35 Elinkeinoyhtymän osakasselvitys, täyttöohje

Tarkista aina elinkeinoyhtymän osakasselvityksen (35-lomake) tiedot. Anna osakasselvitys verovuodelta vain, jos sinulla on tilikauden aikana ilmoitettavia ja muuttuneita tietoja. 

Verohallinto saa avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimusmuutokset sekä osakas- ja osuustietojen muutokset Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) tekemänne ilmoituksen perusteella. Muista ilmoittaa tiedot sähköisesti osoitteessa ytj.fi tai lomakkeella Y5. 

Jos ilmoitat rahannostoja tai – sijoituksia tai muita yksityisottoja ja -sijoituksia, täytä seuraavat kohdat:

 • Osakkaan nimi (701)
 • Osakkaan henkilö- tai Y-tunnus (703)
 • Osakas on työskennellyt yhtymässä tilikauden aikana (621)
 • Rahannostot (624) ja – sijoitukset (625) tilikaudella 
 • Rahannostot (619) ja – sijoitukset (617) kalenterivuonna
 • Muut yksityisotot (626) ja – sijoitukset (627) tilikaudella 
 • Muut yksityisotot (628) ja – sijoitukset (629) kalenterivuonna
  • Jos ilmoitat ainoastaan kalenterivuotta koskevia sijoituksia tai nostoja osakaskohtaisesti, sinun ei siis tarvitse ilmoittaa osakkuustietoja.

Jos ilmoitat verovuoden tuloksen jakamiseen liittyviä tietoja, eikä yhtiösopimus estä näin toimimasta, ilmoita tilikauden tuloksen jakamisessa vain seuraavat tiedot:

 • Osakkaan nimi
 • Henkilö- tai Y-tunnus
 • Tulo-osuudet (609) sopimallanne tavalla. Ilmoita tiedot murtolukuna.

Esimerkki tuloksen jaosta: Avoimessa yhtiössä on kaksi vastuunalaista yhtiömiestä, kumpikin osuuksilla 50 % / 50 %. Yhtiösopimuksessa on sovittu, että tulos jaetaan osakkaiden erikseen vuosittain sopimalla tavalla. Osakas A on toiminut avoimen yhtiön hyväksi koko vuoden, mutta osakas B vain 9 kuukautta. Osakkaat sopivat, että verovuoden tulos jaetaan toimimisajan suhteessa eli kohtaan 609 ”Osuus yhtymän tulosta murtolukuna” osakkaalle A merkitään 4/7 ja osakkaalle B 3/7.

Muista rastittaa myös veroilmoituksen 6A kohta 903 (Osakas- tai osuustiedot ovat muuttuneet), jos osuustiedot ovat muuttuneet verovuoden aikana. 

Sähköisesti annettavalla osakasselvityksellä joudut lisäksi ottamaan kantaa kysymykseen kohdassa 499 ”Onko tilikaudella muuttuneet osakkuustiedot ilmoitettu PRH:n ylläpitämään kaupparekisteriin?”.

Ilmoittamisessa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin kohtiin:

606 Kommandiittiyhtiön yhtiömies

Ilmoita tieto ainoastaan silloin kun olet ilmoittamassa muita osakkuus- ja osuustietojen muutoksia. Tietoa ei tarvitse ilmoittaa silloin, kun olet ilmoittamassa rahannostoja tai sijoituksia. Kommandiittiyhtiön yhtiömiehet ovat joko äänettömiä yhtiömiehiä (=1) tai vastuunalaisia yhtiömiehiä (=2). Avoimessa yhtiössä on vain vastuunalaisia yhtiömiehiä.

607 Äänettömän yhtiömiehen korkoprosentti 

Korkoprosentti ja sen muutokset on aina rekisteröitävä PRH:n ylläpitämään kaupparekisteriin ja muutos tulee voimaan rekisteröinnillä, josta Verohallinto saa tiedon.

609 Osuus yhtymän tulosta murtolukuna

Ilmoita verovuoden aikana muuttunut osuus murtolukuna, esimerkiksi 1/2 tai 126/1800. Yhtymän kaikkien osakkaiden osuustietojen summan tulee aina olla 1. Jos yhtymän tulot jaetaan euromääräisesti, merkitse rasti lomakkeen 6A kohtaan 915 ja anna euromääräisestä tulonjaosta erillinen erittely. 

Kun muutat osuuteen liittyvää tietoa, ilmoita lisäksi osuuden muutoshetken alkamispäivämäärä kohdassa 615. Kyseisen päivän on oltava verovuonna päättyneellä tilikaudella.

610 Osuus yhtymän varallisuudesta murtolukuna

Ilmoita verovuoden aikana muuttunut osuus murtolukuna, esimerkiksi 1/2 tai 126/1800. Yhtymän osakkaiden osuustietojen summan tulee aina olla 1.

Kun muutat osuuteen liittyvää tietoa, ilmoita lisäksi osuuden muutoshetken alkamispäivämäärä kohdassa 615. Kyseisen päivän on oltava verovuonna päättyneellä tilikaudella.

611 Tullut osakkaaksi yhtymään

Jos yhtymään on tullut verovuonna uusi osakas, tieto on aina rekisteröitävä kaupparekisteriin yhtiösopimusmuutoksena ja muutos tulee voimaan rekisteröinnillä, josta Verohallinto saa tiedon.

612 Eronnut yhtymästä

Jos osakkuus (äänetön tai vastuunalainen) yhtymään on verovuoden aikana päättynyt kokonaan tai muuttunut esim. äänettömästä yhtiömiehestä vastuunalaiseksi, tieto on aina rekisteröitävä kaupparekisteriin yhtiösopimusmuutoksena. Muutos tulee voimaan rekisteröinnillä, josta Verohallinto saa tiedon.

613 Äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitus 

Verovuoden aikana tapahtuneet muutokset äänettömän yhtiömiehen pääomasijoituksen määrässä on aina rekisteröitävä kaupparekisteriin ja muutos tulee voimaan rekisteröinnillä, josta Verohallinto saa tiedon.

615 Osuuden alkamispäivä 

Ilmoita osuuden muutoshetken alkamispäivä aina, kun jokin osuuteen liittyvä tieto (kohdat 609, 610) muuttuu, esimerkiksi yhtiömies tekee lisäsijoituksen yhtymään. Kyseisen päivän on oltava verovuonna päättyneellä tilikaudella. 
Muutos ei voi kuitenkaan koskea niitä tietoja, joista on sovittu yhtiösopimuksessa. Näiden tietojen muuttaminen edellyttää aina rekisteröintiä kaupparekisteriin.

616 Osuuden päättymispäivä

Ilmoita osuuden päättymispäivä aina, kun jokin osuuteen liittyvä tieto (kohdat 609, 610) muuttuu. Kyseisen päivän on oltava verovuonna päättyneellä tilikaudella.
Muutos ei voi kuitenkaan koskea niitä tietoja, joista on sovittu yhtiösopimuksessa. Näiden tietojen muuttaminen edellyttää aina rekisteröintiä kaupparekisteriin.

Sähköisessä ilmoittamisessa on myös huomioitava:

Jos ilmoitat tilikaudella jonkun muuttuneen osakkuustiedon (606, 611, 612, 615 ja 616), osuustiedon (609, 610, 613 ja 607), tiedon 499 tai 621, on sinun ilmoitettava myös tiedot 606 ja 499 sekä jokin päivämäärätiedoista 611, 612, 615, 616.