5 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – liikkeen- tai ammatinharjoittaja, yksityiskohtainen täyttöohje 2018

Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa. Liikkeen- tai ammatinharjoittaja ilmoittaa tällä veroilmoituksella (veroilmoitus 5) elinkeinotoiminnan tuotot, kulut, varat ja velat. Elinkeinotoiminnan tulos lasketaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) mukaan.

Jos korjaat aiemmin antamaasi veroilmoitusta, tee uusi korvaava veroilmoitus. Anna kaikki aiemmin antamasi tiedot uudelleen, pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen tai uuden tiedon lisääminen ei riitä.

Yleisiä ohjeita

 • Täytä veroilmoituksesta ja liitelomakkeista kaikki ne kohdat, joita koskevia tietoja sinulla on.
 • Jos kalenterivuoden 2018 aikana on päättynyt useampia tilikausia, ilmoita kaikkien tilikausien tiedot yhdellä veroilmoituksella ja liitelomakkeilla.
 • Ilmoita varallisuustiedot viimeksi päättyneen tilikauden tietojen perusteella.
 • Merkitse raha-arvot veroilmoitukseen sentin tarkkuudella.
 • Ilmoita maatalouden tulot ja menot maatalouden veroilmoituksella (veroilmoitus 2), metsätalouden tulot ja menot metsätalouden veroilmoituksella (2C) ja muun toiminnan tulot ja vähennykset henkilöasiakkaan esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä.
 • Elinkeinotoiminnan veroilmoituksen ja sen liitelomakkeet voi antaa sähköisesti esimerkiksi OmaVerossa. Sähköiseen ilmoittamiseen tarvitset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai Katso-tunnisteen.

Anna veroilmoitus OmaVerossa

Katso OmaVeron ohjeet

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Nimi

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan nimi.

Y-tunnus tai henkilötunnus

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan Y-tunnus tai henkilötunnus.

Verovuosi

Merkitse lomakkeeseen verovuosi, jota veroilmoitus koskee.

Tilikausi

Merkitse lomakkeeseen tilikausi. Muutos tilikauteen on tehtävä ytj.fi-sivun kautta muutos- ja lopettamisilmoituksella Y6.

Jos verovuoden aikana on päättynyt useampia tilikausia, ilmoita kaikkien tilikausien tiedot yhdellä veroilmoituksella ja liitelomakkeilla.

Toimiala

Merkitse Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukainen toimiala:

 • toimialan numerokoodi 
 • toimialan nimi.

Muutos toimialatietoon on tehtävä ytj.fi-sivun kautta muutos- ja lopettamisilmoituksella Y6.

Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa (nimi)

Ilmoita sen henkilön nimi, joka tarvittaessa antaa Verohallinnolle veroilmoitusta täydentäviä tietoja.

Puhelinnumero

Merkitse puhelinnumero omaan kohtaansa.

Vaadin ulkomaisen veron hyvittämistä

Merkitse rasti, jos yritys on maksanut verovuonna veroa ulkomaille ja vaadit ulkomaisen veron hyvittämistä. Anna tarkemmat tiedot lomakkeella 70 (Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi).

Kahdenkertainen kirjanpito

Merkitse rasti, jos pidät kahdenkertaista kirjanpitoa.

2 Tuloverolaskelma

Ilmoita tuloverolaskelman Verotus-sarakkeessa elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot ja verotuksessa vähennyskelpoiset kulut.

Ilmoita Kirjanpito-sarakkeessa ne tuotto- ja kuluerät, joissa kirjanpitoon kirjattu määrä saattaa erota veronalaisesta tai verotuksessa huomioon otettavasta määrästä. Jos veroilmoituksessa on tuotto- tai kuluerän kohdalla sekä Kirjanpito- että Verotus-sarake, täytä molemmat sarakkeet, vaikka luvut olisivat yhtä suuret.

Ilmoita tällä veroilmoituksella vain liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoimintaan liittyvät tiedot.

2.1 Elinkeinotoiminnan tuotot

Elinkeinotoiminnan tuloa ovat kaikki tulot, jotka olet saanut elinkeinotoiminnan liittyvästä toiminnasta rahana tai rahanarvoisena etuutena.

Ilmoita myyntitulot nettomääräisinä ilman arvonlisäveron osuutta.

Liikevaihto

Verovuoden liikevaihto. Liikevaihtoa ovat varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.

Jos pidät yhdenkertaista kirjanpitoa, ilmoita tuotot ilman arvonlisäveron osuutta ja vähennä niistä myynnin oikaisuerät.

Saadut avustukset ja tuet

Ilmoita tässä kohdassa vain suoraan tuloutetut elinkeinotoimintaan liittyvät avustukset ja tuet (TEM, YM, Tekes jne.).

Jos olet saanut arvonlisäveron alarajahuojennusta, ilmoita myös se tässä kohdassa.

Liiketoiminnan muut tuotot

Elinkeinotoiminnan muut veronalaiset tuotot, joita ovat mm.

 • käyttöomaisuuden luovutusvoitot
 • saamasi vahingonkorvaukset
 • muut sellaiset veronalaiset elinkeinotoiminnan tuotot, joita ei ilmoiteta elinkeinotoiminnan tuottoina muissa tuloverolaskelman kohdissa.

Tuloutus yksityiskäytöstä, jos yksityiskäytön kulut on vähennetty kirjanpidossa

Auton yksityiskäyttö

Ilmoita tässä kohdassa auton yksityiskäyttöä vastaava osuus, jos yksityisajojen kulut sisältyvät kirjanpidossa vähennettyihin menoihin.

Auton yksityiskäyttöä ovat esimerkiksi asunnon ja työpaikan väliset matkat. Ilmoita niistä aiheutuneet matkakulut esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä.

Erittele elinkeinotoiminnan autokulut tarkemmin sivun 3 kohdassa 6 (Selvitys käyttöomaisuuteen sisältyvien tai leasingsopimuksella vuokralle otettujen henkilö- ja pakettiautojen kuluista sekä muiden osittain yksityiskäytössä olleiden ajoneuvojen kuluista).

Tavaroiden yksityiskäyttö

Yksityistalouteen otettujen tavaroiden alkuperäinen hankintameno ilman arvonlisäveroa.

Muu yksityiskäyttö

Yksityiskäytön osuus elinkeinotoimintaan kuuluvan puhelimen, kiinteistön, loma-asunnon tai veneen käytöstä.

Jos käytät elinkeinotoimintaan kuuluvaa kiinteistöä yksityistarkoituksiin, ilmoita tässä yksityiskäyttöä vastaava osuus sekä kuluista että kiinteistön poistoista.

Esimerkki: Yksityisen liikkeenharjoittajan omistamasta kiinteistöstä 60 % on työpajana ja 40 % omana asuntona. Kiinteistöön kohdistuu korkokuluja 8 000 euroa. Rakennuksesta tehty poisto on 2 000 euroa. Muut rakennukseen kohdistuvat kulut ovat yhteensä 3 000 euroa. Yrityksen elinkeinotoiminnan tuloon lisätään muuna yksityiskäyttönä 13 000 euron kokonaiskuluista 40 % eli 5 200 euroa.

Tässä kohdassa ei ilmoiteta rahan nostoja. Ilmoita rahan nostot ja sijoitukset kohdassa 7 Rahan nostot ja sijoitukset kirjanpidon mukaan.

Osingot ja ylijäämät

Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvien osinkojen ja ylijäämien veronalainen osuus määräytyy sen mukaan, onko osingon tai ylijäämän maksaja julkisesti noteerattu yhtiö vai ei.

Osingot:

 • Julkisesti noteeratuilta yhtiöiltä saaduista osingoista 85 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 15 % verovapaata tuloa. 
 • Muilta kuin julkisesti noteeratuilta yhtiöiltä saaduista osingoista 75 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 25 % verovapaata tuloa.

Ylijäämät:

 • Julkisesti noteeratun osuuskunnan jakamasta ylijäämästä 85 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 15 % verovapaata tuloa.
 • Osuuskunta on julkisesti noteerattu esimerkiksi silloin, kun sen osuudella tai arvopapereilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä. Suomessa ei tällä hetkellä ole julkisesti noteerattuja osuuskuntia.
 • Muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan ylijäämästä 25 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 75 % verovapaata tuloa 5 000 euron yhteismäärään saakka. Silloin kuin ylijäämät ylittävät 5 000 euroa, ylimenevästä määrästä veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa on 75 % ja verovapaata tuloa 25 %.
 • Ylijäämiä verotetaan siis lievemmin 5 000 euron yhteismäärään saakka. Tämä lievennys on henkilökohtainen ja sen saa verovuonna vain yhden kerran. 

Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajalla on eri tulolähteisiin kuuluvia ylijäämiä, lievennys käytetään niihin seuraavassa järjestyksessä:

  1. henkilökohtaisen tulolähteen ylijäämät
  2. maatalouden tulolähteen ylijäämät
  3. elinkeinotoiminnan tulolähteen ylijäämät.
 • Jos harjoitat elinkeinotoimintaa yhdessä puolisosi kanssa, voit käyttää elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa myös puolison jäljellä olevan lievennyksen.
 • Huomioithan, että osuuskunnalle vähennyskelpoinen ylijäämänpalautus on kuitenkin ylijäämän saajalle kokonaan veronalaista tuloa.

Lue lisää osinkotulojen verotuksesta

Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä

Julkisesti noteeratuista yhtiöistä saamiesi osinkojen kokonaismäärä.

Veronalainen osuus

Julkisesti noteeratuilta yhtiöiltä saaduista osingoista 85 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa. Merkitse veronalainen osuus tähän.

Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä

Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saatujen osinkojen kokonaismäärä.

Veronalainen osuus

Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saatujen osinkojen veronalainen osuus. 

Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduista osingoista 75 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa.

Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista Suomesta, muista EU/ETA-maista ja sellaisista ETAn ulkopuolisista maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus

Julkisesti noteeratuista osuuskunnista saatujen ylijäämien kokonaismäärä.
Huomaa kuitenkin, että Suomessa ei ole tällä hetkellä julkisesti noteerattuja osuuskuntia.

Veronalainen osuus

Julkisesti noteeratuista osuuskunnista saatujen ylijäämien veronalainen osuus.

Julkisesti noteeratun osuuskunnan jakamasta ylijäämästä 85 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa.

Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista Suomesta, muista EU/ETA-maista ja ETAn ulkopuolisista maista

Muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista saatujen ylijäämien kokonaismäärä.

Veronalainen osuus

Muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista saatujen ylijäämien veronalainen osuus. Näistä ylijäämistä 25 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 75 % verovapaata tuloa 5 000 euron yhteismäärään saakka. 5 000 euroa ylittävästä osasta 75 % on veronalaista tuloa ja 25 % verovapaata tuloa.

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot

Ilmoita tässä kohdassa esimerkiksi saamisten korkotuotot sekä saamasi valuuttakurssivoitot.

Varausten vähennys

Varausten vähennys, jos varausten määrä on pienentynyt edellisestä verovuodesta.

Ilmoita tässä mm. toimintavarauksen tuloutus ja käyttämättömänä tuloutettu jälleenhankintavaraus.

Erittele kirjanpitoon merkityt varaukset lisäksi lomakkeella 62 (Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot).

Jos et ole tehnyt muita varauksia kuin toimintavarauksen, ilmoita se veroilmoituksen kohdassa 14 (Toimintavaraus). Lomaketta 62 ei silloin tarvitse täyttää.

Muut veronalaiset tuotot

Sellaiset veronalaiset tuotot, jotka eivät sisälly tilikauden tuloslaskelmaan.

Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä

Veronalaisten elinkeinotoiminnan tuottojen yhteismäärä.

2.2 Tuloslaskelman verovapaat tuotot

Tuloslaskelmaan sisältyvien muiden verovapaiden tuottojen yhteismäärä.

Muita verovapaita tuottoja ovat esimerkiksi saamasi palautukset sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkon liittymismaksuista, jotka olet maksanut verkkoa ylläpitävälle yhteisölle.

Edellytyksenä on, että maksu palautetaan sinulle tai voit siirtää liittymismaksulla saamasi edun kolmannelle osapuolelle.

Ilmoita tässä kohdassa myös ne talletustilien korot, joihin sovelletaan lakia korkotulon lähdeverosta.

Älä sisällytä verovapaita eriä muihin tuloverolaskelman tuottoeriin.

2.3 Elinkeinotoiminnan kulut

Vähennyskelpoisia menoja ovat elinkeinotoiminnan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. Jos olet arvonlisäverovelvollinen, merkitse elinkeinotoiminnan menot veroilmoitukseen ilman hankintoihin sisältyvää arvonlisäveroa. Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, merkitse menot arvonlisäverollisina.

Ostot ja varastojen muutokset

Ilmoita tässä kohdassa tilikauden aikana luovutettujen hyödykkeiden hankintameno.

Laske hankintameno niin, että oikaiset tilikauden ostojen määrää niillä muutoksilla, joita valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastossa on tapahtunut. Laske varaston muutos näin: alkuvarasto + ostot tilikauden aikana – loppuvarasto).

Ulkopuoliset palvelut

Ulkopuolisten palveluiden kulut.

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksamasi palkat ja palkkiot.

Eläke- ja henkilösivukulut

Maksamasi eläkkeet ja henkilösivukulut.

Henkilösivukuluja ovat esimerkiksi vakuutusmaksut ja vastaavat maksut, jotka johtuvat työntekijöiden ja heidän omaistensa eläke-, sairaus- ja työkyvyttömyysetuuksien sekä muiden etujen ja oikeuksien järjestämisestä.

Poistot

Suunnitelman mukaiset poistot ja poistoeron muutokset, jotka kirjanpidossa rasittavat tulosta.

Jos olet tehnyt poistoja ainoastaan irtaimesta käyttöomaisuudesta, erittele poistot osassa 5 (Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta tehdyt poistot).

Jos olet tehnyt poistoja muustakin kuin irtaimesta käyttöomaisuudesta, erittele kaikki poistot lomakkeella 62 (Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot).

Vähennyskelpoinen osuus

Poistojen vähennyskelpoinen osuus.

EVL:n mukaiset poistot, korotetut poistot, lisäpoistot sekä mahdolliset verohuojennuspoistot (EVL 24 §, 30–34 § ja 36–41 §).

Ilmoita myös mahdolliset aikaisempina vuosina tehdyt poistot, joita ei ole vähennetty verotuksessa (ns. hyllypoistot) ja jotka haluat vähentää tänä vuonna.

Poistojen yhteismäärä ei saa ylittää EVL:ssa säädettyä poistojen enimmäismäärää.
Leasingsopimuksella käyttöön otetusta omaisuudesta ei voi verotuksessa tehdä poistoja.

Erittele aikaisempina vuosina vähentämättä tai hyväksymättä jätetyt poistot lomakkeella 12A (Vähentämättä jätetyt poistot).

Edustuskulut

Kirjanpidon mukaisten edustuskulujen yhteismäärä.

Vähennyskelpoinen osuus 50 %

Edustuskuluista saa vähentää 50 %. Merkitse vähennyskelpoinen osuus tähän.

Vuokrat

Maksamasi vuokrat, esimerkiksi tilavuokrat.

Muut vähennyskelpoiset kulut

Ilmoita tässä kohdassa sellaiset vähennyskelpoiset elinkeinotoiminnan muut kulut, jotka sisältyvät tilikauden tuloslaskelmaan ja joita ei ilmoiteta elinkeinotoiminnan kuluina tuloverolaskelman kohdan 2 muissa kohdissa. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi

 • matkakulut
 • ajoneuvokulut
 • leasingmaksut.

Ilmoita matka- ja ajoneuvokulujen perusteella tekemäsi lisävähennykset veroilmoituksen kohdassa 2.3 (Lisävähennykset). Erittele lisävähennykset veroilmoituksen kohdissa 9 (Selvitys lisääntyneistä elantokustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tilapäisestä työmatkasta) ja 10 (Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan auton käytöstä elinkeinotoiminnassa).

Korkokulut

Kirjanpidossa vähennetyt korkokulut.

Vähennyskelpoinen osuus

Korkokulujen vähennyskelpoinen osuus.

Kaikkia korkokuluja ei voi vähentää elinkeinotoiminnan tuotoista. Korkoja ei voi vähentää silloin, kun taseen oma pääoma on yrittäjän yksityisottojen vuoksi negatiivinen ja yksityisottoja on rahoitettu vieraalla pääomalla. Tällaisessa tapauksessa katsotaan, että osalla elinkeinotoimintaan otetuista lainoista on rahoitettu liikkeen- tai ammatinharjoittajan yksityisottoja. Tätä osaa koroista ei voi vähentää elinkeinotoiminnan tuotoista.

Tähän kohtaan ei merkitä veronlisäyksiä, viivekorkoja tai jäännösveron korkoja, sillä niitä ei voi vähentää verotuksessa.

Jos pidät kahdenkertaista kirjanpitoa, laske mahdollinen vähennyksen ulkopuolelle jäävä osa koroista kohdassa 11 (Laskelma vähennyskelvottomista korkokuluista). Vähennä tämä osuus korkokulujen yhteismäärästä eli edellisen kohdan (Korkokulut) luvusta. Vähennyskelvottomat korkokulut eivät voi koskaan olla suuremmat kuin elinkeinotoiminnan korkokulut.

Jos pidät yhdenkertaista kirjanpitoa, ilmoita tässä elinkeinotoimintaan kohdistuvien lainojen korkokulut, jotka ole vähentänyt kirjanpidossa. Kohtaa 11 (Laskelma vähennyskelvottomista korkokuluista) ei täytetä.

Muut rahoituskulut

Kirjanpidon mukaiset muut rahoituskulut.

Tällaisia rahoituskuluja ovat esimerkiksi

 • lainojen hoitokulut
 • limiittipalkkiot
 • takausprovisiot
 • luottovakuutukset
 • kiinnityskulut
 • perimiskulut
 • kurssitappiot.

Varausten lisäykset

Kirjanpidon mukaiset vapaaehtoisten varausten lisäykset.

Ilmoita varausten lisäykset vain, jos varausten määrä on kasvanut edellisestä verovuodesta. Erittele kirjanpitoon merkityt varaukset lisäksi lomakkeella 62 (Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot).

Jos et ole tehnyt muita varauksia kuin toimintavarauksen, ilmoita se liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoituksen kohdassa 14 (Toimintavaraus). Lomaketta 62 ei tarvitse täyttää.

Voit tehdä toimintavarauksen, jos olet maksanut palkkoja tilikauden aikana. Toimintavaraus voi olla enintään 30 % niistä palkoista, jotka on maksettu tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Verotuksessa voi tietyin edellytyksin vähentää EVL 43 §:n mukaisen jälleenhankintavarauksen, EVL 47 §:ssä tarkoitetun takuuvarauksen sekä EVL 46a §:n mukaisen toimintavarauksen lisäyksen.

Lisävähennykset

Ilmoita tässä lisävähennysten yhteismäärä.

Erittele lisävähennykset veroilmoituksen osassa 9 (Selvitys lisääntyneistä elantokustannuksista) ja osassa 10 (Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan auton käytöstä). Laske yhteen Yhteensä-rivin luku osan 9 sarakkeesta 6 (Lisävähennys) ja kohdan 10 alakohta 7 (Lisävähennys). Ilmoita lisävähennysten summa tässä.

Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut

Kaikki ne elinkeinotoimintaan liittyvät verotuksessa vähennyskelpoiset kulut, jotka eivät sisälly tilikauden tuloslaskelmaan.

Ilmoita esimerkiksi työhuonevähennys tai elinkeinotoiminnan osuus oman asunnon käytöstä aiheutuneista todellisista kuluista, jos et ole vähentänyt kuluja tuloslaskelmassa. Selvitä kulut veroilmoituksen osassa 8 (Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan asunnon käyttämisestä elinkeinotoiminnassa).

Ilmoita tässä kohdassa myös mm. elinkeinotoiminnan koulutusvähennys. Erittele tiedot ja selvitä vähennyksen edellytykset lomakkeella 79 (Koulutusvähennys – elinkeinotoiminta).

Elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä

Verotuksessa vähennyskelpoisten elinkeinotoiminnan kulujen yhteismäärä kohdasta 2.3 (Elinkeinotoiminnan kulut).

Vähennyskelvottomat kulut

Merkitse vähennyskelvottomiin kuluihin ne kirjanpidossa vähennetyt erät, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Nämä erät eivät saa sisältyä tuloverolaskelman vähennyskelpoisiin kulueriin.

Välittömät verot

Maksettujen tuloverojen ja veronpalautusten erotus.

Tähän kohtaan ei merkitä esimerkiksi kiinteistöveroa, joka kohdistuu elinkeinotoiminnan käytössä olevaan kiinteistöön. Kiinteistövero merkitään elinkeinotoiminnan kulujen kohtaan "Muut vähennyskelpoiset kulut".

Sakot ja muut rangaistusmaksut

Sakot, seuraamusmaksut ja muut rangaistusluoteiset maksut, joita ei voi vähentää verotuksessa.

Esimerkiksi veronkorotuksia, veronlisäyksiä ja veroihin liittyvää viivekorkoa ei voi vähentää verotuksessa. Sillä ei ole merkitystä, mihin veroon ne kohdistuvat.

Muut vähennyskelvottomat kulut

Sellaiset kirjanpitoon sisältyvät muut kulut, joita ei voi verotuksessa vähentää elinkeinotoiminnan tulosta. 

Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi yrittäjän tai puolison vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut. Niistä voi tehdä vähennyksiä henkilöasiakkaan esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä.

Ilmoita pakolliset YEL-maksut tässä kohdassa silloin, kun ne sisältyvät kirjanpitoon, mutta niitä ei ole vähennetty elinkeinotoiminnan kuluissa vaan haluat vähentää ne esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä.

Huom. Jos näitä maksuja ei ole vähennetty elinkeinotoiminnan kuluissa, voit vaihtoehtoisesti siirtää ne vähennettäväksi puolisosi verotuksessa.

Merkitse käyttöomaisuuteen kuuluvista osakkeista tehdyt arvonalennuspoistot tähän kohtaan, sillä niitä ei voi vähentää verotuksessa. Vähennyskelpoisia ovat ainoastaan muista arvopapereista kuin osakkeista tehty arvonalennus sekä muusta kulumattomasta käyttöomaisuudesta kuin maa-alueista tehty arvonalennus silloin, kun tällaisen omaisuuden käypä arvo on verovuoden päättyessä olennaisesti pienempi kuin poistamatta oleva hankintameno (EVL 42 §).

Tähän kohtaan ei merkitä kuluja, jotka on tuloutettu yksityiskäyttönä veroilmoituksen osassa 2.1 .

Elinkeinotoiminnan tulos

Ilmoita tässä kohdassa positiivinen elinkeinotoiminnan tulos.

Tulos on positiivinen, jos verovuoden veronalaiset tuotot ovat suuremmat kuin elinkeinotoiminnan vähennyskelpoiset kulut.

Elinkeinotoiminnan tappio

Ilmoita tässä kohdassa tappiollinen elinkeinotoiminnan tulos.

Tulos on tappiollinen, jos verovuoden elinkeinotoiminnan vähennyskelpoiset kulut ovat suuremmat kuin veronalaiset tuotot.

3 Vaatimus tappion vähentämisestä pääomatuloista

Verovuoden 2018 tappiollinen tulos voidaan joko vahvistaa elinkeinotoiminnan tappioksi tai siirtää kokonaan tai osittain vähennettäväksi elinkeinonharjoittajan pääomatuloista.

 • Jos haluat, että Verohallinto vahvistaa verovuoden 2018 tappiollisen tuloksen elinkeinotoiminnan tappioksi, Verohallinto vähentää vahvistetun tappion elinkeinotoiminnan tuloista kymmenen seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa syntyy.
 • Jos haluat, että koko verovuoden tappio vähennetään tulevien vuosien tuloksesta, jätä täyttämättä osa (3 Vaatimus tappion vähentämisestä pääomatuloista).
 • Jos haluat, että tappio tai osa siitä siirretään pääomatulosta tehtäväksi vähennykseksi, täytä osa 3 (Vaatimus tappion vähentämisestä pääomatuloista).

Pääomatulosta vähennettävän elinkeinotoiminnan tappion määrä

Jos haluat vähentää pääomatuloista koko verovuoden tappion, ilmoita tässä kohdassa tappion koko määrä. Verovuoden tappion voi vähentää myös osittain pääomatuloista. Silloin loppuosa verovuoden tappiosta jää vähennettäväksi seuraavan kymmenen vuoden aikana syntyvästä elinkeinotoiminnan tulosta.

Jos puolisot harjoittavat elinkeinotoimintaa yhdessä, vaatimus tappion vähentämisestä pääomatuloista katsotaan yrittäjäpuolisoiden yhteiseksi vaatimukseksi. Verohallinto jakaa vahvistetun tappion vähennettäväksi puolisoiden pääomatuloista työpanosten suhteessa sen mukaan, mitä ilmoitat osassa 4 (Yritystulon jako puolisoiden kesken) kohdassa "Työskentely liikkeessä (prosenttiosuus)".

4 Yritystulon jako yrittäjäpuolisoiden kesken

Kun puolisot harjoittavat yritystoimintaa yhdessä, elinkeinotoiminnan tulos jaetaan verotettavaksi molempien yrittäjäpuolisoiden tulona.

Yritystulon ansiotulo-osuus jaetaan puolisoiden kesken heidän työpanostensa mukaisessa suhteessa.

Yritystulon pääomatulo-osuus jaetaan puolisoiden kesken niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on toimintaan kuuluvasta nettovarallisuudesta.

Merkitse osuudet nettovarallisuudesta kohtaan "Osuus elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta" ja osuudet työpanoksista kohtaan "Työskentely liikkeessä (prosenttiosuus)". Täytä oma osuutesi sarakkeeseen "Yrittäjä" ja puolison osuus sarakkeeseen "Puoliso".

Ilmoittamiesi tietojen perusteella Verohallinto laskee yritystulon pääoma- ja ansiotulo-osuuden sekä jakaa ansio- ja pääomatulot sinun ja puolisosi kesken.

5 Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta tehdyt poistot (EVL 30 §, 31 §)

Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta tehdyt poistot

Täytä tämä kohta, jos sinulla on vain irtainta käyttöomaisuutta. Jos käyttöomaisuuteesi kuuluu myös muuta omaisuutta kuin irtainta omaisuutta, erittele poistot lomakkeella 62 (Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot). Täytä myös veroilmoituksen osan 2.3 (Elinkeinotoiminnan kulut) kohta "Poistot" ja sen alakohta "Vähennyskelpoinen osuus".

Irtain käyttöomaisuus käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Laske kohtaan "Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden alussa" mukaan verovuoden aikana hankkimasi käyttöomaisuus (kohta "Lisäys verovuoden aikana") ja vähennä summasta saamasi luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset. Merkitse saadut luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset myös kohtaan "Luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset"). Näin saadusta menojäännöksestä voit tehdä verovuonna enintään 25 %:n poiston.

Et voi vähentää verotuksessa enempää poistoja kuin kirjanpidossa on verovuonna tai aikaisemmin vähennetty.

Jos kuluvan irtaimen käyttöomaisuuden hankintameno on enintään 850 euroa eli kyseessä on pienhankinta, hankintamenon saa poistaa kerralla sinä verovuonna, jona omaisuus on otettu käyttöön. Pienhankintoina saa verovuonna vähentää yhteensä enintään 2 500 euroa.

Esimerkki: Ostat elinkeinotoimintaa varten pakettiauton, jonka hinta on 30 000 euroa. Yritykselläsi ei ole muuta käyttöomaisuutta. Tee siis poistolaskelma veroilmoituksen tässä kohdassa. Voit tehdä pakettiautosta verovuoden aikana enintään 25 %:n poiston, joka on 7 500 euroa. Merkitse pakettiauton hankintahinta 30 000 euroa kohtaan Lisäys verovuoden aikana ja poisto 7 500 euroa kohtaan Verovuoden poistot. Kun vähennät 30 000 euron hankintahinnasta 7 500 euron poiston, saat jäljelle jäävän hankintamenon 22 500 euroa. Merkitse hankintameno kohtaan Poistamaton hankintameno verovuoden päättyessä.

Muista merkitä tämä hankintameno 22 500 euroa seuraavana verovuonna menojäännöksenä kohtaan Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden alussa. 

" "

6 Selvitys käyttöomaisuuteen sisältyvien tai leasingsopimuksella vuokralle otettujen henkilö- ja pakettiautojen kuluista sekä muiden osittain yksityiskäytössä olleiden ajoneuvojen kuluista

Ajoneuvo kuuluu elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen silloin, kun elinkeinotoiminnan ajojen määrä on yli puolet verovuonna ajettujen kilometrien kokonaismäärästä. Ilmoita tässä kohdassa:

 • henkilö ja pakettiautojen kulut, jos autot kuuluvat käyttöomaisuuteen
 • muiden ajoneuvojen kuin henkilö- ja pakettiautojen kulut, jos ajoneuvot ovat olleet verovuonna osittain yksityiskäytössä
 • vuokralle otetut ajoneuvot, jos leasingsopimus on tehty yli 3 kuukaudeksi.

Tässä kohdassa ei ilmoiteta henkilöstön käytössä olevien luontoisetuautojen eli työsuhdeautojen kuluja eikä kilometrejä.

Erittele tässä kohdassa, millaisia ajoneuvoja käyttöomaisuuteen sisältyy. Ilmoita kaikki ajoneuvoilla verovuoden aikana ajetut kilometrit ja muut tiedot:

 • elinkeinotoiminnan ajot
 • yksityisajot 
 • kokonaiskilometrimäärä (= elinkeinotoiminnan ajot + yksityisajot)
 • kulut yhteensä (= varsinaiset kulut + poisto tai leasingvuokra)
 • kulut keskimäärin kilometriä kohti (= kulut yhteensä jaettuna kokonaiskilometrimäärällä)
 • yksityisajojen osuus kuluista (= yksityisajojen kilometrit kerrottuna keskimääräisillä kuluilla kilometriä kohti).

Merkitse rastilla, perustuvatko ajoneuvojen käyttötiedot ajopäiväkirjaan vai muuhun selvitykseen.

Ilmoita myös, onko yksityisajojen osuus kuluista vähennetty kirjanpidossa. Jos yksityisajojen osuus kuluista on vähennetty kirjanpidossa menona, merkitse rasti kohtaan ”Yksityisajojen kulut on vähennetty kirjanpidossa (tuloutus sivulla 1)” ja ilmoita yksityisajojen kulut tuloverolaskelman osassa 2.1 kohdassa ”Tuloutus yksityiskäytöstä, jos yksityiskäytön kulut on vähennetty kirjanpidossa” alakohdassa ”Auton yksityiskäyttö (erittele sivulla 3 kohdassa 6)”. Jos yksityisajojen kulut eivät sisälly elinkeinotoiminnan kuluina vähennettyihin eriin, merkitse rasti kohtaan ”Yksityisajojen kuluja ei ole vähennetty kirjanpidossa”.

Esimerkki: Auton varsinaiset kulut ovat 10 000 euroa. Autosta on tehty verovuonna 3 000 euron poisto. Autokulut ovat yhteensä 13 000 euroa (kohta ”Kulut yhteensä”). Autolla on ajettu verovuoden aikana 35 000 km, josta elinkeinotoiminnan ajoja on ollut 20 000 km ja yksityisajoja 15 000 km. Autokulut ovat keskimäärin 0,37 euroa per km (=13 000 euroa / 35 000 km). Kun yksityisajojen määrä 15 000 km kerrotaan keskimääräisillä kuluilla (0,37 euroa x 15 000 km), saadaan yksityisajojen osuudeksi 5 500 euroa (kohta ”Yksityisajojen osuus kuluista”). Jos kirjanpidossa on vähennetty kaikki autokulut, merkitään rasti kohtaan ”Yksityisajojen kulut on vähennetty kirjanpidossa” ja 5 500 euroa siirretään veroilmoituksen ensimmäiselle sivulle osan 2.1 kohtaan ”Auton yksityiskäyttö”.

7 Rahan nostot ja sijoitukset kirjanpidon mukaan

Täytä tämä kohta vain, jos pidät kahdenkertaista kirjanpitoa.

Ilmoita elinkeinotoiminnasta rahana tehdyt nostot ja elinkeinotoimintaan rahana tehdyt sijoitukset. Ilmoita tiedot kalenterivuodelta.

8 Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan asunnon käyttämisestä elinkeinotoiminnassa

Täytä kohta vain, jos olet käyttänyt omaa asuntoasi elinkeinotoiminnassa.

Asunto kuuluu yksityisvaroihin, jos vähintään puolet asunnosta on ollut muussa kuin elinkeinotoiminnan käytössä. Ilmoita tällaisesta asunnosta

 • asunnon pinta-ala (m2)
 • oman elinkeinotoimintasi käytössä oleva pinta-ala (m2
 • asunnon vuokra, vastike tai kiinteistön käyttökulut 
 • oman elinkeinotoimintasi osuus näistä kuluista.

Laske elinkeinotoiminnan käytössä olleen pinta-alan perusteella, mikä osuus kuluista kohdistuu elinkeinotoiminnan käytössä olleeseen asunnon osaan.

Jos kuluja ei ole kirjattu kirjanpitoon, siirrä oman elinkeinotoiminnan osuus kuluista osaan 2.3 kohtaan ”Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut”. Jos kulut sisältyvät kirjanpitoon, ilmoita ne osan 2.3 kohdassa ”Muut vähennyskelpoiset kulut”.

Elinkeinotoiminnan osuus kuluista ilmoitetaan myös veroilmoituksen osassa 2.3:

 • Jos kulut sisältyvät kirjapitoon, laske ne mukaan kohtaan ”Muut vähennyskelpoiset kulut”.
 • Jos kulut eivät sisälly kirjanpitoon, laske ne mukaan kohtaan ”Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut”.

Esimerkki: Asunnon pinta-ala on 90 m2. Siitä on elinkeinotoiminnan käytössä työhuone, jonka pinta-ala on 9 m2. Asunnon vuokra on 1 000 e/kk eli 12 000 e vuodessa. Elinkeinotoiminnan osuus kuluista on 9 m2 / 90 m2 x 12 000 e = 1 200 e. Tämä merkitään kohtaan ”Oman elinkeinotoiminnan osuus edellä mainituista kuluista".

Yksityisvaroihin kuuluvaa asuntoa ei oteta huomioon, kun liikkeen- tai ammatinharjoittajan nettovarallisuutta lasketaan (KHO 1998/3248). Lue lisää työtilan kulujen vähentämisestä.

9 Selvitys lisääntyneistä elantokustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tilapäisestä työmatkasta

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja saa tehdä verotuksessa ns. lisävähennyksen, joka perustuu tilapäiseen työmatkaan tai siihen, että yksityisvaroihin kuuluvaa autoa on käytetty elinkeinotoiminnassa (EVL 55 §). Tilapäisestä työmatkasta aiheutunut lisävähennys eritellään veroilmoituksen tässä osassa (osa 9) ja yksityisauton käyttöön perustuva lisävähennys osassa 10 (Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan auton käytöstä elinkeinotoiminnassa).

Lisävähennysten enimmäismäärät ovat samat kuin kilometrikorvausten ja päivärahojen enimmäismäärät. Katso määrät Verohallinnon ns. kustannuskorvauspäätöksestä (Verohallinnon päätös matkakustannusten korvauksista vuonna 2018). Lisääntyneiden elantokustannusten vähentämisessä noudatetaan soveltuvin osin perusteita, jotka on kerrottu päätöksen pykälissä 6 ja 10–13.

Jos olet vähentänyt lisääntyneitä elantokustannuksia tai yksityisvaroihin kuuluvan auton kuluja kirjanpidossa ja kulujen yhteismäärä on suurempi kuin kustannuskorvauspäätöksen mukaan laskettu lisävähennyksen enimmäismäärä, verotuksessa vähennetään todelliset kustannukset. Lisävähennystä ei silloin enää voi tehdä, joten älä täytä tätä kohtaa.

Lisääntyneiden elantokustannusten perusteella voi tehdä lisävähennyksen elinkeinotoimintaan liittyvästä matkasta, joka on tilapäisesti tehty tavanomaisen toiminta-alueen ulkopuolelle. Jos matkat on tehty tavanomaiseen toiminta-alueeseen kuuluvaan toimipaikkaan, oikeutta vähennykseen ei ole.

Lue lisää ja katso esimerkkejä lisävähennyksestä

1 Matkan laatu

Merkitse omille riveilleen yli 10 tunnin kotimaanmatkat, 6–10 tunnin kotimaanmatkat ja ulkomaanmatkat. Yli 10 tunnin kotimaanmatka oikeuttaa kokopäivärahan suuruiseen vähennykseen ja 6–10 tunnin matka osapäivärahan suuruiseen vähennykseen. Ulkomaanmatkoista saa tehdä ulkomaanpäivärahaa vastaavan vähennyksen.

2 Matkapäivien määrä

Merkitse matkapäivien lukumäärä tähän sarakkeeseen.

3 Enimmäismäärä/matkapäivä

Ilmoita tässä sarakkeessa kotimaanmatkojen vähennyksen enimmäismäärät matkapäivää kohti:

 • yli 10 tunnin matkasta 42,00 euroa
 • yli 6 tunnin matkasta 19,00 euroa

Myös ulkomaanmatkoilla vähennyksen enimmäismäärä päivää kohti on sama kuin ulkomaan päivärahan määrä. Koska päiväraha vaihtelee eri maissa, päiväkohtaista vähennyksen enimmäismäärää ei kuitenkaan merkitä näkyviin. Riittää, että täytät ulkomaanmatkoista kohdan Enimmäismäärä yhteensä.

4 Enimmäismäärä yhteensä

Laske ja ilmoita, mikä on vähennyksen enimmäismäärä kaikilta matkapäiviltä yhteensä. Ilmoita kukin matkatyyppi omalla rivillään.

Ulkomaanmatkojen vähennyksen enimmäismäärän saat, kun kerrot kunkin maan matkapäivät sen maan ulkomaanpäivärahalla ja lasket eri maiden luvut yhteen. Tarkista ulkomaan päivärahojen enimmäismäärät Verohallinnon päätöksestä (Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2018).

5 Kirjanpidossa vähennetty

Ilmoita kullakin rivillä se osuus kustannuksista, jonka olet vähentänyt kirjanpidossa.

6 Lisävähennys

Laske lisävähennyksen määrä: vähennä enimmäismäärästä se osuus kustannuksista, jonka olet vähentänyt kirjanpidossa. Jos et ole vähentänyt lisääntyneitä elantokustannuksia lainkaan kirjanpidossa, tähän kohtaan tulee sama luku kuin sarakkeeseen 4 (Enimmäismäärä yhteensä).

Laske lisävähennyksen yhteismäärä mukaan sivun 2 osaan 2.3 (Elinkeinotoiminnan kulut) kohtaan Lisävähennykset.

10 Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan auton käytöstä elinkeinotoiminnassa

Täytä tämä osa vain, jos auto kuuluu yksityisvaroihin eli jos auton kaikista ajokilometreistä vähintään 50 % on muita kuin elinkeinotoimintaan liittyviä ajoja (esimerkiksi yksityisajoja, muita kuin elinkeinotoiminnan tulolähteen ajoja ja muun tulonhankkimistoiminnan ajoja). Tällaisen auton käytöstä voi verotuksessa tehdä ns. lisävähennyksen.

Auto kuuluu elinkeinotoiminnan varoihin, jos yli puolet auton ajokilometreistä on elinkeinotoiminnan ajoja. Elinkeinotoiminnan varoihin kuuluvan auton käytöstä ei voi tehdä lisävähennystä, vaan elinkeinotoiminnan kuluina vähennetään auton todelliset kustannukset, joista on vähennetty yksityiskäytön osuus.

1. Auton käyttötiedot perustuvat

Lisävähennyksen voit saada vain, jos olet pitänyt elinkeinotoimintaan liittyvistä matkoista ajopäiväkirjaa.

Merkitse ajopäiväkirjaan:

 • matkan alkamis- ja päättymisaika
 • matkan alkamis- ja päättymispaikka
 • matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa
 • matkan pituus
 • matkan tarkoitus
 • auton käyttäjä
 • autolla ajettujen kilometrien kokonaismäärä vuoden aikana.

Jos olet tehnyt vain yksittäisen matkan tai ajoja on vähän, voit antaa ajopäiväkirjan sijaan muun vastaavan selvityksen. Selvityksessä on oltava vastaavat tiedot kuin ajopäiväkirjassa.

Älä lähetä ajopäiväkirjaa tai selvitystä veroilmoituksen liitteenä. Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa erikseen.

2. Kokonaiskilometrimäärä

Autolla verovuoden aikana ajettu kokonaiskilometrimäärä.

3. Elinkeinotoiminnan ajot

Elinkeinotoimintaan liittyvien ajojen kilometrimäärä.

4. Enimmäismäärä/km

Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2018 oli 0,42 e/km. Kilometrikohtaista arvoa voidaan joissain tilanteissa korottaa.

Katso erityistilanteet Verohallinnon päätöksestä (Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2018).

5. Enimmäismäärä yhteensä

Laske ja ilmoita vähennyksen enimmäismäärä.

6. Kirjanpidossa vähennetty

Ilmoita kirjanpidossa vähentämäsi määrä.

7. Lisävähennys

Laske lisävähennyksen määrä: vähennä enimmäismäärästä se osuus kuluista, jonka olet vähentänyt kirjanpidossa. Jos et ole vähentänyt lisääntyneitä elantokustannuksia lainkaan kirjanpidossa, tähän kohtaan tulee sama luku kuin kohtaan 5 (Enimmäismäärä yhteensä).

Laske lisävähennys mukaan sivun 2 veroilmoituksen osaan 2.3 (Elinkeinotoiminnan kulut) kohtaan Lisävähennykset.

11 Laskelma vähennyskelvottomista korkokuluista

Täytä tämä osa vain, jos pidät kahdenkertaista kirjanpitoa.

Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajan oma pääoma on yksityisottojen vuoksi negatiivinen ja yksityisottoja on jouduttu rahoittamaan vieraalla pääomalla, kohdistuu osa lainoista yksityisottojen rahoittamiseen eikä elinkeinotoimintaan. Tällaisesta lainasta aiheutuneita korkoja ei voi vähentää elinkeinotoiminnan kuluna.

Laske tässä kohdassa, mitä osaa korkokuluista et voi vähentää elinkeinotoiminnasta negatiivisen oman pääoman vuoksi. Vähennä tämä vähennyskelvoton korko (kohta "Korot, jotka eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan tulolähteen tulosta") elinkeinotoiminnan korkokulujen kokonaismäärästä (veroilmoituksen osa 2.3 (Elinkeinotoiminnan kulut), kohta "Korkokulut". Vähennyskelvottomia korkoja ei voi olla enempää kuin elinkeinotoiminnan korkokuluja. Ilmoita erotus osan 2.3 kohdassa "Korkokulut", alakohdassa "Vähennyskelpoinen osuus".

Siirrä laskelman mukainen oikaistu negatiivinen oma pääoma varallisuuslaskelman osaan 12.2 (Elinkeinotoiminnan velat) kohtaan "Oikaistu negatiivinen oma pääoma".

Korkokulut, jotka eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan tulolähteen tulosta silloin, kun oma pääoma on yksityisottojen vuoksi negatiivinen (EVL 18 § 2 mom.):

 • Lisää omaan pääomaan sisältyvät arvonkorotukset tilikauden lopun taseen negatiiviseen omaan pääomaan. 
 • Tämän jälkeen vähennä tilikauden tappio sekä ne aikaisempien tilikausien tappiot, joiden kattamiseen ei ole kertynyt voittovaroja.
 • Kerro tämä negatiivisen oman pääoman jäännös tilinpäätöshetken mukaisella peruskorolla, johon on lisätty yksi prosenttiyksikkö. 
 • Saatu määrä on korkoa, jota ei voi vähentää elinkeinotoiminnan tulosta.
 • Tämä vähennyskelvoton korko vähennetään elinkeinotoiminnan korkojen kokonaismäärästä lomakkeen osassa 2.3, kohdassa Korkokulut.

Peruskorko vuonna 2018 oli -0,25 %.

Korkojen vähennysoikeuteen voi liittyä rajoituksia myös silloin, kun oma pääoma on arvonkorotuksen vuoksi positiivinen. Lue lisää korkojen vähennysoikeuden rajoituksesta (Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin, 1531/345/2003).

Jos negatiivisen oman pääoman jäännöksen perusteella lasketun koron voi tuloverolain säännösten mukaan vähentää, voit tehdä vähennyksen omassa esitäytetyssä veroilmoituksessasi pääomatuloista.

12 Varallisuuslaskelma

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan verotusta varten lasketaan elinkeinotoiminnan nettovarallisuus. Verohallinto käyttää nettovarallisuuden arvoa, kun yritystulo jaetaan pääomatuloksi ja ansiotuloksi.

Verovuoden 2018 verotuksessa käytetään verovuoden 2017 nettovarallisuuden arvoa. Jos elinkeinotoiminta on aloitettu vasta verovuoden 2018 aikana, pääomatulo-osuus lasketaan poikkeuksellisesti sen perusteella, mikä on ollut nettovarallisuus verovuoden 2018 lopussa.

Ilmoita elinkeinotoiminnan nettovarallisuutta koskevat tiedot osassa 12 (Varallisuuslaskelma). Ilmoita maatalouden varat ja velat maatalouden veroilmoituksella (veroilmoitus 2). Muut varat ja velat on merkitty esitäytetylle veroilmoituksellesi. Jos niissä on korjattavaa, ilmoita korjaukset esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä lomakkeella 50B, Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Verovelat ja -saamiset

Nettovarallisuuslaskelmassa kirjanpitolain (5. luvun 18 §) mukaisia laskennallisia verosaamisia ei pidetä varoina eikä laskennallisia verovelkoja velkoina. Nettovarallisuuslaskelman ulkopuolelle jäävät myös mahdolliset tuloverovelat, joita ei ole määrätty maksettavaksi.

12.1 Elinkeinotoiminnan varat

Merkitse varat laskelmaan sen suuruisina kuin niiden verotuksessa poistamatta oleva hankintameno on. Poikkeukset on erikseen mainittu tässä ohjeessa.

Käyttöomaisuus

Kiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat
Kiinteistöön kuuluvat maapohja ja sillä olevat rakennukset. Kiinteistönä pidetään tuloverolain 6 §:n mukaan myös sellaista toisen maalla olevaa rakennusta, rakennelmaa ja muuta laitosta, joka voidaan maanomistajaa kuulematta luovuttaa kolmannelle henkilölle niin, että myös hallintaoikeus maahan siirtyy.

Erittele käyttöomaisuuteen kuuluvat kiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat lomakkeella 18B (Käyttöomaisuus - Kiinteistöt). Siirrä kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo lomakkeesta 18B veroilmoituksen tähän osaan kohtaan Kiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat.

Käytä kunkin kiinteistön arvona joko verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenoa tai vuoden 2018 vertailuarvoa sen mukaan, kumpi näistä on suurempi. Vertailu tehdään ja arvo valitaan kiinteistökohtaisesti.

Koneet ja kalusto

Ilmoita tässä kohdassa koneiden ja kaluston arvo. Koneiden ja kaluston arvo on se osa hankintamenosta, joka on poistamatta tuloverotuksessa.

Käyttöomaisuusarvopaperit

Erittele käyttö- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit lomakkeella 8B (Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvat arvopaperit ja arvo-osuudet – elinkeinoyhtymä ja liikkeen- tai ammatinharjoittaja). Lomakkeella verrataan, kumpi on suurempi: käyttöomaisuuteen ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden tuloverotuksessa poistamatta oleva hankintameno vai vertailuarvo. Vertaa lomakkeen 8B viimeisen rivin (Käyttö- ja rahoitusomaisuus yhteensä) lukuja. Jos tuloverotuksessa poistamaton hankintameno on suurempi, ilmoita veroilmoituksen tässä kohdassa poistamattomien hankintamenojen summa lomakkeen 8B riviltä "Käyttöomaisuus yhteensä". Jos vertailuarvo on suurempi, ilmoita samalla rivillä oleva vertailuarvojen yhteismäärä.

 • Ennen vuotta 2006 hankittujen huoneisto-osakkeiden (asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden) vertailuarvona käytetään vuoden 2005 verotusarvoa. 1.1.2006 tai sen jälkeen hankituilla asunto-osakeyhtiön osakkeilla ei ole erillistä vertailuarvoa, joten näissä tapauksissa myös Vertailuarvo-sarakkeeseen merkitään tuloverotuksessa poistamaton hankintameno. 
 • Julkisesti noteeratun arvopaperin vertailuarvo on 70 %, siitä päätöskurssista, joka arvopaperilla oli liikkeen- tai ammatinharjoittajan tilinpäätöspäivänä.
 • Sijoitusrahasto-osuuden vertailuarvo on 70 % käyvästä arvosta kalenterivuoden 2016 lopussa.
 • Noteeraamattoman osakkeen vertailuarvo on osakkeen verotusarvo, joka on mainittu kyseisen yhtiön verotuspäätöksessä.

Muu käyttöomaisuus

Muuhun käyttöomaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden arvo. Muuta käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi

 • soran- ja savenottopaikat
 • malmi- ja mineraaliesiintymät
 • kivilouhokset
 • turvesuot
 • rautatiet
 • padot
 • sillat
 • altaat.

Vaihto-omaisuus

Tavarat

Ulkopuoliselta tavarantoimittajalta hankitut, sellaisenaan myytäväksi tarkoitetut hyödykkeet. Jos harjoitat tukku- tai vähittäiskauppaa, voit laskea tavaroihin myös tavaroiden myyntiä varten hankitut pakkaustarvikkeet.

Muu vaihto-omaisuus

Muuhun vaihto-omaisuuteen kuuluvat hyödykkeet. Muuta vaihto-omaisuutta ovat mm. aineet ja tarvikkeet sekä itse valmistettavat tuotteet.

Rahoitusomaisuus

Myyntisaamiset

Pitkä- ja lyhytaikaiset myyntisaamiset, osamaksusaamiset yms.

Rahat (käteisvarat, ei pankkitalletuksia)

Liike- tai ammattitoimintaan liittyvät käteiset kassavarat. Verovapaita tai lähdeverolain alaisia talletuksia ei veroilmoituksessa merkitä varoihin, joten älä laske niitä mukaan tähän kohtaan.

Rahoitusomaisuusarvopaperit

Erittele käyttö- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit lomakkeella 8B (Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvat arvopaperit ja arvo-osuudet – elinkeinoyhtymä ja liikkeen- tai ammatinharjoittaja).

Lomakkeella verrataan, kumpi on suurempi: käyttöomaisuuteen ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden tuloverotuksessa poistamatta oleva hankintameno vai vertailuarvo. Vertaa lomakkeen 8B viimeisen rivin (Käyttö- ja rahoitusomaisuus yhteensä) lukuja. Jos tuloverotuksessa poistamaton hankintameno on suurempi, ilmoita veroilmoituksen tässä kohdassa (Rahoitusomaisuusarvopaperit) poistamattomien hankintamenojen summa lomakkeen 8B riviltä "Rahoitusomaisuus yhteensä". Jos vertailuarvo on suurempi, ilmoita samalla rivillä oleva vertailuarvojen yhteismäärä.

Julkisesti noteeratun arvopaperin vertailuarvo on 70 % siitä päätöskurssista, joka arvopaperilla oli liikkeen- tai ammatinharjoittajan tilinpäätöspäivänä. Sijoitusrahasto-osuuden vertailuarvo on 70 % käyvästä arvosta kalenterivuoden 2018 lopussa. Noteeraamattoman osakkeen vertailuarvo on kyseisen yhtiön verotuspäätöksessä ilmoitettu verotusarvo.

Muu rahoitusomaisuus (ei pankkitalletuksia)

Ilmoita tässä kohdassa ne rahoitusomaisuuteen kuuluvat erät, joita ei ole käsitelty ja ilmoitettu aiemmissa kohdissa. Merkitse kohtaan esimerkiksi muut saamiset, kuten seuraavan vuoden vuokra, jonka olet saanut vuokralaiselta ennakkoon.

Huom. Verovapaita tai lähdeverolain alaisia pankkitalletuksia ei merkitä veroilmoituksessa varoihin.

Elinkeinotoiminnan varat yhteensä

Elinkeinotoiminnan varojen yhteismäärä.

12.2 Elinkeinotoiminnan velat

Lyhytaikaiset velat

Ilmoita tässä kohdassa lyhytaikaiset velat. Velkaa pidetään lyhytaikaisena, jos se erääntyy maksettavaksi vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa.

Kun nettovarallisuutta lasketaan, kirjanpitolain (5. luku 18 §) mukaisia laskennallisia verovelkoja ei pidetä velkana.

Pitkäaikaiset velat

Ilmoita tässä kohdassa pitkäaikaiset velat. Velkaa pidetään pitkäaikaisena, jos se erääntyy maksettavaksi pidemmän ajan kuin yhden vuoden kuluttua.

Vähennä velkojen määrästä oikaistu oma pääoma

Oikaistu negatiivinen oma pääoma

Ilmoita tässä kohdassa oikaistun negatiivisen oman pääoman määrä, jonka olet laskenut veroilmoituksen osassa 11 (Laskelma vähennyskelvottomista korkokuluista).

Elinkeinotoiminnan velat yhteensä

Laske lyhyt- ja pitkäaikaiset velat yhteen ja vähennä saadusta summasta oikaistun negatiivisen oman pääoman määrä.

12.3 Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus

Tulon jakaminen pääoma- ja ansiotuloksi

Elinkeinotoiminnan tulo jaetaan liikkeen- tai ammatinharjoittajan pääoma- ja ansiotuloksi. Verohallinto jakaa verovuoden 2018 elinkeinotoiminnan tulon pääoma- ja ansiotuloksi verovuoden 2017 elinkeinotoiminnan nettovarallisuuden perusteella.

Pääomatuloa on määrä, joka vastaa vuoden 2017 elinkeinotoiminnan nettovarallisuudelle laskettua 20 %:n tuottoa. Pääomatuloksi voidaan katsoa myös 10 %:n tuotto tai vaihtoehtoisesti jaettava yritystulo voidaan verottaa kokonaan ansiotulona. Liikkeen- tai ammatinharjoittajan on erikseen vaadittava näitä laskutapoja. Vaatimuksen voit tehdä veroilmoituksen osassa 17 (Vaatimus jaettavasta yritystulosta).

Poikkeava tilikauden pituus (yli tai alle 12 kk) vaikuttaa pääomatulo-osuuden määrään.

Ennen pääomatulo-osuuksien laskemista nettovarallisuuteen lisätään 30 % ennakonpidätyksen alaisista palkoista, jotka olet maksanut verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Jos elinkeinotoiminnan tuloon sisältyy käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen tai arvopapereiden luovutusvoittoja, on luovutusvoiton osuus elinkeinotoiminnan tulosta aina pääomatuloa nettovarallisuuden määrästä riippumatta.

Verotettavasta pääomatulosta maksetaan tuloveroa 30 %. Pääomatulon 30 000 euroa ylittävästä osasta vero on kuitenkin 34 %. Ansiotulosta maksettava vero on progressiivinen, toisin sanoen verotettavan tulon kasvaessa myös veroprosentti nousee.

Elinkeinotoiminnan positiivinen nettovarallisuus

Vähennä elinkeinotoiminnan varojen yhteismäärästä (kohta "Elinkeinotoiminnan varat yhteensä") elinkeinotoiminnan velkojen yhteismäärä (kohta ’Elinkeinotoiminnan velat yhteensä’). Jos tulos on positiivinen, ilmoita luku tässä kohdassa.

Elinkeinotoiminnan negatiivinen nettovarallisuus

Vähennä elinkeinotoiminnan varojen yhteismäärästä (kohta "Elinkeinotoiminnan varat yhteensä") elinkeinotoiminnan velkojen yhteismäärä (kohta "Elinkeinotoiminnan velat yhteensä"’). Jos tulos on negatiivinen, ilmoita luku tässä kohdassa.

13 Oman pääoman erittely

Täytä tämä kohta vain, jos pidät kahdenkertaista kirjanpitoa. Jos luku on negatiivinen, merkitse eteen miinusmerkki (–).

Oma pääoma tilikauden alussa

Ilmoita tässä kohdassa mm. edellisten tilikausien voitto tai tappio. Jos oma pääoma on ollut negatiivinen tilikauden alussa, merkitse eteen miinusmerkki (–).

Yksityisnostot tai -sijoitukset

Tilikauden aikana tehtyjen yksityissijoitusten ja yksityisnostojen erotus. Merkitse erotuksen eteen miinusmerkki (–), jos tilikauden yksityisotot ovat olleet suuremmat kuin yksityissijoitukset.

Tilikauden voitto tai tappio (kirjanpito)

Ilmoita tässä kohdassa tilikauden tulos tuloslaskelman mukaan: Merkitse tilikauden voitto plusmerkillä (+) ja tappio miinusmerkillä (–).

Oma pääoma tilikauden lopussa

Oman pääoman positiivinen tai negatiivinen määrä tilikauden lopussa. Merkitse negatiivisen oman pääoman erän eteen miinusmerkki (–).

14 Toimintavaraus

Ilmoita tässä kohdassa verovuoden 2018 toimintavarauksen määrä. Jos et ole tehnyt muita varauksia kuin toimintavarauksen, ilmoita toimintavaraus vain tässä kohdassa. Lomaketta 62 ei tarvitse täyttää.

Voit tehdä toimintavarauksen, jos olet maksanut palkkoja tilikauden aikana. Verovuonna ja aikaisemmin tehtyjen purkamattomien toimintavarausten yhteismäärä ei saa ylittää 30 %:a niistä palkoista, jotka on maksettu tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Jos varaus on tehty enimmäismääräisenä mutta palkkoja onkin maksettu arvioitua vähemmän, tehtyä varausta tuloutetaan. Ilmoita varausten vähennys tuloverolaskelman kohdassa 2.1 Elinkeinotoiminnan tuotot – Varausten vähennys.

Esimerkki: Toimintavaraus on vuonna 2017 ollut 30 000 euroa. Vuonna 2018 tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana on maksettu ennakonpidätyksen alaisia palkkoja yhteensä 80 000 euroa. Tästä summasta 30 % on 24 000 euroa. Vuonna 2018 toimintavarausta tuloutetaan varausten vähennyksenä 6 000 euroa (30 000 e – 24 000 e) kohdassa 2.1 Elinkeinotoiminnan tuotot – Varausten vähennys ja kohtaan 14 (Toimintavaraus) merkitään jäljelle jäävä osa 24 000 euroa.

15 Maksetut palkat

Ilmoita tässä kohdassa kaikki ennakonpidätyksen alaiset palkat, jotka on maksettu verovuoden 2018 päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Kun Verohallinto laskee jaettavan yritystulon pääomatulo-osuutta, elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen lisätään 30 % tässä kohdassa ilmoittamiesi palkkojen määrästä.

Esimerkki: Liikkeenharjoittajan tilikausi on 1.7.–30.6. Tilikauden 1.7.2017–30.6.2018 (= verovuosi 2018) aikana on maksettu palkkoja 20 000 euroa. Koska tilikausi on 12 kuukauden mittainen, ilmoitetaan kohdassa 15 tilikauden aikana maksettujen palkkojen määrä 20 000 euroa.

16 Käyttöomaisuusarvopapereiden ja -kiinteistöjen luovutusvoitot

Ilmoita tässä kohdassa käyttöomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja kiinteistöjen luovutusvoitot. Luovutusvoitolla tarkoitetaan luovutushinnan ja verotuksessa poistamattoman hankintamenon positiivista erotusta. Laske luovutusvoittojen määrä mukaan tuottoihin, jotka ilmoitat tuloverolaskelmassa eli veroilmoituksen osassa 2.

Pääomatuloksi katsotaan aina vähintään käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoittoja vastaava määrä. Näistä luovutusvoitoista on siksi annettava erillinen selvitys.

Älä merkitse tähän kohtaan luovutusvoiton sitä osaa, joka on siirretty jälleenhankintavaraukseen.

17 Vaatimus jaettavasta yritystulosta

Yritystulo on pääomatuloa siihen määrään saakka, joka vastaa elinkeinotoiminnan edellisen verovuoden nettovarallisuudelle laskettua 20 %:n vuotuista tuottoa.

Jos vaadit, että yritystuloa jaettaessa pääomatuloksi katsotaan 20 %:n sijaan vain 10 %:n vuotuinen tuotto nettovarallisuudelle, merkitse rasti ensimmäiseen vaihtoehtoon: "Vaadin, että pääomatulon enimmäismäärä on 10 % nettovarallisuudesta". Jos vaadit, että jaettava yritystulo katsotaan kokonaan ansiotuloksi, merkitse rasti vaihtoehtoon "Vaadin, että jaettava yritystulo on kokonaan ansiotuloa". Tässä kohdassa voit vaatia vain jompaakumpaa vaihtoehtoa. Verotuksellisesti edullisin vaihtoehto määräytyy kunkin elinkeinonharjoittajan ja tämän puolison ansiotulojen sekä niistä tehtävien vähennyksien mukaan.

Huomaathan, että jos puolisot harjoittavat elinkeinotoimintaa yhdessä, vaatimus jaettavasta yritystulosta (rasti kohdassa 17) katsotaan yrittäjäpuolisoiden yhteiseksi vaatimukseksi.

Päiväys, allekirjoitus ja puhelinnumero

Jos annat veroilmoituksen paperilomakkeella, muista allekirjoittaa veroilmoitus. Merkitse näkyviin myös allekirjoituspäivä. Lisäksi voit ilmoittaa puhelinnumeron.