujen tavaroiden alkuperäinen hankintameno ilman arvonlisäveroa.

Muu yksityiskäyttö

Yksityiskäytön osuus elinkeinotoimintaan kuuluvan puhelimen, kiinteistön, loma-asunnon tai veneen käytöstä.

Jos käytät elinkeinotoimintaan kuuluvaa kiinteistöä yksityistarkoituksiin, ilmoita tässä yksityiskäyttöä vastaava osuus sekä kuluista että kiinteistön poistoista.

Esimerkki: Liikkeenharjoittajan omistamasta kiinteistöstä 60 % on työpajana ja 40 % omana asuntona. Kiinteistöön kohdistuu korkokuluja 8 000 euroa. Rakennuksesta tehty poisto on 2 000 euroa. Muut rakennukseen kohdistuvat kulut ovat yhteensä 3 000 euroa. Yrityksen elinkeinotoiminnan tuloon lisätään muuna yksityiskäyttönä 13 000 euron kokonaiskuluista 40 % eli 5 200 euroa.

Tässä kohdassa ei ilmoiteta rahan nostoja. Ilmoita rahan nostot ja sijoitukset osassa 7 (Rahan nostot ja sijoitukset kirjanpidon mukaan).

Osingot ja ylijäämät

Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvien osinkojen ja ylijäämien veronalainen osuus määräytyy sen mukaan, onko osingon tai ylijäämän maksaja julkisesti noteerattu yhteisö vai ei.

Lue lisää seuraavista aiheista:

Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä

Julkisesti noteeratuista yhtiöistä saamiesi osinkojen kokonaismäärä.

Veronalainen osuus

Julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduista osingoista 85 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Merkitse veronalainen osuus tähän.

Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä

Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saatujen osinkojen kokonaismäärä.

Veronalainen osuus

Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduista osingoista 75 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 25 % verovapaata tuloa. Merkitse veronalainen osuus tähän.

Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista Suomesta, muista EU/ETA-maista ja sellaisista ETAn ulkopuolisista maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus

Julkisesti noteeratuista osuuskunnista saatujen ylijäämien kokonaismäärä. Osuuskunta on julkisesti noteerattu esimerkiksi silloin, kun sen osuudella tai arvopapereilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä. Suomessa ei ole tällä hetkellä julkisesti noteerattuja osuuskuntia.

Veronalainen osuus

Julkisesti noteeratun osuuskunnan jakamasta ylijäämästä 85 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Merkitse veronalainen osuus tähän.

Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista Suomesta, muista EU/ETA-maista ja ETAn ulkopuolisista maista

Muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista saatujen ylijäämien kokonaismäärä.

Veronalainen osuus

Merkitse muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista saatujen ylijäämien veronalainen osuus tähän. Muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista saaduista ylijäämistä 25 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 75 % verovapaata tuloa 5 000 euron yhteismäärään saakka. Tämän yhteismäärän ylittävästä ylijäämästä 75 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 25 % verovapaata tuloa.

Muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saatua ylijäämää verotetaan siis lievemmin 5 000 euron yhteismäärään saakka. Tämä 5 000 euron lievennys on asiakaskohtainen, ja sen saa vuosittain vain kertaalleen. Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajalla on eri tulolähteisiin kuuluvia ylijäämiä, lievennys käytetään niihin seuraavassa järjestyksessä:

 1. henkilökohtaisen tulolähteen ylijäämät
 2. maatalouden tulolähteen ylijäämät
 3. elinkeinotoiminnan tulolähteen ylijäämät.

Jos harjoitat elinkeinotoimintaa yhdessä puolisosi kanssa, voit käyttää elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa myös puolison 5 000 euron lievennyksestä jäljellä olevan osan. 

Huomioi, että osuuskunnalle vähennyskelpoinen ylijäämänpalautus on aina ylijäämän saajalle kokonaan veronalaista tuloa, kun palautus kuuluu elinkeinotoimintaan.

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot

Ilmoita tässä kohdassa esimerkiksi saamisten korkotuotot sekä saamasi valuuttakurssivoitot.

Varausten vähennys

Varausten vähennys, jos varausten määrä on pienentynyt edellisestä verovuodesta.

Ilmoita tässä mm. toimintavarauksen tuloutus ja käyttämättömänä tuloutettu jälleenhankintavaraus.

Määritä toimintavaraus kunakin verovuonna erikseen. Verovuonna ja aikaisemmin tehtyjen purkamattomien toimintavarausten yhteismäärä voi olla enintään 30 % niistä ennakonpidätyksen alaisista palkoista, jotka olet maksanut tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Enimmäismäärä voi ylittyä, jos palkkojen määrä on alentunut. Tällöin enimmäismäärän ylittävä osa aiemmin tehdystä toimintavarauksesta on verovuoden veronalaista tuloa. Ilmoita ylittävä määrä tässä kohdassa.

Erittele kirjanpitoon merkityt varaukset lisäksi lomakkeella 62 (Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot). Jos et ole tehnyt muita varauksia kuin toimintavarauksen, ilmoita se veroilmoituksen osassa 14 (Toimintavaraus). Lomaketta 62 ei silloin tarvitse täyttää.

Muut veronalaiset tuotot

Sellaiset veronalaiset tuotot, jotka eivät sisälly tilikauden tuloslaskelmaan.

Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä

Veronalaisten elinkeinotoiminnan tuottojen yhteismäärä osan 2.1 (Elinkeinotoiminnan tuotot) Verotus-sarakkeista.

2.2 Tuloslaskelman verovapaat tuotot

Tuloslaskelmaan sisältyvien muiden verovapaiden tuottojen yhteismäärä.

Muita verovapaita tuottoja ovat esimerkiksi saamasi palautukset sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkon liittymismaksuista, jotka olet maksanut verkkoa ylläpitävälle yhteisölle.

Ilmoita tässä kohdassa myös ne talletustilien korot, joihin sovelletaan lakia korkotulon lähdeverosta.

Älä sisällytä verovapaita eriä muihin tuloverolaskelman tuottoeriin.

2.3 Elinkeinotoiminnan kulut

Vähennyskelpoisia menoja ovat elinkeinotoiminnan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. Jos olet arvonlisäverovelvollinen, merkitse elinkeinotoiminnan menot veroilmoitukseen ilman hankintoihin sisältyvää arvonlisäveroa. Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, merkitse menot arvonlisäverollisina.

Ostot ja varastojen muutokset

Ilmoita tässä kohdassa tilikauden aikana luovutettujen hyödykkeiden hankintameno.

Laske tilikauden aikana luovutettujen hyödykkeiden hankintameno niin, että oikaiset tilikauden ostojen määrää niillä muutoksilla, joita valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastossa on tapahtunut (alkuvarasto + ostot tilikauden aikana – loppuvarasto).

Ulkopuoliset palvelut

Ulkopuolisten palveluiden kulut. Ulkopuolisia palveluja ovat muun muassa varsinaiseen toimintaan liittyvät palvelut, työsuoritukset ja aliurakat, joista on maksettu ulkopuoliselle toimijalle.

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksamasi elinkeinotoiminnassa työskennelleiden henkilöiden palkat ja palkkiot. Et voi kuitenkaan vähentää sellaisia palkkoja, eläkkeitä tai muita etuuksia, jotka olet maksanut puolisolle tai vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneelle perheenjäsenelle (verovuoden alussa alle 14-vuotias).

Eläke- ja henkilösivukulut

Maksamasi eläkkeet ja henkilösivukulut.

Henkilösivukuluja ovat esimerkiksi vakuutusmaksut ja vastaavat maksut, jotka johtuvat työntekijöiden ja heidän omaistensa eläke-, sairaus- ja työkyvyttömyysetuuksien tai muiden niiden kaltaisten oikeuksien ja etujen järjestämisestä.

Poistot

Suunnitelman mukaiset poistot ja poistoeron muutokset, jotka kirjanpidossa rasittavat tulosta.

Jos olet tehnyt poistoja ainoastaan irtaimesta käyttöomaisuudesta, erittele poistot osassa 5 (Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta tehdyt poistot).

Jos olet tehnyt poistoja muustakin kuin irtaimesta käyttöomaisuudesta, erittele kaikki poistot lomakkeella 62 (Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot).

Vähennyskelpoinen osuus

Merkitse tähän EVL:n mukaisten poistojen vähennyskelpoinen osuus (EVL 24 §, 30–34 § ja 36–41 §).

Poistojen yhteismäärä ei saa ylittää EVL:ssa säädettyä poistojen enimmäismäärää.

Leasingsopimuksella käyttöön otetusta omaisuudesta ei voi verotuksessa tehdä poistoja.

Ilmoita myös mahdolliset aikaisempina vuosina tehdyt poistot, joita ei ole vähennetty verotuksessa (ns. hyllypoistot) ja jotka haluat vähentää verovuonna 2019. Erittele hyllypoistot lomakkeella 12A (Vähentämättä jätetyt poistot).

Lue lisää poistoista

Edustuskulut

Kirjanpidon mukaisten edustuskulujen yhteismäärä.

Vähennyskelpoinen osuus 50 %

Edustuskuluista saa vähentää 50 %. Merkitse vähennyskelpoinen osuus tähän.

Vuokrat

Kirjanpidon mukaiset elinkeinotoimintaan liittyvät vuokrat, esimerkiksi tilavuokrat ja laitevuokrat.

Muut vähennyskelpoiset kulut

Ilmoita tässä kohdassa sellaiset vähennyskelpoiset elinkeinotoiminnan muut kulut, jotka sisältyvät tilikauden tuloslaskelmaan ja joita ei ilmoiteta elinkeinotoiminnan kuluina tuloverolaskelman osan 2.3 muissa kohdissa. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi

 • matkakulut
 • ajoneuvokulut
 • leasingmaksut.

Älä ilmoita matka- ja ajoneuvokulujen perusteella tekemiäsi lisävähennyksiä tässä kohdassa vaan veroilmoituksen osan 2.3 kohdassa "Lisävähennykset". Erittele lisäksi lisävähennykset veroilmoituksen osassa 9 (Selvitys lisääntyneistä elantokustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tilapäisestä työmatkasta) ja osassa 10 (Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan auton käytöstä elinkeinotoiminnassa).

Korkokulut

Kirjanpidossa vähennetyt korkokulut.

Vähennyskelpoinen osuus

Merkitse tähän korkokulujen verotuksessa vähennyskelpoinen osuus.

Kaikkia korkokuluja ei voi vähentää elinkeinotoiminnan tuotoista. Korkoja ei voi vähentää silloin, kun taseen oma pääoma on yrittäjän yksityisottojen vuoksi negatiivinen ja yksityisottoja on rahoitettu vieraalla pääomalla. Tällaisessa tapauksessa katsotaan, että osalla elinkeinotoimintaan otetuista lainoista on rahoitettu liikkeen- tai ammatinharjoittajan yksityisottoja. Tätä osaa koroista ei voi vähentää elinkeinotoiminnan tuotoista.

Jos pidät kahdenkertaista kirjanpitoa, laske mahdollinen vähennyksen ulkopuolelle jäävä osa koroista osassa 11 (Laskelma vähennyskelvottomista korkokuluista). Vähennä laskelman lopputulos korkokulujen yhteismäärästä eli edellisen kohdan (Korkokulut) luvusta. Vähennyskelvottomat korkokulut eivät voi koskaan olla suuremmat kuin korkokulut yhteensä.

Jos pidät yhdenkertaista kirjanpitoa, ilmoita tässä elinkeinotoimintaan kohdistuvien lainojen korkokulut, jotka olet vähentänyt kirjanpidossa. Osaa 11 (Laskelma vähennyskelvottomista korkokuluista) ei täytetä.

Tähän kohtaan ei merkitä veronlisäyksiä, viivekorkoja, myöhästymismaksuja eikä veroihin liittyviä viivästyskorkoja tai huojennettuja viivästyskorkoja, sillä niitä ei voi vähentää verotuksessa.

Muut rahoituskulut

Kirjanpidon mukaiset muut rahoituskulut.

Tällaisia rahoituskuluja ovat esimerkiksi

 • lainojen hoitokulut
 • limiittipalkkiot
 • takausprovisiot
 • luottovakuutukset
 • kiinnityskulut
 • perimiskulut
 • kurssitappiot.

Varausten lisäykset

Kirjanpidon mukaiset vapaaehtoisten varausten lisäykset.

Ilmoita varausten lisäykset vain, jos varausten määrä on kasvanut edellisestä verovuodesta. Erittele kirjanpitoon merkityt varaukset lisäksi lomakkeella 62 (Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot).

Jos et ole tehnyt muita varauksia kuin toimintavarauksen, ilmoita se veroilmoituksen osassa 14 (Toimintavaraus). Lomaketta 62 ei tarvitse täyttää.

Voit tehdä toimintavarauksen, jos olet maksanut palkkoja tilikauden aikana. Määritä toimintavaraus kunakin verovuonna erikseen. Verovuonna ja aikaisemmin tehtyjen purkamattomien toimintavarausten yhteismäärä voi olla enintään 30 % niistä ennakonpidätyksen alaisista palkoista, jotka olet maksanut tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Toimintavarauksen enimmäismäärä voi ylittyä, jos palkkojen määrä on alentunut. Tällöin enimmäismäärän ylittävä osa aiemmin tehdystä toimintavarauksesta on verovuoden veronalaista tuloa. Ilmoita ylittävä määrä osan 2.1 kohdassa "Varausten vähennys".

Verotuksessa voi tietyin edellytyksin vähentää myös EVL 43 §:n mukaisen jälleenhankintavarauksen sekä EVL 47 §:ssä tarkoitetun takuuvarauksen.

Lisävähennykset

Lisävähennysten yhteismäärä.

Erittele lisävähennykset veroilmoituksen osassa 9 (Selvitys lisääntyneistä elantokustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tilapäisestä työmatkasta) ja osassa 10 (Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan auton käytöstä elinkeinotoiminnassa). Laske yhteen Yhteensä-rivin luku osan 9 sarakkeesta 6 (Lisävähennys) ja luku osan 10 sarakkeesta 7 (Lisävähennys). Ilmoita lisävähennysten summa tässä.

Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut

Kaikki ne elinkeinotoimintaan liittyvät verotuksessa vähennyskelpoiset kulut, jotka eivät sisälly tilikauden tuloslaskelmaan.

Ilmoita esimerkiksi työhuonevähennys tai elinkeinotoiminnan osuus oman asunnon käytöstä aiheutuneista todellisista kuluista, jos et ole vähentänyt kuluja tuloslaskelmassa. Selvitä kulut veroilmoituksen osassa 8 (Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan asunnon käyttämisestä elinkeinotoiminnassa).

Ilmoita tässä kohdassa myös mm. elinkeinotoiminnan koulutusvähennys (EVL 56 §). Erittele tiedot ja selvitä vähennyksen edellytykset lomakkeella 79 (Koulutusvähennys – elinkeinotoiminta).

Elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä

Verotuksessa vähennyskelpoisten elinkeinotoiminnan kulujen yhteismäärä osan 2.3 (Elinkeinotoiminnan kulut) Verotus-sarakkeesta.

Vähennyskelvottomat kulut

Merkitse vähennyskelvottomiin kuluihin ne kirjanpidossa vähennetyt erät, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Nämä erät eivät saa sisältyä tuloverolaskelman vähennyskelpoisiin kulueriin.

Välittömät verot

Maksettujen tuloverojen ja veronpalautusten erotus.

Tähän kohtaan ei merkitä esimerkiksi kiinteistöveroa, joka kohdistuu elinkeinotoiminnan käytössä olevaan kiinteistöön. Kiinteistövero merkitään elinkeinotoiminnan kuluihin osan 2.3 kohtaan "Muut vähennyskelpoiset kulut".

Sakot ja muut rangaistusmaksut

Sakot, seuraamusmaksut ja muut rangaistusluoteiset maksut, joita ei voi vähentää verotuksessa.

Esimerkiksi veronkorotuksia, veronlisäyksiä ja veroihin liittyvää viivekorkoa tai viivästyskorkoa ei voi vähentää verotuksessa. Sillä ei ole merkitystä, mihin veroon ne kohdistuvat.

Muut vähennyskelvottomat kulut

Sellaiset kirjanpitoon sisältyvät muut kulut, joita ei voi verotuksessa vähentää elinkeinotoiminnan tulosta. 

Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi yrittäjän tai puolison vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut. Niistä voi tehdä vähennyksiä henkilöasiakkaan esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä.

Ilmoita pakolliset YEL-maksut tässä kohdassa silloin, kun ne sisältyvät kirjanpitoon, mutta niitä ei ole vähennetty elinkeinotoiminnan kuluissa vaan haluat vähentää ne esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä.

Huom. Jos näitä maksuja ei ole vähennetty elinkeinotoiminnan kuluissa, voit vaihtoehtoisesti siirtää ne vähennettäväksi puolisosi verotuksessa.

Merkitse käyttöomaisuuteen kuuluvista osakkeista tehdyt arvonalennuspoistot tähän kohtaan, sillä niitä ei voi vähentää verotuksessa. Vähennyskelpoisia ovat ainoastaan muista arvopapereista kuin osakkeista tehty arvonalennus sekä muusta kulumattomasta käyttöomaisuudesta kuin maa-alueista tehty arvonalennus silloin, kun tällaisen omaisuuden käypä arvo on verovuoden päättyessä olennaisesti pienempi kuin poistamatta oleva hankintameno (EVL 42 §).

Tähän kohtaan ei merkitä kuluja, jotka on tuloutettu yksityiskäyttönä veroilmoituksen osan 2.1 kohdassa "Tuloutus yksityiskäytöstä, jos yksityiskäytön kulut on vähennetty kirjanpidossa".

Elinkeinotoiminnan tulos

Ilmoita tässä kohdassa positiivinen elinkeinotoiminnan tulos.

Tulos on positiivinen, jos verovuoden veronalaiset tuotot ovat suuremmat kuin elinkeinotoiminnan vähennyskelpoiset kulut.

Elinkeinotoiminnan tappio

Ilmoita tässä kohdassa tappiollinen elinkeinotoiminnan tulos.

Tulos on tappiollinen, jos verovuoden elinkeinotoiminnan vähennyskelpoiset kulut ovat suuremmat kuin veronalaiset tuotot.

3 Vaatimus tappion vähentämisestä pääomatuloista

Verovuoden 2019 tappiollinen tulos voidaan joko vahvistaa elinkeinotoiminnan tappioksi tai siirtää kokonaan tai osittain vähennettäväksi elinkeinonharjoittajan pääomatuloista.

 • Jos haluat, että Verohallinto vahvistaa verovuoden 2019 tappiollisen tuloksen elinkeinotoiminnan tappioksi, Verohallinto vähentää vahvistetun tappion elinkeinotoiminnan tuloista kymmenen seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa syntyy.
 • Jos haluat, että koko verovuoden tappio vähennetään tulevien vuosien tuloksesta, jätä täyttämättä tämä osa 3.
 • Jos haluat, että tappio tai osa siitä siirretään pääomatulosta tehtäväksi vähennykseksi, täytä tämä osa 3.

Pääomatulosta vähennettävän elinkeinotoiminnan tappion määrä

Jos haluat vähentää pääomatuloista koko verovuoden tappion, ilmoita tässä kohdassa tappion koko määrä. Verovuoden tappion voi vähentää myös osittain pääomatuloista. Silloin loppuosa verovuoden tappiosta jää vähennettäväksi seuraavan kymmenen vuoden aikana syntyvästä elinkeinotoiminnan tulosta.

Jos puolisot harjoittavat elinkeinotoimintaa yhdessä, vaatimus tappion vähentämisestä pääomatuloista katsotaan yrittäjäpuolisoiden yhteiseksi vaatimukseksi. Verohallinto jakaa vahvistetun tappion vähennettäväksi puolisoiden pääomatuloista työpanosten suhteessa sen mukaan, mitä ilmoitat osassa 4 (Yritystulon jako puolisoiden kesken) kohdassa "Työskentely liikkeessä (prosenttiosuus)".

4 Yritystulon jako yrittäjäpuolisoiden kesken

Kun puolisot harjoittavat elinkeinotoimintaa yhdessä, elinkeinotoiminnan tulos jaetaan verotettavaksi molempien yrittäjäpuolisoiden tulona.

Yritystulon ansiotulo-osuus jaetaan puolisoiden kesken heidän työpanostensa mukaisessa suhteessa.

Yritystulon pääomatulo-osuus jaetaan puolisoiden kesken niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on toimintaan kuuluvasta nettovarallisuudesta.

Merkitse osuudet nettovarallisuudesta prosenttiosuuksina kohtaan "Osuus elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta" ja osuudet työpanoksista prosenttiosuuksina kohtaan "Työskentely liikkeessä". Täytä oma osuutesi sarakkeeseen "Yrittäjä" ja puolison osuus sarakkeeseen "Puoliso".

Ilmoittamiesi tietojen perusteella Verohallinto laskee yritystulon pääoma- ja ansiotulo-osuuden sekä jakaa ansio- ja pääomatulot sinun ja puolisosi kesken.

5 Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta tehdyt poistot (EVL 30 §, 31 §)

Täytä tämä osa, jos sinulla on vain irtainta käyttöomaisuutta. Jos käyttöomaisuuteesi kuuluu myös muuta omaisuutta kuin irtainta omaisuutta, erittele poistot lomakkeella 62 (Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot). Täytä myös veroilmoituksen osan 2.3 (Elinkeinotoiminnan kulut) kohta "Poistot" ja sen alakohta "Vähennyskelpoinen osuus".

Irtain käyttöomaisuus käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Laske kohtaan "Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden alussa" mukaan verovuoden aikana käyttöön ottamasi käyttöomaisuus (kohta "Lisäys verovuoden aikana") ja vähennä summasta irtaimesta käyttöomaisuudesta saamasi luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset (kohta "Luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset"). Näin saadusta menojäännöksestä voit tehdä verovuonna enintään 25 %:n poiston.

Merkitse verovuoden poisto kohtaan "Verovuoden poistot". Merkitse mahdollinen lisäpoisto kohtaan "Lisäpoisto (EVL 32 §)". Et voi kuitenkaan vähentää verotuksessa enempää poistoja kuin kirjanpidossa on verovuonna tai aikaisemmin vähennetty.

Esimerkki: Ostat elinkeinotoimintaa varten pakettiauton, jonka hinta on 30 000 euroa. Yritykselläsi ei ole muuta käyttöomaisuutta. Tee siis poistolaskelma veroilmoituksen tässä kohdassa. Voit tehdä pakettiautosta verovuoden aikana enintään 25 %:n poiston, joka on 7 500 euroa. Merkitse pakettiauton hankintahinta 30 000 euroa kohtaan "Lisäys verovuoden aikana" ja poisto 7 500 euroa kohtaan "Verovuoden poistot". Kun vähennät 30 000 euron hankintahinnasta 7 500 euron poiston, saat jäljelle jäävän hankintamenon 22 500 euroa. Merkitse jäljelle jäävä hankintameno kohtaan "Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden lopussa".

Muista merkitä tämä hankintameno 22 500 euroa seuraavana verovuonna menojäännöksenä kohtaan "Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden alussa".

Kuvakaappaus lomakkeen 5 kohdasta 5 Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta tehdyt poistot (EVL 30 §, 31 §)

6 Selvitys käyttöomaisuuteen sisältyvien tai leasingsopimuksella vuokralle otettujen henkilö- ja pakettiautojen kuluista sekä muiden osittain yksityiskäytössä olleiden ajoneuvojen kuluista

Ajoneuvo kuuluu elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen silloin, kun elinkeinotoiminnan ajojen määrä on yli puolet verovuonna ajettujen kilometrien kokonaismäärästä. Ilmoita tässä osassa:

 • henkilö- ja pakettiautojen kulut, jos autot kuuluvat käyttöomaisuuteen
 • muiden ajoneuvojen kuin henkilö- ja pakettiautojen kulut, jos ajoneuvot ovat olleet verovuonna osittain yksityiskäytössä
 • vuokralle otetut ajoneuvot, jos leasingsopimus on tehty yli 3 kuukaudeksi.

Tässä kohdassa ei ilmoiteta henkilöstön käytössä olevien luontoisetuautojen eli työsuhdeautojen kuluja eikä kilometrejä.

Erittele tässä kohdassa, millaisia ajoneuvoja käyttöomaisuuteen sisältyy. Ilmoita kaikki ajoneuvoilla verovuoden aikana ajetut kilometrit ja muut tiedot:

 • elinkeinotoiminnan ajot
 • yksityisajot 
 • kokonaiskilometrimäärä (= elinkeinotoiminnan ajot + yksityisajot)
 • kulut yhteensä (= varsinaiset kulut + poisto tai leasingvuokra)
 • kulut keskimäärin kilometriä kohti (= kulut yhteensä jaettuna kokonaiskilometrimäärällä)
 • yksityisajojen osuus kuluista (= yksityisajojen kilometrit kerrottuna keskimääräisillä kuluilla kilometriä kohti).

Merkitse rastilla, perustuvatko ajoneuvojen käyttötiedot ajopäiväkirjaan vai muuhun selvitykseen.

Ilmoita myös, onko yksityisajojen osuus kuluista vähennetty kirjanpidossa. Jos yksityisajojen osuus kuluista on vähennetty kirjanpidossa menona, merkitse rasti kohtaan ”Yksityisajojen kulut on vähennetty kirjanpidossa (tuloutus sivulla 1)” ja ilmoita yksityisajojen kulut tuloverolaskelman osassa 2.1 kohdan ”Tuloutus yksityiskäytöstä, jos yksityiskäytön kulut on vähennetty kirjanpidossa” alakohdassa ”Auton yksityiskäyttö (erittele sivulla 3 kohdassa 6)”. Jos yksityisajojen kulut eivät sisälly elinkeinotoiminnan kuluina vähennettyihin eriin, merkitse rasti kohtaan ”Yksityisajojen kuluja ei ole vähennetty kirjanpidossa”.

Esimerkki: Auton varsinaiset kulut ovat 10 000 euroa. Autosta on tehty verovuonna 3 000 euron poisto. Autokulut ovat yhteensä 13 000 euroa (kohta ”Kulut yhteensä”). Autolla on ajettu verovuoden aikana 35 000 km, josta elinkeinotoiminnan ajoja on ollut 20 000 km ja yksityisajoja 15 000 km. Autokulut ovat keskimäärin 0,37 euroa per km (= 13 000 euroa / 35 000 km). Kun yksityisajojen määrä 15 000 km kerrotaan keskimääräisillä kuluilla (0,37 euroa x 15 000 km), saadaan yksityisajojen osuudeksi 5 500 euroa (kohta ”Yksityisajojen osuus kuluista”). Jos kirjanpidossa on vähennetty kaikki autokulut, merkitään rasti kohtaan ”Yksityisajojen kulut on vähennetty kirjanpidossa” ja 5 500 euroa siirretään veroilmoituksen ensimmäiselle sivulle osan 2.1 kohdan ”Tuloutus yksityiskäytöstä, jos yksityiskäytön kulut on vähennetty kirjanpidossa” alakohtaan ”Auton yksityiskäyttö”.

7 Rahan nostot ja sijoitukset kirjanpidon mukaan

Täytä tämä osa vain, jos pidät kahdenkertaista kirjanpitoa.

Ilmoita elinkeinotoiminnasta rahana tehdyt nostot ja elinkeinotoimintaan rahana tehdyt sijoitukset. Ilmoita tiedot kalenterivuodelta.

8 Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan asunnon käyttämisestä elinkeinotoiminnassa

Täytä osa vain, jos olet käyttänyt omaa asuntoasi elinkeinotoiminnassa.

Asunto kuuluu yksityisvaroihin, jos vähintään puolet asunnosta on ollut muussa kuin elinkeinotoiminnan käytössä. Ilmoita tällaisesta asunnosta

 • asunnon pinta-ala (m2)
 • oman elinkeinotoimintasi käytössä oleva pinta-ala (m2) 
 • asunnon vuokra, vastike tai kiinteistön käyttökulut 
 • oman elinkeinotoimintasi osuus näistä kuluista.

Laske elinkeinotoiminnan käytössä olleen pinta-alan perusteella, mikä osuus kuluista kohdistuu elinkeinotoiminnan käytössä olleeseen asunnon osaan.

Jos kuluja ei ole kirjattu kirjanpitoon, siirrä oman elinkeinotoiminnan osuus kuluista osan 2.3 kohtaan ”Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut”. Jos kulut sisältyvät kirjanpitoon, ilmoita ne osan 2.3 kohdassa ”Muut vähennyskelpoiset kulut”.

Esimerkki: Asunnon pinta-ala on 90 m2. Siitä on elinkeinotoiminnan käytössä työhuone, jonka pinta-ala on 9 m2. Asunnon vuokra on 1 000 e/kk eli 12 000 e vuodessa. Elinkeinotoiminnan osuus kuluista on 9 m2 / 90 m2 x 12 000 e = 1 200 e. Tämä merkitään kohtaan ”Oman elinkeinotoiminnan osuus edellä mainituista kuluista".

Yksityisvaroihin kuuluvaa asuntoa ei oteta huomioon, kun liikkeen- tai ammatinharjoittajan nettovarallisuutta lasketaan (KHO 1998/3248).

Lue lisää työtilan kulujen vähentämisestä

9 Selvitys lisääntyneistä elantokustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tilapäisestä työmatkasta

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja saa tehdä verotuksessa ns. lisävähennyksen, joka perustuu tilapäiseen työmatkaan tai siihen, että yksityisvaroihin kuuluvaa autoa on käytetty elinkeinotoiminnassa (EVL 55 §). Tilapäisen työmatkan perusteella tehtävä lisävähennys eritellään veroilmoituksen tässä osassa ja yksityisauton käyttöön perustuva lisävähennys osassa 10 (Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan auton käytöstä elinkeinotoiminnassa).

Lisävähennysten enimmäismäärät ovat samat kuin palkansaajien verovapaiden kilometrikorvausten ja päivärahojen enimmäismäärät. Katso määrät Verohallinnon ns. kustannuskorvauspäätöksestä (Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2019). Lisääntyneiden elantokustannusten vähentämisessä noudatetaan soveltuvin osin perusteita, jotka on kerrottu päätöksen pykälissä 6 ja 10–13.

Jos olet vähentänyt työmatkasta aiheutuneita lisääntyneitä elantokustannuksia kirjanpidossa ja kulujen yhteismäärä on suurempi kuin kustannuskorvauspäätöksen mukaan laskettu lisävähennyksen enimmäismäärä, älä täytä tätä osaa. Verotuksessa vähennetään todelliset kustannukset, eikä lisävähennystä voi silloin enää tehdä.

Lisääntyneiden elantokustannusten perusteella voi tehdä lisävähennyksen elinkeinotoimintaan liittyvästä matkasta, joka on tilapäisesti tehty tavanomaisen toiminta-alueen ulkopuolelle. Jos matkat on tehty tavanomaiseen toiminta-alueeseen kuuluvaan toimipaikkaan, oikeutta vähennykseen ei ole.

Lue lisää ja katso esimerkkejä lisävähennyksestä

1 Matkan laatu

Merkitse omille riveilleen yli 10 tunnin kotimaanmatkat, 6–10 tunnin kotimaanmatkat ja ulkomaanmatkat. Yli 10 tunnin kotimaanmatka oikeuttaa enintään kokopäivärahan suuruiseen vähennykseen ja 6–10 tunnin matka enintään osapäivärahan suuruiseen vähennykseen. Ulkomaanmatkoista saa tehdä enintään ulkomaanpäivärahaa vastaavan vähennyksen.

2 Matkapäivien määrä

Merkitse matkapäivien lukumäärä tähän sarakkeeseen.

3 Enimmäismäärä/matkapäivä

Ilmoita tässä sarakkeessa kotimaanmatkojen vähennyksen enimmäismäärät matkapäivää kohti:

 • yli 10 tunnin matkasta 42,00 euroa
 • yli 6 tunnin matkasta 19,00 euroa.

Myös ulkomaanmatkoilta vähennyksen enimmäismäärä päivää kohti on sama kuin ulkomaan päivärahan määrä. Koska päiväraha vaihtelee eri maissa, päiväkohtaista vähennyksen enimmäismäärää ei kuitenkaan merkitä näkyviin. Riittää, että täytät ulkomaanmatkoista kohdan "Enimmäismäärä yhteensä".

4 Enimmäismäärä yhteensä

Laske ja ilmoita, mikä on vähennyksen enimmäismäärä kaikilta matkapäiviltä yhteensä. Ilmoita kukin matkatyyppi omalla rivillään.

Ulkomaanmatkojen vähennyksen enimmäismäärän saat, kun kerrot kunkin maan matkapäivät sen maan ulkomaanpäivärahalla ja lasket eri maiden luvut yhteen. Katso ulkomaanpäivärahojen määrät Verohallinnon ns. kustannuskorvauspäätösestä (Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2019).

5 Kirjanpidossa vähennetty

Ilmoita kullakin rivillä se osuus tilapäisten työmatkojen lisääntyneistä elantokustannuksista, jonka olet vähentänyt kirjanpidossa.

6 Lisävähennys

Laske tähän sarakkeeseen lisävähennyksen määrä: vähennä enimmäismäärästä kustannukset, jotka olet vähentänyt kirjanpidossa. Jos et ole vähentänyt lisääntyneitä elantokustannuksia lainkaan kirjanpidossa, tähän kohtaan tulee sama luku kuin sarakkeeseen 4 (Enimmäismäärä yhteensä).

Laske lisävähennyksen yhteismäärä mukaan osan 2.3 (Elinkeinotoiminnan kulut) kohtaan "Lisävähennykset".

10 Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan auton käytöstä elinkeinotoiminnassa

Täytä tämä osa vain, jos auto kuuluu yksityisvaroihin eli jos auton kaikista ajokilometreistä vähintään 50 % on muita kuin elinkeinotoimintaan liittyviä ajoja (esimerkiksi yksityisajoja, muita kuin elinkeinotoiminnan tulolähteen ajoja ja muun tulonhankkimistoiminnan ajoja). Tällaisen auton käytöstä voi verotuksessa tehdä ns. lisävähennyksen (EVL 55 §).

Lisävähennyksen enimmäismäärä on sama kuin palkansaajien verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismäärä. Katso määrät Verohallinnon ns. kustannuskorvauspäätöksestä (Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2019).

Jos olet vähentänyt yksityisvaroihin kuuluvan auton kuluja kirjanpidossa ja kulujen yhteismäärä on suurempi kuin kustannuskorvauspäätöksen mukaan laskettu lisävähennyksen enimmäismäärä, älä täytä tätä osaa. Verotuksessa vähennetään todelliset kustannukset, eikä lisävähennystä silloin voi enää tehdä.

Auto kuuluu elinkeinotoiminnan varoihin, jos yli puolet auton ajokilometreistä on elinkeinotoiminnan ajoja. Elinkeinotoiminnan varoihin kuuluvan auton käytöstä ei voi tehdä lisävähennystä, vaan elinkeinotoiminnan kuluina vähennetään auton todelliset kustannukset, joista on vähennetty yksityiskäytön osuus.

1 Auton käyttötiedot perustuvat

Lisävähennyksen voit saada vain, jos olet pitänyt elinkeinotoimintaan liittyvistä matkoista ajopäiväkirjaa.

Merkitse ajopäiväkirjaan:

 • matkan alkamis- ja päättymisaika
 • matkan alkamis- ja päättymispaikka
 • matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa
 • matkan pituus
 • matkan tarkoitus
 • auton käyttäjä
 • autolla ajettujen kilometrien kokonaismäärä vuoden aikana.

Jos olet tehnyt vain yksittäisen matkan tai ajoja on vähän, voit antaa ajopäiväkirjan sijaan muun vastaavan selvityksen. Selvityksessä on oltava vastaavat tiedot kuin ajopäiväkirjassa.

Älä lähetä ajopäiväkirjaa tai selvitystä veroilmoituksen liitteenä. Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa erikseen.

2 Kokonaiskilometrimäärä

Autolla verovuoden aikana ajettu kokonaiskilometrimäärä.

3 Elinkeinotoiminnan ajot

Elinkeinotoimintaan liittyvien ajojen kilometrimäärä verovuoden aikana.

4 Enimmäismäärä/km

Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2019 on 0,43 e/km. Kilometrikohtaista arvoa voidaan joissain tilanteissa korottaa.

Katso lisätietoa erityistilanteista Verohallinnon päätöksestä (Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2019).

5 Enimmäismäärä yhteensä

Laske ja ilmoita vähennyksen enimmäismäärä. Vähennyksen enimmäismäärän saat, kun kerrot elinkeinotoimintaan liittyvien ajojen kilometrimäärän vähennyksen enimmäismäärällä (e/km).

6 Kirjanpidossa vähennetty

Ilmoita se määrä, jonka olet kirjanpidossa vähentänyt yksityisvaroihin kuuluvan auton kuluina.

7 Lisävähennys

Laske lisävähennyksen määrä: vähennä enimmäismäärästä kustannukset, jotka olet vähentänyt kirjanpidossa. Jos et ole vähentänyt yksityisvaroihin kuuluvan auton kustannuksia lainkaan kirjanpidossa, tähän kohtaan tulee sama luku kuin kohtaan 5 (Enimmäismäärä yhteensä).

Laske lisävähennys mukaan osan 2.3 (Elinkeinotoiminnan kulut) kohtaan "Lisävähennykset".

11 Laskelma vähennyskelvottomista korkokuluista

Täytä tämä osa vain, jos pidät kahdenkertaista kirjanpitoa.

Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajan oma pääoma on yksityisottojen vuoksi negatiivinen ja yksityisottoja on jouduttu rahoittamaan vieraalla pääomalla, kohdistuu osa lainoista yksityisottojen rahoittamiseen eikä elinkeinotoimintaan. Tällaisesta lainasta aiheutuneita korkoja ei voi vähentää elinkeinotoiminnan kuluna.

Laske tässä kohdassa, mitä osaa korkokuluista et voi vähentää elinkeinotoiminnan tuotoista negatiivisen oman pääoman vuoksi. Laske ja ilmoita vähennyskelvottomat korkokulut seuraavasti:

 • Ilmoita tilikauden lopun taseen mukainen negatiivinen oma pääoma (ilman etumerkkiä).
 • Lisää omaan pääomaan sisältyvät arvonkorotukset tilikauden lopun taseen negatiiviseen omaan pääomaan. 
 • Tämän jälkeen vähennä saadusta summasta tilikauden tappio sekä ne aikaisempien tilikausien tappiot, joiden kattamiseen ei ole kertynyt voittovaroja.
 • Merkitse tulos kohtaan "Oikaistu negatiivinen oma pääoma" ja siirrä oikaistu negatiivinen oma pääoma varallisuuslaskelman osan 12.2 (Elinkeinotoiminnan velat) alakohtaan "Oikaistu negatiivinen oma pääoma" (ei kuitenkaan enempää kuin elinkeinotoiminnan velkojen yhteismäärä on).
 • Kerro oikaistu negatiivinen oma pääoma tilinpäätöshetken mukaisella peruskorolla, johon on lisätty yksi prosenttiyksikkö. Ilmoita kertolaskun tulos kohdassa "Korot, jotka eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan tulolähteen tulosta". Peruskorko oli -0,25 % ajalla 1.1.2019–30.6.2019 ja 0,00 % ajalla 1.7.2019–31.12.2019.
 • Vähennä tämä vähennyskelvoton korko elinkeinotoiminnan korkojen kokonaismäärästä lomakkeen osan 2.3 kohdassa Korkokulut. Ilmoita erotus alakohdassa "Vähennyskelpoinen osuus". Vähennyskelvottomia korkoja ei voi olla enempää kuin korkokuluja yhteensä.

Korkojen vähennysoikeuteen voi liittyä rajoituksia myös silloin, kun oma pääoma on arvonkorotuksen vuoksi positiivinen. Lue lisää korkojen vähennysoikeuden rajoituksesta (Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin, 1531/345/2003).

Jos negatiivisen oman pääoman jäännöksen perusteella lasketun koron voi tuloverolain säännösten mukaan vähentää henkilökohtaisessa tulolähteessä, voit tehdä vähennyksen esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä pääomatuloista.

12 Varallisuuslaskelma

Tulon jakaminen pääoma- ja ansiotuloksi

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan verotusta varten lasketaan elinkeinotoiminnan nettovarallisuus. Verohallinto käyttää nettovarallisuuden arvoa, kun yritystulo jaetaan pääomatulo-osuuteen ja ansiotulo-osuuteen. Verovuoden 2019 verotuksessa käytetään verovuoden 2018 nettovarallisuuden arvoa. Jos elinkeinotoiminta on aloitettu vasta verovuoden 2019 aikana, pääomatulo-osuus lasketaan poikkeuksellisesti sen perusteella, mikä on ollut nettovarallisuus verovuoden 2019 lopussa.

Pääomatulo-osuutta on määrä, joka vastaa vuoden 2018 elinkeinotoiminnan nettovarallisuudelle laskettua 20 %:n tuottoa. Pääomatuloksi voidaan katsoa myös 10 %:n tuotto tai vaihtoehtoisesti jaettava yritystulo voidaan verottaa kokonaan ansiotulona. Liikkeen- tai ammatinharjoittajan on erikseen vaadittava näitä laskutapoja. Vaatimuksen voit tehdä veroilmoituksen osassa 17 (Vaatimus jaettavasta yritystulosta).

Poikkeava tilikauden pituus (yli tai alle 12 kk) vaikuttaa pääomatulo-osuuden määrään.

Ennen pääomatulo-osuuden laskemista nettovarallisuuteen lisätään 30 % ennakonpidätyksen alaisista palkoista, jotka olet maksanut verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. (Palkat ilmoitetaan osassa 15.)

Jos elinkeinotoiminnan tuloon sisältyy käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen tai arvopapereiden luovutusvoittoja, on luovutusvoiton osuus elinkeinotoiminnan tulosta aina pääomatuloa nettovarallisuuden määrästä riippumatta. (Käyttöomaisuusarvopapereiden ja -kiinteistöjen luovutusvoitot ilmoitetaan osassa 16.)

Lue lisää liikkeen- ja ammatinharjoittajan tuloverotuksesta

Ilmoita elinkeinotoiminnan nettovarallisuutta koskevat tiedot tässä osassa 12. Ilmoita maatalouden varat ja velat maatalouden veroilmoituksella (veroilmoitus 2). Muut varat ja velat on merkitty esitäytetylle veroilmoituksellesi. Jos niissä on korjattavaa, ilmoita korjaukset esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä OmaVerossa tai lomakkeella 50B (Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset).

Verovelat ja -saamiset

Nettovarallisuuslaskelmassa kirjanpitolain (5. luvun 18 §) mukaisia laskennallisia verosaamisia ei pidetä varoina eikä laskennallisia verovelkoja velkoina. Nettovarallisuuslaskelman ulkopuolelle jäävät myös mahdolliset tuloverovelat, joita ei ole määrätty maksettavaksi.

12.1 Elinkeinotoiminnan varat

Ilmoita varallisuustiedot viimeksi päättyneen tilikauden tietojen perusteella. Merkitse varat laskelmaan sen suuruisina kuin niiden verotuksessa poistamatta oleva hankintameno on. Poikkeukset on erikseen mainittu tässä ohjeessa.

Käyttöomaisuus

Kiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat

Kiinteistöön kuuluvat maapohja ja sillä olevat rakennukset. Kiinteistönä pidetään tuloverolain 6 §:n mukaan myös sellaista toisen maalla olevaa rakennusta, rakennelmaa ja muuta laitosta, joka voidaan maanomistajaa kuulematta luovuttaa kolmannelle henkilölle niin, että myös hallintaoikeus maahan siirtyy.

Erittele elinkeinotoiminnassa pysyvään käyttöön tarkoitetut kiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat lomakkeella 18B (Käyttöomaisuuskiinteistöt). Käytä kunkin kiinteistön arvona joko verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenoa tai vuoden 2019 vertailuarvoa sen mukaan, kumpi näistä on suurempi. Vertailu tehdään ja arvo valitaan kiinteistökohtaisesti. Siirrä kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo lomakkeesta 18B veroilmoituksen tähän alakohtaan "Kiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat".

Koneet ja kalusto

Ilmoita tässä alakohdassa elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön tarkoitettujen koneiden ja kaluston arvo. Koneiden ja kaluston arvo on se osa hankintamenosta, joka on poistamatta tuloverotuksessa.

Käyttöomaisuusarvopaperit

Erittele käyttö- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit lomakkeella 8B (Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvat arvopaperit ja arvo-osuudet – elinkeinoyhtymä ja liikkeen- tai ammatinharjoittaja). Lomakkeella verrataan, kumpi on suurempi: käyttöomaisuuteen ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden tuloverotuksessa poistamatta oleva yhteenlaskettu hankintameno vai yhteenlaskettu vertailuarvo.

Vertaa lomakkeen 8B viimeisen rivin (Käyttö- ja rahoitusomaisuus yhteensä) lukuja. Jos tuloverotuksessa poistamaton hankintameno on suurempi, ilmoita veroilmoituksen tässä alakohdassa (Käyttöomaisuusarvopaperit) poistamattomien hankintamenojen summa lomakkeen 8B riviltä "Käyttöomaisuus yhteensä". Jos vertailuarvo on suurempi, ilmoita samalla rivillä oleva vertailuarvojen yhteismäärä.

Muu käyttöomaisuus

Muuhun käyttöomaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden arvo. Muuta käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi

 • soran- ja savenottopaikat
 • malmi- ja mineraaliesiintymät
 • kivilouhokset
 • turvesuot
 • rautatiet
 • padot
 • sillat
 • altaat.

Vaihto-omaisuus

Tavarat

Ulkopuoliselta tavarantoimittajalta hankitut, sellaisenaan elinkeinotoiminnassa myytäväksi tarkoitetut hyödykkeet. Jos harjoitat tukku- tai vähittäiskauppaa, voit laskea tavaroihin myös tavaroiden myyntiä varten hankitut pakkaustarvikkeet.

Muu vaihto-omaisuus

Muuhun vaihto-omaisuuteen kuuluvat hyödykkeet. Muuta vaihto-omaisuutta ovat mm. raaka-aineet ja tarvikkeet sekä itse valmistettavat tuotteet.

Rahoitusomaisuus

Myyntisaamiset

Pitkä- ja lyhytaikaiset myyntisaamiset, osamaksusaamiset yms.

Rahat (käteisvarat, ei pankkitalletuksia)

Liike- tai ammattitoimintaan liittyvät käteiset kassavarat. Verovapaita tai lähdeverolain alaisia talletuksia ei veroilmoituksessa merkitä varoihin, joten älä laske niitä mukaan tähän alakohtaan.

Rahoitusomaisuusarvopaperit

Erittele käyttö- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit lomakkeella 8B (Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvat arvopaperit ja arvo-osuudet – elinkeinoyhtymä ja liikkeen- tai ammatinharjoittaja). Lomakkeella verrataan, kumpi on suurempi: käyttöomaisuuteen ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden tuloverotuksessa poistamatta oleva yhteenlaskettu hankintameno vai yhteenlaskettu vertailuarvo.

Vertaa lomakkeen 8B viimeisen rivin (Käyttö- ja rahoitusomaisuus yhteensä) lukuja. Jos tuloverotuksessa poistamaton hankintameno on suurempi, ilmoita veroilmoituksen tässä alakohdassa (Rahoitusomaisuusarvopaperit) poistamattomien hankintamenojen summa lomakkeen 8B riviltä "Rahoitusomaisuus yhteensä". Jos vertailuarvo on suurempi, ilmoita samalla rivillä oleva vertailuarvojen yhteismäärä.

Muu rahoitusomaisuus (ei pankkitalletuksia)

Ilmoita tässä alakohdassa ne rahoitusomaisuuteen kuuluvat erät, joita ei ole ilmoitettu aiemmissa kohdissa. Merkitse kohtaan esimerkiksi elinkeinotoimintaan liittyvät muut kuin tavaroiden tai palveluiden myyntiin perustuvat saamiset. Verovapaita tai lähdeverolain alaisia talletuksia ei veroilmoituksessa merkitä varoihin, joten älä laske niitä mukaan tähän kohtaan.

Elinkeinotoiminnan varat yhteensä

Elinkeinotoiminnan varojen yhteismäärä osasta 12.1.

12.2 Elinkeinotoiminnan velat

Ilmoita velkatiedot viimeksi päättyneen tilikauden tietojen perusteella.

Lyhytaikaiset velat

Ilmoita tässä kohdassa lyhytaikaiset velat. Velkaa pidetään lyhytaikaisena, jos se erääntyy maksettavaksi vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa.

Kun nettovarallisuutta lasketaan, kirjanpitolain (5. luku 18 §) mukaisia laskennallisia verovelkoja ei pidetä velkana.

Pitkäaikaiset velat

Ilmoita tässä kohdassa pitkäaikaiset velat. Velkaa pidetään pitkäaikaisena, jos se erääntyy maksettavaksi pidemmän ajan kuin yhden vuoden kuluttua.

Vähennä velkojen määrästä oikaistu negatiivinen oma pääoma

Oikaistu negatiivinen oma pääoma

Ilmoita tässä kohdassa oikaistun negatiivisen oman pääoman määrä, jonka olet laskenut veroilmoituksen osassa 11 (Laskelma vähennyskelvottomista korkokuluista), ei kuitenkaan enempää kuin elinkeinotoiminnan velkojen yhteismäärä on.

Elinkeinotoiminnan velat yhteensä

Laske lyhyt- ja pitkäaikaiset velat yhteen ja vähennä saadusta summasta oikaistun negatiivisen oman pääoman määrä.

12.3 Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus

Elinkeinotoiminnan positiivinen nettovarallisuus

Vähennä elinkeinotoiminnan varojen yhteismäärästä (kohta "Elinkeinotoiminnan varat yhteensä") elinkeinotoiminnan velkojen yhteismäärä (kohta ’Elinkeinotoiminnan velat yhteensä’). Jos tulos on positiivinen, ilmoita luku tässä kohdassa.

Elinkeinotoiminnan negatiivinen nettovarallisuus

Vähennä elinkeinotoiminnan varojen yhteismäärästä (kohta "Elinkeinotoiminnan varat yhteensä") elinkeinotoiminnan velkojen yhteismäärä (kohta "Elinkeinotoiminnan velat yhteensä"’). Jos tulos on negatiivinen, ilmoita luku tässä kohdassa.

13 Oman pääoman erittely

Täytä tämä kohta vain, jos pidät kahdenkertaista kirjanpitoa. Jos luku on negatiivinen, merkitse eteen miinusmerkki (–).

Oma pääoma tilikauden alussa

Ilmoita tässä kohdassa mm. edellisten tilikausien voitto tai tappio. Jos oma pääoma on ollut negatiivinen tilikauden alussa, merkitse eteen miinusmerkki (–).

Yksityisnostot tai -sijoitukset

Tilikauden aikana tehtyjen yksityissijoitusten ja yksityisnostojen erotus. Merkitse erotuksen eteen miinusmerkki (–), jos tilikauden yksityisotot ovat olleet suuremmat kuin yksityissijoitukset.

Tilikauden voitto tai tappio (kirjanpito)

Ilmoita tässä kohdassa tilikauden tulos tuloslaskelman mukaan: Merkitse tilikauden voitto plusmerkillä (+) ja tappio miinusmerkillä (–).

Oma pääoma tilikauden lopussa

Oman pääoman positiivinen tai negatiivinen määrä tilikauden lopussa. Merkitse negatiivisen oman pääoman erän eteen miinusmerkki (–).

14 Toimintavaraus

Ilmoita tässä osassa verovuoden 2019 toimintavarauksen määrä. Jos et ole tehnyt muita varauksia kuin toimintavarauksen, ilmoita toimintavaraus vain tässä. Lomaketta 62 ei tarvitse täyttää.

Voit tehdä toimintavarauksen, jos olet maksanut palkkoja tilikauden aikana. Verovuonna ja aikaisemmin tehtyjen purkamattomien toimintavarausten yhteismäärä ei saa ylittää 30 %:a niistä palkoista, jotka on maksettu tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Jos varaus on tehty enimmäismääräisenä mutta palkkoja onkin maksettu arvioitua vähemmän, tehtyä varausta tuloutetaan. Ilmoita varausten vähennys tuloverolaskelman osan 2.1 (Elinkeinotoiminnan tuotot) kohdassa "Varausten vähennys".

Esimerkki: Toimintavaraus on vuonna 2018 ollut 30 000 euroa. Vuonna 2019 tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana on maksettu ennakonpidätyksen alaisia palkkoja yhteensä 80 000 euroa. Tästä summasta 30 % on 24 000 euroa. Vuonna 2019 toimintavarausta tuloutetaan varausten vähennyksenä 6 000 euroa (30 000 e – 24 000 e) osan 2.1 (Elinkeinotoiminnan tuotot) kohdassa "Varausten vähennys" ja osaan 14 (Toimintavaraus) merkitään jäljelle jäävä osa 24 000 euroa.

15 Maksetut palkat

Ilmoita tässä kohdassa kaikki ennakonpidätyksen alaiset palkat, jotka olet maksanut verovuoden 2019 päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Kun Verohallinto laskee jaettavan yritystulon pääomatulo-osuutta, elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen lisätään 30 % tässä kohdassa ilmoittamiesi palkkojen määrästä.

Esimerkki: Liikkeenharjoittajan tilikausi on 1.7.–30.6. Tilikauden 1.7.2018–30.6.2019 (= verovuosi 2019) aikana on maksettu palkkoja 20 000 euroa. Koska tilikausi on 12 kuukauden mittainen, ilmoitetaan kohdassa 15 tilikauden aikana maksettujen palkkojen määrä 20 000 euroa.

16 Käyttöomaisuusarvopapereiden ja -kiinteistöjen luovutusvoitot

Ilmoita tässä kohdassa käyttöomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja kiinteistöjen luovutusvoitot. Luovutusvoitolla tarkoitetaan luovutushinnan ja verotuksessa poistamattoman hankintamenon positiivista erotusta. Laske luovutusvoittojen määrä mukaan tuottoihin, jotka ilmoitat tuloverolaskelmassa eli veroilmoituksen osassa 2.1.

Pääomatuloksi katsotaan aina vähintään käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoittoja vastaava määrä. Näistä luovutusvoitoista on siksi annettava erillinen selvitys.

Älä merkitse tähän kohtaan luovutusvoiton sitä osaa, josta on muodostettu jälleenhankintavaraus.

17 Vaatimus jaettavasta yritystulosta

Yritystulo on pääomatuloa siihen määrään saakka, joka vastaa elinkeinotoiminnan edellisen verovuoden nettovarallisuudelle laskettua 20 %:n vuotuista tuottoa.

Jos vaadit, että yritystuloa jaettaessa pääomatuloksi katsotaan 20 %:n sijaan vain 10 %:n vuotuinen tuotto nettovarallisuudelle, merkitse rasti ensimmäiseen vaihtoehtoon: "Vaadin, että pääomatulon enimmäismäärä on 10 % nettovarallisuudesta".

Jos vaadit, että jaettava yritystulo katsotaan kokonaan ansiotuloksi, merkitse rasti vaihtoehtoon "Vaadin, että jaettava yritystulo on kokonaan ansiotuloa".

Tässä kohdassa voit vaatia vain jompaakumpaa vaihtoehtoa. Verotuksellisesti edullisin vaihtoehto määräytyy kunkin elinkeinonharjoittajan ja tämän puolison ansiotulojen sekä niistä tehtävien vähennyksien mukaan.

Huomaathan, että jos puolisot harjoittavat elinkeinotoimintaa yhdessä, vaatimus jaettavasta yritystulosta (rasti kohdassa 17) katsotaan yrittäjäpuolisoiden yhteiseksi vaatimukseksi.

Päiväys, allekirjoitus ja puhelinnumero

Jos annat veroilmoituksen paperilomakkeella, muista allekirjoittaa veroilmoitus. Merkitse näkyviin myös allekirjoituspäivä. Lisäksi voit ilmoittaa puhelinnumeron.